Prif Ffeithiau

Cod QX53
 • Cynnig lefel-A nodweddiadol

  BCC with B in Welsh 1st or 2nd Language

 • Hyd y Cwrs

  3 blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  95%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Bydd y cwrs BA (Anrhydedd) Cymraeg ac Addysg yn eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau a’ch cymwyseddau yn y Gymraeg ac astudio Llenyddiaeth Gymraeg ymhellach ochr yn ochr ag Addysg. Mae’r cynllun gradd hwn yn gyfuniad perffaith os ydych yn ystyried gyrfa ym myd addysg ynghyd â’r sgiliau cymwysedig a ddatblygir yn Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd. Wrth gwblhau’r radd hon yn llwyddiannus, bydd myfyrwyr yn gymwys i wneud cais am Hyfforddiant Athrawon Ôl-raddedig (TAR) Cynradd neu Uwchradd. Yn ogystal, os ydych wedi cyraedd y gofynion mynediad, bydd myfyrwyr yn gymwys i gael cyfweliad ar gyfer cwrs Hyfforddiant Athrawon Ôl-raddedig (TAR) Cynradd neu Uwchradd yn Aberystwyth.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

Ymhlith y 5 uchaf yn y DU ym maes Astudiaethau Celtaidd (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

Yr Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd: 90% boddhad myfyrwyr (NSS 2018)

100% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 7% yn uwch na graddedigion Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Addysg (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

93% o’n myfyrwyr wedi cadarnhau bod ein staff yn dda am egluro pethau ym maes pwnc Addysg (ACF 2018

97.5% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio. (HESA 2018*)

Trosolwg

Pam astudio Addysg a’r Gymraeg?

 • Cyfle i astudio modiwlau Addysg craidd a chyfuno elfennau damcaniaethol ac ymarferol y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd.
 • Cael eich dysgu gan bobl broffesiynol yn cynnwys athrawon, a chael darlithoedd hefyd gan brif ymchwilwyr yn y maes hwn.
 • Cyfle i wella eich gallu i gydweithio ag eraill.
 • Dysgu mewn amgylchedd eithriadol â chyfleusterau o’r radd flaenaf.
Ein Staff

Mae holl staff academaidd Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn ysgolheigion sy'n gwneud gwaith ymchwil ac yn arbenigwyr yn eu dewis feysydd astudio, gan gynnwys astudiaethau iaith a llenyddiaeth yn ogystal ag ysgrifennu creadigol.

Mae gan ddarlithwyr cyrsiau israddedig yr Ysgol Addysg naill ai gymwysterau hyd at safon PhD neu maent yn ymarferwyr profiadol yn eu maes. Mae gan bob un o'r staff dysgu gymhwyster dysgu cydnabyddedig, neu maent yn gweithio tuag at gymhwyster o'r fath.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Plant Ifainc yn Dysgu * AD11320 20
Themâu a Ffigurau Llên c.550–1900 CY11120 20
Beirdd a Llenorion o 1900 hyd heddiw CY11220 20
Llenyddiaeth Gymraeg: cyfoes a hanesyddol CY11520 20
Trafod y Byd Cyfoes trwy'r Gymraeg * CY11620 20
Ysgrifennu Cymraeg Graenus CY11720 20
Sgiliau Astudio Iaith a Llên CY13120 20
Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar CY11420 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Child Development * ED10220 20
Policies and Issues in Education * ED10120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Early Years Provision: Principles and Practice ED10620 20
Key Skills for University * ED13620 20
Play and Learning:Theory and Practice ED13720 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cymraeg y Gweithle Proffesiynol CY20520 20
Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar CY21420 20
Gloywi Iaith CY20120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Dulliau Ymchwil * AD20320 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Psychology of Learning and Thinking * ED20120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Bilingual Education ED20520 20
Discourses Language and Education ED22420 20
Education, Diversity and Equality ED20420 20
Literacy in Young Children * ED20220 20
Making Sense of the Curriculum ED20820 20
Working with Children ED20620 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Gloywi Iaith yr Ail Iaith * CY31120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Datblygiad Mathemategol yn y Blynyddoedd Cynnar * AD30320 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Critically Reflecting and Evaluating Learning and Skills * ED30120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Children's Rights ED30620 20
Communicating Science: the Scientists, the Media and the Public ED33020 20
Major dissertation * ED33640 40
Special Educational Needs ED30420 20

Cyflogadwyedd

Cyfleoedd gyrfa:

 • Dysgu ac Addysg
 • Darlledu
 • Gofal Cymdeithasol
 • Nyrsio
 • Therapi lleferydd
 • Marchnata a Chyfathrebu
 • Llywodraeth Leol

Sgiliau Trosglwyddadwy 

Bydd astudio am radd yn y Gymraeg yn dy arfogi ag amrywiaeth eang o sgiliau trosglwyddadwy sydd yn werthfawr iawn i gyflogwyr. Mae’r rhain yn cynnwys: 

• ymchwilio a dadansoddi data 

• meddwl yn greadigol a datrys problemau’n effeithlon 

• gweithio’n annibynnol 

• trefnu a rheoli amser, gan gynnwys y gallu i gwrdd terfynau amser tynn 

• mynegi syniadau a chyfathrebu gwybodaeth yn glir a threfnus, ar lafar ac yn ysgrifenedig 

• hunan-gymhelliant a hunan-ddibyniaeth 

• gwaith tîm, gallu trafod cysyniadau mewn grwpiau, gan drafod amrywiol syniadau a dod i gytundeb 

• sgiliau technoleg gwybodaeth 

Blwyddyn Mewn Gwaith 

Mae’r Brifysgol yn rhedeg cynllun Blwyddyn mewn Gwaith, sy’n cynnig cyfle arbennig i fyfyriwr israddedig gymryd blwyddyn allan rhwng ail a thrydedd blwyddyn y cwrs er mwyn gweithio i sefydliad yn y Deyrnas Gyfunol neu dramor. Mae’r cynllun yn rhoi profiad gwerthfawr a buddiol i fyfyrwyr, yn bersonol a phroffesiynol, a gall dy helpu i sefyll allan mewn marchnad waith gystadleuol iawn. Gall Gwasanaeth Gyrfaoedd y Brifysgol dy helpu i ystyried dy opsiynau a dod o hyd i leoliad gwaith addas.

Addysg a Dysgu

Beth fyddaf i’n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallwch ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Yn y flwyddyn gyntaf:

 • Polisïau a materion cyfoes yn y byd addysg
 • Datblygiad Plant
 • Dysgu mewn plant ifanc
 • Bydd pynciau’r ail flwyddyn yn cynnwys:
 • Seicoleg dysgu a meddwl
 • Yn y flwyddyn gyntaf byddwch chi'n cael cyfle i weld pa agwedd ar y Gymraeg sydd o ddiddordeb mwyaf i chi. Byddwch chi'n dysgu am amrywiaeth o gyfnodau llenyddol ac agweddau eraill ar y pwnc fel y gallwch ddylunio eich cyfuniad unigryw chi o fodiwlau yn yr ail a'r drydedd flwyddyn. Cliciwch ar y dudalen Modiwlau i weld y dewis llawn.

Yn y drydedd flwyddyn gallech astudio:

 • Sut mae sgiliau dysgu yn cael eu cloriannu a’u hasesu. 
 • Cymraeg Ysgrifenedig 1 a 2 - Modiwl iaith a fydd yn rhoi'r cyfle ichi ddatblygu sgiliau ysgrifenedig a deall rheolau gramadegol.
Trafod y Byd Cyfoes 1 a 2 - Siarad yw amcan y modiwl hwn. Cewch chi'r cyfle i ddatblygu'ch sgiliau llafar ac ehangu eich geirfa.
Llenyddiaeth o 1900 hyd Heddiw – Modiwl llenyddiaeth sy’n cyflwyno rhyddiaith a barddoniaeth y ganrif hon.
Braslun o Hanes ein Llên – Modiwl llenyddiaeth sy’n rhoi blas ar brif elfennau hanes llenyddiaeth Gymraeg.
 • Yn yr ail flwyddyn byddwch chi'n dilyn modiwlau iaith eraill er mwyn datblygu eich hyder ymhellach a byddwch chi hefyd yn gallu dewis o blith yr amrywiaeth eang o fodiwlau sydd ar gael gan yr Adran. Erbyn eich blwyddyn olaf byddwch chi wedi cyrraedd yr un safon â myfyrwyr iaith gyntaf a byddwch chi'n graddio gyda'r un cymhwyster.

Sut y byddi’n cael dy ddysgu?

Yn Adran y Gymraeg a ysgol Addysg gwneir y dysgu trwy gyfuniad o ddarlithoedd traddodiadol, seminarau a dulliau dysgu arloesol eraill. Mae awyrgylch fwy anffurfiol yn y seminarau, er mwyn meithrin trafodaeth fwy agored. Mae gwaith y myfyrwyr yn cael ei asesu drwy arholiadau, drwy asesu cyson, a thrwy osod a marcio traethodau ac ymarferion.

Tiwtor Personol
Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi iti am gyfnod cyfan dy gwrs gradd, a bydd yn gallu dy helpu os bydd gen ti unrhyw broblemau neu ymholiadau, yn faterion academaidd neu bersonol. Mae croeso i ti gysylltu â dy diwtor personol ar unrhyw adeg os byddi angen cymorth.

Darganfod Mwy

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Lefel A BCC with B in Welsh 1st or 2nd Language

Gofynion TGAU (grade C min):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
MMM-DMM with B in A level Welsh 1st or 2nd Language

Bagloriaeth Ryngwladol:
28 points overall with B in A level Welsh 1st or 2nd Language

Bagloriaeth Ewropeaidd:
65% overall with B in A level Welsh 1st or 2nd Language

Mae'r Brifysgol yn gweithredu polisi derbyn cynhwysol a gall ein cynigion amrywio. Edrychwch ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig