PGCE

Ieithoedd Modern (Almaeneg)

Prif Ffeithiau

Cod Cwrs 3DHD
 • Cymhwyster

  PGCE

 • Hyd y Cwrs nodweddiadol

  1 blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  100%

Ymgeisio Nawr

Mae’r cwrs Ieithoedd Tramor Modern yn anelu at alluogi athrawon dan hyfforddiant i ddod yn ymarferwyr egnïol, creadigol, a brwdfrydig er mwyn datblygu meistrolaeth dysgwyr i ddefnyddio’r iaith dramor maent yn ei hastudio. Trwy weithio ym Maes Dysgu a Phrofiad Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu, byddwch yn hyfforddi i addysgu pobl ifanc i ddod yn bobl greadigol, uchelgeisiol, egwyddorol a hyderus wrth ddarganfod mwy am y gymdeithas a’r byd ac yn arbennig y wlad y maent yn ei hastudio.

Prif Ffeithiau

Anghenion mynediad 

 • Gradd sy’n cynnwys o leiaf 50% o bwnc perthynol i Ieithoedd Tramor Modern. 
 • Rydym yn ystyried myfyrwyr â graddau mewn pynciau eraill ac sy’n rhugl mewn iaith arall berthnasolyn ogystal â myfyrwyr o dramor.
 • Ni fydd gwybodaeth unrhyw fyfyriwr yn gyflawn, a chadwyd hyn mewn cof wrth gynllunio’r cwrs. 
 • Gradd B (gradd 5 yn Lloegr) mewn Mathemateg a Chymraeg/Saesneg ar lefel TGAU neu gyfwerth. 
 • Mae'r Brifysgol yn cynnig profion yn y pynciau yma os and oes gennych y cymwysterauangenrheidiol. 
 • Mae cael profiad o arsylwi mewn ysgol yn fanteisiol. 
 • Bydd profion llythrennedd a rhifedd yn rhan o’r broses dewis a dethol ar ddiwrnod y cyfweliad.

Manylion Cwrs

Cynnwys y cwrs  

Ar y cyd â’ch cyd-fyfyrwyr sy’n dilyn y cwrs cynradd a chyrsiau uwchradd eraill, byddwch yn astudioegwyddorion addysgeg effeithiol, asesu, cynllunio gwersi a chynllunio cwricwlwm. Byddwch yn cymrydrhan weithredol mewn dysgu, cyfrannu at seminarau, cyflwyniadau ac yn rhoi ystyriaeth feirniadol iymchwil. Yn ystod y cyfnodau yn y Brifysgol, byddwch yn cynllunio ac yn cyflwyno micro-wersi er mwyn paratoi at elfen ymarferol y cwrs. Byddwch yn astudio’r cwricwlwm Ieithoedd Tramor Modern o fewn y Maes Dysgu a Phrofiad Ieithoedd, Dysgu a Chyfathrebu a byddwch yn cydweithio gyda myfyrwyro feysydd pynciol eraill i ddatblygu eich arferion tra’n gweithio ar draws y cwricwlwm. 

Mae cwrs TAR Ieithoedd Tramor Modern yn ymwneud â dulliau damcaniaethol ac ymarferol o ddysguIeithoedd Tramor Modern i holl ystod oed uwchradd, gan gynnwys TGAU Ffrangeg, Sbaeneg neu Almaeneg ac UG/U Ieithoedd Tramor Modern. Bydd lleoliadau'n digwydd mewn Canolfannau Clwstwr Partneriaeth dethol lle bydd gan ysgolion gysylltiad agos â'r Brifysgol a lle bydd mentoriaid hyfforddedigyn arwain ac yn cefnogi eich datblygiad. 

Yn ystod y cyfnod ar leoliad, byddwch yn gweithio’n agos gyda’ch mentor pwnc a Thiwtor Cyswllt y Brifysgol i ddatblygu eich sgiliau ymarferol wrth addysgu. Yn ogystal â lleoliadau arbenigol mewnysgolion uwchradd, cewch brofiad o leoliad byr mewn ysgol gynradd gydag athrawon cynradd sydd â sgiliau arbennig. Byddwch hefyd yn cwblhau project ymchwil gweithredol er mwyn datblygu elfen ar eich ymarfer a chychwyn eich gyrfa fel athro/athrawes sy’n hyddysg mewn ymchwil.

Addysg a Dysgu

Asesiad
Bydd sawl ffurf o asesu myfyrwyr, gan gynnwys traethodau, ysgrifennu myfyriol, cyflwyniadau, cynlluniaugwersi, a phroject ymchwil gweithredol. Nid oes arholiadau ffurfiol. Mae asesiad o’r ymarfer dysgu yndigwydd trwy gydol y tri lleoliad ac yn barhaus.

Themâu traws-gwricwlaidd
Mae pob athro/athrawes yn gyfrifol am addysgu tair thema draws-gwricwlaidd, sef llythrennedd, rhifedd, a chymhwysedd digidol yng nghyd-destun eu pwnc eu hunain.