BA

Drama a Theatr

Cod W401

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

W401
 • Tariff UCAS

  96 - 120

 • Hyd y Cwrs

  3 Blwyddyn

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Wrth ddewis astudio BA Drama ac Astudiaethau Theatr ym Mhrifysgol Aberystwyth cei brofiad creadigol a bywiog heb ei ail. Byddi’n astudio mewn adeilad modern sy’n cynnig cyfleusterau gwych, a staff brwdfrydig fydd yn dy ysbrydoli. Cei ymwneud â phartneriaid megis y BBC, S4C, Boom, Fiction Factory, Theatr Genedlaethol Cymru, Cwmni Theatr Arad Goch a llu o rhai eraill. Mae’r cwrs yma wedi ei ddylunio i sicrhau fod cydbwysedd rhwng profiad beirniadol a chreadigol, ac mae’n galluogi ein myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau deallusol, perfformiadol a thechnegol.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

Ymhlith y 15 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Drama a Dawns (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

95% o’n myfyrwyr yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda yn yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu. (ACF 2019)

98% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion y Celfyddydau Creadigol a Dylunio yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

Pam astudio Drama ac Astudiaethau Theatr yn Aberystwyth?

 • Adran egnïol a chreadigol lle daw drama a theatr, ffilm a’r cyfryngau, a senograffeg a dylunio theatr ynghyd.
 • Cyfuniad unigryw o ddulliau creadigol a beirniadol o ymdrin â’r pwnc.
 • Staff dysgu rhagorol ag ystod eang o arbenigedd ym maes ymchwil a chreu theatr yn broffesiynol.
 • Cysylltiadau â phartneriaid allweddol yn y diwydiant fel National Theatre Wales, Music Theatre Wales, Cwmni Theatr Quarantine a Theatr Genedlaethol Cymru.
 • Cyfleusterau ac adnoddau rhagorol ar gyfer gwaith ymarferol: tair stiwdio ymarfer, pob un ag adnoddau technegol hyblyg; 2 stiwdio fawr ag offer o safon broffesiynol a rigiau goleuadau digidol a reolir drwy ETC Congo a phaneli rheoli Strand Lighting, offer PA Yamaha a Soundcraft, systemau clyweledol Sanyo a goleuadau Strand, a dau NXAMP; yn ogystal â chyfleusterau gwisgoedd a wardrob.
 • Cysylltiadau agos â Chanolfan y Celfyddydau ar y campws, sef un o’r canolfannau celfyddydau mwyaf yng Nghymru, sy’n cyflwyno gwaith theatr a dawns cenedlaethol a rhyngwladol yn rheolaidd.
 • Cymdeithasau drama egnïol myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth.
 • Lleoliad daearyddol unigryw.
 • Cyfleoedd cyfnewid cyffrous yn Ewrop ac yn rhyngwladol .
Ein Staff

Mae holl staff academaidd yr Adran Theatr, Ffilm a Theledu yn gwneud gwaith ymchwil a/neu'n ymwneud â phrosiectau Trosglwyddo Gwybodaeth, ac mae ganddynt naill ai gymwysterau academaidd perthnasol ar lefel doethuriaeth neu brofiad proffesiynol ac arbenigedd cyfatebol.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Sylfeini Perfformio: Corff, Cymeriad A Thestun TC11220 20
Dadansoddi Perfformiadau Amlgyfrwng TC11320 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Astudio Ffilm A'r Cyfryngau TC10220 20
Creu Ffilm Fer 1 * TC10420 20
Polisiau A Materion Mewn Addysg * AD10120 20
Creu Ffilm Fer 2 TC10720 20
Datblygiad Plant AD19220 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Actio I Gamera TC10920 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cymraeg Llyfr A Chymraeg Llafar CY11420 20
Ysgrifennu Cymraeg Graenus CY11720 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Ffilmiau Dogfen TC22420 20
Llythrennedd Mewn Plant Ifanc * AD20220 20
Seicoleg Dysgu A Meddwl * AD20120 20
Ffilm A Chyfryngau Cymru TC21820 20
Perfformio Ensemble TC20120 20
Prosiect Ymchwil Ymarferol TC20220 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Ymarfer Cynhyrchu 1 TC20040 40

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cymraeg Y Gweithle Proffesiynol CY20520 20
Cymraeg Llyfr A Chymraeg Llafar CY21420 20
Testunau Bob Lliw: Llunio Profiadau Lhdt+ CY22720 20
Theatr Gyfoes Yng Nghymru TC26220 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Ymarfer Cynhyrchu 2 TC31440 40

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Genrau Teledu TC32120 20
Ffilmiau Hollywood TC36820 20
Ffilmiau Dogfen TC32520 20
Cynhyrchiad Annibynnol TC31320 20
Ffilm A Chyfryngau Cymru TC31920 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Prosiect Ymchwil Creadigol TC36140 40
Testunau Bob Lliw: Llunio Profiadau Lhdt+ CY32720 20
Theatr Gyfoes Yng Nghymru TC36220 20

Cyflogadwyedd

Beth alla i ei wneud â gradd mewn Drama ac Astudiaethau Theatr?

Mae llawer o’n graddedigion wedi dod o hyd i swyddi yn y meysydd hyn:

 • Actio a pherfformio;
 • Cyfarwyddo;
 • Dylunio;
 • Sgriptio;
 • Dysgu ac addysg;
 • Gweinyddu’r celfyddydau;
 • Marchnata;
 • Rheoli;
 • Cysylltiadau Cyhoeddus.

Pa sgiliau fydda i’n eu dysgu ar y cwrs?

Mae cyflogadwyedd yn rhan annatod o’n holl weithgareddau. 

Mae myfyrwyr Drama ac Astudiaethau Theatr yn dysgu sgiliau gwerthfawr y mae galw mawr amdanynt ymhlith cyflogwyr. Yn eu plith mae:

 • gweithio’n effeithiol mewn grŵp i ddatblygu, ymarfer a chynhyrchu digwyddiadau byw;
 • defnyddio sgiliau creadigol, dyfeisgar a datrys problemau mewn amryw o sefyllfaoedd;
 • ymchwilio, a chloriannu a threfnu gwybodaeth;
 • saernïo a chyfleu syniadau’n effeithiol mewn amryw o sefyllfaoedd ac mewn amryw o ffyrdd;
 • gweithio’n annibynnol a gydag eraill;
 • trefnu dy amser a defnyddio dy sgiliau’n effeithiol;
 • gwrando ar gyngor beirniadol a’i ddefnyddio;
 • dy gymell dy hun ac arfer hunanddisgyblaeth;
 • defnyddio amryw o sgiliau ac adnoddau technoleg gwybodaeth;
 • dangos mentergarwch wrth ddatblygu prosiectau diwylliannol.

Pa gyfleoedd sydd ar gael am brofiad gwaith pan fyddwch yn astudio? 

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig.

Gwella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd. 

Addysg a Dysgu

Beth fydda i’n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallwch ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Yn dy flwyddyn gyntaf byddi’n darganfod:

 • Modiwlau rhagarweiniol ar greu, meddwl ac astudio;
 • Dulliau cyfoes o greu theatr mewn stiwdio ac ar safle penodol;
 • Enydau, arferion a dulliau hanesyddol allweddol ym maes drama a’r theatr;
 • Dadansoddi drama, theatr a pherfformio.

Yn dy ail flwyddyn byddi’n archwilio:

 • Dulliau cyfoes o greu theatr o safbwynt ymarferol, hanesyddol a damcaniaethol;
 • Gwaith cynhyrchu ar raddfa lawn;
 • Actio, cyfarwyddo a dramayddiaeth, dyfeisio, a dylunio;
 • Datblygiad y Theatr Ewropeaidd fodern;
 • Shakespeare mewn perfformiadau cyfoes;
 • Theatr a’r gymdeithas gyfoes;
 • Y cyfryngau newydd ac ysgrifennu ar gyfer perfformio.

Yn dy flwyddyn olaf, cei gyfle i:

 • Creu gwaith creadigol annibynnol;
 • Cwblhau prosiect ymchwil mawr ac astudiaethau damcaniaethol uwch;
 • Meithrin dy sgiliau mewn prosiectau cynhyrchu unigol ac mewn grŵp;
 • Datblygu dy sgiliau mentergarwch drwy gynhyrchu a churadu digwyddiadau diwylliannol;
 • Ysgrifennu sgript i dy ddrama dy hun.

Astudio modiwlau arbenigol a all ymdrin â phynciau megis: gofod, lle a thirwedd, perfformio ac athroniaeth, perfformio, gwleidyddiaeth a phrotest, theatr, rhywedd a rhywioldeb, perfformio a phensaernïaeth, theatr gerddorol newydd, a’r ddrama gyfoes ym Mhrydain ac Iwerddon.

Sut gaf i fy nysgu?

Cei di ddysgu drwy weithdai ymarferol, seminarau mewn grwpiau bach, darlithoedd, prosiectau cynhyrchu a gwaith prosiect mewn grwpiau.

Yn aml byddwn yn cyfuno sawl dull o ddysgu, gan bwyso a mesur damcaniaethau drwy ymchwiliadau ymarferol ac ymarfer drwy lens gwahanol safbwyntiau damcaniaethol.

Cei dy asesu drwy draethodau ffurfiol a pherfformiadol, arholiadau ysgrifenedig ac ymarferol, portffolios beirniadol a chreadigol, cynyrchiadau ymarferol, cyflwyniadau seminar a gweithgareddau grŵp.

Bydd tiwtor personol wedi’i neilltuo i ti drwy gydol dy gwrs gradd, a fydd yn gallu dy helpu ag unrhyw broblemau neu gwestiynau, boed yn academaidd neu’n bersonol. Mae croeso i ti gysylltu â dy diwtor personol unrhyw bryd i gael cymorth a chyngor.

Barn ein Myfyrwyr

O dan adain tiwtoriaid cefnogol yr adran llwyddais i ddatblygu fel actor yn enwedig yn y modiwlau perfformio ar ddiwedd yr ail a’r drydedd flwyddyn a bu hyn yn help o mi ennill lle ar gwrs action uwchraddedig Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Erbyn hyn rwyf wedi cwblhau’r cwrs hwnnw ac yn gweithio fel actor proffesiynol.

- Gwawr Loader

Pan ddechreuais fy ngradd yn Aberystwyth nid oeddwn yn sicr pa agwedd o ddrama a theatr i ddewis fel gyrfa. Roedd y cyfle i ddewis amrywiaeth o fodiwlau e.e. actio, sgriptio, senograffi, a chyda cydbwysedd da o ddamcaniaeth ag ymarfer yn cyfrannu’n fawr at ddatblygiad fy nealltwriaeth o ddrama a theatr.  Cefais fy mlas gyntaf o gyfarwyddo yn ystod yr ail flwyddyn wrth wneud y modiwl cyfarwyddo.  Yn fy nhrydedd flwyddyn fe wnes i gyd-gyfarwyddo, dyfeisio a theithio darn o theatr mewn addysg. Gydag angor fawr y profiadau yma cefais ofal a chefnogaeth fy narlithwyr a darganfyddais fy mrwdfrydedd ar gyfer cyfarwyddo.

Ar ôl graddio teimlais fy mod i’n gallu camu allan i’r byd ‘real’ i barhau a’m siwrne dysgu. Ar ôl graddio fe wnes i gwblhau cwrs blwyddyn yn hyfforddi fel cyfarwyddwr theatr gyda Living Pictures a Sherman Cymru.  Ers hynny dwi wedi bod yn gweithio gyda nifer o wahanol sefydliadau fel cyfarwyddwr llawrydd e.e. Theatr Genedlaethol Cymru, Sherman Cymru a Mess Up the Mess. Cefais Wobr Artist Sy'n Datblygu gan Theatr Iolo a dychwelais i Aberystwyth i weithio fel Cyfarwyddwr sy'n Datblygu i National Theatre Wales a Rimini Protokoll o’r Almaen. Dwi ar hyn o bryd yn gweithio fel Cynorthwyydd Llenyddol a Thiwtor i Theatr Ieuenctid Sherman Cymru, a dwi hefyd yn gweithio fel tiwtor i Brifysgol Morgannwg ac fel hyrwyddwraig drama mewn ysgolion.

- Sarah Bickerton

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 96 - 120

Lefel A BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig