BSc

Mathemateg Gymhwysol ac Ystadegaeth

Mae’r cwrs yma ar gael trwy Clirio.
Cysylltwch â ni am ddim ar: 0800 121 40 80

Cod GG13 Llefydd ar gael trwy Clirio0800 121 40 80

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

GG13
 • Tariff UCAS

  104 - 120

 • Hyd y Cwrs

  3 Blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  61%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Wrth ddewis astudio'r radd Mathemateg Gymhwysol ac Ystadegaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth, byddwch yn darganfod disgyblaeth ddiddorol a heriol sy'n cyfuno adnabod a dadansoddi siapiau a phatrymau gyda choladu a chyfrifo data. Mae Mathemateg ac Ystadegaeth yn sylfaenol bwysig i gymdeithas fodern, ac yn cyfrannu at nifer o agweddau ar fywyd, gan gynnwys gwyddoniaeth, peirianneg, technoleg a chyllid ac mae galw mawr gan ddiwydiant am raddedigion y radd hon. Byddwch yn cael eich addysgu drwy ddarlithoedd a dosbarthiadau ymarferol sydd â chymarebau staff/myfyrwyr da.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

92% boddhad cyffredinol yn yr Adran Fathemateg (ACF 2020).

2ail yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Mathemateg, a 5ed yn y DU am Brofiad Myfyrwyr (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

96% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion y Gwyddorau Mathemategol yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

Mae Mathemateg yn bwnc sydd wedi cyfareddu dynoliaeth ers miloedd o flynyddoedd o'r henfyd hyd heddiw. Mae iaith Mathemateg yn sail i gymaint o'r byd modern – o wyddoniaeth, technoleg a pheirianneg, i gyllid a masnach – sy'n agor ystod eang o gyfleoedd gyrfaol i chi.

Pam astudio Mathemateg Gymhwysol ac Ystadegaeth yn Aberystwyth?

 • Byddwch yn datgelu disgyblaeth sy'n cyfuno adnabod a dadansoddi siapiau a phatrymau gyda choladu a chyfrifo data.
 • Mae Mathemateg yn cael ei haddysgu yn Aberystwyth ers 1872, felly mae'r adran yn adeiladu ar dros 140 mlynedd o ragoriaeth addysgu, ac yn cyflogi darlithwyr sy'n athrawon ymroddedig ac yn ymchwilwyr sydd â chydnabyddiaeth ryngwladol.
 • Bydd gradd mewn Mathemateg yn agor ystod eang o lwybrau gyrfa i chi, ac mae'r radd hon wedi'i hachredu gan y Sefydliad Mathemateg a'i Chymwysiadau (IMA), cymdeithas ddysgedig a phroffesiynol y Deyrnas Unedig ar gyfer mathemateg, gan gyfrannu'n uniongyrchol at eich cydnabyddiaeth fel Mathemategydd Siartredig.
 • Mae'r Adran yn cynnig llawer o fodiwlau drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.
Ein Staff

Mae’r holl ddarlithwyr yn yr Adran Mathemateg wedi’u cymhwyso i lefel PhD ac yn weithgar ym myd ymchwil. Mae gan y rhan fwyaf gymhwyster addysgu uwchraddedig ac mae’n rhaid i staff newydd gwblhau’r TUAAU. Mae’r adran hefyd yn cyflogi nifer o diwtoriaid rhan-amser, sydd â phrofiad dysgu eang, a rhai arddangoswyr sy’n cael eu dewis o blith ein myfyrwyr israddedig ac uwchraddedig.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Dynameg Glasurol FG14010 10
Algebra A Chalcwlws Pellach * MT11010 10
Dadansoddi Mathemategol * MT11110 10

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Algebra * MA10510 10
Calculus * MP10610 10
Career Planning And Skills Development * MP12910 10
Classical Dynamics PM14010 10
Coordinate And Vector Geometry * MA10110 10
Differential Equations * MA11210 10
Probability * MA10310 10
Statistics * MA11310 10

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Ffiseg Mathemategol FG26020 20
Algebra Llinol * MT21410 10
Cyflwyniad I Ddadansoddiad Rhifiadol A'i Gymhwysiadau * MT25220 20
Hydrodynameg 1 * MT25610 10

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Dadansoddiad Real * MT20110 10

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Advanced Dynamics MA25710 10
Applied Statistics MA26620 20
Complex Analysis * MA21510 10
Distributions And Estimation * MA26010 10
Mathematical Physics PM26020 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Introduction To Abstract Algebra MA20310 10

Cyflogadwyedd

Rhagolygon Gyrfaol

Mae ein graddedigion wedi dod o hyd i waith yn y sectorau canlynol:

 • dadansoddi ystadegol ac ystadegau cyfrifiannol
 • addysgu
 • peirianneg awyrennol
 • cyfrifo a bancio
 • dadansoddi risg a gwaith actiwaraidd
 • rheoli ariannol a dadansoddi buddsoddiadau
 • technoleg gwybodaeth.

Pa gyfleoedd sydd ar gael i fi yn y Brifysgol?

Mae cyflogadwyedd wedi'i wreiddio yn ein holl addysgu.

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig.

Gallwch wella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd. 

Ar ôl cwblhau'r radd hon byddwch wedi ennill y sgiliau canlynol:

 • sgiliau ymchwil a dadansoddi data
 • sgiliau mathemategol a chyfrifiadol uwch
 • sgiliau datrys problemau a meddwl creadigol effeithiol
 • sylfaen drylwyr mewn sgiliau technoleg gwybodaeth 
 • y gallu i weithio fel rhan o dîm ac yn annibynnol
 • sgiliau trefnu a rheoli amser
 • y gallu i gyfathrebu'n glir yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • hunanddibyniaeth a'r gallu i ysgogi eich hun.

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Mae'r crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Yn ystod eich blwyddyn gyntaf, byddwch yn archwilio pynciau mewn:

 • algebra a chalcwlws
 • geometreg
 • hafaliadau differol
 • tebygolrwydd ac ystadegau 
 • dadansoddi mathemategol.

Yn ystod eich ail a'ch trydedd flwyddyn, gallwch ddewis o blith amrywiaeth o fodiwlau ar bynciau a allai gynnwys:

 • dadansoddi a hafaliadau differol rhannol
 • algebra haniaethol a llinol
 • mecaneg a modelu ystadegol 
 • dosraniadau ac amcangyfrif
 • dulliau ystadegol
 • atchweliad a dadansoddiad amrywiant (ANOVA). 

Mae modiwlau dewisol yn cynnwys dadansoddi cymhleth a rhifiadol, hydrodynameg, samplo, a ffiseg fathemategol.

Byddwch hefyd yn ymgymryd â modiwl cynllunio gyrfa gorfodol fel rhan o'ch cwrs, a fydd yn gwella eich cyfleoedd cyflogaeth ac yn eich galluogi i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy gwerthfawr.

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Cyflwynir y radd hon drwy ddarlithoedd, tiwtorialau ac ymarferion.

Byddwch yn cael eich asesu drwy gyfuniad o waith cwrs, cyflwyniadau, adroddiadau ac arholiadau.

Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi i chi dros gyfnod eich cwrs gradd cyfan, a bydd yn gallu eich helpu gydag unrhyw broblemau neu ymholiadau, boed nhw'n faterion academaidd neu bersonol. Mae croeso i chi gysylltu â'ch tiwtor personol ar unrhyw adeg os bydd angen cymorth neu gyngor arnoch.

Rhagor o wybodaeth:

Byddwch hefyd yn cael cyfle i gwblhau Cynllun Datblygu Personol (CDP) yn Aberystwyth. Mae hon yn broses strwythuredig o hunanwerthuso, myfyrio, a chynllunio, a fydd yn eich galluogi i olrhain eich datblygiad personol, academaidd a phroffesiynol drwy gydol eich cyfnod yn y brifysgol. Drwy gofnodi eich perfformiad academaidd, ac amlygu'r sgiliau sydd gennych yn barod a'r sgiliau y bydd eu hangen arnoch ar gyfer cyflogadwyedd yn y dyfodol, bydd y portffolio CDP yn rhoi'r offer angenrheidiol i chi gynllunio'n effeithiol, datblygu dulliau llwyddiannus o astudio, ac ystyried eich dewisiadau gyrfaol a'ch dyheadau ar gyfer y dyfodol.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 104 - 120

Lefel A BBB-BCC to include B in Mathematics

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM with B in A level Mathematics

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 with 5 points in Mathematics at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in Mathematics

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|