PGCE

Almaeneg

Prif Ffeithiau

Cod Cwrs R2XC
 • Cymhwyster

  PGCE

 • Hyd y Cwrs nodweddiadol

  1 blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  100%

Ymgeisio Nawr

Mae'r cwrs Ieithoedd Tramor Modern yn ceisio rhoi'r hyder a'r sgiliau angenrheidiol i athrawon dan hyfforddiant fod yn athrawon llwyddiannus. Lluniwyd y cwrs i baratoi athrawon dan hyfforddiant i ddysgu Ieithoedd Tramor Modern yn y Cwricwlwm Cenedlaethol ar lefel CA3, CA4 ac ôl-16, gan gynnwys cyrsiau AS ac A2. Ym mhob un o'r sesiynau yn y brifysgol disgwylir i'r athrawon gymryd rhan weithredol. Mae'r gwaith cwrs yn waith ymarferol yn bennaf ac mae'n cysylltu'n agos â'r dysgu a'r addysgu.

 • Prif Ffeithiau
 • Modiwlau

Prif Ffeithiau

Ar ddechrau'r cwrs cyflwynir yr athrawon dan hyfforddiant i amrywiaeth o gynlluniau a strategaethau a ddefnyddir ar hyn o bryd wrth ddysgu Ieithoedd Tramor Modern ar lefel uwchradd. Byddwch yn edrych ar y modd y mae disgyblion yn dysgu a datblygu. Byddwch yn ystyried ffactorau i gadw mewn cof wrth ddatblygu gwersi sy'n ddiddorol, cytbwys a pherthnasol i ofynion y disgyblion. Bydd gennych gyfleoedd i ystyried y gwahanol ffyrdd y gall disgyblion gaffael iaith dramor fodern , ac yn cyfarwyddo ag amrywiaeth o adnoddau y gellir eu defnyddio i gefnogi'r rhain.

Bydd yr athrawon dan hyfforddiant yn paratoi ac arddangos gwaith ymarferol, gwaith tebyg i'r hyn y bydd y disgyblion yn ei wneud, a chânt eu hannog i feddwl am y goblygiadau i drefn a rheolaeth y dosbarth. Ystyrir amrywiaeth o ddulliau dysgu. Agweddau pwysig eraill ar waith yn y rhan hon o'r cwrs yw cynllunio gwersi, gwerthuso gwersi a defnyddio TGCh wrth ddysgu Ieithoedd Tramor Modern.

Yn ogystal â Ieithoedd Tramor Modern, mae'r cwrs TAR hefyd yn paratoi athrawon dan hyfforddiant ar gyfer themâu trawsgwricwlaidd a materion addysgol, gan gynnwys:

 • Darpariaeth i ddisgyblion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol
 • Anghenion dysgu
 • Sgiliau allweddol
 • Bagloriaeth Cymru
 • Cymorth Cyntaf
 • Addysg iechyd
 • Disgyblion â Saesneg fel iaith ychwanegol
 • Asesu
 • Addysgu ar gyfer dinasyddiaeth fyd-eang a datblygu cynaliadwy
 • Cwricwlwm Cymreig

Gofynion Mynediad

Bydd yn rhaid i chi fod â gradd mewn Iaith Dramor Fodern, neu mewn unrhyw bwnc arall os ydych yn siaradwr brodorol yr iaith yr ydych am ei dysgu. Mae'r gallu i astudio'n unigol yn ddisgybledig yn un o nodweddion athrawon dan hyfforddiant sy'n gwneud yn dda. Nodweddion personol eraill yw chwilfrydedd, dyfalbarhad a threfn. Os ydych yn fyfyriwr graddedig sydd â digonedd o'r rhinweddau hyn, dylech ffynnu ar y cwrs. Dylid gwneud ceisiadau trwy UCAS. Bydd yn rhaid i chi hefyd fod â gradd B mewn Mathemateg a Saesneg ar lefel TGAU neu gymhwyster cyfwerth. Mae'r Brifysgol yn cynnig profion yn y pynciau hyn os nad oes gennych y cymwysterau hyn.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.