UCert

Gwyddor Anifeiliaid

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Mai 2024

Bydd y Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Gwyddor Anifeiliaid ym Mhrifysgol Aberystwyth yn darparu addysg ôl-raddedig o ansawdd uchel a arweinir gan ymchwil ym maes gwyddor anifeiliaid.

Byddwch yn astudio gwyddor anifeiliaid a sut y mae’n cael ei chymhwyso i feysydd maeth, bridio a rheoli anifeiliaid. Ar ôl cwblhau'r cwrs, byddwch mewn sefyllfa ddelfrydol i sicrhau cydbwysedd priodol rhwng y gofynion cynhyrchu a gofynion lles drwy ddatblygu a gweithredu dulliau arloesol o reoli a lledaenu gwybodaeth a chyngor i ymarferwyr.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Gofynion Mynediad BSc honours degree (2:2) in a related subject at undergraduate level OR 2 years relevant experience working in the sector

Yn ôl i'r brig

Trosolwg o'r Cwrs

Bydd y Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Gwyddor Anifeiliaid ym Mhrifysgol Aberystwyth yn rhoi i chi brofiad o addysg ôl-raddedig o ansawdd uchel wedi’i seilio ar wybodaeth drylwyr ym meysydd maeth ceffylau/anifeiliaid, atgenhedlu ceffylau, ymddygiad ac anatomeg ceffylau, maeth a chynhyrchu da byw, yn ogystal â gwyddor glaswelltir. Dysgir y cwrs hwn gan wyddonwyr blaenllaw yn eu meysydd a byddwch yn dysgu am y datblygiadau gwyddonol diweddaraf yn y prif feysydd hyn o ymchwil i anifeiliaid a cheffylau. Mae’r lefel uwch o wybodaeth am y pwnc a’r cymhwyster ei hun wedi’u cydnabod yn eang gan broffesiynau gwyddor anifeiliaid a phroffesiynau cysylltiedig.

Mae'r rhaglen ar-lein ddysgu-o-bell hon wedi'i chynllunio i gyd-fynd yn gyfleus â'ch gofynion chi o ran eich gwaith a’ch bywyd. Mae wedi'i hanelu at weithwyr proffesiynol sy'n gweithio ym maes gwyddor anifeiliaid a hoffai ddiweddaru eu gwybodaeth ac ennill cymwysterau yn ogystal â graddedigion newydd, a graddedigion sy'n gobeithio symud i faes gwyddor anifeiliaid. Bydd yn rhoi cyfle i chi ddilyn eich diddordebau eich hun ym maes gwyddor anifeiliaid, ar yr un pryd â meithrin y wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer gyrfa lwyddiannus ar draws holl ystod y gwyddorau anifeiliaid.

Ynglŷn â’r Cwrs Yma

Hyd:

2 blynedd o ddysgu o bell

Dyddiad cychwyn:

Medi, Ionawr neu Mai

Ffioedd y Cwrs:

Gweler y tudalennau ffioedd dysgu i weld y ffioedd dysgu cyfredol. Noder bod yr holl ffioedd yn amodol ar gynnydd blynyddol.

Cyllid:

Efallai y bydd cyfle ichi gael cyllid. Edrychwch ar ein cyfrifiannell cyllid i gael manylion.

Modiwlau Dechrau Mai - 2024

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Equine Nutrition BDM5320 20
Equine Reproductive Physiology and Breeding Technology BDM5220 20
Grassland Systems BDM5120 20
Livestock Nutrition BDM0320 20
Livestock Production Science BDM5420 20
Understanding Equine Action: from Anatomy to Behaviour BDM6620 20

Modiwlau Dechrau Medi - 2024

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Grassland Systems BDM5120 20
Livestock Nutrition BDM0320 20
Livestock Production Science BDM5420 20

Modiwlau Dechrau Ionawr - 2025

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Grassland Systems BDM5120 20
Livestock Nutrition BDM0320 20
Livestock Production Science BDM5420 20

Modiwlau Dechrau Mai - 2025

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Grassland Systems BDM5120 20
Livestock Nutrition BDM0320 20
Livestock Production Science BDM5420 20

Gyrfaoedd

Mae ein graddedigion yn mynd ymlaen i yrfaoedd ym meysydd ymchwil wyddonol, argraffu gwyddonol, gwaith labordy, maetheg anifeiliaid, lles anifeiliaid, dysgu, bridio anifeiliaid a gwerthiant technegol.

Dysgu ac Addysgu

Sut byddaf i'n dysgu?

Mae ein rhaglenni wedi'u cynllunio i fod mor hygyrch a hyblyg â phosib, yn enwedig i'r rhai sydd mewn gwaith llawn-amser neu sy'n byw y tu allan i Brydain. Os oes gennych gyswllt â'r rhyngrwyd gallwch astudio lle bynnag a phryd bynnag sy'n gyfleus i chi, sy’n golygu y gallwch ddiweddaru’ch gwybodaeth a datblygu’ch sgiliau beirniadol.

Derbynnir myfyrwyr dair gwaith y flwyddyn, sy’n golygu y cewch ddechrau yn Ionawr, Mai neu Fedi. Mae pob modiwl 14-wythnos yn cynnwys darlithoedd wedi'u recordio gan academyddion ac arbenigwyr yn y diwydiant (lle bo'n bosib), ynghyd â darlleniadau dan arweiniad, fforymau trafod ac aseiniadau ysgrifenedig.

Byddwch yn dewis tri modiwl 20-credyd o blith y chwech sydd ar gael, fel y gallwch ganolbwyntio ar y themâu sydd fwyaf perthnasol i chi.

Beth y byddaf fi'n ei ddysgu?

Byddwch yn dewis detholiad o fodiwlau sy'n ymdrin â maeth ceffylau ac anifeiliaid, anatomeg ac ymddygiad ceffylau, gwyddor cynhyrchu da byw, ffisioleg atgenhedlu ceffylau a bridio, a gwyddor glaswelltir.

Sut y caf fy asesu?

Nid oes arholiadau yn y rhaglen hon. Asesir y modiwlau a ddysgir drwy waith cwrs (sef adroddiadau a thraethodau, ond hefyd adolygiadau o destunau perthnasol, astudiaethau achos, cynlluniau busnes a thasgau dadansoddi data), cyflwyniadau a seiadau trafod.

|