MA

Cyfryngau Creadigol Ymarferol

Prif Ffeithiau

Cod Cwrs P350
  • Cymhwyster

    MA

  • Hyd y Cwrs nodweddiadol

    1 Blwyddyn

  • Cyfrwng Cymraeg

    100%

Ymgeisio Nawr

Pum Ysgoloriaeth ‘Mynediad i Feistr’ (MiF): MA Cyfryngau Creadigol Ymarferol

Bydd MA Aberystwyth yn y Cyfryngau Creadigol Ymarferol yn gyfle ardderchog i chi archwilio ystod eang o ddulliau gweithio yn y cyfryngau creadigol, gan gynnwys perfformio, theatr, ffilm a’r cyfryngau newydd. Drwy hyn byddwch yn archwilio’r modd mae dulliau gweithio yn y cyfryngau yn creu diwylliant, a’r modd mae diwylliant yn creu dulliau gweithio yn y cyfryngau. Mae’r cwrs hwn yn eich herio i fyfyrio ar ffynonellau eich ysbrydoliaeth, tra’ch bod hefyd yn ymarfer ac yn gwella sgiliau’ch crefft.

  Mae’r cwrs hwn yn gymwys ar gyfer ceisiadau i’r cynllun Mynediad i Feistr (MiF/ATM) http://www.aber.ac.uk/cy/ccs/staff-students/funding/atm/a chynigwyd mewn partneriaeth â chwmnïau yn  y diwydiannau creadigol yng Nghymru. Yn y gorffennol, mae myfyrwyr wedi cydweithio ar brosiectau gyda chwmnïau cynhyrchu Boom a Telesgop, theatrau Arad Goch, y Frân Wen a Hanes Mewn Cymeriad, a chwmnïau diwylliannol megis Galeri Caernarfon ac Ymddiriedolaeth Cadwgan. Maent yn cynnwys ffioedd dysgu cartref/UE, grant o £5,695* at gostau byw a chyfraniad at dreuliau teithio.  Gall ymgeiswyr wneud mwy nac un cais.

Mae’r cwrs hwn hefyd yn gymwys ar gyfer Ysgoloriaethau Gradd Meistr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Manylion yma: http://www.colegcymraeg.ac.uk/myfyrwyr/cy/cyllid/

*Grant 2013

Prif Ffeithiau

Cymwysterau:

Mae’r Gymraeg yn hanfodol ar gyfer pob un o’r ysgoloriaethau. Rhaid i ymgeiswyr fod yn gymwys ar gyfer ffioedd y DG/UE, a chanddynt radd anrhydedd 2:1 (neu’n gyfwerth), a chyfeiriad yn Ardal Gydgyfeirio Cymru:

http://wefo.wales.gov.uk/programmes/convergence/areamap/?skip=1&lang=cy

Sut i wneud cais?

Mae angen i bob ymgeisydd ennill lle ar y MA Cyfryngau Creadigol Ymarferol  cyn ennill ysgoloriaeth MiF, ond mae modd ceisio amdanynt ar yr un pryd:

1) MA:http://www.aber.ac.uk/cy/postgrad/howtoapply/before-you-apply/

2) Ysgoloriaeth MiF (ATM): http://www.aber.ac.uk/cy/ccs/staff-students/funding/atm/

Manylion pellach:
Ceris Medhurst-Jones: 01970 621517/ekj@aber.ac.uk

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 18 Gorffennaf 2013
Cynhelir cyfweliadau ym mis Gorffennaf yn Aberystwyth. 

Cyllidir ATM yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Raglen Gydgyfeirio’r Undeb Ewropeaidd (Gorllewin Cymru a’r Cymoedd) a weinyddir gan Lywodraeth Cymru

 

MA Cyfryngau Creadigol Ymarferol

Bydd MA Aberystwyth yn y Cyfryngau Creadigol Ymarferol yn gyfle ardderchog i chi archwilio ystod eang o ddulliau gweithio yn y cyfryngau creadigol, gan gynnwys perfformio, theatr, ffilm a’r cyfryngau newydd. Drwy hyn byddwch yn archwilio’r modd mae dulliau gweithio yn y cyfryngau yn creu diwylliant, a’r modd mae diwylliant yn creu dulliau gweithio yn y cyfryngau. Mae’r cwrs hwn yn eich herio i fyfyrio ar ffynonellau eich ysbrydoliaeth, tra’ch bod hefyd yn ymarfer ac yn gwella sgiliau’ch crefft. 

Mae’r cwrs yn cyfuno disgyblaeth draddodiadol MA academaidd â gwaith mewn ymarfer creadigol, yn ogystal â gwaith myfyrio ar bob lefel. Wrth astudio hanes syniadau, bydd llawer o’ch asesiadau yn berfformiadol gan fod y cwrs yn edrych ar gynhyrchu cyfryngau mewn modd gwirioneddol ymatblyg, gyda’r syniad o ‘wybodaeth ymgorfforedig’ wrth galon yr hyn fyddwch yn ei wneud. Cewch gyfle i ddatblygu eich syniadau mewn dyfnder mewn traethawd estynedig neu mewn darn mawr o waith ymarferol mewn cyfrwng o’ch dewis. 

Rhennir y cwrs yn dair rhan. Yn semester 1, byddwch yn archwilio tirwedd gysyniadol dulliau gweithio yn y cyfryngau, ac yn hogi’ch sgiliau cynhyrchu ar yr un pryd. Byddwch yn cysylltu â’r gymuned cynhyrchu cyfryngau drwy ddilyn gwaith artist neu gwmni o’ch dewis trwy gyfnod byr o brofiad gwaith, a fydd yn eich helpu i lunio’ch gwaith terfynol. Yn semester 2, byddwch yn cychwyn ar y broses o baratoi eich prif draethawd estynedig, drwy fyfyrio ar eich profiad gwaith a thrwy ddatblygu dull ymchwil a fframwaith gysyniadol priodol. I gyflawni’r cwrs, byddwch yn cynhyrchu eich prif waith: naill ai traethawd ysgrifenedig neu waith ymarferol â deunydd ysgrifenedig ategol yn myfyrio’n feirniadol ar y broses greadigol.   

Trosolwg

MA Cyfryngau Creadigol Ymarferol

RHAN I

Semester 1
TCM0620 Cyfathrebu Digidol : cyfres o weithdai i archwilio’r wybodaeth a’r sgiliau hanfodol ar gyfer cyfathrebu yn y byd digidol.
TCM0120 Damcaniaethau'r Cyfryngau Creadigol : cyfres o ddarlithoedd a seminarau i archwilio seiliau damcaniaethol y maes.
TCM0220 Methodolegau Ymchwil : cyfres o seminarau i archwilio amrywiaeth o ddulliau methodolegol addas ar gyfer ymchwilio, gan gynnwys ymarfer fel ymchwil

Semester 2
TCM0340 Ymarfer Perfformio a Chynhyrchu Cydgyfeiriannol : gweithdai ymarferol arbenigol yn arwain at gynhyrchiad cyfryngol a / neu berfformiad
TCM0420 Cyfryngau Creadigol ar Waith : cydweithio ar leoliad gyda chwmni yn y sector, gan arsylwi ar ei ymarfer a chyfrannu at ei weithgaredd.


RHAN II
TCM0560 Prosiect Cynhyrchu Proffesiynol : datblygu prosiect unigol ac unigryw sydd yn archwilio agwedd benodol ar y diwydiannau creadigol, mewn dialog gyda chwmni neu yn annibynnol o hynny. Gall y prosiect gynnwys elfennau o waith ymarferol yn ogystal â sylwebaeth feirniadol ac atblygol.

Mae’r MA Cyfryngau Creadigol Ymarferol yn cael ei redeg gan Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu, un o’r adrannau mwyaf, a’r mwyaf arwyddocaol, o’i math yn y Deyrnas Gyfunol, a’r Adran fwyaf o’i math sydd yn dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae cartref yr Adran, yn Adeilad Parry-Williams ym Mhrifysgol Aberystwyth, yn cynnwys adnoddau ardderchog o ran gofod, cyfarpar a staff technegol arbenigol. Mae 36 gorsaf golygu digidol a HD; dros 40 o gamerâu digidol a HD o safon y diwydiant: cymysgydd lluniau digidol ac adnoddau galeri newydd; tri gofod theatr â chyfleusterau theatr llawn (sy’n dal tua 100 o bobl yr un); a llawer mwy.  Yn ystod eich MA byddwch hefyd yn elwa o ddiwylliant yr Adran fel man cyfarfod i amrywiaeth o ddisgyblaethau a ffurfiau o gyfryngau creadigol, o berfformio i ffilmiau dogfen. Byddwch yn astudio mewn cymuned fywiog o dros hanner cant o fyfyrwyr MA ar gyrsiau eraill, myfyrwyr doethurol a staff academaidd sydd yn ymchwilio i feysydd gwahanol. Byddwch hefyd yn gallu manteisio ar gysylltiadau eang yr Adran gyda phartneriaid yn y diwydiannau creadigol.

Yn fyr, dyma’r rhesymau pam fod yr MA hwn yn gyfle gwerth chweil:

1. Cewch gyfle i ymwneud ag amrywiaeth o ddulliau gweithio creadigol ar draws disgyblaethau, o berfformio i ffilmiau dogfen. 
2. Cewch anogaeth i archwilio’r mannau lle mae’r disgyblaethau hyn yn gorgyffwrdd, i ganfod ffurfiau cyfryngol newydd a gwella byd y cyfyngau yng Nghymru drwy wneud cyfraniad newydd. 
3. Cewch eich herio i greu cysylltiadau â byd y cyfryngau yng Nghymru i ddarganfod gofodau creadigol amgen, ac i wneud eich hun yn fwy cyflogadwy. 
4. Cewch elwa ar y cysylltiadau cryf sydd rhwng yr adran a chynhyrchu cyfryngau mewn amrywiaeth o feysydd yng Nghymru a thu hwnt.    
5. Cewch osod cynhyrchu a chreadigrwydd mewn cyd-destun cysyniadol cyfoethog yn y byd go iawn, gan ddatblygu eu cyflogadwyedd a’u galluoedd creadigol mewn tirwedd cyfryngau sydd wrth ei natur yn gyfnewidiol.

6. Cewch eich dysgu gan dros 10 o arbenigwyr academaidd ym maes y Cyfryngau Creadigol, ynghyd â chyfle i weithio’n agos gyda chwmni proffesiynol yn y sector.

Ar ôl graddio ag MA mewn Cyfryngau Creadigol Ymarferol, byddwch wedi dangos y gallu cynhyrchu, y ddisgyblaeth academaidd a’r ymwybyddiaeth ddiwylliannol sy’n angenrheidiol i gymhwyso’r hyn rydych wedi’i ddysgu i gyd-destun cynhyrchu cyfryngau yn y byd go iawn. Byddwch yn barod i astudio diwydiannau’r cyfryngau ymhellach, ac i weithio ynddynt.

Am sgwrs anffurfiol a manylion pellach am y cwrs, cysylltwch ag Elin Haf Gruffydd Jones esj@aber.ac.uk

Modiwlau

|