MSc

Rheoli Bioamrywiaeth a Chadwraeth

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2023

Mae'r MSc mewn Rheoli Bioamrywiaeth a Chadwraeth ym Mhrifysgol Aberystwyth yn diwallu anghenion y rhai sydd am fod yn weithwyr proffesiynol amgylcheddol yn y dyfodol ac yn denu myfyrwyr o bob cwr o'r byd. Arweinir y cwrs gan ymchwil ac ymarfer, ac mae'n darparu dealltwriaeth gadarn am gefndir damcaniaethol bioamrywiaeth a gwyddor cadwraeth. Mae'r radd Meistr hon yn ddelfrydol i’r rhai sydd am ddilyn astudiaethau uwchraddedig ym meysydd bioamrywiaeth, gwyddoniaeth amgylcheddol a chadwraeth. Mae hefyd yn addas i'r rhai sydd eisoes yn gweithio yn y sectorau hyn ac sy’n awyddus i gael cymwysterau perthnasol pellach neu i'r rhai sy'n gweithio mewn meysydd eraill ac sy'n dymuno dilyn gyrfa yn y maes hwn.

Mae'r cwrs hwn ar agor i’r rhai sydd am gychwyn ym mis Medi 2023.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Gofynion Mynediad 2(ii) Bachelors (Honours) degree in a relevant subject area or equivalent.  Non-graduates will be considered individually based on relevant work experience.

Gofynion Iaith Saesneg IELTS 6.5 gydag o leiaf 5.5 ym mhob cydran, neu gyfatebol

Gofynion Eraill Anogir ymgeiswyr i gyflwyno eu CV diweddaraf yn rhan o'u cais.

Yn ôl i'r brig

Trosolwg o'r Cwrs

Mae MSc Rheoli Bioamrywiaeth a Chadwraeth wedi'i chynllunio i sicrhau y bydd gan ein graddedigion y wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i fynd i'r afael â heriau parhaus ym meysydd cadwraeth a rheoli bioamrywiaeth y byd.

Bydd y cwrs hwn yn sicrhau bod gennych:

 • y wybodaeth a’r ddealltwriaeth i allu pwyso a mesur yn feirniadol yr atebion a'r polisïau sydd wedi’u seilio ar dystiolaeth ac sy’n cael eu cynnig ar gyfer rheoli cadwraethol llwyddiannus ar lefelau cynefinoedd a rhywogaethau ar draws ystod o ecosystemau morol a daearol
 • cyfleoedd i feithrin cyswllt â rhanddeiliaid ac ymarferwyr cadwraeth mewn sefyllfaoedd yn y byd go iawn ac i weithio ochr yn ochr â hwy
 • profiad o sgiliau y mae galw mawr amdanynt, megis synhwyro o bell, GIS, taconomeg, rheoli cynefinoedd a chadwraeth, asesu effaith amgylcheddol, yn ogystal â'r technegau moleciwlaidd diweddaraf.

Byddwch yn gweithio yn Aberystwyth a'r cyffiniau, rhwng bryniau’r Canolbarth a mynyddoedd Eryri, sy'n cynnig amrywiaeth gwych o gynefinoedd, o'r arfordir i'r ucheldir, ac yn darparu'r amgylchedd delfrydol i astudio bioamrywiaeth a rheoli cadwraeth. Byddwch hefyd yn cael eich dysgu gan ymchwilwyr, ymgynghorwyr a gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant a gydnabyddir yn rhyngwladol, yn gweithredu ar draws ystod eang o bynciau amgylcheddol.

Ynglŷn â’r Cwrs Yma

Math o radd: MSc

Cod y cwrs: J790

Cyfnod: Un flwyddyn amser-llawn neu dau flynedd rhan-amser

Amser cyswllt: Hyd at 10 awr yr wythnos yn y ddau semester cyntaf, ac wedyn bydd yr amser cyswllt yn unol â’r hyn y cytunwyd arno â’r arolygydd penodedig. Bydd Ymweliadau Maes ychwanegol yn ystod y ddau semester cyntaf.

Modiwlau Dechrau Medi - 2023

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Gyrfaoedd

Yn ogystal â datblygu llawer o’r sgiliau pwnc-benodol hanfodol, byddwch hefyd yn gwella eich sgiliau cyfathrebu gwyddonol, gwaith tîm, datrys problemau, trin data, astudio ac ymchwil. Byddwch yn datblygu eich proffesiynoldeb a’i arddel mewn ffordd a fydd yn eich galluogi i ragori mewn unrhyw weithle yn y dyfodol.

Mae cyfleoedd gyrfaol ar gael mewn sefydliadau sy'n ymwneud â chadwraeth neu reoli amgylcheddol yn gyffredinol, megis:

 • Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt
 • Y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg
 • RSPB
 • Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
 • Asiantaeth yr Amgylchedd
 • Adrannau awdurdodau lleol
 • Cyrff anllywodraethol.

Mae llawer o fyfyrwyr hefyd wedi symud ymlaen i wneud Doethuriaeth.

Dysgu ac Addysgu

Sut byddaf i'n dysgu?

Gellir astudio'r cwrs hwn am un flwyddyn yn llawn-amser neu am ddwy flynedd yn rhan-amser. Os astudir y cwrs yn astudio'n llawn-amser, mae’n cael ei rannu’n dri semester. Yn ystod y ddau semester cyntaf, mae myfyrwyr yn astudio 120 credyd drwy gyrsiau a ddysgir (sef chwe modiwl 20-credyd fel arfer), sy'n cael eu darparu'n bennaf drwy ddarlithoedd, sesiynau ymarferol, gweithdai, gwaith maes, ymweliadau maes a seminarau.

Yn ystod y semester olaf (Mehefin i Fedi), byddwch yn gorffen eich traethawd hir, gan gytuno ar y lefel o gyswllt â'r arolygydd a drefnir ar gyfer eich traethawd hir.

Beth y byddaf fi'n ei ddysgu?

Yn y ddau semester cyntaf, byddwch yn astudio nifer o fodiwlau craidd, gan ymdrin â phynciau fel hanfodion bioamrywiaeth, rheoli amgylcheddol a bioleg cadwraeth, dulliau ymchwil yn y biowyddorau, monitro ecolegol, a cael cyflwyniad i’r gyfraith ar yr amgylchedd a’r EIA. Yn semester un, gallwch ddewis naill ai modiwl ar hanfodion synhwyro o Bell a GIS, neu fodiwl ar ddatblygiadau diweddar yn y biowyddorau.

Byddwch hefyd yn ymgymryd â modiwl hyfforddiant ymchwil a fydd yn rhoi sylfaen gref i chi mewn technegau ystadegol a dulliau dadansoddol o gynnal archwiliadau biolegol. Bydd hyn yn gwella eich sgiliau a'ch technegau ymchwil i’ch paratoi ar gyfer eich traethawd hir yn Semester 3 (Mehefin i Fedi).

Drwy gydol y cwrs, rhoddir pwyslais cryf ar astudio sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr. Mae hyn yn arwain at y traethawd hir Meistr, rhan allweddol o'r cwrs sy'n eich galluogi i ddilyn meysydd sydd o ddiddordeb penodol.

Sut y caf fy asesu?

Asesir drwy gymysgedd o aseiniadau ysgrifenedig: astudiaethau achos, traethodau, prosiectau ymchwil, cyflwyniadau seminar ac aseiniadau ar-lein. Os cyflwynir traethawd hir llwyddiannus yn y semester olaf, dyfernir gradd MSc.

|