BEng

Roboteg a Pheirianneg Systemau Mewnosodedig

Mae’r cwrs yma ar gael trwy Clirio.
Cysylltwch â ni am ddim ar: 0800 121 40 80

Cod 132A Llefydd ar gael trwy Clirio0800 121 40 80

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

132A
  • Tariff UCAS

    104 - 120

  • Hyd y Cwrs

    3 Blwyddyn

  • Cyfrwng Cymraeg

    42%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd


90% o’r myfyrwyr ym maes Cyfrifiadureg wedi cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda; 83% yw'r cyfartaledd i'r sector (ACF 2020).

Ymhlith y 15 uchaf yn y DU am Ragolygon Graddedigion (canlyniadau cyflogaeth) ym maes Cyfrifiadureg (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

98% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 8% yn uwch na graddedigion Cyfrifiadureg yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

Ein Staff

Mae gan bron bob un o ddarlithwyr a chymrodyr dysgu’r Adran Cyfrifiadureg gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y gweddill brofiad helaeth ym maes ymchwil neu ddiwydiant. Mae'n rhaid i bob darlithydd a chymrawd dysgu newydd ennill cymhwyster TUAAU, ac felly maent yn Gymrodyr Uwch neu'n Gymrodyr o'r Academi Addysg Uwch. Mae'r adran hefyd yn cyflogi nifer o staff arddangos a thiwtoriaid rhan amser a rhai arddangoswyr sy'n fyfyrwyr, wedi’u dewis o blith ein hisraddedigion a'n huwchraddedigion.  Mae ein cymrodyr ymchwil a'n cynorthwywyr ymchwil (y rhan fwyaf ohonynt â gradd PhD) hefyd yn gwneud rhywfaint o waith dysgu o bryd i'w gilydd pan fo hynny'n briodol.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Algebra A Hafaliadau Differol FG16210 10
Cyflwyniad I Raglennu * CC12020 20
Datblygiad Proffesiynol A Phersonol CC18010 10
Grymoedd Ac Egni FG11120 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Algebra And Differential Equations PH16210 10
Calculus * MP10610 10
Classical Dynamics * PM14010 10
Forces And Energy PH11120 20
Problems And Solutions CS10720 20
Professional And Personal Development CS18010 10
Programming Using An Object-oriented Language * CS12320 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Ffiseg Mathemategol * FG26020 20
Cylch Bywyd Datblygiad Meddalwedd * CC22120 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Algorithm Design And Data Structures * CS21120 20
Artificial Intelligence CS26520 20
Robotics And Embedded Systems CS26020 20
Sensors, Electronics & Instrumentation PH24520 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Prosiect Hir CC39440 40

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Engineering Control Theory PH33310 10
Major Project CS39440 40
Professional Issues In The Computing Industry CS38220 20
Space Robotics CS36510 10
Systems Engineering CS33020 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Agile Development And Testing CS31310 10
Computer Vision CS34110 10
Fundamentals Of Machine Learning CS36110 10
Robotic Applications CS36010 10
Ubiquitous Computing CS35710 10
Semiconductor Technology PH33610 10

Cyflogadwyedd

Dysgu ac Addysgu

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 104 - 120

Lefel A BBB-BCC to include B in Mathematics

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM with B in A level Mathematics

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 with 5 points in Mathematics at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in Mathematics

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|