PGCE

Drama (cyfrwng Cymraeg)

Prif Ffeithiau

Cod Cwrs W4XC
 • Cymhwyster

  PGCE

 • Hyd y Cwrs nodweddiadol

  1 blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  100%

Ymgeisio Nawr

Fel pwnc sy'n cynorthwyo datblygiad nifer o Sgiliau Allweddol, mae Drama yn prysur ennill statws mewn nifer o ysgolion. Mae potensial y pwnc ar gyfer dysgu trawsgwricwlaidd bellach yn cael ei gydnabod yn eang. Lluniwyd y cwrs i baratoi athrawon dan hyfforddiant i ddysgu Drama yn rhan o Gwricwlwm Cenedlaethol Cymru neu Loegr ar lefel CA3, CA4 ac ôl-16, gan gynnwys cyrsiau AS ac A2. Saesneg yn y Cwricwlwm Cenedlaethol yng Nghymru.

Prif Ffeithiau

Mae'r cwrs yn ceisio rhoi'r hyder a'r sgiliau angenrheidiol i athrawon dan hyfforddiant fod yn athrawon Drama llwyddiannus. Mae'n rhoi sylfaen gadarn ar gyfer deall y broses dysgu ac addysgu sy'n hanfodol ar gyfer datblygu sgiliau dosbarth proffesiynol ardderchog a safonau dysgu uchel.

Caiff yr athrawon dan hyfforddiant eu cyflwyno i ystod o sgiliau dysgu hanfodol megis cynllunio a pharatoi gwersi, cwestiynu, egluro, marcio gwaith disgyblion, paratoi adnoddau, rheolaeth yn y dosbarth a strategaethau cadw trefn er mwyn cyflwyno athrawon Drama effeithlon, brwdfrydig a chreadigol. Mae TGCh yn darparu cyfleoedd i wella eich cyflwyniad yn y dosbarth ac mae'n elfen bwysig o'r cwrs.

Disgwylir i'r athrawon dan hyfforddiant gymryd rhan weithredol yn y cwrs; er enghraifft cyflwyno gwersi micro, creu adnoddau, datblygu sgiliau meddwl ac arbrofi â syniadau newydd ar gyfer dysgu Drama.

Mae astudio'r agweddau ymarferol a damcaniaethol ar Ddrama yn ganolbwynt i'r cwrs a ddysgir yn y brifysgol. Cyflwynir y myfyrwyr i ddulliau o reoli dosbarth o fewn y stiwdio ddrama ac ystyrir y defnydd o ysgogiadau amrywiol ar gyfer gweithgareddau dosbarth ar lefel Cyfnod Allweddol 3 a 4. Rhoddir cyflwyniad ymarferol hefyd i hanfodion dysgu'r agwedd dechnegol ar theatr. Mae paratoi disgyblion ar gyfer arholiadau Cyfnod Allweddol 4 a Safon Uwch yn nodwedd ganolog o'r cwrs.

Bydd y rhai sy'n dewis dilyn y cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg yn mynd i ysgolion cyfrwng Cymraeg, seminarau ychwanegol a phenwythnosau trwy gydol y flwyddyn. Yn ogystal â seminarau'r prif bwnc, mae'r cwrs TAR hefyd yn paratoi athrawon dan hyfforddiant ar gyfer themâu trawsgwricwlaidd a materion addysgol, gan gynnwys:

 • Darpariaeth i ddisgyblion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol
 • Sgiliau allweddol
 • Sgiliau meddwl
 • Bagloriaeth Cymru
 • Cymorth Cyntaf
 • Amddiffyn plant
 • Addysg iechyd
 • Saesneg fel iaith ychwanegol
 • Asesu
 • Addysgu ar gyfer dinasyddiaeth fyd-eang a datblygu cynaliadwy
 • Cwricwlwm Cymreig

Cymorth gyda Chostau Teithio 

Bydd Prifysgol Aberystwyth yn eich cynorthwyo gyda chostau teithio i gyfweliad.

Gofynion Mynediad

Er mwyn cael eich ystyried am gyfweliad bydd yn rhaid i chi fod â gradd, a dylai o leiaf 50% o' r radd fod yn gysylltiedig â Drama. Rydym yn ystyried myfyrwyr gyda graddau mewn pynciau perthnasol, er enghraifft, Astudiaethau Cyfryngau. Bydd gan yr holl athrawon dan hyfforddiant fylchau yn eu gwybodaeth am y pwnc a diben y cwrs yw mynd i'r afael â hyn. Bydd yn rhaid i chi hefyd fod â gradd B mewn Mathemateg a Saesneg ar lefel TGAU neu gymhwyster cyfwerth. Mae'r Brifysgol yn cynnig profion yn y pynciau hyn os nad oes gennych y cymwysterau hyn.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.