PGCE

Hanes

Prif Ffeithiau

Cod Cwrs V1XC
 • Cymhwyster

  PGCE

 • Hyd y Cwrs nodweddiadol

  1 blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  100%

Ymgeisio Nawr

Mae'r cwrs yn ceisio rhoi'r hyder a'r sgiliau angenrheidiol i athrawon dan hyfforddiant fod yn athrawon Hanes llwyddiannus. Mae'n rhoi sylfaen gadarn ar gyfer deall y broses dysgu ac addysgu sy'n hanfodol ar gyfer datblygu sgiliau dosbarth proffesiynol ardderchog a safonau dysgu uchel.

Prif Ffeithiau

Caiff yr athrawon dan hyfforddiant eu cyflwyno i ystod o sgiliau dysgu hanfodol megis cynllunio a pharatoi gwersi, cwestiynu, egluro, marcio gwaith disgyblion, paratoi adnoddau, rheolaeth yn y dosbarth a strategaethau cadw trefn er mwyn cyflwyno athrawon Hanes effeithlon, brwdfrydig a chreadigol. Mae TGCh yn darparu cyfleoedd i wella eich cyflwyniad yn y dosbarth ac mae'n elfen bwysig o'r cwrs.

Disgwylir i'r athrawon dan hyfforddiant gymryd rhan weithredol yn y cwrs; er enghraifft cyflwyno gwersi micro, creu adnoddau, datblygu sgiliau meddwl ac arbrofi â syniadau newydd ar gyfer dysgu Hanes.

Lluniwyd y cwrs i baratoi athrawon dan hyfforddiant i ddysgu Hanes yn y Cwricwlwm Cenedlaethol ar lefel CA3, CA4 ac ôl-16, gan gynnwys cyrsiau AS ac A2. Mae paratoi disgyblion ar gyfer arholiadau Cyfnod Allweddol 4 a Safon Uwch yn nodwedd ganolog o'r cwrs.

Yn ogystal â seminarau'r prif bwnc, mae'r cwrs TAR hefyd yn paratoi athrawon dan hyfforddiant ar gyfer themâu trawsgwricwlaidd a materion addysgol, gan gynnwys:

 • Darpariaeth i ddisgyblion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol

 • Sgiliau allweddol

 • Sgiliau meddwl

 • Bagloriaeth Cymru

 • Cymorth Cyntaf

 • Amddiffyn plant

 • Addysg iechyd

 • Disgyblion â Saesneg fel iaith ychwanegol

 • Asesu

 • Addysgu ar gyfer dinasyddiaeth fyd-eang a datblygu cynaliadwy

 • Cwricwlwm Cymreig

Gofynion Mynediad

Er mwyn cael eich ystyried am gyfweliad bydd yn rhaid i chi fod â gradd, a dylai o leiaf 50% o' r radd fod yn gysylltiedig â Hanes. Bydd gan yr holl athrawon dan hyfforddiant fylchau yn eu gwybodaeth am y pwnc a diben y cwrs yw mynd i'r afael â hyn. Bydd yn rhaid i chi hefyd fod â gradd B mewn Mathemateg a Saesneg ar lefel TGAU neu gymhwyster cyfwerth. Mae'r Brifysgol yn cynnig profion yn y pynciau hyn os nad oes gennych y cymwysterau hyn.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.