BA

Y Gyfraith gyda Chymraeg

Prif Ffeithiau

Cod M1Q5
 • Cynnig lefel-A nodweddiadol

  BBB with B in Welsh 1st or 2nd Language unless to be studied as a beginner

 • Hyd y Cwrs

  3 blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  91%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Wrth ddewis astudio’r Gyfraith gyda Chymraeg yn Aberystwyth byddwch yn darganfod cwrs heriol a chyffrous mewn awyrgylch cyfeillgar.

Cydnabyddir ein gradd gan Fwrdd Safonau’r Bar ac yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr, gan felly ddarparu llwybr uniongyrchol i’r proffesiwn cyfreithiol.

Addysgir y radd yn yr Ysgol Gyfraith hynaf yng Nghymru a byddwch yn buddio o brofiad a brwdfrydedd ein staff arbenigol ac uchel eu parch.

Byddwch yn datblygu sgiliau trosglwyddadwy a fydd yn eich galluogi i lywio eich dyfodol er mwyn dilyn yr yrfa yr rydych chi’n ei haeddu. 

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Brofiad Myfyrwyr ym maes y Gyfraith (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

Yr Adran Gyfraith a Throseddeg: 92% boddhad myfyrwyr ym maes pwng y Gyfraith (ACF 2018

Ymhlith y 5 uchaf yn y DU ym maes Astudiaethau Celtaidd (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

Yr Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd: 90% boddhad myfyrwyr (NSS 2018)

100% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 7% yn uwch na graddedigion Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

Pam Astudio Y Gyfraith a’r Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth?

 • Mae’n bosibl astudio canran o bob modiwl craidd y Gyfraith trwy gyfrwng y Gymraeg yn Aberystwyth. Ymhellach ‘rydym yn parhau i ddatblygu ein ystod o fodiwlau dewisol sydd ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg ym meysydd y Gyfraith a Throseddeg
 • Mae’r radd wedi’i ddylunio mewn modd sy’n sicrhau y byddwch yn cyrraedd gofynion cyflogwyr, a caiff ei addysgu gan academyddion ac ymarferwyr cyfreithiol profiadol
 • Wrth gwblhau’r radd hon yn llwyddiannus byddwch yn gymwys i ddilyn hyfforddiant ymarferol ar Gwrs Ymarfer y Gyfraith, neu Gwrs Hyfforddiant Proffesiynol y Bar
 • Bydd cwblhau modiwlau penodol yn llwyddiannus yn eich eithrio rhag gorfod eistedd arholiadau proffesiynol
 • Mae nifer o’n staff wedi hyfforddi ac ymarfer fel bargyfreithwyr neu gyfreithwyr, sydd felly yn cynnig elfen ymarferol i’ch astudiaethau theoretig. Mae’r mwyafrif o’n staff yn ymchwilwyr gweithgar ac yn cyfrannu at drafodaethau yn ymwneud â pholisi a diwygio cyfreithiol
 • Cyfleoedd cymdeithasol a phroffesiynol gwych, gan gynnwys ymweliadau â Ffeiriau Cyfreithiol; Ysbytai’r Brawdlys; ac i fynychu cynadleddau i fyfyrwyr
 • Gradd sydd yn gymwys am un o Brif Ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol
 • Cyfle i ddewis modiwl profiad gwaith cyfreithiol
 • Cyfle i gymryd rhan a chystadlu ar lefel cenedlaethol a rhyngwladol gyda’n Cymdeithas Ymryson i fyfyrwyr, sydd yn eich galluogi i ddatblygu ac ymarfer sgiliau eiriolaeth a chyfreitha. Ceir cyfle i ymryson trwy gyfrwng y Gymraeg yn ogystal
Ein Staff

Mae gan staff Adran y Gyfraith a Throseddeg gan mwyaf naill ai gymwysterau hyd at safon PhD neu mae ganddynt brofiad proffesiynol a chymwysterau fel cyfreithwyr wrth eu gwaith. Mae gan lawer o'r staff hefyd gymhwyster dysgu uwchraddedig (Addysg Uwch).

Mae holl staff academaidd Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn ysgolheigion sy'n gwneud gwaith ymchwil ac yn arbenigwyr yn eu dewis feysydd astudio, gan gynnwys astudiaethau iaith a llenyddiaeth yn ogystal ag ysgrifennu creadigol.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cyfraith Ymrwymiadau * GF13520 20
Cyfraith Camwedd * GF11120 20
Cyfraith Cytundebau * GF13820 20
Sgiliau Astudio Iaith A Llên CY13120 20
Beirdd A Llenorion O 1900 Hyd Heddiw CY11220 20
Trafod Y Byd Cyfoes Trwy'r Gymraeg * CY11620 20
Ysgrifennu Cymraeg Graenus CY11720 20
Cymraeg Llyfr A Chymraeg Llafar CY11420 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Legal Skills * LA13110 10
Legal System * LA13410 10

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Criminal Law * LA13920 20
Criminal Law: Controversial Issues * LA11410 10
Law In Action * LA11510 10

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cymraeg Y Gweithle Proffesiynol CY20520 20
Cymraeg Llyfr A Chymraeg Llafar CY21420 20
Cyfraith Gyhoeddus * GF34530 30
Ecwiti A Chyfraith Ymddiriedau * GF32920 20
Gloywi Iaith CY20120 20
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Criminal Law * LA33920 20
Law Of Contract LA33820 20
The Law Of Obligations LA33520 20
Tort LA31120 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Gloywi Iaith Yr Ail Iaith * CY31120 20
Ecwiti A Chyfraith Ymddiriedau * GF32920 20
Cyfraith Ewrop * GF34030 30
Cyfraith Tir * GF36130 30

Cyflogadwyedd

 • Mae’r radd hon yn cyfuno arbenigedd Ysgol y Gyfraith ac Adran y Gymraeg. Bydd elfen Gymraeg eich gradd yn datblygu eich sgiliau er mwyn sicrhau eich bod yn gallu siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn hyderus ac yn raenus. O ran y Gyfraith, mae’r cwrs wedi’i ddylunio mewn modd sy’n sicrhau eich bod derbyn yr wybodaeth gyfreithiol berthnasol ond hefyd yn dysgu sut i ddefnyddio’r wybodaeth honno’n effeithiol, gan feithrin y gallu i ymholi a dadansoddi yn feirniadol
 •  Mae’r radd hon yn agor drysau i nifer o swyddi gwahanol megis gweithio i gwmnïau cyfreithiol; i Awdurdodau Lleol, ac i’r Llywodraeth. Mae ein graddedigion wedi bod yn llwyddiannus mewn meysydd amrywiol megis y gyfraith (fel cyfreithwyr a bargyfreithwyr); gwleidyddiaeth; busnes; ym myd addysg; ac ym maes cyfieithu
 • Mae sefydlu Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi arwain at greu amgylchedd deddfwriaethol newydd yng Nghymru, sydd wedi creu, ac sy’n parhau i greu galw am gyfreithwyr gyda hyfforddiant penodol yn y system newydd a’r gallu i weithio mewn amgylchedd dwyieithog
 • Bydd cyfuno'r Gyfraith a'r Gymraeg yn eich galluogi i ddatblygu sgiliau dwyieithrwydd, sgiliau creadigol, sgiliau dadansoddi, a sgiliau cyfathrebu, a bydd y sgiliau hyn yn fantais fawr i chi mewn gyrfaoedd i raddedigion sy’n ymwneud â’r ddau bwnc
 • Mae’r wasanaeth gyrfaoedd yn cynnig sesiynau unigol i gynghori myfyrwyr yn ogystal â rhaglen o weithgareddau a sgyrsiau trwy gydol y flwyddyn (e.e y ffair yrfaoedd a clinigau CV)

Pa gyfleoedd sydd ar gael am brofiad gwaith pan fyddwch yn astudio? 

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig.

Gwella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd. 

Addysg a Dysgu

Beth fyddaf yn ei ddysgu?

 Y Flwyddyn Gyntaf:

 • Byddwch yn derbyn hyfforddiant creiddiol mewn nifer o bynciau e.e. Cyfraith Cytundebau a Chyfraith Camwedd, sydd yn rhaid eu astudio a’u pasio er mwyn cael eich eithrio rhag rhan gyntaf yr arholiadau cyfreithiol proffesiynol
 • Archwilio strwythur a datblygiadau cyfundrefn gyfreithiol Cymru a Lloegr
 • Hanes a natur y berthynas rhwng system y llysoedd a rheolau cynsail
 • Dadansoddi y broses o greu deddfwriaeth a sut y caiff ei ddehongli gan farnwyr 

Yr Ail a’r Drydedd Flwyddyn:

 Byddwch yn derbyn cyflwyniad i’r pynciau canlynol:

 • Cyfraith Trosedd
 • Cyfraith Ewropeaidd
 • Cyfraith Gyhoeddus
 • Cyfraith Ecwiti ac Ymddiriedaethau
 • Cyfraith Tir
 • Byddwch hefyd yn cael y cyfle i deilwra eich gradd yn unol â’ch diddordebau gan ddethol opsiynau o amrywiaeth o fodiwlau dewisol

Sut fyddaf yn cael fy addysgu?

Byddwch yn cael eich addysgu trwy gyfuniad o ddarlithoedd, gweithdai, tiwtorialau, a seminarau o ansawdd uchel a fydd yn eich galluogi i wireddi eich potensial.

 Bydd y darlithoedd yn darparu cyflwyniad i gysyniadau allweddol a gwybodaeth gyfredol, a bydd genych fynediad at recordiadau o ddarlithoedd yn ogystal.

 Bydd gweithdai yn darparu cyfle i chi gyflawni gwaith grŵp gan ddatblygu eich gallu i ddatrys problemau cyfreithiol ac i ddehongli a chymhwyso’r gyfraith mewn cyd-destun ymarferol.

 Mae ein tiwtorialau a seminarau yn gyfle i chi drafod themâu neu destunau cyfreithiol penodol, ac i dderbyn adborth ar eich dysg fel unigolyn gan gryfhau eich gallu i strwythuro dadl gyfreithiol.

 Byddwch yn cael eich asesu ar ffurf traethodau, arholiadau, log astudio neu bortffolio, a chyflwyniadau llafar gan gynnwys ymarferion ymryson.

 Bydd tiwtor personol yn cael ei neilltuo ar eich cyfer trwy gydol eich astudiaethau yn Ysgol y Gyfraith fel eich prif gysywllt ar gyfer arweiniad a chymorth.

 Bydd cyfle genych hefyd i gyflawni Cynllun Datblygiad Personol (CDP) tra yn Aberystwyth. Dyma broses strwythuredig o hunanwerthuso, adlewyrchu, a chynllunio, a fydd yn eich galluogi i gofnodi eich datblygiad personol, academaidd a phroffesiynol yn ystod eich cyfnod yn y brifysgol. Trwy gofnodi eich perfformiad academaidd ac amlygu’r sgiliau ‘rydych chi eisoes yn eu meddu (yn ogystal â’r rheiny sydd angen i chi eu datblygu), bydd y portffolio CDP yn eich cyfarparu gyda’r offer angenrheidiol er mwyn cynllunio’n effeithiol, datblygu dulliau llwyddiannus ar gyfer astudio, ac i ystyried eich opsiynau gyrfaol a’ch dyheadau ar gyfer y dyfodol.

Darganfod Mwy

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Lefel A BBB with B in Welsh 1st or 2nd Language unless to be studied as a beginner

Gofynion TGAU (grade C min):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DMM-DDM with B in A level Welsh 1st or 2nd Language unless to be studied as a beginner

Bagloriaeth Ryngwladol:
30 points overall with B in A level Welsh 1st or 2nd Language unless to be studied as a beginner

Bagloriaeth Ewropeaidd:
70-75% overall with B in A level Welsh 1st or 2nd Language unless to be studied as a beginner

Mae'r Brifysgol yn gweithredu polisi derbyn cynhwysol a gall ein cynigion amrywio. Edrychwch ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig