MSc

Cynhyrchu Cyfryngau Uwch

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Mehefin 2023

Mae'r cwrs hwn yn cyfuno gwybodaeth ymarferol ynglŷn â rhaglennu cyfrifiadurol gyda sgiliau cynhyrchu cyfryngau. Mae'n addas ar gyfer unigolion sy'n gweithio ar hyn o bryd, neu'n dymuno gweithio, yn y diwydiannau creadigol. Mae sector y diwylliannau creadigol ymhlith y rhai sy'n tyfu'n gyflym yn y DU ac sydd â gwerth yn agos i £1 biliwn o bunnoedd i Gymru. Bydd y radd MSc Cynhyrchu Cyfryngau Uwch yn rhoi ichi'r sgiliau damcaniaethol ac ymarferol y bydd eu hangen arnoch i weithio gyda thechnoleg ddigidol a thechnoleg cyfryngau uwch.

Mae'r cwrs Cynhyrchu Cyfryngau Uwch wedi derbyn cyllid i ysbrydoli arloesedd, cynyddu cynhyrchedd a datblygu sgiliau'r gweithlu presennol yn y sector yn ardal Gorllewin Cymru a'r Cymoedd, trwy ddarparu hyfforddiant uwchraddedig gwerthfawr. Caiff y cwrs hwn ei gefnogi'n ariannol gan gronfa gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru tan 31 Ionawr 2023, a gall ymgeiswyr sy'n gymwys ac sy'n byw yn ardal Gorllewin Cymru a'r Cymoedd dderbyn gostyngiad sylweddol i'r ffioedd dysgu.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Gofynion Mynediad 2:2 Bachelors (Honours) degree in a relevant subject area, or equivalent.  Non-graduates will be considered individually based on relevant work experience.

Gofynion Iaith Saesneg IELTS 6.0 with minimum 5.5 in each component, or equivalent

Gofynion Eraill Anogir ymgeiswyr i gyflwyno eu CV diweddaraf yn rhan o'u cais.

Yn ôl i'r brig

Ffioedd a Chyllid

This course has 3 intakes per year, meaning you can start in February, June or October.

Entry Requirements:

 • All modules are taught at postgraduate level (level 7). You must hold a degree level qualification in any subject or have equivalent industrial experience. 
 • You must be in employment in a relevant industry and be based in the West Wales & Valleys region in order to receive the discounted fees.
 • You must provide proof that you are legally able to reside in the UK and have the right to work or study in the UK during the period of ESF support in order to receive the discounted fees.


Trosolwg o'r Cwrs

Pam astudio Cynhyrchu Cyfryngau Uwch trwy gwrs dysgu o bell ym Mhrifysgol Aberystwyth?

 • Cewch hyfforddiant yn y sgiliau ymaferol y mae gofyn amdanynt ar draws sectorau cyn-gynhyrchu, cynhyrchu ac ôl-gynhyrchu y cyfryngau a'r diwylliannau creadigol.
 • Byddwch yn dysgu am wahanol dechnolegau rhaglennu lle bydd ffocws penodol ar y cyfryngau digidol. Cewch hefyd gyfle i ymchwilio i resymeg cyfrifiannu, gwe-bensaernïaeth, storio a rheoli data, a rhaglenni gwe.
 • Cewch eich cyflwyno i gysyniadau sylfaenol prosesu delewddau digidol, technegau creu fideos, graffeg 3D ac animeiddio, a thechnolegau sylfaenol Realiti Estynedig (XR).
 • Byddwch yn archwilio'r tirlun digidol a'r berthynas rhwng rhywedd a'r cyfryngau.
 • Byddwch yn dysgu sgiliau ymchwil gwerthfawr ac yn meithrin dealltwriaeth feirniadol o brif heriau cynnal ymchwil - o safbwynt methodolegol ac ymarferol - a'r gallu i'w plethu yn eich ymchwil eich hun.
 • Cewch fanteisio ar arbenigedd cyfunol y ddwy adran - yr Adran Gyfrifiadureg a'r Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu.
 • Bydd rhai modiwlau'n dilyn rhaglen dysgu gyfunol o weithdai byr am 1-3 diwrnod, ar y cyd ag elfennau o ddysgu o bell.
 • Bydd gweithdai yn cael eu cynnal yn Aberystwyth ac mewn lleoliadau eraill yng Nghymru.
 • Cewch ddilyn modiwlau i gyfrannu at eich datblygiad proffesiynol parhaus neu'ch diddordebau, neu gellir adeiladu modiwlau tuag at ystod o gymwysterau uwchraddedig. O gwblhau 60 o gredydau'n llwyddiannus, byddwch yn gymyws am y Dystysgrif Uwchraddeidg; y Diploma Uwchraddedig gyda 120 o gredydau, a'r MSc llawn gyda 180 o gredydau.
 • Cewch gymryd hyd at ddwy flynedd i gwblhau'r Dystysgrif Uwchraddedig. Gall cwblhau'r MSc llawn gymryd hyd at bum mlynedd.
 • Gellir astudio rhai modiwlau trwy gyfrwng y Gymraeg a/neu Saesneg.


Ynglŷn â’r Cwrs Yma

Oriau cyswllt

Rydym ni wedi cynllunio ein hyfforddiant i fod mor hawdd â phosibl i’w ddilyn, yn enwedig i'r rhai sydd mewn cyflogaeth amser llawn. Mae pob modiwl a ddysgir yn cael ei ddysgu o bell dros 14 wythnos a gellir dewis modiwlau yn unol a'ch gofynion datblygiad proffesiynol parhaus neu eich diddordeb eich hun neu eu cyfuno i gyfrannu tuag at gymhwyster uwchraddedig.

Disgwylir i fyfyriwr uwchraddedig astudio am 200 awr wrth ddilyn modiwl 20 credyd. Dylech ddisgwyl treulio tua saith awr yr wythnos ar ddarlithoedd, cyflwyniadau a phodlediadau ar-lein, a gweddill yr amser ar ddarllen ac aseiniadau. Pan fo modd, bydd yr hyfforddiant yn berthnasol i'ch swydd ddyddiol.

Cyflwynir y rhan fwyaf o'r hyfforddiant o bell ac ar-lein felly, cyn belled â bod gennych chi gysylltiad band llydan eithaf da, cewch astudio lle bynnag a phryd bynnag sydd orau i chi. Mae'r deunyddiau dysgu ar gyfer bob un o'r modiwlau 14 wythnos yn cynnig darlithoedd wedi eu recordio gan academyddion ac arbenigwyr y diwydiant, cyflwyniadau, podlediadau, prosiectau e-grŵp, darlleniadau dan arweiniad, gweithlyfrau rhyngweithiol a fforymau trafod, yn ogystal ag aseiniadau ac e-diwtorialau.

Bydd rhai modiwlau'n dilyn rhaglen ddysgu gyfunol o weithdai byr am un-tri diwrnod, ar y cyd ag elfennau o ddysgu o bell.

I gael ragor o wybodaeth am y cwrs neu'r gofnyion mynediad, cysylltwch â ccu-amp@aber.ac.uk neu ewch i Cynhyrchu Cyfryngau Uwch.


Modiwlau Dechrau Medi - 2023

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Dissertation CSM0960 60
Introduction to Media Production Skills TFM6420 20
Programming for Digital Media CSM0220 20
Research Concepts and Skills HYM4820 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Advanced Media Production Skills TFM6520 20
Applied Graphics CSM4020 20
Big Data CSM6020 20
Web Development CSM5020 20

Gyrfaoedd

Bydd eich hyfforddiant yn berffaith ar gyfer ymchwil ac arloesedd yn sector y diwylliannau creadigol, ac mi fydd yn cynnig mantais uniongyrchol i'ch cyflogwr ar sail y sgiliau technegol ac ymchwilio uwch y byddwch wedi eu meithrin yn ystod y cwrs.

Dysgu ac Addysgu

Sut bydda i'n dysgu?

 • Mae'r cwrs yn cynnwys dau fodiwl craidd cychwynol: Programming for Digital Media ac Introduction to Media Production Skills. Rhaid cyflawni rhain os am fynd ymlaen i'r cwrs MSc llawn.
 • Mae'r modiwlau dewisol yn cynnwys: Applied Graphics, Web Development, Digital Cultures, Big Data, Media and Gender, Extended Reality ac Advanced Media Production Skills.
 • Os am fynd ymlaen i'r MSc llawn, rhaid astudio modiwl ychwanegol: Research Concepts and Skills, a chwblhau prosiect ymchwil yn seiliedig ar waith.
 • Cyflwynir rhan helaeth y cwrs drwy ddysgu o bell. Gallwch ddisgwyl astudio tua 200 o oriau mewn modiwl 20 credyd. Fel arfer, bydd disgwyl ichi wylio dwy neu dair awr o ddarlithoedd, cyflwyniadau neu bodlediadau ar-lein yn ogystal â darllen, gwneud ymchwil a gweithio ar aseiniadau.
 • Cewch fynediad i amgylchedd dysgu rhithiol lle gallwch gyrchu holl ddeunyddiau ac adnoddau dysgu'r cwrs.
 • Gyda rhai modiwlau, cewch hefyd fynychu gweithdai ymarferol. Ceir rhagor o wybodaeth am gynnwys a hyd y gweithdai hyn yn nisgrifyddion y modiwlau.

Sut bydda i'n cael fy asesu?

 • Cewch eich asesu trwy waith cwrs, gan gynnwys traethodau ac adroddiadau, tasgau rhaglennu ymarferol neu gynhyrchu cyfryngau, ac aseiniadau ar-lein.
 • Bydd y prosiect ymchwil sy'n seiliedig ar waith yn berthnasol i ryw raddau i weithgareddau'r cwmni a fydd yn eich cyflogi, a sector y diwylliannau creadigol y mae'r cwmni yn gweithio ynddi.

|