BA

Hanes a'r Cyfryngau

Mae’r cwrs yma ar gael trwy Clirio.
Cysylltwch â ni am ddim ar: 0800 121 40 80

Prif Ffeithiau

Cod VP1H
 • Cynnig lefel-A nodweddiadol

  BBB with B in any subject

 • Hyd y Cwrs

  3 blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  99%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Mae cynllun gradd arloesol Hanes a'r Cyfryngau wedi’i ddylunio ar gyfer myfyrwyr sydd yn dymuno dilyn a datblygu eu diddordebau mewn hanes ynghyd ag astudiaethau'r cyfryngau. Mae ei strwythur hyblyg, ynghyd â’r ffaith ei fod yn cael ei ddysgu o fewn dwy adran wahanol, sef adran Hanes a Hanes Cymru ac adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu, yn cynnig cyfle i astudio pob pwnc yn annibynnol ac  mewn cyd-destun rhyngddisgyblaethol.Bydd hyn yn datblygu dy wybodaeth hanesyddol a dy ddealltwriaeth ymarferol a damcaniaethol o’r cyfryngau torfol. Byddi yn ymdrochi mewn ystod eang o destunau hanesyddol ond hefyd yn meithrin dealltwriaeth o sut a pham mae'r byd wedi datblygu fel y mae. Mae’r myfyrwyr eu hunain yn ganolog i’r broses ddysgu ar y cwrs hwn a bydd modd i ti ddatblygu dy wybodaeth hanesyddol gan ddilyn trywydd dy ddiddordebau dy hun. Mae galw ymysg cyflogwyr am ein graddedigion hanes oherwydd eu gallu a'u sgiliau uwch o ran ymchwilio, dadansoddi, gweithio mewn tîm a chyfathrebu. 

[NSS/DLHE Awards]

Adran Hanes a Hanes Cymru: 91% boddhad myfyrwyr (ACF 2018)

99% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chew mis ar ôl graddio, 6% yn uwch na graddedigion o’r Astudiaethau Hanesyddol ac Athronyddol yn genedlaethol.(HESA 2018*)

Adran Astudiaethau Theatr Ffilm a Theledu: 87% boddhad myfyrwyr (ACF 2017)

98% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion y Celfyddydau Creadigol a Dylunio yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

Pam astudio Hanes a'r Cyfryngau yn Aberystwyth?

 • Mae Hanes yn cael ei ddysgu yn Aberystwyth ers sefydlu'r Brifysgol yn 1872, sydd yn golygu mai ein hadran Hanes ni yw’r hynaf yng Nghymru ac ymhlith y rhai pennaf ym Mhrydain. Dros y 140 mlynedd ddiwethaf rydym wedi perffeithio’r cynlluniau gradd sydd ar gael er mwyn sicrhau dy fod yn ennill y radd Hanes orau posib.
 • Byddi’n astudio mewn Prifysgol sydd ar y 4ydd safle ym Mhrydain, a'r 1af yng Nghymru o ran bodlonrwydd myfyrwyr (ACF, 2016)
 • Mae ein cynlluniau gradd yn arloesol sydd yn sicrhau y gelli di ennill y cymhwyster gorau.
 • Byddi’n derbyn dy addysg gan staff sydd yn arbenigo ym maes y Cyfryngau a Chyfathrebu, sydd â chysylltiadau rhagorol yn y diwydiant, sydd yn cyfrannu i drafodaethau cenedlaethol ar y cyfryngau, ac sydd ar y blaen yng ngwaith ymchwil y pwnc.
 • Bydd gan fyfyrwyr ar y cwrs hwn ddealltwriaeth ddyfnach o gymdeithaseg, seicoleg, astudiaethau diwylliannol, hanes, athroniaeth, ieithyddiaeth a marchnata.
 • Bydd myfyrwyr yn cael eu haddysgu mewn cyfleusterau dysgu bywiog, modern a deinamig gan gynnwys labordy cyfrifiadurol newydd sydd wedi’i ddylunio i gymathu diwydiant y cyfryngau digidol, cynhyrchu digidol ac ystafelloedd golygu.
 • Mae ein cysylltiadau â'r diwydiant wedi’u hymgorffori yn yr adran ei hun gyda swyddfa ddarlledu ranbarthol BBC Cymru wedi’i lleoli wrth y fynedfa.
 • Gall fyfyrwyr fanteisio ar holl adnoddau Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru, sydd ddim ond dafliad carreg i ffwrdd o gampws Penglais.
 • Mae ein meysydd pynciol yn amrywio o hanes cynnar i hanes modern, yn cynnwys hanes gwleidyddol, cymdeithasol, economaidd a diwylliannol.
 • Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru dafliad carreg i ffwrdd o’r prif gampws. Mae’r llyfrgell hawlfraint hon yn cynnwys pob llyfr sydd wedi’i gyhoeddi yn y DU.
 • Mae cyfleoedd cyfnewid cyffrous ar gael. 
Ein Staff

Mae gan bob un o ddarlithwyr yr Adran Hanes a Hanes Cymru gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y rhan fwyaf hefyd TUAAU.

Mae holl staff academaidd yr Adran Theatr, Ffilm a Theledu yn gwneud gwaith ymchwil a/neu'n ymwneud â phrosiectau Trosglwyddo Gwybodaeth, ac mae ganddynt naill ai gymwysterau academaidd perthnasol ar lefel doethuriaeth neu brofiad proffesiynol ac arbenigedd cyfatebol.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Cyflogadwyedd

Beth allaf i ei wneud gyda gradd mewn BA Hanes a'r Cyfryngau?

Mae ein graddedigion wedi bod yn llwyddiannus yn sicrhau proffesiwn mewn llawer o feysydd gwahanol:

 • Addysg
 • Y Gyfraith
 • Archifwyr
 • Cyhoeddwyr
 • Gwleidyddion
 • Gweision Sifil
 • Y Cyfryngau
 • Y Lluoedd Arfog
 • Entrepreneuriaid

Fel adran, rydym ni’n falch iawn o’n cyn-fyfyrwyr nodedig ac uchel eu parch:

 • Dr Tîm Brain, cyn Brif Gwnstabl Swydd Gaerloyw
 • Guto Bebb, Aelod Seneddol
 • Dr Joanne Cayford, BBC
 • Berwyn Davies, Pennaeth Swyddfa Addysg Uwch Cymru ym Mrwsel
 • Iwan Griffiths, Gohebydd chwaraeon S4C

Pa gyfleoedd sydd ar gael am brofiad gwaith pan fyddwch yn astudio? 

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig.

Gwella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd. 

Lleoliadau myfyrwyr yn y sector treftadaeth

Mae gan ein hadran gysylltiadau cryf gyda’r sector treftadaeth, a phortffolio sefydledig o leoliadau myfyrwyr. Yn y gorffennol, mae myfyrwyr wedi treulio hyd at dair wythnos yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru (gan gynnwys cyfleoedd cyfrwng Cymraeg), Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, a Chymdeithas yr Hynafiaethwyr yn Llundain. Mae’r lleoliadau hyn yn cynnig cyfle i gael profiad ymarferol a dealltwriaeth o’r sector treftadaeth, ac yn werthfawr iawn ar unrhyw CV!

Trydar gan fyfyrwyr ar leoliad yn 2014 gyda Chymdeithas yr Hynafiaethwyr:

‘Wedi gweld tri chopi o’r Magna Carta ar unwaith heddiw!’ ‘Clod i Brifysgol Aber am fy helpu i gael y lleoliad – methu aros tan fory’

Cyfleoedd rhyngwladol: Erasmus a’r rhaglen Astudio Dramor

 • Mae cael amrywiaeth o brofiadau’n bwysig ar gyfer bywyd ar ôl y brifysgol, ac mae cynlluniau Erasmus neu Astudio Dramor yn cynnig cyfleoedd rhagorol. Mae Hanes a Hanes Cymru wedi sefydlu rhaglenni cyfnewid Erasmus gyda phrifysgolion yn yr Almaen, Prâg, Budapest a Norwy. Mae gan yr Adran gysylltiadau gyda nifer o golegau yn America hefyd.  https://www.aber.ac.uk/en/international/study-abroad/

Mentora gan gyn-fyfyrwyr a sgyrsiau graddedigion:

 • Bydd y Cynllun Mentora gan Gyn-fyfyrwyr yn eich galluogi i gysylltu â graddedigion o’r gorffennol mewn amrywiaeth o yrfaoedd mewn amgylchedd diogel a chefnogol. Mae Hanes a Hanes Cymru hefyd yn trefnu sgyrsiau gan gyn-fyfyrwyr ar wahanol gyfnodau yn eu gyrfaoedd. Ymhlith y sgyrsiau diweddar mae ‘O’r brifysgol i yrfa ym maes treftadaeth ddiwylliannol: y camau cyntaf’ a gyflwynwyd gan gyn-fyfyriwr a raddiodd yn ddiweddar sydd bellach wedi sicrhau lle ar gynllun hyfforddi uchel ei fri yn Oriel y Tate.

Addysg a Dysgu

Beth fyddaf yn ei ddysgu?

Dyma grynodeb i roi enghraifft o beth allet fod yn ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Yn dy flwyddyn gyntaf gallet di fod yn astudio:

 • Cysyniadau newydd a sgiliau astudio hanes
 • Dulliau a chyfnodau newydd
 • Hanes Cymru o 1250-1800
 • Y Rhyfel Byd Cyntaf a Phrydain
 • Moderniaeth a chreu Asia
 • Cyhoeddiadau hanesyddol cyffrous diweddar
 • Ein dewis o fodiwlau eraill sydd yn adlewyrchu ystod eang o ran amser a themâu
 • Y cyswllt rhwng mathau o gyfryngau, sefydliadau'r cyfryngau a'r gymdeithas
 • Cysylltiadau rhwng damcaniaeth y cyfryngau sefydledig ac agweddau cyfoes ar y cyfryngau newydd.
 • Cysylltiadau rhwng dadleuon clasurol a chyfoes mewn cyfathrebu
 • Ymchwil i ddulliau o gyfathrebu rhwng y radio, y wasg, hysbysebu, technolegau ffonau symudol a’r rhyngrwyd
 • Cysyniadau a thechnegau allweddau ar gyfer cynhyrchu, cyfarwyddo, sinematograffeg a golygu yn y cyfryngau.

Yn dy ail flwyddyn gallet ddarganfod:

 • Y dull hanesyddol, sydd yn ystyried sut mae ystyr, dulliau a chofnodi hanes wedi newid dros amser
 • Hanes Ewropeaidd
 • Yr Almaen a Natsïaeth
 • Yr Ymerodraeth Brydeinig: Prydain ac Iwerddon, 1850-1914
 • Golwg ar grefft yr hanesydd
 • Ein hystod o bynciau a chyfnodau o’n rhestr helaeth o fodliwlau
 • Hanesion, traddodiadau a swyddogaethau penodol pob cyfrwng;
 • Cynhyrchu teledu
 • Hanes darlledu
 • Cynhyrchu â chyfryngau arbrofol
 • Dylunio Gwefannau
 • Technolegau Gwyliadwriaeth
 • Newyddiaduraeth
 • Hysbysebu
 • Sgriptio

Yn dy flwyddyn olaf gallet gael y cyfle i astudio:

 • Pwnc arbennig sy'n golygu y gelli di ymchwilio'n ddyfnach, yn defnyddio ffynonellau gwreiddiol sydd oll yn dy alluogi i ddefnyddio’r sgiliau ymchwilio hanfodol sydd yn gyfarwydd i haneswyr proffesiynol.
 • Rhywedd mewn Hanes
 • Cymdeithas Prydain a’r Chwyldro Ffrengig
 • Gwyddoniaeth, Crefydd, a Hud a Lledrith
 • Stalin a Rwsia
 • Cynhyrchu, cyfarwyddo a golygu fideo byr, a all fod yn arbrofol, yn ddogfennol neu’n ffuglen naratif
 • Bydd y gwaith gorau yn cael ei gyflwyno ar gyfer Gwobrau Fideos Myfyrwyr y Gymdeithas Deledu Frenhinol

Sut byddaf yn cael fy nysgu?

Mae ein cynllun yn cael ei ddysgu trwy ddarlith-weithdai sydd yn caniatáu rhyngweithio a chyfranogi  gweithredol. Rydym yn darparu’r cynllun hwn trwy seminarau, prosiectau yn seiliedig ar waith grŵp, dangosiadau sgrin ac arddangosiadau technegol.

Byddi’n cael dy asesu trwy:

 • Cynyrchiadau grŵp  
 • Prosiectau ffilm a fideo unigol
 • Prosiectau ymchwil
 • Dadansoddiadau ymarferol
 • Dyddiaduron cynhyrchu
 • Sgriptio creadigol
 • Traethodau ffurfiol
 • Arholiadau

Gwybodaeth bellach:

Bydd tiwtor personol yn cael ei bennu i ti ar gyfer holl gyfnod dy gwrs gradd, a fydd yn gallu dy helpu ag unrhyw broblemau neu ymholiadau, boed y rheiny yn rhai academaidd neu’n bersonol. Bydd croeso i ti gysylltu â hwy ar unrhyw adeg er mwyn cael cymorth neu gyngor.

Byddi hefyd yn derbyn cyfle i gwblhau Cynllun Datblygu Personol (CDP) yn Aberystwyth. Mae'n broses strwythuredig i chi gael hunanwerthuso, myfyrio a chynllunio, a fydd yn dy alluogi i gofnodi dy ddatblygiad personol, academaidd a phroffesiynol drwy gydol dy amser yn y brifysgol. Wrth gadw cofnod  o'th berfformiad academaidd, a phwysleisio’r sgiliau sydd gennyt eisoes a’r rhai y bydd eu hangen ar gyfer y gweithle yn y dyfodol, bydd y CDP yn darparu’r modd angenrheidiol i chi allu cynllunio’n effeithiol, datblygu dulliau llwyddiannus o astudio, ac ystyried dy ddyheadau a'th opsiynau ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol.

Darganfod Mwy

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Lefel A BBB with B in any subject

Gofynion TGAU (grade C min):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DMM-DDM

Bagloriaeth Ryngwladol:
28 points overall

Bagloriaeth Ewropeaidd:
70-75% overall

Mae'r Brifysgol yn gweithredu polisi derbyn cynhwysol a gall ein cynigion amrywio. Edrychwch ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig