MSc

Cyfiawnder Ieuenctid

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2022

Mae'r MSc Cyfiawnder Ieuenctid ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cynnig cyfle unigryw i astudio'r system cyfiawnder ieuenctid yng Nghymru a Lloegr. Mae i’r radd hon safbwynt pendant a phenodol o feirniadol wrth ystyried materion perthnasol, o'r tu mewn i Gymru a Lloegr. Mae cynnwys y rhaglen yn ymwneud yn uniongyrchol ag ymchwil cyfiawnder ieuenctid beirniadol sy'n dod i'r amlwg, ac mae'n rhoi cyfle i chi i ddatblygu dealltwriaeth soffistigedig am bolisi, deddfwriaeth a'i datblygiad hanesyddol a deddfwriaeth ac ymchwil. Mae newidiadau cyfredol a newidiadau sy’n prysur ddod i’r amlwg yng nghyd-destun ein dealltwriaeth am 'blant', a sut y cânt eu trin o fewn i'r systemau presennol a thu hwnt, hefyd yn cael sylw. Bydd cyfle hefyd i gymryd rhan mewn dadansoddiad cymharol o'r dulliau a fabwysiadwyd mewn awdurdodaethau eraill er mwyn cynnig beirniadaeth bellach ar y darlun presennol a’r sefyllfa sy’n datblygu, a gwerthuso effaith ymchwil ar ymarfer a pholisi.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Gofynion Mynediad 2:2 Bachelors (Honours) degree in criminology or a related subject area, or equivalent.  Non-graduates will be considered individually based on relevant work experience.

English Language Requirements IELTS 6.5 with minimum 5.5 in each component, or equivalent

Gofynion Arall Applicants are encouraged to submit an up-to-date CV as part of their application.

Yn ôl i'r brig

Trosolwg o'r Cwrs

Bydd myfyrwyr yn cael eu cefnogi i ddod yn ymchwilwyr ac awduron annibynnol ym maes cyfiawnder ieuenctid, a hynny drwy gyfres o sesiynau a fydd yn gyfuniad o ddarlithoedd a seminarau, lle bydd disgwyl iddynt hefyd arwain trafodaethau. Rhoddir pwyslais ar sgiliau ysgrifennu yn benodol. Bydd aseiniadau wedi'u strwythuro fel eu bod yn efelychu erthyglau cyfnodolion, a bydd y sylwadau a roddir yn adlewyrchu adolygiadau gan gymheiriaid. Bwriad hyn oll fydd eich paratoi i gyhoeddi gweithiau academaidd, a bydd cyngor ac arweiniad ar gael gan academyddion cyhoeddedig.

 Mae'r radd yn cynnwys dau fodiwl gorfodol (Cyfiawnder Ieuenctid Beirniadol a Chyfiawnder Ieuenctid Cymharol Rhyngwladol), a thraethawd hir ar thema sy’n ymwneud â chyfiawnder ieuenctid. Mae Cyfiawnder Ieuenctid Beirniadol yn rhychwantu ystod eang o bynciau. Yn eu plith mae patrymau (cyfiawnder yn erbyn lles, cyfiawnder ieuenctid sy'n seiliedig ar risg, cyfiawnder ieuenctid Plant yn Gyntaf/Seiliedig ar Hawliau), materion dadleuol (isafswm oedran yng nghyd-destun cyfrifoldeb troseddol, panigau moesol, caethiwed ac ailsefydlu) a dadleuon cyfoes (pynciau cyfredol fel diffyg cymesuredd, gangiau/troseddau cyllyll). Un elfen o’r modiwl Cyfiawnder Ieuenctid Cymharol Rhyngwladol yw’r archwiliad beirniadol manwl ar yr amrywiaeth o awdurdodaethau, er enghraifft, yr Alban, UDA, Awstralia, Canada, y gwledydd Llychlynnaidd, Japan a Seland Newydd.

Manylion Cwrs

Cyfnod:

Un flwyddyn amser-llawn. Mae'r flwyddyn academaidd (Medi i Fedi) wedi'i rhannu'n dri semester: Medi i Ionawr; Ionawr i Fehefin; Mehefin i Fedi.

Amser cyswllt:

Yn ystod y ddau semester cyntaf, fel arfer bydd gennych un dosbarth 2-3 awr fesul modiwl yr wythnos. Mae hyn yn cynnwys darlith integredig ac amser seminar. Byddwch hefyd yn cael cyfle i gwrdd â chydlynwyr modiwlau am gymorth ychwanegol a chymorth i ddysgwyr yn ystod eu horiau swyddfa. Gwahoddir myfyrwyr hefyd i fynychu'r seminarau ymchwil adrannol wythnosol dan arweiniad academyddion yn yr Adran, siaradwyr gwadd a myfyrwyr PhD. Anogir myfyrwyr i gyfarfod yn rheolaidd â'u Tiwtor Personol a'u Goruchwyliwr Traethawd Hir penodedig yn Semester 3.

Asesu:

Mae'r drefn asesu ar gyfer y cynllun hwn wedi'i hystyried yn ofalus i alluogi'r asesiad priodol o fyfyrwyr yn unol â'r Datganiad Meincnod QAA diweddaraf ar gyfer Graddau Meistr Troseddeg (2019) ac mewn ymdrech i ddatblygu sgiliau graddedig trosglwyddadwy sy'n addas ar gyfer gyrfaoedd mewn ymchwil, asiantaethau cyfiawnder troseddol a sefydliadau gwirfoddol ym maes trosedd a chyfiawnder. Ar draws y cynlluniau, bydd myfyrwyr yn ymgysylltu ag amrywiaeth o fathau o asesiadau.

Mae'r mathau o asesiadau'n cynnwys (yn dibynnu ar y dewis modiwl): traethawd ac ysgrifennu adroddiadau; cyflwyniadau unigol / grŵp; llunio erthygl academaidd; hwyluso gweithdy grŵp; dylunio a datblygu portffolio; cynhyrchu Podlediad a chynhyrchu Wici. Yn Semester 3, mae myfyrwyr yn dylunio, yn cynnal ac yn gwerthuso eu hymchwil annibynnol eu hunain yn y modiwl traethawd hir.

Ffioedd Cwrs:

Gweler y tudalennau ffioedd dysgu i weld y ffioedd dysgu cyfredol. Noder bod yr holl ffioedd yn amodol ar gynnydd blynyddol.

Cyllid:

Efallai y bydd cyfleoedd am gyllid ar gael, edrychwch ar ein cyfrifiannell cyllid i gael manylion.

Modiwlau Dechrau Medi - 2022

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Gyrfaoedd

Bydd graddedigion o'r radd hon yn gadael gyda'r wybodaeth a'r gallu proffesiynol i ymarfer yn annibynnol, myfyrio, adolygu ac adeiladu ar arbenigedd a barn disgyblaethol. Mae addysgu, dysgu ac asesu'r rhaglen yn gofyn i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau moesegol, sgiliau dadansoddi beirniadol, sgiliau ymchwil a sgiliau cyflwyno a fydd yn eich galluogi i rannu eich arbenigedd troseddegol mewn lleoliadau academaidd a phroffesiynol.

Mae gyrfaoedd posibl yn cynnwys: 

  • adrannau'r llywodraeth ac asiantaethau cyfiawnder troseddol
  •  mudiadau gwirfoddol / mudiadau anllywodraethol ym maes trosedd a chyfiawnder
  • sefydliadau rhyngwladol, megis y Cenhedloedd Unedig
  • ymchwil a'r byd academaidd.

Ynglŷn â’r Cwrs Yma

Byddwch yn cael amgylchedd dysgu ysgogol, gyda grwpiau dysgu bach, sy'n addas ar gyfer profiad dysgu clir a phersonol. Drwy gydol y cynllun, mae’r pwyslais ar ddysgu hunangyfeiriedig, ymgysylltu â damcaniaeth a dadleuon troseddegol clasurol a chyfoes, a chymhwyso safbwyntiau ac egwyddorion troseddegol craidd i feysydd penodol i'w hystyried.

Cyflawnir y canlyniadau dysgu (gwybodaeth a sgiliau) drwy raglen integredig o ddarlithoedd, seminarau, goruchwyliaeth, sesiynau ymarferol, gwaith grŵp a darllen annibynnol, dan arweiniad a'ch ymdrechion ymchwil eich hun. Mae darlithoedd yn cyflwyno meysydd eang o ddamcaniaeth a gwybodaeth, y byddwch yn adeiladu arnynt wrth baratoi ar gyfer seminarau a chymryd rhan ynddynt. Mae'r seminarau hyn yn rhoi cyfle i chi ddysgu sut i ymgysylltu â'ch modiwlau a myfyrio arnynt mewn amgylchedd dysgu cefnogol. Gallwch ddefnyddio'r profiad hwn wrth baratoi a chwblhau asesiadau. Cewch eich cefnogi yn eich dysgu drwy gyfarfodydd cynnydd academaidd gyda'ch tiwtor personol, yn ogystal â derbyn adborth ar gynnydd gan diwtoriaid pwnc.

|