MA

Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2022

Mae'r MA Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol ym Mhrifysgol Aberystwyth yn ymdrin â throseddeg a meysydd pwnc cysylltiedig o safbwynt llenyddol, gan eich galluogi i feithrin dealltwriaeth fanwl o ystod eang o feysydd cyfoes sy'n ymwneud â throseddeg, gan gynnwys polisïau ac arferion cyfiawnder troseddeg. Cewch gyfle i feithrin dealltwriaeth feirniadol o ddamcaniaethau pwysicaf ymddygiad troseddol, asesu eu perthnasedd presennol a dadansoddi eu goblygiadau o ran rheoli trosedd.

 Mae'r MA yn arbennig o addas i fyfyrwyr nad oes ganddynt gefndir yn y gwyddorau cymdeithasol, ond bydd hefyd yn gwella ac yn datblygu addysg graddedigion neu fyfyrwyr troseddeg o ddisgyblaeth gysylltiedig. Mae cwmpas a hyblygrwydd sylweddol i’r cynllun hwn, sy'n galluogi myfyrwyr i deilwra eu hastudiaethau yn unol â'u diddordebau eu hunain.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Gofynion Mynediad 2:2 Bachelors (Honours) degree in criminology or a related subject area, or equivalent.  Non-graduates will be considered individually based on relevant work experience.

English Language Requirements IELTS 6.5 with minimum 5.5 in each component, or equivalent

Gofynion Arall Applicants are encouraged to submit an up-to-date CV as part of their application.

Yn ôl i'r brig

Trosolwg o'r Cwrs

Mae Adran y Gyfraith a Throseddeg yn darparu awyrgylch ysgogol o ymholi ac ymgysylltu academaidd trylwyr lle gall myfyrwyr ddatblygu eu diddordebau a'u sgiliau troseddegol eu hunain. Bydd yr MA Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol yn darparu sylfaen ardderchog o wybodaeth a sgiliau sy'n addas ar gyfer amgylcheddau proffesiynol a gyrfaoedd yn adrannau'r llywodraeth, asiantaethau cyfiawnder troseddol, a sefydliadau gwirfoddol yn y sector cyfiawnder troseddol.

Mabwysiadwyd amrywiaeth o ddulliau asesu i herio ac ysgogi myfyrwyr yn briodol i'w galluogi i ddatblygu'r wybodaeth a'r ddealltwriaeth angenrheidiol ym maes materion troseddeg a chyfiawnder troseddol. Drwy gydol y cynllun, mae pwyslais ar ddysgu hunangyfeiriedig, ymgysylltu â damcaniaeth a dadleuon troseddegol clasurol a chyfoes, a chymhwyso safbwyntiau ac egwyddorion troseddegol craidd i feysydd penodol i'w hystyried. Bydd myfyrwyr yn meithrin y sgiliau sylfaenol mewn cynllunio ymchwil a dealltwriaeth feirniadol o sylfeini damcaniaethol ymchwil a'i gymhwysiad mewn Troseddeg a'r Gyfraith. Yn y semester olaf, byddant yn cwblhau darn annibynnol o ymchwil beirniadol, gan gynnal adolygiad systematig o lenyddiaeth berthnasol, dogfennau polisi ac ymchwil mewn maes o'u dewis (dan arweiniad staff academaidd). 

Manylion Cwrs

Cyfnod:

Un flwyddyn amser-llawn. Mae'r flwyddyn academaidd (Medi i Fedi) wedi'i rhannu'n dri semester: Medi i Ionawr; Ionawr i Fehefin; Mehefin i Fedi.

Amser cyswllt:

Yn ystod y ddau semester cyntaf, fel arfer bydd gennych un dosbarth 2-3 awr fesul modiwl yr wythnos. Mae hyn yn cynnwys darlith integredig ac amser seminar. Byddwch hefyd yn cael cyfle i gwrdd â chydlynwyr modiwlau am gymorth ychwanegol a chymorth i ddysgwyr yn ystod eu horiau swyddfa. Gwahoddir myfyrwyr hefyd i fynychu'r seminarau ymchwil adrannol wythnosol dan arweiniad academyddion yn yr Adran, siaradwyr gwadd a myfyrwyr PhD. Anogir myfyrwyr i gyfarfod yn rheolaidd â'u Tiwtor Personol a'u Goruchwyliwr Traethawd Hir penodedig yn Semester 3.

Asesu:

Mae'r drefn asesu ar gyfer y cynllun hwn wedi'i hystyried yn ofalus i alluogi'r asesiad priodol o fyfyrwyr yn unol â'r Datganiad Meincnod QAA diweddaraf ar gyfer Graddau Meistr Troseddeg (2019) ac mewn ymdrech i ddatblygu sgiliau graddedig trosglwyddadwy sy'n addas ar gyfer gyrfaoedd mewn ymchwil, asiantaethau cyfiawnder troseddol a sefydliadau gwirfoddol ym maes trosedd a chyfiawnder. Ar draws y cynlluniau, bydd myfyrwyr yn ymgysylltu ag amrywiaeth o fathau o asesiadau.

Mae'r mathau o asesiadau'n cynnwys (yn dibynnu ar y dewis modiwl): traethawd ac ysgrifennu adroddiadau; cyflwyniadau unigol / grŵp; llunio erthygl academaidd; hwyluso gweithdy grŵp; dylunio a datblygu portffolio; cynhyrchu Podlediad a chynhyrchu Wici. Yn Semester 3, mae myfyrwyr yn dylunio, yn cynnal ac yn gwerthuso eu hymchwil annibynnol eu hunain yn y modiwl traethawd hir.

Ffioedd Cwrs:

Gweler y tudalennau ffioedd dysgu i weld y ffioedd dysgu cyfredol. Noder bod yr holl ffioedd yn amodol ar gynnydd blynyddol.

Cyllid:

Efallai y bydd cyfleoedd am gyllid ar gael, edrychwch ar ein cyfrifiannell cyllid i gael manylion.

Modiwlau Dechrau Medi - 2022

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Gyrfaoedd

Bydd graddedigion o'r radd hon yn gadael gyda'r wybodaeth a'r gallu proffesiynol i ymarfer yn annibynnol, myfyrio, adolygu ac adeiladu ar arbenigedd a barn disgyblaethol. Mae addysgu, dysgu ac asesu'r rhaglen yn gofyn i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau moesegol, sgiliau dadansoddi beirniadol, sgiliau ymchwil a sgiliau cyflwyno a fydd yn eich galluogi i rannu eich arbenigedd troseddegol mewn lleoliadau academaidd a phroffesiynol.

Mae gyrfaoedd posibl yn cynnwys:

  • adrannau'r llywodraeth ac asiantaethau cyfiawnder troseddol
  • mudiadau gwirfoddol / mudiadau anllywodraethol ym maes trosedd a chyfiawnder
  • sefydliadau rhyngwladol, megis y Cenhedloedd Unedig
  • ymchwil a'r byd academaidd.

Ynglŷn â’r Cwrs Yma

Byddwch yn cael amgylchedd dysgu ysgogol, gyda grwpiau dysgu bach, sy'n addas ar gyfer profiad dysgu clir a phersonol. Drwy gydol y cynllun, mae’r pwyslais ar ddysgu hunangyfeiriedig, ymgysylltu â damcaniaeth a dadleuon troseddegol clasurol a chyfoes, a chymhwyso safbwyntiau ac egwyddorion troseddegol craidd i feysydd penodol i'w hystyried.

Cyflawnir y canlyniadau dysgu (gwybodaeth a sgiliau) drwy raglen integredig o ddarlithoedd, seminarau, goruchwyliaeth, sesiynau ymarferol, gwaith grŵp a darllen annibynnol, dan arweiniad a'ch ymdrechion ymchwil eich hun. Mae darlithoedd yn cyflwyno meysydd eang o ddamcaniaeth a gwybodaeth, y byddwch yn adeiladu arnynt wrth baratoi ar gyfer seminarau a chymryd rhan ynddynt. Mae'r seminarau hyn yn rhoi cyfle i chi ddysgu sut i ymgysylltu â'ch modiwlau a myfyrio arnynt mewn amgylchedd dysgu cefnogol. Gallwch ddefnyddio'r profiad hwn wrth baratoi a chwblhau asesiadau. Cewch eich cefnogi yn eich dysgu drwy gyfarfodydd cynnydd academaidd gyda'ch tiwtor personol, yn ogystal â derbyn adborth ar gynnydd gan diwtoriaid pwnc.

|