MA

Astudiaethau Cyfieithu Proffesiynol

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2024

Cwrs unigryw ac arloesol sydd yn eich paratoi’n drwyadl ar gyfer gyrfa yn y byd cyfieithu.

  • Ceir sawl llwybr posib ar lefel uwchraddedig, sef Tystysgrif, Diploma, MA neu un modiwl ar y tro.
  • Cynigir profiad amhrisiadwy yn y gweithle wrth efelychu amodau gwaith go iawn y cyfieithydd proffesiynol.
  • Darperir gweithdai ymarferol gan arbenigwyr cyfieithu.
  • Ceir cyfle i brofi pob agwedd ar gyfieithu, megis cyfieithu ysgrifenedig, cyfieithu ar y pryd ac isdeitlo.
  • Darperir hyfforddiant golygu ac ôl-olygu.
  • Ceir cyfle i arbenigo, ee ym maes cyfieithu cyffredinol, cyfieithu deddfwriaethol, cyfieithu llenyddol neu gyfieithu ar y pryd.

Trwy nawdd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, arweinir a dysgir y cynllun uwchraddedig cenedlaethol hwn, yn bennaf, gan Brifysgol Aberystwyth. Mae'r cynllun hefyd yn cynnwys elfen gydweithredol, a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant sy’n darparu ac yn dysgu’r modiwlau cyfieithu ar y pryd ac isdeitlo opsiynol.

Mae’r cynllun hwn yn addas i unrhyw un sy’n dymuno datblygu gyrfa ym maes cyfieithu proffesiynol. Mae’n gynllun hyblyg iawn a gallwch ddewis un o dri llwybr: Tystysgrif (60 credyd), Diploma (120 credyd) neu MA (180 credyd).

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Gofynion Mynediad Gradd Baglor (Anrhydedd) 2:1 neu gyfatebol. Caiff unigolion heb radd eu hystyried fesul un ar sail profiad perthnasol.

Gofynion Iaith Saesneg IELTS 6.5 gydag o leiaf 5.5 ym mhob cydran, neu gyfatebol

Gofynion Eraill Anogir ymgeiswyr i gyflwyno eu CV diweddaraf yn rhan o'u cais.

Yn ôl i'r brig

Ynglŷn â’r Cwrs Yma

Mae’r cynllun yn cyfuno modiwlau arbenigol gyda chyfleoedd yn y gweithle ochr yn ochr â chyfieithwyr proffesiynol yn y sector cyfieithu. Byddwch yn cael cyfle i astudio damcaniaethau a thechnegau cyfieithu, technoleg ac adnoddau cyfieithu, yn ogystal â swyddogaeth y cyfieithydd yn y gweithle. Mae’r cwrs yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau cyfieithu o'r radd uchaf, a rhoddir pwyslais cryf ar sesiynau ymarferol, ac ar weithdai.

Fe'ch cyflwynir i bob agwedd ar gyfieithu ac mae’r meysydd astudio’n cynnwys cyfieithu cyffredinol, cyfieithu deddfwriaethol ac arbenigol; technoleg cyfieithu; cyfieithu creadigol rhyngwladol; yn ogystal â chyfieithu ar y pryd, a ddarperir gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Cewch hefyd ddewis cwblhau prosiect ymchwil.

Modiwlau Dechrau Medi - 2024

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Prosiect Estynedig CYM5960 60
Cyfarpar Cyfieithu CYM5210 10
Cyfieithu ar Waith CYM5520 20
Datblygu Sgiliau Cyfieithu CYM5110 10
Portffolio Cyfieithu 1 (Cyffredinol) CYM5310 10

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cyfieithu Creadigol Rhyngwladol CYM5820 20
Cyfieithu ar y Pryd : Arfer ac Ymarfer CYM6420 20
Dulliau Darllen * MOR0510 10
Hanfodion Isdeitlo CYM6310 10
Meistroli Mynegiant yn y Gweithle Proffesiynol CYM5720 20
Prosiect Arbenigol CYM5620 20
Sgiliau Ymchwil a Datblygiad Personol MOR0120 20
Uwch Sgilau Golygu CYM6210 10
Cyflwyniad i Gyfieithu ar y Pryd CYM6110 10
Portffolio Cyfieithu 2 (Arbenigol) CYM5410 10

Gyrfaoedd

Bydd yr MA Astudiaethau Cyfieithu Proffesiynol yn rhoi cyfle ichi ddatblygu’r sgiliau angenrheidiol ar gyfer datblygu gyrfa lwyddiannus ym maes cyfieithu ysgrifenedig a chyfieithu ar y pryd. Fel arbenigwyr iaith, bydd y cymhwyster hwn yn rhoi sylfaen gadarn iawn ichi fedru ymuno’n hyderus â’r diwydiant cyfieithu yng Nghymru, gan eich cynorthwyo i ymwneud yn llawn â’r agweddau ehangach hynny ar gyfieithu hefyd, megis isdeitlo.

Byddwch yn ymgeisydd cryf hefyd ar gyfer unrhyw swydd sy’n gofyn am sgiliau golygu a phrawfddarllen, ac o ganlyniad i’ch sgiliau iaith cadarn, byddwch yn gaffaeliad mawr i’r gweithlu dwyieithog yng Nghymru.

Tystiolaeth Myfyrwyr

"Y peth gorau am y cwrs yw fy mod yn gallu dysgu sgiliau a chrefft cyfieithu drwy wneud tasgau a osodir i ni, a chael cyfle i fynd ar brofiad gwiath estynedig. Mae elfen o draethodau, wrth gwrs, ond drwy gyfieithu'n gyson dwi'n teimlo mod i'n cael cyfle i ddysgu a gwella bob wythnos. 

Mae'r cwrs wedi rhoi cyfle i mi ailhyfforddi a newid gyrfa ar ôl gweithio am ugain mlynedd mewn un maes, ac ennill cymhwyster fydd o fantais wrth i mi chwilio am waith." Nia Jones, Myfyrwraig

|