PGCE

Cynradd (3-11)

Prif Ffeithiau

Cod Cwrs 3DHL
 • Cymhwyster

  PGCE

 • Hyd y Cwrs nodweddiadol

  1 Blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  100%

Ymgeisio Nawr

Mae'r cwrs TAR cynradd yn anelu at roi'r sgiliau proffesiynol sydd eu hangen ar athrawon fyfyrwyr i ddod yn athrawon llwyddiannus sydd yn gallu ennyn diddordeb pob dysgwr ac arwain dysgu ar draws yr ystod oedran cynradd. Byddwch yn meithrin dealltwriaeth o ddatblygiad a dysgu plant ar draws y Cyfnod Sylfaen a’r ystod oedran cynradd uwch. Gan weithio ar draws pob Maes Dysgu a Phrofiad, byddwch yn gweithio gydag ymarferwyr medrus a phrofiadol i ddysgu sut mae addysgu dysgwyr uchelgeisiol, medrus a hyderus sy'n wybodus a hyderus am y byd y tu hwnt i'r ysgol. Mae hwn yn gwrs arloesol a fydd yn rhoi dealltwriaeth gyfoethog i chi o ddilyniant disgyblion i gyfnodau nesaf eu haddysg wrth i chi ymwneud â phrofiadau penodol mewn cyfnodau eraill o addysg.

Prif Ffeithiau

Gofynion mynediad 

 • Gradd mewn unrhyw bwnc. 
 • Gradd B (gradd 5 yn Lloegr) mewn Mathemateg a Chymraeg/Saesneg ar lefel TGAU neu gyfwerth. 
 • Mae'r Brifysgol yn cynnig profion yn y pynciau hyn os nad oes gennych y gofynion hyn. TGAU gradd C mewn pwnc gwyddonol. 
 • Mae o leiaf ddwy wythnos o brofiad neu arsylwi mewn lleoliad ysgol yn fantais. 
 • Bydd profion sgiliau llythrennedd a rhifedd yn rhan o'r broses ddethol ar ddiwrnod y cyfweliad.

Manylion Cwrs

Ar y cyd â’ch cyd-fyfyrwyr sy’n dilyn y cwrs cynradd a chyrsiau uwchradd eraill, byddwch yn astudio egwyddorion addysgeg effeithiol, asesu, cynllunio gwersi a chynllunio cwricwlwm. Byddwch yn cymryd rhan weithredol mewn dysgu, cyfrannu at seminarau, cyflwyniadau ac yn rhoi ystyriaeth feirniadol i ymchwil. Yn ystod y cyfnodau yn y Brifysgol, byddwch yn cynllunio ac yn cyflwyno micro-wersi er mwyn paratoi at elfen ymarferol y cwrs. Byddwch yn astudio holl ystod y cwricwlwm cynradd gyda chyfle i ganolbwyntio ar feysydd a chyfnodau arbenigol naill ai yn y Cyfnod Sylfaen neu'r Cynradd Uwch. Byddwch yn cael eich cefnogi i ddatblygu eich gwybodaeth am y meysydd hynny sydd y tu allan i'ch astudiaethau gradd. Bydd ffocws ar ddatblygu llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol dysgwyr. 

Bydd lleoliadau'n digwydd mewn Canolfannau Clwstwr Partneriaeth dethol lle bydd gan ysgolion gysylltiad agos â'r Brifysgol a lle bydd mentoriaid hyfforddedig yn arwain ac yn cefnogi eich datblygiad. Yn ystod y cyfnod ar leoliad, byddwch yn gweithio’n agos gyda’ch mentor pwnc a Thiwtor Cyswllt y Brifysgol i ddatblygu eich sgiliau ymarferol wrth addysgu. 

Yn ogystal â lleoliadau arbenigol mewn ysgolion cynradd, cewch brofiad o leoliad byr mewn ysgol uwchradd gydag athrawon uwchradd sydd â sgiliau arbennig. Byddwch hefyd yn cwblhau project ymchwil gweithredol er mwyn datblygu elfen ar eich ymarfer a chychwyn eich gyrfa fel athro/athrawes sy’n hyddysg mewn ymchwil.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Addysgeg Effeithiol AD31630 30
Astudiaethau Proffesiynol ADM1330 30
Gwybodaeth Addysgeg a Chwricwlwm AD31530 30
Sgiliau Gwerthuso a Dysgu ADM1430 30

Dysgu ac Addysgu

Asesiad 

Bydd sawl ffurf o asesu myfyrwyr, gan gynnwys traethodau, ysgrifennu myfyriol, cyflwyniadau, cynlluniau gwersi, a phroject ymchwil gweithredol. Nid oes arholiadau ffurfiol. Mae asesiad o’r ymarfer dysgu yn digwydd trwy gydol y tri lleoliad ac yn barhaus.

Themâu traws-gwricwlaidd 

Mae pob athro/athrawes yn gyfrifol am addysgu tair thema draws-gwricwlaidd, sef llythrennedd, rhifedd, a chymhwysedd digidol yng nghyd-destun eu pwnc eu hunain.

|