MA

Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru (Arbenigol)

Prif Ffeithiau

Cod Cwrs L299CS
 • Cymhwyster

  MA

 • Hyd y Cwrs nodweddiadol

  1 blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  100%

Ymgeisio Nawr

Mae’r cynllun dyfeisgar hwn yn hyrwyddo deall Cymru gyfoes o safbwynt aml-ddisgyblaethol. Bydd y cynllun yn arfogi myfyrwyr uwchraddedig gyda sail cadarn o ddealltwriaeth am gyd-destun hanesyddol, diwylliannol, economaidd-gymdeithasol a gwleidyddol Cymru gyfoes; ymwneud beirniadol gyda dadleuon ysgolheigaidd allweddol ynghylch gwleidyddiaeth, cymdeithas a hanes Cymru; gwybodaeth o’r trefniadau cyfansoddiadol a sefydliadol sy’n llywio llywodraeth ddatganoledig yng Nghymru, a dealltwriaeth o dueddiadau mewn gwleidyddiaeth diriogaethol a llywodraethiant rhanbarthol yng nghyd-destun y Deyrnas Unedig ac Ewrop  ehangach. Mae’n rhoi pwyslais cryf yn ogystal ar hyrwyddo cyflogadwyedd a dysgu yn seliedig ar waith.

 Mae’r cynllun yn rhan ganolog o waith Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru, WISERD@ Prifysgol Aberystwyth sy’n galluogi myfyrwyr uwchraddedig i astudio yng nghyd-destun canolfan ymchwil sy’n arwain yn rhyngwladol ar faterion gwleidyddol, cymdeithasol ac economaidd sy’n berthnasol i Gymru. Mae’n dwyn ynghyd arbenigwyr o dair adran uchel eu parch, Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, Adran Hanes a Hanes Cymru ac Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, gyda’r cynllun wedi ei leoli yn yr olaf o’r rhain sef adran Wleidyddiaeth Ryngwladol gyntaf y byd.

Manylion Cwrs

 • Hyd: : Blwyddyn lawn amser. Mae’r flwyddyn academaidd (mis Medi hyd fis Medi) wedi ei rhannu’n dri semester: mis Medi i fis Ionawr; mis Ionawr i fis Mehefin; mis Mehefin i fis Medi
 • Oriau Cyswllt: Yn ystod y ddau semester cyntaf, byddwch fel arfer yn astudio un seminar dwy awr i bob modiwl bob wythnos. Byddwch hefyd yn cael cyswllt gyda staff academaidd drwy ymwneud yng ngrwpiau thematig a gweithdai Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru a diwylliant uwchraddedigion bywiog yr adrannau sy’n cyfrannu i’r cynllun: Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear ac Adran Hanes a Hanes Cymru. Mae oriau swyddfa hefyd gan staff (dwy sesiwn dwy awr yr wythnos). Bydd sesiynnau ychwanegol wrth i chi baratoi ar gyfer eich traethawd hir meistr. Yn ystod semester tri, byddwch yn gyfrifol am drefnu’r amser cyswllt gyda’r goruchwylydd fydd wedi ei benodi i chi.
 • Asesu:  mae’r cynllun dyfeisgar hwn yn defnyddio ystod o ddulliau asesu. Bydd asesiadau yn cynnwys cyfuniad o waith prosiect, adroddiadau byr, traethodau a thraethawd hir ac yn ddibynnol ar ddewisiadau modiwl, gallant hefyd gynnwys asesu ar sail cyflwyniadau seminar a thraethodau adolygiadol.
 • Gofynion Mynediad:  Gradd israddedig dda 2:2 (DU) (neu uwch) yn gyfystyr â marc cyfartalog o 56.5 neu uwch. Gall ymgeiswyr Ewropeaidd neu Ryngwladol ddod o hyd i’r radd gyfwerth ar ein tudalen gymharu https://www.aber.ac.uk/en/postgrad/apply/comparability/. Bydd disgwyl i’r rhai nad ydyn nhw’n raddedigion i sicrhau’r Brifysgol eu bod o safon academaidd i ymgymryd ag astudiaethau uwchraddedig. Byddwn yn pwyso a mesur pob cais o’r fath yn unigol.
 • Ariannu: Mae’n bosib bod cyfleoedd ariannu ar gael, os gwelwch yn dda gwiriwch ein cyfrifydd ariannu am fanylion pellach 

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Traethawd Hir GWM0060 60
Fe'i cyflwynir yn rhannol neu'n gyflawn drwy gyfrwng yn Saesneg

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Human Geography Theory and Method GGM1320 20
Research Methods and Professional Skills in History HYM0120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Class and Community in Wales 1850 - 1939 WHM1220 20
The EU in Crisis? Integration and Fragmentation IPM0220 20
The Making of Modern Wales WHM1920 20
Working with History HYM9920 20

Cyflogadwyedd

Cymhwyster: Gradd Feistr Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru

 Bydd y cynllun gradd hwn yn gweddu i chi:

 • Os ydych yn dymuno astudio Gwleidyddiaeth Cymru ar lefel Uwchraddedig
 • Os ydych yn dymuno datblygu gwerthfawrogiad beirniadol o wleidyddiaeth a chymdeithas Cymru
 • Os ydych am feithrin gyrfa mewn gwleidyddiaeth a pholisi yng Nghymru neu mewn rhan arall o’r Deyrnas Gyfunol neu’r tu hwnt
 • Os ydych yn dymuno cael cydnabyddiaeth ffurfiol o sgiliau mae gofyn uchel amdanynt gan gyflogwyr uwchraddedigion

Cyflogadwyedd

Mae pob cwrs ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi ei gynllunio i gryfhau eich cyflogadwyedd galwedigaethol ac yn gyffredinol. Bydd eich cwrs Meistr yn eich gosod yn y farchnad waith fel arbenigwr gwleidyddol wedi ei hyfforddi i safon uchel gyda chryfderau yn cynnwys dealltwriaeth ddofn ar faterion allweddol gan gynnwys cyd-destun hanesyddol, economaidd a diwylliannol gwleidyddiaeth yng Nghymru heddiw a’r sefydliadau a’r actorion allweddol ym mywyd gwleidyddiaeth gyfoes Cymru. Byddwch yn graddio gyda sgiliau lefel uwchraddedig o ansawdd lle mae modd eu trosglwyddo i unrhyw weithle.

Mae’r rhaglen hefyd yn cynnig rhannau o fodiwlau fel darpariaeth Datblygiad Proffesiynol Parhaus 5-credyd sy’n ddelfrydol i wella cyflogadwyedd rheiny sydd eisioes mewn gwaith ond yn chwilio i ddatblygu eu harbenigedd mewn meysydd penodol.

Mae record y cynllun yn dangos ei fod yn gwneud cyfraniad cadarn i wella  cyflogaeth y rheiny sydd â diddordeb mewn dilyn gyrfaoedd yn gysylltiedig â gwleidyddiaeth a pholisi yng Nghymru o’r gwasanaeth sifil, i newyddiaduraeth i lobïo gwleidyddol ac mae wedi profi ei hun fel paratoad gwerthfawr ar gyfer astudiaethau doethurol.

 • Sgiliau Allweddol a Chymwyseddau
 • Mae’r rhain yn cynnwys
 • Sgiliau Astudio
 • Disgyblaeth a Hunan-gymell
 • Sgiliau Trosglwyddadwy

Addysg a Dysgu

Mae’r radd hon yn darparu lefel uchel o ddealltwriaeth o gyd-destun a datblygiadau cyfoes yng ngwleidyddiaeth a chymdeithas Cymru. Mae ei safbwynt aml-ddisgyblaethol yn darparu sylfaen gadarn ynghylch cyd-destun hanesyddol, seiliau Cymru gyfoes ac ymwneud beirniadol gyda dadleuon ysgolheigaidd allweddol am wleidyddiaeth, Cymdeithas a hanes Cymru.

Y modiwlau craidd yw:

GWM6620 Deall Cymru mewn Oes o Drawsnewidiad Bydeang

neu

IPM6620 Understanding  Wales in an Age of Global Transformation

 A modiwl craidd methodoleg  20 credyd