PGCE

Ieithoedd Modern (Sbaeneg)

Prif Ffeithiau

Cod Cwrs 3DHG
 • Cymhwyster

  PGCE

 • Hyd y Cwrs nodweddiadol

  1 Blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  100%

Ymgeisio Nawr

Mae’r cwrs Ieithoedd Tramor Modern yn anelu at alluogi athrawon dan hyfforddiant i ddod yn ymarferwyr egnïol, creadigol, a brwdfrydig er mwyn datblygu meistrolaeth dysgwyr i ddefnyddio’r iaith dramor maent yn ei hastudio. Trwy weithio ym Maes Dysgu a Phrofiad Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu, byddwch yn hyfforddi i addysgu pobl ifanc i ddod yn bobl greadigol, uchelgeisiol, egwyddorol a hyderus wrth ddarganfod mwy am y gymdeithas a’r byd ac yn arbennig y wlad y maent yn ei hastudio.

Prif Ffeithiau

Anghenion mynediad

Gradd sy’n cynnwys o leiaf 50% o bwnc perthynol i Ieithoedd Tramor Modern. Rydym yn ystyried myfyrwyr â graddau mewn pynciau eraill ac sy’n rhugl mewn iaith arall berthnasol yn ogystal â myfyrwyr o dramor. Ni fydd gwybodaeth unrhyw fyfyriwr yn gyflawn, a chadwyd hyn mewn cof wrth gynllunio’r cwrs.

Er mwyn cefnogi fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Llywodraeth Cymru mae’n rhaid bod myfyrwyr wedi cyrraedd safon sy’n gyfatebol i Radd B yn yr arholiadau TGAU mewn unrhyw un o’r pynciau canlynol:

 • Saesneg Iaith
 • Llenyddiaeth Saesneg
 • Cymraeg (Iaith gyntaf)
 • Llenyddiaeth Gymraeg

Lle bo myfyrwyr wedi cael yr hyn sy’n gyfatebol i radd B mewn naill ai Llenyddiaeth Saesneg neu Lenyddiaeth Gymraeg, rhaid cael lleiafswm o radd C yn yr arholiad TGAU cyfatebol mewn Saesneg Iaith neu Gymraeg (Iaith Gyntaf).Rhaid cael hefyd radd B yn yr arholiad TGAU mewn Mathemateg neu Fathemateg- Rhifedd.

Mae’r Brifysgol yn cynnig profion yn y pynciau yma os and oes gennych y cymwysterau angenrheidiol.

 • Mae cael profiad o arsylwi mewn ysgol yn fanteisiol.
 • Bydd profion llythrennedd a rhifedd yn rhan o’r broses dewis a dethol ar ddiwrnod y cyfweliad.

Llety 

Mae’r brifysgol yn cynnig llety am ddim i ymgeiswyr sydd wedi derbyn lle i astudio ar gwrs TAR cychwyn mis Medi 2019 (yn dderbyniol ar lwyddo'r gofynion mynediad) yn dilyn y proses dewis AGA. Mae’r cynnig am lety am ddim ar gael i fyfyrwyr y cwrs am yr 8 wythnos yn Aberystwyth, pryd bydd myfyrwyr ar gampws ar gyfer y cwrs.

Manylion Cwrs

Cynnwys y cwrs  

Ar y cyd â’ch cyd-fyfyrwyr sy’n dilyn y cwrs cynradd a chyrsiau uwchradd eraill, byddwch yn astudioegwyddorion addysgeg effeithiol, asesu, cynllunio gwersi a chynllunio cwricwlwm. Byddwch yn cymrydrhan weithredol mewn dysgu, cyfrannu at seminarau, cyflwyniadau ac yn rhoi ystyriaeth feirniadol iymchwil. Yn ystod y cyfnodau yn y Brifysgol, byddwch yn cynllunio ac yn cyflwyno micro-wersi er mwyn paratoi at elfen ymarferol y cwrs. Byddwch yn astudio’r cwricwlwm Ieithoedd Tramor Modern o fewn y Maes Dysgu a Phrofiad Ieithoedd, Dysgu a Chyfathrebu a byddwch yn cydweithio gyda myfyrwyro feysydd pynciol eraill i ddatblygu eich arferion tra’n gweithio ar draws y cwricwlwm. 

Mae cwrs TAR Ieithoedd Tramor Modern yn ymwneud â dulliau damcaniaethol ac ymarferol o ddysguIeithoedd Tramor Modern i holl ystod oed uwchradd, gan gynnwys TGAU Ffrangeg, Sbaeneg neu Almaeneg ac UG/U Ieithoedd Tramor Modern. Bydd lleoliadau'n digwydd mewn Canolfannau Clwstwr Partneriaeth dethol lle bydd gan ysgolion gysylltiad agos â'r Brifysgol a lle bydd mentoriaid hyfforddedigyn arwain ac yn cefnogi eich datblygiad. 

Yn ystod y cyfnod ar leoliad, byddwch yn gweithio’n agos gyda’ch mentor pwnc a Thiwtor Cyswllt y Brifysgol i ddatblygu eich sgiliau ymarferol wrth addysgu. Yn ogystal â lleoliadau arbenigol mewnysgolion uwchradd, cewch brofiad o leoliad byr mewn ysgol gynradd gydag athrawon cynradd sydd â sgiliau arbennig. Byddwch hefyd yn cwblhau project ymchwil gweithredol er mwyn datblygu elfen ar eich ymarfer a chychwyn eich gyrfa fel athro/athrawes sy’n hyddysg mewn ymchwil.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Addysgeg Effeithiol AD31630 30
Astudiaethau Proffesiynol ADM1330 30
Gwybodaeth Addysgeg a Chwricwlwm AD31530 30
Sgiliau Gwerthuso a Dysgu ADM1430 30

Dysgu ac Addysgu

Asesiad

Bydd sawl ffurf o asesu myfyrwyr, gan gynnwys traethodau, ysgrifennu myfyriol, cyflwyniadau, cynlluniaugwersi, a phroject ymchwil gweithredol. Nid oes arholiadau ffurfiol. Mae asesiad o’r ymarfer dysgu yndigwydd trwy gydol y tri lleoliad ac yn barhaus.

Themâu traws-gwricwlaidd

Mae pob athro/athrawes yn gyfrifol am addysgu tair thema draws-gwricwlaidd, sef llythrennedd, rhifedd, a chymhwysedd digidol yng nghyd-destun eu pwnc eu hunain.

|