PGCE

Cymraeg

Prif Ffeithiau

Cod Cwrs Q5XC
 • Cymhwyster

  PGCE

 • Hyd y Cwrs nodweddiadol

  1 blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  100%

Ymgeisio Nawr

Mae’r Gymraeg yn bwnc craidd yn y Cwricwlwm Cenedlaethol, ac mae’r sgiliau y bydd dysgwyr yn eu caffael fel rhan o wersi Cymraeg yn sgiliau trosglwyddadwy y gallant eu defnyddio yn draws bynciol ac yn drawsgwricwlaidd. Cyflwynir iddynt sgiliau defnyddiol drwy gyfrwng gweithgareddau fydd yn hybu eu datblygiad llafar, eu gallu i ddarllen a’u gallu i ysgrifennu. Anelir tuag at eu meithrin i ddod yn siaradwyr hyderus mewn amrywiol gyweiriau, yn ddarllenwyr brwd ac yn ysgrifennwyr hyderus fyddyn mynegi’u hunain yn glir a chroyw.

Prif Ffeithiau

Drwy gyfrwng y cwrs yn y coleg, cyflwynir cyfleoedd ihyfforddeion ddatblygu sgiliau fydd yn eu galluogi i gynlluniogwersi, cwestiynu’n effeithiol, asesu cyflawniad disgyblion, paratoiadnoddau addysgu, rheoli dosbarth a strategaethau amrywiol igyfoethogi’r holl broses o addysgu ar lawr y dosbarth. Rhoddircyflwyniad i’r Gymraeg fel mamiaith ac fel ail iaith.Bydd digon o gyfleoedd i gymryd rhan weithredol yn y sesiynaudrwy gyfrwng gwersi meicro, chwarae rôl, datblygu sgiliaumeddwl ac arbrofi gyda syniadau newydd fydd, gobeithio yn foddi danio dychymyg y dysgwyr yn y dosbarth! Canolbwyntir arfeithrin sgiliau defnyddiol drwy gyfrwng amrywiol weithgareddauymarferol a pherthnasol i brofiad a gallu’r dysgwyr.Yn ychwanegol i’r pwnc bydd sesiynau yn eich paratoi ar gyferagweddau trawsgwricwlaidd megis: 

 • Anghenion Dysgu Ychwanegol
 • Sgiliau Allweddol
 • Sgiliau Meddwl
 •  Y Fagloriaeth
 • Cymorth Cyntaf
 • Amddiffyn Plant
 • Addysg Iechyd
 • Asesu ar gyfer dysgu
 • Datblygiad Cynaladwyedd a Dinasyddiaeth Fyd-eang  

Cymorth gyda Chostau Teithio 

Bydd Prifysgol Aberystwyth yn eich cynorthwyo gyda chostauteithio i gyfweliad.

Amodau derbyn 

Er mwyn sicrhau eich lle ar y cwrs, bydd yn rhaid cael gradd,gydag o leiaf 50% o’r radd honno’n Y Gymraeg neu’n gysylltiedigâ’r Gymraeg mewn rhyw ffordd e.e Astudiaethau Cyfryngau, Drama. Bydd hefyd angen gradd B TGAU neu gymhwystercyfatebol mewn Mathemateg a Saesneg. Os nad yw hyn gennych, gallwch sefyll prawf yn y Brifysgol fydd yn cyfateb i’rcymhwyster ac a fydd yn eich galluogi i gael mynediad i’r cwrs os byddwch yn llwyddiannus.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.