MA

Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

Prif Ffeithiau

Cod Cwrs Q506
 • Cymhwyster

  MA

 • Hyd y Cwrs nodweddiadol

  1 Blwyddyn

Ymgeisio Nawr

Mae’r MA mewn Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd ym Mhrifysgol Aberystwyth yn radd meistr a addysgir unigryw sy’n caniatáu i fyfyrwyr archwilio’r ystod lawn o ieithoedd a llenyddiaethau Celtaidd o’r cyfnod cynharaf i’r cyfnod modern. 

Mae Astudiaethau Celtaidd yn ddisgyblaeth hynod ddifyr, a gyda’r radd hon cewch gyfle i astudio’r ieithoedd Celtaidd unigol, eu llenyddiaeth a’u diwylliant, a hynny o dan arweiniad arbenigwyr. P’un a ydych yn ymddiddori mewn iaith, llenyddiaeth neu ddiwylliant, cewch ddewis o blith amrywiaeth eang o bynciau sy’n eich diddori. Bydd modiwlau cymharol yn eich paratoi i archwilio’n feirniadol wreiddiau’r pobloedd sy’n siarad ieithoedd Celtaidd ynghyd â hanesyddiaeth Astudiaethau Celtaidd. Yn y modiwl traethawd hir, byddwch yn gweithio o dan arweiniad arbenigwr i ddatblygu prosiect ymchwil mewn maes ymchwil penodol sydd o ddiddordeb i chi.

Does dim rhaid i chi fod yn rhugl yn y Gymraeg na’r Wyddeleg i astudio’r cwrs hwn. Mae’n ddigon hyblyg i fod yn addas ar gyfer rheiny sy’n hollol newydd i’r maes yn ogystal â’r rheiny sydd wedi astudio ieithoedd a llenyddiaethau Celtaidd ar lefel israddedig.

Aberystwyth yw’r lleoliad delfrydol ar gyfer y rhai sy’n dymuno datblygu eu diddordeb mewn Astudiaethau Celtaidd, a hynny am fod y canoloesol a’r modern yn eistedd ochr yn ochr â’i gilydd yn gyfforddus yma. Un o gryfderau’r MA hwn, ac un sy’n ein gosod ar wahân i gynlluniau tebyg eraill, yw y byddwn yn eich galluogi a’ch annog i ddatblygu eich sgiliau Cymraeg, p’un a ydych chi’n dod atom fel siaradwr neu ddysgwr Cymraeg, neu fel dechreuwr pur. Mae’n hanfodol i ymchwilwyr mewn llenyddiaeth Gymraeg ganoloesol a modern allu defnyddio’r gwaith ysgolheigaidd pwysig a wneir yn y Gymraeg, a bydd myfyrwyr ar y cynllun hwn yn gallu cymryd modiwlau Cymraeg i’w helpu i ddatblygu’r sgil hynod bwysig hon.

Mae Adran Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd Aberystwyth yn unigryw ar gorn ei harbenigedd ar draws yr holl ieithoedd Celtaidd, o’r hen i’r modern. Wedi’i lleoli yng nghanol y Gymru Gymraeg, mae’n ganolfan fyd-enwog am ymchwil, ac yn gartref i garfan ryngwladol, fywiog a chroesawgar o fyfyrwyr a staff. 

Trosolwg

Pam astudio’r MA Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd ym Mhrifysgol Aberystwyth?

 • Drwy ddewis Prifysgol Aberystwyth byddwch yn dewis canolfan ddysg mewn lleoliad heb ei ail. Ar lannau arfordir y gorllewin rhwng Bae Ceredigion a Mynyddoedd y Cambria, byddwch yn rhan o gymuned gyfeillgar, eang ei gorwelion lle mae myfyrwyr yn dod ers 1872, wedi’u denu gan ein henw da am ddysgu rhagorol a phrofiad eithriadol ein myfyrwyr.
 • Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yw’r adran hynaf o’i bath yn y byd ac mae’n gartref i gymuned fywiog o fyfyrwyr ac ymchwilwyr – a phob un yn rhannu’r nod o hyrwyddo dealltwriaeth ehangach o’r Gymraeg a’r Wyddeleg, eu hanes, eu llenyddiaeth a’u lle yn y byd modern, rhyngwladol.
 • O ddod atom i Aberystwyth, byddwch yn rhan o gymuned ymchwil ehangach fywiog. Mewn seminarau misol, mae staff, myfyrwyr ac ysgolheigion sy’n ymweld â’r Adran yn cyflwyno eu hymchwil, ac mae nifer o grwpiau darllen anffurfiol yn rhedeg trwy’r flwyddyn.
 • Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn adnodd ardderchog a gellir cerdded yno’n hawdd o Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd. Mae’n un o bump llyfrgell hawlfraint yn y DU. Mae ei llawysgrifau canoloesol amhrisiadwy yn cynnwys peth o’r llenyddiaeth Gymraeg gynharaf, yn ogystal â chasgliadau gwerthfawr o ddeunydd Cernyweg canoloesol, llawysgrifau Gwyddeleg modern a llên gwerin Manaweg.
 • Mae Aberystwyth hefyd yn gartref i Eiriadur Prifysgol Cymru, a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru. Mae gennym berthynas agos â’r holl sefydliadau hyn, a gall ein myfyrwyr fanteisio ar eu hadnoddau.
 • Mae dysgu iaith yn digwydd y tu allan i’r ystafell ddosbarth gymaint ag ynddi, ac yn hyn o beth mae’r gymuned ehangach yn Aberystwyth yn rhagori. Mae Ceredigion yn gartref i gymunedau Cymraeg bywiog, ac mae Aberystwyth yn llwyfannu sîn gelfyddydol Gymraeg amrywiol, gan gynnwys drama, barddoniaeth, cerddoriaeth bop, cerddoriaeth a dawnsio traddodiadol, a llawer iawn mwy. Mae digwyddiadau cymdeithasol a llenyddol rheolaidd fel Cicio’r Bar, noson o ddarlleniadau barddoniaeth a cherddoriaeth a gyflwynir gan y beirdd adnabyddus Eurig Salisbury a Hywel Griffiths, yn caniatáu i fyfyrwyr gael mynediad at ddiwylliant cyfoes Cymru ac yn eu cyflwyno i’r ystod unigryw o gyfleoedd i brofi’r Gymraeg yn ei chynefin naturiol.
 • Mae gan Aberystwyth hefyd undeb myfyrwyr Cymraeg (UMCA), timau chwaraeon Cymraeg (o dan ymbarél Y Geltaidd) a Neuadd Pantycelyn, neuadd breswyl Gymraeg enwog Aberystwyth sydd newydd gael ei hadnewyddu. Mae’r holl gyfleusterau hyn yn darparu cyfleoedd i fyfyrwyr ddefnyddio’r Gymraeg mewn sefyllfaoedd cymdeithasol.

Yn ateg i’r wybodaeth bwnc-benodol, mae’r cwrs wedi’i strwythuro er mwyn annog datblygiad personol a meithrin set o sgiliau cryf sy’n berthnasol i lawer o leoliadau gwaith uwchraddedig.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Cyflogadwyedd

Dysgu ac Addysgu

Dysgu ac Addysgu


Mae’r MA Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn cynnwys un modiwl craidd fel a ganlyn:

 • Traethawd Estynedig (Traethawd Hir) – gwerth 60 credyd

Byddwch yn dewis 60 credyd arall o blith y modiwlau opsiynol sydd ar gael:

 • Early Modern Irish
 • Comparative Celtic Philology
 • Early Irish Saga Literature
 • Medieval Welsh Poetry
 • Beginning Modern Welsh I
 • Scottish Gaelic
 • Women’s Poetry in Ireland, Scotland and Wales 1400–1800
 • Comparative Celtic Literature
 • The Mabinogion
 • Introduction to Old Irish
 • Beginning Modern Welsh II
 • Cyfieithu Creadigol Rhyngwladol

|