MSc

Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2022

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Gofynion Mynediad 2:2 Bachelors (Honours) degree in criminology or a related subject area, or equivalent.  Non-graduates will be considered individually based on relevant work experience.

English Language Requirements IELTS 6.5 with minimum 5.5 in each component, or equivalent

Gofynion Arall Applicants are encouraged to submit an up-to-date CV as part of their application.

Yn ôl i'r brig

Trosolwg o'r Cwrs

Mae Adran y Gyfraith a Throseddeg yn darparu awyrgylch ysgogol o ymholi ac ymgysylltu academaidd trylwyr lle gall myfyrwyr ddatblygu eu diddordebau a'u sgiliau troseddegol eu hunain. Mae'r MSc Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol yn seiliedig ar gred graidd ym mhwysigrwydd cymhwyso damcaniaeth i ymarfer, a defnyddio tystiolaeth empirig gadarn i werthuso'r canlyniadau. Bydd myfyrwyr ar y rhaglen hon yn cael cyfle i astudio sut mae cymhwyso damcaniaeth troseddegol i gyd-destunau troseddau bywyd go iawn, problemau cymdeithasol a'u rheolaeth a'u hataliad. Bydd y radd yn darparu cyfle ardderchog i feistroli gwybodaeth a sgiliau sy'n addas ar gyfer amgylcheddau proffesiynol a gyrfaoedd, gan gynnwys ymchwil a’r byd academaidd, adrannau'r llywodraeth, asiantaethau cyfiawnder troseddol, a sefydliadau gwirfoddol yn y sector cyfiawnder troseddol.

Manylion Cwrs

Modiwlau Dechrau Medi - 2022

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Gyrfaoedd

Bydd graddedigion o'r radd hon yn gadael gyda'r wybodaeth a'r gallu proffesiynol i ymarfer yn annibynnol, myfyrio, adolygu ac adeiladu ar arbenigedd a barn disgyblaethol. Mae addysgu, dysgu ac asesu'r rhaglen yn gofyn i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau moesegol, sgiliau dadansoddi beirniadol, sgiliau ymchwil a sgiliau cyflwyno a fydd yn eich galluogi i rannu eich arbenigedd troseddegol mewn lleoliadau academaidd a phroffesiynol.

Mae gyrfaoedd posibl yn cynnwys:

  • adrannau'r llywodraeth ac asiantaethau cyfiawnder troseddol
  • mudiadau gwirfoddol / mudiadau anllywodraethol ym maes trosedd a chyfiawnder
  • sefydliadau rhyngwladol, megis y Cenhedloedd Unedig
  • ymchwil a'r byd academaidd.

Ynglŷn â’r Cwrs Yma

Byddwch yn cael amgylchedd dysgu ysgogol, gyda grwpiau dysgu bach, sy'n addas ar gyfer profiad dysgu clir a phersonol. Drwy gydol y cynllun, mae’r pwyslais ar ddysgu hunangyfeiriedig, ymgysylltu â damcaniaeth a dadleuon troseddegol clasurol a chyfoes, a chymhwyso safbwyntiau ac egwyddorion troseddegol craidd i feysydd penodol i'w hystyried.

Cyflawnir y canlyniadau dysgu (gwybodaeth a sgiliau) drwy raglen integredig o ddarlithoedd, seminarau, goruchwyliaeth, sesiynau ymarferol, gwaith grŵp a darllen annibynnol, dan arweiniad a'ch ymdrechion ymchwil eich hun. Mae darlithoedd yn cyflwyno meysydd eang o ddamcaniaeth a gwybodaeth, y byddwch yn adeiladu arnynt wrth baratoi ar gyfer seminarau a chymryd rhan ynddynt. Mae'r seminarau hyn yn rhoi cyfle i chi ddysgu sut i ymgysylltu â'ch modiwlau a myfyrio arnynt mewn amgylchedd dysgu cefnogol. Gallwch ddefnyddio'r profiad hwn wrth baratoi a chwblhau asesiadau. Cewch eich cefnogi yn eich dysgu drwy gyfarfodydd cynnydd academaidd gyda'ch tiwtor personol, yn ogystal â derbyn adborth ar gynnydd gan diwtoriaid pwnc.

|