BSc

Mathemateg Bur ac Ystadegaeth

Mae’r cwrs yma ar gael trwy Clirio.
Cysylltwch â ni am ddim ar: 0800 121 40 80

Cod GGC3 Llefydd ar gael trwy Clirio0800 121 40 80

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

GGC3
 • Tariff UCAS

  104 - 120

 • Hyd y Cwrs

  3 Blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  62%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Bydd y radd Mathemateg Bur ac Ystadegaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth yn caniatáu i chi ddarganfod disgyblaeth ddiddorol a heriol sy'n cyfuno adnabod a dadansoddi siapiau a phatrymau gyda choladu a chyfrifo data. Mae mathemateg ac ystadegaeth yn hanfodol bwysig i gymdeithas fodern, ac yn cyfrannu at nifer o agweddau ar fywyd, gan gynnwys gwyddoniaeth, peirianneg, technoleg a chyllid. Mae galw mawr am raddedigion Mathemateg Bur ac Ystadegaeth ar draws llawer o ddiwydiannau, am eu sgiliau datrys problemau, eu prosesau meddwl dadansoddol clir, a'u gallu i lunio dadl resymegol.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

92% boddhad cyffredinol yn yr Adran Fathemateg (ACF 2020).

2ail yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Mathemateg, a 5ed yn y DU am Brofiad Myfyrwyr (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

96% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion y Gwyddorau Mathemategol yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

Fel myfyriwr yn Aberystwyth, byddwch yn dysgu disgyblaethau hanfodol algebra, calcwlws a dadansoddi mathemategol. Wrth i'ch diddordebau ddatblygu, gallwch ddewis dosbarthiadau pellach o blith ystod eang o bynciau o fewn mathemateg ac ystadegau. Rydym yn ceisio creu amgylchedd cyfeillgar, agored a chroesawgar, lle gall myfyrwyr gyflawni eu llawn botensial mathemategol.

Pam astudio Mathemateg ym Mhrifysgol Aberystwyth?

 • Byddwch yn datgelu disgyblaeth ddiddorol a heriol, sy'n cyfuno'r gwaith o adnabod a dadansoddi siapiau a phatrymau gyda chasglu data a chyfrifo.
 • Mae Mathemateg yn cael ei haddysgu yn Aberystwyth ers 1872, felly mae'r adran yn adeiladu ar dros 140 mlynedd o ragoriaeth addysgu, gan gyflogi darlithwyr sy'n athrawon ymroddedig ac yn ymchwilwyr a gaiff eu cydnabod yn rhyngwladol.
 • Bydd gradd mewn Mathemateg yn agor ystod eang o lwybrau gyrfaol i chi, ac mae'r radd hon wedi'i hachredu gan y Sefydliad Mathemateg a'i Chymwysiadau (IMA), sef cymdeithas broffesiynol a dysgedig gwledydd Prydain ar gyfer mathemateg, sy'n cyfrannu'n uniongyrchol at eich cydnabyddiaeth fel Mathemategydd Siartredig.
 • Mae'r Adran yn cynnig sawl modiwl a addysgir drwy gyfrwng y Gymraeg. I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch yma.
Ein Staff

Mae’r holl ddarlithwyr yn yr Adran Mathemateg wedi’u cymhwyso i lefel PhD ac yn weithgar ym myd ymchwil. Mae gan y rhan fwyaf gymhwyster addysgu uwchraddedig ac mae’n rhaid i staff newydd gwblhau’r TUAAU. Mae’r adran hefyd yn cyflogi nifer o diwtoriaid rhan-amser, sydd â phrofiad dysgu eang, a rhai arddangoswyr sy’n cael eu dewis o blith ein myfyrwyr israddedig ac uwchraddedig.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Algebra A Chalcwlws Pellach * MT11010 10
Dadansoddi Mathemategol * MT11110 10

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Algebra * MA10510 10
Calculus * MP10610 10
Career Planning And Skills Development * MP12910 10
Classical Dynamics * PM14010 10
Coordinate And Vector Geometry * MA10110 10
Differential Equations * MA11210 10
Probability * MA10310 10
Statistics * MA11310 10

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Dadansoddiad Real * MT20110 10
Algebra Llinol * MT21410 10
Cyflwyniad I Ddadansoddiad Rhifiadol A'i Gymhwysiadau * MT25220 20
Hydrodynameg 1 * MT25610 10
Ffiseg Mathemategol * FG26020 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Applied Statistics MA26620 20
Complex Analysis * MA21510 10
Distributions And Estimation * MA26010 10
Introduction To Abstract Algebra MA20310 10

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Advanced Dynamics MA25710 10

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Normau A Hafaliadau Differol * MT30210 10
Graffiau A Rhwydweithiau * MT32410 10

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Comparative Statistical Inference MA36010 10
Group Theory MA30110 10
Linear Statistical Models MA36510 10
Probability And Stochastic Processes MA37410 10
Topics In Biological Statistics MA35210 10

Cyflogadwyedd

Beth alla i ei wneud gyda gradd mewn Mathemateg?

Mae ein graddedigion wedi cael swyddi yn y sectorau canlynol:

 • dadansoddi ystadegol ac ystadegau cyfrifiadol
 • addysgu
 • peirianneg awyrennol
 • cyfrifo a bancio
 • dadansoddi risg a gwaith actiwaraidd
 • rheolaeth ariannol a dadansoddi buddsoddiadau
 • technoleg gwybodaeth.

Pa gyfleoedd sydd ar gael i fi yn y Brifysgol?

Mae cyflogadwyedd wedi'i wreiddio yn ein holl addysgu.

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig.

Gallwch wella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd. 

Ar ôl i chi gwblhau'r radd hon, byddwch wedi meithrin sgiliau yn y meysydd canlynol;

 • sgiliau ymchwil a dadansoddi data
 • sgiliau mathemategol a chyfrifiadol uwch
 • sgiliau datrys problemau a meddwl creadigol effeithiol
 • sylfaen drylwyr mewn technoleg gwybodaeth 
 • y gallu i weithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm
 • sgiliau trefnu a rheoli amser
 • y gallu i gyfathrebu'n glir yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • hunanddibyniaeth a'r gallu i ysgogi eich hun.

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Mae'r crynodeb isod yn rhoi darlun o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Yn ystod eich blwyddyn gyntaf, byddwch yn archwilio pynciau ym meysydd:

 • algebra a chalcwlws
 • geometreg
 • hafaliadau differol
 • tebygolrwydd ac ystadegau
 • dadansoddi mathemategol.

Yn yr ail a'r drydedd flwyddyn, bydd modd i chi ddewis o blith ystod o fodiwlau ar bynciau a allai gynnwys:

 • dadansoddi a hafaliadau differol rhannol
 • algebra haniaethol a llinol
 • mecaneg a modelu ystadegol 
 • dosrannu ac amcangyfrif
 • dulliau ystadegol 
 • atchweliadau a dadansoddiad amrywiant (ANOVA). 

Mae modiwlau opsiynol yn cynnwys dadansoddi rhifiadol a chymhleth, hydrodynameg, samplu, a ffiseg fathemategol.

Byddwch hefyd yn cyflawni modiwl gorfodol cynllunio gyrfa fel rhan o'ch cwrs, a fydd yn cynyddu eich rhagolygon cyflogadwyedd ac yn eich galluogi i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy gwerthfawr.

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Darperir y radd hon drwy ddarlithoedd, tiwtorialau a dosbarthiadau ymarferol.

Cewch eich asesu drwy gyfuniad o waith cwrs, cyflwyniadau, adroddiadau ac arholiadau.

Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi i chi dros gyfnod eich cwrs gradd cyfan, a bydd yn gallu eich helpu gydag unrhyw broblemau neu ymholiadau, boed nhw'n faterion academaidd neu bersonol. Mae croeso i chi gysylltu â'ch tiwtor personol ar unrhyw adeg os bydd angen cymorth neu gyngor arnoch.

Rhagor o wybodaeth:

Byddwch hefyd yn cael cyfle i gwblhau Cynllun Datblygu Personol (CDP) yn Aberystwyth. Mae hon yn broses strwythuredig o hunanwerthuso, myfyrio a chynllunio, a fydd yn eich galluogi i olrhain eich datblygiad personol, academaidd a phroffesiynol drwy gydol eich cyfnod yn y brifysgol. Drwy gofnodi eich perfformiad academaidd ac amlygu'r sgiliau sydd gennych yn barod a'r sgiliau y bydd eu hangen arnoch ar gyfer cyflogadwyedd yn y dyfodol, bydd y portffolio CDP yn rhoi'r offer angenrheidiol i chi gynllunio'n effeithiol, datblygu dulliau llwyddiannus o astudio, ac ystyried eich dewisiadau gyrfaol a'ch dyheadau ar gyfer y dyfodol.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 104 - 120

Lefel A BBB-BCC to include B in Mathematics

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM with B in A level Mathematics

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 with 5 points in Mathematics at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in Mathematics

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|