BA

Hanes a'r Cyfryngau

Prif Ffeithiau

Cod VP1H
 • Cynnig lefel-A nodweddiadol

  BBB with B in any subject

 • Hyd y Cwrs

  3 blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  99%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Mae cynllun gradd arloesol Hanes a'r Cyfryngau wedi’i ddylunio ar gyfer myfyrwyr sydd yn dymuno dilyn a datblygu eu diddordebau mewn hanes ynghyd ag astudiaethau'r cyfryngau. Mae ei strwythur hyblyg, ynghyd â’r ffaith ei fod yn cael ei ddysgu o fewn dwy adran wahanol, sef adran Hanes a Hanes Cymru ac adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu, yn cynnig cyfle i astudio pob pwnc yn annibynnol ac  mewn cyd-destun rhyngddisgyblaethol.Bydd hyn yn datblygu dy wybodaeth hanesyddol a dy ddealltwriaeth ymarferol a damcaniaethol o’r cyfryngau torfol. Byddi yn ymdrochi mewn ystod eang o destunau hanesyddol ond hefyd yn meithrin dealltwriaeth o sut a pham mae'r byd wedi datblygu fel y mae. Mae’r myfyrwyr eu hunain yn ganolog i’r broses ddysgu ar y cwrs hwn a bydd modd i ti ddatblygu dy wybodaeth hanesyddol gan ddilyn trywydd dy ddiddordebau dy hun. Mae galw ymysg cyflogwyr am ein graddedigion hanes oherwydd eu gallu a'u sgiliau uwch o ran ymchwilio, dadansoddi, gweithio mewn tîm a chyfathrebu. 

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

Adran Hanes a Hanes Cymru: 91% boddhad myfyrwyr (ACF 2018)

99% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chew mis ar ôl graddio, 6% yn uwch na graddedigion o’r Astudiaethau Hanesyddol ac Athronyddol yn genedlaethol.(HESA 2018*)

Ymhlith y 15 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Drama a Dawns (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

Yr Adran Astudiaethau Theatr Ffilm a Theledu: 87% boddhad myfyrwyr (ACF 2017)

98% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion y Celfyddydau Creadigol a Dylunio yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

Pam astudio Hanes a'r Cyfryngau yn Aberystwyth?

 • Mae Hanes yn cael ei ddysgu yn Aberystwyth ers sefydlu'r Brifysgol yn 1872, sydd yn golygu mai ein hadran Hanes ni yw’r hynaf yng Nghymru ac ymhlith y rhai pennaf ym Mhrydain. Dros y 140 mlynedd ddiwethaf rydym wedi perffeithio’r cynlluniau gradd sydd ar gael er mwyn sicrhau dy fod yn ennill y radd Hanes orau posib.
 • Mae ein cynlluniau gradd yn arloesol sydd yn sicrhau y gelli di ennill y cymhwyster gorau.
 • Byddi’n derbyn dy addysg gan staff sydd yn arbenigo ym maes y Cyfryngau a Chyfathrebu, sydd â chysylltiadau rhagorol yn y diwydiant, sydd yn cyfrannu i drafodaethau cenedlaethol ar y cyfryngau, ac sydd ar y blaen yng ngwaith ymchwil y pwnc.
 • Bydd gan fyfyrwyr ar y cwrs hwn ddealltwriaeth ddyfnach o gymdeithaseg, seicoleg, astudiaethau diwylliannol, hanes, athroniaeth, ieithyddiaeth a marchnata.
 • Bydd myfyrwyr yn cael eu haddysgu mewn cyfleusterau dysgu bywiog, modern a deinamig gan gynnwys labordy cyfrifiadurol newydd sydd wedi’i ddylunio i gymathu diwydiant y cyfryngau digidol, cynhyrchu digidol ac ystafelloedd golygu.
 • Mae ein cysylltiadau â'r diwydiant wedi’u hymgorffori yn yr adran ei hun gyda swyddfa ddarlledu ranbarthol BBC Cymru wedi’i lleoli wrth y fynedfa.
 • Gall fyfyrwyr fanteisio ar holl adnoddau Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru, sydd ddim ond dafliad carreg i ffwrdd o gampws Penglais.
 • Mae ein meysydd pynciol yn amrywio o hanes cynnar i hanes modern, yn cynnwys hanes gwleidyddol, cymdeithasol, economaidd a diwylliannol.
 • Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru dafliad carreg i ffwrdd o’r prif gampws. Mae’r llyfrgell hawlfraint hon yn cynnwys pob llyfr sydd wedi’i gyhoeddi yn y DU.
 • Mae cyfleoedd cyfnewid cyffrous ar gael. 
Ein Staff

Mae gan bob un o ddarlithwyr yr Adran Hanes a Hanes Cymru gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y rhan fwyaf hefyd TUAAU.

Mae holl staff academaidd yr Adran Theatr, Ffilm a Theledu yn gwneud gwaith ymchwil a/neu'n ymwneud â phrosiectau Trosglwyddo Gwybodaeth, ac mae ganddynt naill ai gymwysterau academaidd perthnasol ar lefel doethuriaeth neu brofiad proffesiynol ac arbenigedd cyfatebol.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cyflwyno Hanes * HA12120 20
Astudio Ffilm a'r Cyfryngau TC10220 20
Gweithdy Cynhyrchu Cyfryngau TC10420 20
Prosiect Cynhyrchu Cyfryngau TC10720 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Concwest, Uno a Hunaniaeth yng Nghymru 1250-1800 * HC11120 20
Cymru a'r Byd: Cysylltiadau a Dylanwadau 1860 - 2000 HC11520 20
Cymru yn Oes y Chwyldro, 1773-1850 HC11420 20
Oes y Fictoriaid HA13820 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
History for Life HY12320 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
America and Britain During the Great Depression HY10620 20
America: From Colony to Superpower HY15620 20
Crisis, Rebellion and Faith: Europe 1000-1517 HY11320 20
Manners & Misdemeanours:Polite Society in 18th Century Engla HY12820 20
Age of Magna Carta-England and Its Neighbours C1180-C1280 HY12520 20
Britain, Germany and the Great War HY13520 20
Modernity and the Making of Asia HY15220 20
The Black Death HY12620 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Dogfen Greadigol TC26520 20
Ffilm a Chyfryngau Cymru TC21820 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Concro’r Byd: Twf a Chwymp Ymerodraethau Prydain a Ffrainc HA21820 20
Y Rhyfel Mawr trwy Lygaid y Cymry HC22320 20
Gwrando ar Hanes: Y mudiad Hawliau Sifil yn America HA24720 20
Llunio Hanes * HA20120 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
An Age of Empire: Britain and Ireland, 1850-1914 HY26920 20
Crime, Riot and Morality in Wales 1750-1850 * WH23420 20
East and West in the Age of crusades, c. 1050-c.1250 HY25120 20
European Society and the Medieval Mind 1200-1500 HY25820 20
Expansion, Intervention and Influence: The United States as a Continental Power HY29120 20
From the Second Empire to the Third Reich: Weimar Germany 1914-1933 HY28420 20
Media and Society in Twentieth Century Britain HY27520 20
Medieval London: national capital, international city HY28020 20
Oral History: The Past in the Present HY22520 20
Researching with Letters and Diaries HY22620 20
Science, Religion and Magic HY28620 20
Seals in Their COntext in Medieval England and Wales HY24420 20
The Atlantic World, 1492-1825 HY29720 20
The Great Divergence: Europe and Asia, c.1300-c.1800 HY26320 20
The Ottoman EMpire and Early Modern travel Writing HY22220 20
The Rise of Modern Medicine, c.1750-2000 HY27320 20
Women and Gender in Britain, c.1800-1950 HY26820 20

Cyflogadwyedd

Beth allaf i ei wneud gyda gradd mewn BA Hanes a'r Cyfryngau?

Mae ein graddedigion wedi bod yn llwyddiannus yn sicrhau proffesiwn mewn llawer o feysydd gwahanol:

 • Addysg;
 • Y Gyfraith;
 • Archifwyr;
 • Cyhoeddwyr;
 • Gwleidyddion;
 • Gweision Sifil;
 • Y Cyfryngau;
 • Y Lluoedd Arfog;
 • Entrepreneuriaid.

Fel adran, rydym ni’n falch iawn o’n cyn-fyfyrwyr nodedig ac uchel eu parch:

 • Dr Tîm Brain, cyn Brif Gwnstabl Swydd Gaerloyw;
 • Guto Bebb, Aelod Seneddol;
 • Dr Joanne Cayford, BBC;
 • Berwyn Davies, Pennaeth Swyddfa Addysg Uwch Cymru ym Mrwsel;
 • Iwan Griffiths, Gohebydd chwaraeon S4C.

Pa gyfleoedd sydd ar gael am brofiad gwaith pan fyddwch yn astudio? 

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig.

Gwella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd. 

Lleoliadau myfyrwyr yn y sector treftadaeth

Mae gan ein hadran gysylltiadau cryf gyda’r sector treftadaeth, a phortffolio sefydledig o leoliadau myfyrwyr. Yn y gorffennol, mae myfyrwyr wedi treulio hyd at dair wythnos yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru (gan gynnwys cyfleoedd cyfrwng Cymraeg), Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, a Chymdeithas yr Hynafiaethwyr yn Llundain. Mae’r lleoliadau hyn yn cynnig cyfle i gael profiad ymarferol a dealltwriaeth o’r sector treftadaeth, ac yn werthfawr iawn ar unrhyw CV!

Trydar gan fyfyrwyr ar leoliad yn 2014 gyda Chymdeithas yr Hynafiaethwyr:

‘Wedi gweld tri chopi o’r Magna Carta ar unwaith heddiw!’ ‘Clod i Brifysgol Aber am fy helpu i gael y lleoliad – methu aros tan fory’

Cyfleoedd rhyngwladol: Erasmus a’r rhaglen Astudio Dramor

 • Mae cael amrywiaeth o brofiadau’n bwysig ar gyfer bywyd ar ôl y brifysgol, ac mae cynlluniau Erasmus neu Astudio Dramor yn cynnig cyfleoedd rhagorol. Mae Hanes a Hanes Cymru wedi sefydlu rhaglenni cyfnewid Erasmus gyda phrifysgolion yn yr Almaen, Prâg, Budapest a Norwy. Mae gan yr Adran gysylltiadau gyda nifer o golegau yn America hefyd.  https://www.aber.ac.uk/en/international/study-abroad/

Mentora gan gyn-fyfyrwyr a sgyrsiau graddedigion:

 • Bydd y Cynllun Mentora gan Gyn-fyfyrwyr yn eich galluogi i gysylltu â graddedigion o’r gorffennol mewn amrywiaeth o yrfaoedd mewn amgylchedd diogel a chefnogol. Mae Hanes a Hanes Cymru hefyd yn trefnu sgyrsiau gan gyn-fyfyrwyr ar wahanol gyfnodau yn eu gyrfaoedd. Ymhlith y sgyrsiau diweddar mae ‘O’r brifysgol i yrfa ym maes treftadaeth ddiwylliannol: y camau cyntaf’ a gyflwynwyd gan gyn-fyfyriwr a raddiodd yn ddiweddar sydd bellach wedi sicrhau lle ar gynllun hyfforddi uchel ei fri yn Oriel y Tate.

Addysg a Dysgu

Beth fyddaf yn ei ddysgu?

Dyma grynodeb i roi enghraifft o beth allet fod yn ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Yn dy flwyddyn gyntaf gallet di fod yn astudio:

 • Cysyniadau newydd a sgiliau astudio hanes;
 • Dulliau a chyfnodau newydd;
 • Hanes Cymru o 1250-1800;
 • Y Rhyfel Byd Cyntaf a Phrydain;
 • Moderniaeth a chreu Asia;
 • Cyhoeddiadau hanesyddol cyffrous diweddar;
 • Ein dewis o fodiwlau eraill sydd yn adlewyrchu ystod eang o ran amser a themâu;
 • Y cyswllt rhwng mathau o gyfryngau, sefydliadau'r cyfryngau a'r gymdeithas;
 • Cysylltiadau rhwng damcaniaeth y cyfryngau sefydledig ac agweddau cyfoes ar y cyfryngau newydd;
 • Cysylltiadau rhwng dadleuon clasurol a chyfoes mewn cyfathrebu;
 • Ymchwil i ddulliau o gyfathrebu rhwng y radio, y wasg, hysbysebu, technolegau ffonau symudol a’r rhyngrwyd;
 • Cysyniadau a thechnegau allweddau ar gyfer cynhyrchu, cyfarwyddo, sinematograffeg a golygu yn y cyfryngau.

Yn dy ail flwyddyn gallet ddarganfod:

 • Y dull hanesyddol, sydd yn ystyried sut mae ystyr, dulliau a chofnodi hanes wedi newid dros amser;
 • Hanes Ewropeaidd;
 • Yr Almaen a Natsïaeth;
 • Yr Ymerodraeth Brydeinig: Prydain ac Iwerddon, 1850-1914;
 • Golwg ar grefft yr hanesydd;
 • Ein hystod o bynciau a chyfnodau o’n rhestr helaeth o fodliwlau;
 • Hanesion, traddodiadau a swyddogaethau penodol pob cyfrwng;
 • Cynhyrchu teledu;
 • Hanes darlledu;
 • Cynhyrchu â chyfryngau arbrofol;
 • Dylunio Gwefannau;
 • Technolegau Gwyliadwriaeth;
 • Newyddiaduraeth;
 • Hysbysebu;
 • Sgriptio.

Yn dy flwyddyn olaf gallet gael y cyfle i astudio:

 • Pwnc arbennig sy'n golygu y gelli di ymchwilio'n ddyfnach, yn defnyddio ffynonellau gwreiddiol sydd oll yn dy alluogi i ddefnyddio’r sgiliau ymchwilio hanfodol sydd yn gyfarwydd i haneswyr proffesiynol.
 • Rhywedd mewn Hanes;
 • Cymdeithas Prydain a’r Chwyldro Ffrengig;
 • Gwyddoniaeth, Crefydd, a Hud a Lledrith;
 • Stalin a Rwsia;
 • Cynhyrchu, cyfarwyddo a golygu fideo byr, a all fod yn arbrofol, yn ddogfennol neu’n ffuglen naratif;
 • Bydd y gwaith gorau yn cael ei gyflwyno ar gyfer Gwobrau Fideos Myfyrwyr y Gymdeithas Deledu Frenhinol.

Sut byddaf yn cael fy nysgu?

Mae ein cynllun yn cael ei ddysgu trwy ddarlith-weithdai sydd yn caniatáu rhyngweithio a chyfranogi  gweithredol. Rydym yn darparu’r cynllun hwn trwy seminarau, prosiectau yn seiliedig ar waith grŵp, dangosiadau sgrin ac arddangosiadau technegol.

Byddi’n cael dy asesu trwy:

 • Cynyrchiadau grŵp;  
 • Prosiectau ffilm a fideo unigol;
 • Prosiectau ymchwil;
 • Dadansoddiadau ymarferol;
 • Dyddiaduron cynhyrchu;
 • Sgriptio creadigol;
 • Traethodau ffurfiol;
 • Arholiadau.

Gwybodaeth bellach:

Bydd tiwtor personol yn cael ei bennu i ti ar gyfer holl gyfnod dy gwrs gradd, a fydd yn gallu dy helpu ag unrhyw broblemau neu ymholiadau, boed y rheiny yn rhai academaidd neu’n bersonol. Bydd croeso i ti gysylltu â hwy ar unrhyw adeg er mwyn cael cymorth neu gyngor.

Byddi hefyd yn derbyn cyfle i gwblhau Cynllun Datblygu Personol (CDP) yn Aberystwyth. Mae'n broses strwythuredig i chi gael hunanwerthuso, myfyrio a chynllunio, a fydd yn dy alluogi i gofnodi dy ddatblygiad personol, academaidd a phroffesiynol drwy gydol dy amser yn y brifysgol. Wrth gadw cofnod  o'th berfformiad academaidd, a phwysleisio’r sgiliau sydd gennyt eisoes a’r rhai y bydd eu hangen ar gyfer y gweithle yn y dyfodol, bydd y CDP yn darparu’r modd angenrheidiol i chi allu cynllunio’n effeithiol, datblygu dulliau llwyddiannus o astudio, ac ystyried dy ddyheadau a'th opsiynau ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol.

Darganfod Mwy

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Lefel A BBB with B in any subject

Gofynion TGAU (grade C min):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DMM-DDM

Bagloriaeth Ryngwladol:
28 points overall

Bagloriaeth Ewropeaidd:
70-75% overall

Mae'r Brifysgol yn gweithredu polisi derbyn cynhwysol a gall ein cynigion amrywio. Edrychwch ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig