BA

Cymraeg / Drama ac Astudiaethau Theatr

BA Cymraeg / Drama ac Astudiaethau Theatr Cod QW54 Ymgeisio Nawr Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau gwerth dros £15,000 – ymgeiswich nawr

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

Cod QW54
 • Cynnig lefel-A nodweddiadol

  BBC-BBB with B in Welsh 1st or 2nd Language

 • Hyd y Cwrs

  3 blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  100%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Wrth ddewis astudio’r cwrs BA Cymraeg a Drama ac Astudiaethau Theatr ym Mhrifysgol Aberystwyth, byddi’n cael y cyfle i astudio mewn dwy adran uchel iawn eu bri sy’n arloesi o ran dysgu ac ymchwil, sef Adran y Gymraeg a’r Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu. Mae’r adrannau yn cynnig amrywiaeth ddigymar o ddewisiadau i fyfyrwyr, arbenigedd staff a’r cyfleusterau diweddaraf. Maent yn cyfuno dulliau creadigol a beirniadol o ymdrin â’u disgyblaethau drwy waith ymarferol arloesol ac ymchwil ysgolheigaidd heriol.

[NSS/DLHE Awards]

Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd: 100% boddhad myfyrwyr (ACF 2017)

100% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 7% yn uwch na graddedigion Ieithoedd yn genedlaethol. (HESA 2017)

Adran Astudiaethau Theatr Ffilm a Theledu: 87% boddhad myfyrwyr (ACF 2017)

95.4% o israddedigion DU/UE o Brifysgol Aberystwyth a raddiodd yn 2016 mewn cyflogaeth neu addysg bellach chwe mis ar ôl graddio (HESA 2017)

Trosolwg

Pam astudio Cymraeg a Drama ac Astudiaethau Theatr yn brifysgol Aberystwyth? 

 • Adran fywiog a chreadigol  lle mae drama a theatr, ffilm a chyfryngau a senograffeg a dylunio theatr yn gwrthdaro â’i gilydd.
 • Mae gradd yn y Gymraeg a Drama yn agor drysau ac mae gwerth arbennig i’r cwrs hwn gan fod safon ymchwil ac addysgu’r adran hon yn Aberystwyth gyda’r uchaf posib.
 • Iaith Gyntaf ac Ail Iaith – mae’r cynllun gradd hwn yn cynnwys llwybrau Ail Iaith ac Iaith Gyntaf. Mae’r manylion ar gael yn llawn ar y dudalen Dysgu ac Addysgu.
 • Staff dysgu rhagorol ag ystod eang o arbenigedd wrth ymchwilio ac ym maes llunio-theatr proffesiynol
 • Cysylltiadau â phartneriaid allweddol mewn diwydiant, megis National Theatre Wales,  Music Theatre Wales, Cwmni Theatr Quarantine, a Theatr Genedlaethol Cymru.
 • Cyfleusterau ac adnoddau arbennig ar gyfer gwaith ymarferol: tair stiwdio ymarfer, a chyfleusterau technegol hyblyg ym mhob un ohonynt; 2 stiwdio â chyfarpar proffesiynol a rigiau golau digidol yn cael eu rheoli trwy gonsolau ETC Congo a Strand Lighting, PAs Yamaha a Soundcraft, systemau Sanyo AV a goleuo Strand a dau NXAMP; a chyfleusterau gwisgoedd
 • Cysylltiadau agos â Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth, un o’r canolfannau celfyddydau fwyaf yng Nghymru, sy’n cyflwyno gwaith theatrau cenedlaethol a rhyngwladol a gwaith dawns yn rheolaidd.
 • Yn Aberystwyth gallwch fyw drwy gyfrwng y Gymraeg a mwynhau’r eflen gymdeithasol sydd i’r gymuned Gymraeg yma. Ymaelodwch ag UMCA, dewch i fyw yn neuadd Pantycelyn-Penbryn, ewch ar deithiau rygbi’r Geltaidd, ymunwch â chôr Pantycelyn, ac ewch i nosweithiau megis Gwobrau’r Selar.
Ein Staff

Mae holl staff academaidd Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn ysgolheigion sy'n gwneud gwaith ymchwil ac yn arbenigwyr yn eu dewis feysydd astudio, gan gynnwys astudiaethau iaith a llenyddiaeth yn ogystal ag ysgrifennu creadigol.

Mae holl staff academaidd yr Adran Theatr, Ffilm a Theledu yn gwneud gwaith ymchwil a/neu'n ymwneud â phrosiectau Trosglwyddo Gwybodaeth, ac mae ganddynt naill ai gymwysterau academaidd perthnasol ar lefel doethuriaeth neu brofiad proffesiynol ac arbenigedd cyfatebol.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Cyflogadwyedd

Beth gallaf ei wneud â gradd Cymraeg a Drama ac Astudiaethau Theatr?

Mae llawer o’n myfyrwyr wedi bod yn llwyddiannus wrth sicrhau gwaith yn y meysydd canlynol:

 • Actio a pherfformio
 • Cyfarwyddo
 • Dylunio
 • Ysgrifennu sgriptiau
 • Addysgu ac addysg
 • Gweinyddu’r celfyddydau
 • Marchnata
 • Rheolaeth
 • Cysylltiadau cyhoeddus

Pa sgiliau fyddaf yn eu hennill o’r radd hon?

Mae cyflogadwyedd yn elfen hanfodol o’n holl weithgareddau.

Bydd myfyrwyr Drama ac Astudiaethau Theatr yn meithrin y sgiliau gwerthfawr canlynol sy’n bwysig i gyflogwyr. Ymhlith y rhain y mae’r gallu i:

 1. Weithio’n effeithiol mewn grwpiau i ddatblygu, ymarfer a chynhyrchu digwyddiadau byw
 2. Rhoi sgiliau creadigol, dychmygus a datrys-problemau ar waith mewn amryw sefyllfaoedd
 3. Ymchwilio, cloriannu a threfnu gwybodaeth
 4. Strwythuro a chyfathrebu syniadau yn effeithiol mewn sefyllfaoedd amrywiol a chan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau
 5. Gweithio’n annibynnol a gydag eraill
 6. Trefnu eich amser yn effeithiol a rhoi eich sgiliau ar waith
 7. Gwrando ar gyngor beirniadol, a’i ddefnyddio
 8. Cymell eich hun a bod yn hunanddisgybledig
 9. Defnyddio ystod o sgiliau ac adnoddau technoleg gwybodaeth
 10. Bod yn entrepreneuraidd wrth ddatblygu prosiectau diwylliannol

Pa gyfleoedd sydd ar gael am brofiad gwaith pan fyddwch yn astudio?  

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig. 

Gwella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd.

Addysg a Dysgu

Beth fyddaf yn ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallwch ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Yn y flwyddyn gyntaf byddwch yn darganfod:

 • Modiwlau rhagarweiniol ar lunio, meddwl ac astudio
 • Pa agwedd ar y Gymraeg sydd o ddiddordeb mwyaf i chi. Byddwch chi'n dysgu am amrywiaeth o gyfnodau llenyddol ac agweddau eraill ar y pwnc fel y gallwch ddylunio eich cyfuniad unigryw chi o fodiwlau yn yr ail a'r drydedd flwyddyn.
 • Dulliau cyfoes o lunio theatr yn y stiwdio ac ar leoliad
 • Adegau, arferion a dulliau hanesyddol allweddol mewn drama a theatr
 • Dadansoddi drama, theatr a pherfformio

Yn yr ail flwyddyn, byddwch yn archwilio: 

 • Llunio theatr gyfoes trwy ddulliau ymarferol, hanesyddol a damcaniaethol
 • Modiwlau iaith eraill er mwyn datblygu eich hyder ymhellach a byddwch chi hefyd yn gallu dewis o blith yr amrywiaeth eang o fodiwlau sydd ar gael gan yr Adran.
 • Gwaith cynhyrchu ar raddfa fawr
 • Actio, cyfarwyddo a dramayddiaeth, dyfeisio, a chynllunio
 • Datblygiad Theatr Ewrop fodern
 • Shakespeare mewn perfformiadau cyfoes
 • Theatr a’r gymdeithas gyfoes
 • Cyfryngau Newydd ac ysgrifennu perfformiadau

Yn eich blwyddyn olaf, cewch gyfle:

 • I greu gwaith creadigol annibynnol
 • I ymgymryd â phrosiect ymchwil mawr ac astudiaethau damcaniaethol uwch
 • I ymestyn eich sgiliau mewn prosiectau cynhyrchu annibynnol a chyfunol
 • I ddatblygu eich sgiliau entrepreneuraidd wrth gynhyrchu a churadu digwyddiadau diwylliannol
 • I lunio eich sgript ddrama eich hun
 • I astudio modiwlau arbenigol all fod yn trafod: gofod, lle a thirlun, perfformiad ac athroniaeth, perfformiad, gwleidyddiaeth a phrotest, theatr, rhywedd a rhywioldeb, perfformiad a phensaernïaeth, theatr gerdd newydd, a drama gyfoes Prydain ac Iwerddon.

Sut byddaf yn cael fy nysgu?

Byddwch yn cael eich dysgu trwy weithdai ymarferol, seminarau ar gyfer grwpiau bach, darlithoedd, prosiectau cynhyrchu a gwaith prosiect ar gyfer grwpiau.
Rydym yn dysgu trwy amryw ddulliau, gan gwestiynu theori trwy ymchwilio ymarferol ac ymarfer trwy lygaid amrywiol safbwyntiau damcaniaethol.
Byddwch yn cael eich asesu trwy draethodau ffurfiol ac wedi’u perfformio, arholiadau ysgrifenedig ac ymarferol, portffolios beirniadol a chreadigol, cynyrchiadau ymarferol, cyflwyniadau seminar a gweithgareddau grŵp.
Bydd gennych diwtor personol drwy gydol eich cynllun gradd, a fydd yn eich helpu gyda phroblemau neu ymholiadau academaidd neu bersonol. Gallwch gysylltu â’ch tiwtor unrhyw bryd am gymorth a chyngor. 

Barn ein Myfyrwyr

O dan adain tiwtoriaid cefnogol yr adran llwyddais i ddatblygu fel actor yn enwedig yn y modiwlau perfformio ar ddiwedd yr ail a’r drydedd flwyddyn a bu hyn yn help o mi ennill lle ar gwrs action uwchraddedig Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Erbyn hyn rwyf wedi cwblhau’r cwrs hwnnw ac yn gweithio fel actor proffesiynol. Gwawr Loader

Pan ddechreuais fy ngradd yn Aberystwyth nid oeddwn yn sicr pa agwedd o ddrama a theatr i ddewis fel gyrfa. Roedd y cyfle i ddewis amrywiaeth o fodiwlau e.e. actio, sgriptio, senograffi, a chyda cydbwysedd da o ddamcaniaeth ag ymarfer yn cyfrannu’n fawr at ddatblygiad fy nealltwriaeth o ddrama a theatr. Cefais fy mlas gyntaf o gyfarwyddo yn ystod yr ail flwyddyn wrth wneud y modiwl cyfarwyddo. Yn fy nhrydedd flwyddyn fe wnes i gyd-gyfarwyddo, dyfeisio a theithio darn o theatr mewn addysg. Gydag angor fawr y profiadau yma cefais ofal a chefnogaeth fy narlithwyr a darganfyddais fy mrwdfrydedd ar gyfer cyfarwyddo. Ar ôl graddio teimlais fy mod i’n gallu camu allan i’r byd ‘real’ i barhau a’m siwrne dysgu. Ar ôl graddio fe wnes i gwblhau cwrs blwyddyn yn hyfforddi fel cyfarwyddwr theatr gyda Living Pictures a Sherman Cymru. Ers hynny dwi wedi bod yn gweithio gyda nifer o wahanol sefydliadau fel cyfarwyddwr llawrydd e.e. Theatr Genedlaethol Cymru, Sherman Cymru a Mess Up the Mess. Cefais Wobr Artist Sy'n Datblygu gan Theatr Iolo a dychwelais i Aberystwyth i weithio fel Cyfarwyddwr sy'n Datblygu i National Theatre Wales a Rimini Protokoll o’r Almaen. Dwi ar hyn o bryd yn gweithio fel Cynorthwyydd Llenyddol a Thiwtor i Theatr Ieuenctid Sherman Cymru, a dwi hefyd yn gweithio fel tiwtor i Brifysgol Morgannwg ac fel hyrwyddwraig drama mewn ysgolion. Sarah Bickerton

Darganfod Mwy

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Lefel A BBC-BBB with B in Welsh 1st or 2nd Language

Gofynion TGAU (grade C min):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DMM-DDM with B in A level Welsh 1st or 2nd Language

Myfyrwyr Rhyngwladol

Bagloriaeth Ryngwladol:
28-30 points overall with B in A level Welsh 1st or 2nd Language

Bagloriaeth Ewropeaidd:
65-70% overall with B in A level Welsh 1st or 2nd Language

Ystyrir ymgeiswyr yn ôl eu rhinweddau unigol a gall y cynigion amrywio. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag: ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig