MA

Cyfryngau Creadigol Ymarferol

Prif Ffeithiau

Cod Cwrs P350
  • Cymhwyster

    MA

  • Hyd y Cwrs nodweddiadol

    1 Blwyddyn

  • Cyfrwng Cymraeg

    100%

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

Cymwysterau:

Mae’r Gymraeg yn hanfodol ar gyfer pob un o’r ysgoloriaethau. Rhaid i ymgeiswyr fod yn gymwys ar gyfer ffioedd y DG/UE, a chanddynt radd anrhydedd 2:1 (neu’n gyfwerth), a chyfeiriad yn Ardal Gydgyfeirio Cymru:

http://wefo.wales.gov.uk/programmes/convergence/areamap/?skip=1&lang=cy

Sut i wneud cais?

Mae angen i bob ymgeisydd ennill lle ar y MA Cyfryngau Creadigol Ymarferol  cyn ennill ysgoloriaeth MiF, ond mae modd ceisio amdanynt ar yr un pryd:

1) MA:http://www.aber.ac.uk/cy/postgrad/howtoapply/before-you-apply/

2) Ysgoloriaeth MiF (ATM): http://www.aber.ac.uk/cy/ccs/staff-students/funding/atm/

Manylion pellach:
Ceris Medhurst-Jones: 01970 621517/ekj@aber.ac.uk

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 18 Gorffennaf 2013
Cynhelir cyfweliadau ym mis Gorffennaf yn Aberystwyth. 

Cyllidir ATM yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Raglen Gydgyfeirio’r Undeb Ewropeaidd (Gorllewin Cymru a’r Cymoedd) a weinyddir gan Lywodraeth Cymru

 

MA Cyfryngau Creadigol Ymarferol

Bydd MA Aberystwyth yn y Cyfryngau Creadigol Ymarferol yn gyfle ardderchog i chi archwilio ystod eang o ddulliau gweithio yn y cyfryngau creadigol, gan gynnwys perfformio, theatr, ffilm a’r cyfryngau newydd. Drwy hyn byddwch yn archwilio’r modd mae dulliau gweithio yn y cyfryngau yn creu diwylliant, a’r modd mae diwylliant yn creu dulliau gweithio yn y cyfryngau. Mae’r cwrs hwn yn eich herio i fyfyrio ar ffynonellau eich ysbrydoliaeth, tra’ch bod hefyd yn ymarfer ac yn gwella sgiliau’ch crefft. 

Mae’r cwrs yn cyfuno disgyblaeth draddodiadol MA academaidd â gwaith mewn ymarfer creadigol, yn ogystal â gwaith myfyrio ar bob lefel. Wrth astudio hanes syniadau, bydd llawer o’ch asesiadau yn berfformiadol gan fod y cwrs yn edrych ar gynhyrchu cyfryngau mewn modd gwirioneddol ymatblyg, gyda’r syniad o ‘wybodaeth ymgorfforedig’ wrth galon yr hyn fyddwch yn ei wneud. Cewch gyfle i ddatblygu eich syniadau mewn dyfnder mewn traethawd estynedig neu mewn darn mawr o waith ymarferol mewn cyfrwng o’ch dewis. 

Rhennir y cwrs yn dair rhan. Yn semester 1, byddwch yn archwilio tirwedd gysyniadol dulliau gweithio yn y cyfryngau, ac yn hogi’ch sgiliau cynhyrchu ar yr un pryd. Byddwch yn cysylltu â’r gymuned cynhyrchu cyfryngau drwy ddilyn gwaith artist neu gwmni o’ch dewis trwy gyfnod byr o brofiad gwaith, a fydd yn eich helpu i lunio’ch gwaith terfynol. Yn semester 2, byddwch yn cychwyn ar y broses o baratoi eich prif draethawd estynedig, drwy fyfyrio ar eich profiad gwaith a thrwy ddatblygu dull ymchwil a fframwaith gysyniadol priodol. I gyflawni’r cwrs, byddwch yn cynhyrchu eich prif waith: naill ai traethawd ysgrifenedig neu waith ymarferol â deunydd ysgrifenedig ategol yn myfyrio’n feirniadol ar y broses greadigol.   

Trosolwg

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

|