MA

Ymarfer Theatr: Perfformio a Senograffi

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2022

Mae'r radd Meistr hon ar gyfer myfyrwyr sy'n bwriadu parhau ag arfer creadigol mewn perfformio a senograffeg er mwyn dod yn artistiaid proffesiynol a/neu'n ymchwilwyr seiliedig ar arfer. Yn ei adeilad pwrpasol ei hun ac wedi'i arwain gan ymarferwyr a gaiff eu cydnabod yn rhyngwladol, mae'r radd MA hon yn galluogi datblygiad personol a phroffesiynol drwy ymarfer arfer creadigol ym maes perfformio a senograffeg yn barhaus.

Yn Ystafelloedd Cynulliad hanesyddol Aberystwyth, bydd gennych gyfle i weithio'n ddyddiol mewn stiwdios a gweithdai fel cymuned (neu 'Gynulliad') o artistiaid arbrofol sy'n datblygu, yn arbenigo mewn agweddau amrywiol ar arfer perfformio cyfoes, o senograffeg, dylunio a gosodwaith, i actio, sgriptio a chyfarwyddo. Wrth gefnogi llwybrau personol, bydd yr addysgu'n meithrin arbenigeddau o'r fath drwy eu hannog i groestorri a rhyngblethu, gan ffurfio amgylchedd diwylliannol o gydweithio a chyfnewid, er mwyn cryfhau creadigrwydd yr unigolyn, ac unigoliaeth eu creadigrwydd.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Gofynion Mynediad 2:1 Bachelors (Honours) degree in a relevant subject area, or equivalent.  Non-graduates will be considered individually based on relevant work experience/professional practice.

English Language Requirements IELTS 7.0 with minimum 6.0 in each component, or equivalent

Gofynion Arall Applicants are encouraged to submit an up-to-date CV as part of their application.

Yn ôl i'r brig

Trosolwg o'r Cwrs

Pam astudio MA Ymarfer Theatr: Perfformio a Senograffeg ym Mhrifysgol Aberystwyth?

  • Cewch fynediad at stiwdios a gofodau gweithio pwrpasol yn Ystafelloedd Cynulliad hanesyddol Aberystwyth.
  • Cewch ddatblygu'n greadigol dan arweiniad ymarferwyr a gydnabyddir yn rhyngwladol.
  • Cewch ddod yn aelod o adran egnïol lle mae drama, theatr, ffilm, y cyfryngau, senograffeg a dylunio theatr yn dod ynghyd.
  • Cewch fynediad at raglen flynyddol o seminarau ymchwil yr adran sy'n cynnwys siaradwyr a pherfformwyr gwadd adnabyddus.
  • Cewch fynediad i Lyfrgell Genedlaethol Cymru a'i harchifau.
  • Cewch gyfle i ddatblygu a ffynnu mewn lleoliad ac amgylchedd ysbrydoledig ac unigryw.
  • Cewch fwynhau perfformiadau o bob math yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth - lleoliad poblogaidd wedi'i leoli ar brif gampws y brifysgol.

Manylion Cwrs

Hyd:

12 mis amser llawn; 24 mis rhan-amser. Rhennir y flwyddyn academaidd (mis Medi i fis Medi) rhwng tri semester: mis Medi i fis Ionawr; mis Ionawr i fis Mehefin; mis Mehefin i fis Medi.

Oriau cyswllt:

Tua chwe awr yr wythnos yn y semester cyntaf. Yn yr ail semester byddwch yn gweithio ar brosiect cynhyrchu a fydd yn golygu 20 awr o waith yr wythnos am gyfnod o bum wythnos, a 30 awr ar ben hynny yn ystod yr wythnos gynhyrchu. Bydd dwy awr yr wythnos ar fodiwl arall hefyd. Yn ystod y trydydd semester byddwch yn trefnu manylion yr amser cyswllt gyda'ch goruchwyliwr penodedig. Yn ogystal ag oriau dysgu wedi'u trefnu, fe gewch fynediad at ofodau gwaith sy'n dechnegol arbenigol er mwyn astudio'n annibynnol ac ymarfer yn greadigol drwy gydol y cwrs.

Asesiad:

Cewch eich asesu ar ffurf darlith wedi'i pherfformio a chyflwyniad, creu perfformiad neu ddigwyddiad senograffig, cyfrannu at brosiect perfformio neu ddigwyddiad senograffig ar y cyd, portffolio myfyriol ysgrifenedig, gwerthusiad beirniadol a dau draethawd ysgrifenedig. Yn y trydydd semester, bydd pob myfyriwr yn cyflawni naill ai prosiect ymchwil ar sail ymarfer neu draethawd hir. Gellir cyflwyno’r prosiect ymchwil ar sail ymarfer fel perfformiad neu ddigwyddiad senograffig sydd wedi’i greu a’i ddatblygu yn unigol neu ar y cyd. Ar gyfer y traethawd hir, cewch eich gwahodd i ganfod a mynd ar drywydd cwestiynau ymchwil y byddwch wedi mynd i’r afael â nhw yn ystod eich ymchwil annibynnol - yn ymchwil ysgolheigaidd neu ar sail ymarfer. 

Gofynion Iaith Saesneg:

Os oes gennych radd Faglor o brifysgol yn y DU, does dim angen ichi gymryd prawf hyfedredd Saesneg. Rhaid i siaradwyr Saesneg anfrodorol nad ydynt yn cwrdd â'r gofyniad hwn gymryd prawf hyfedredd iaith Saesneg academaidd a gydnabyddir gan brifysgolion. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'r English Language requirements page

Ffioedd y cwrs:

Ewch i'n tudalen ffioedd dysgu: current tuition fees. Sylwch: Mae'r holl ffioedd yn gallu cynyddu'n flynyddol.

Cyllido:

Gall cyfleoedd cyllido fod ar gael. Gweler y manylion ar y funding calculator.

Modiwlau Dechrau Medi - 2022

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Compositional Practices TPM1340 40
Creative Production Project TPM1540 40
Engaging Publics TPM1820 20
Research Project TPM0860 60
Space, Time, Material and Form TPM1020 20

Gyrfaoedd

Bydd ein graddedigion wedi eu paratoi’n dda i weithio mewn amrywiaeth eang o ddiwydiannau creadigol a diwydiannau cysylltiedig, fel ymarferwyr unigol neu fel gweithwyr ar y cyd mewn cwmn.au a sefydliadau creadigol. Byddant hefyd yn magu sgiliau hanfodol er mwyn gwneud gwaith ymchwil ar ffurf ymarfer a dilyn astudiaethau academaidd pellach ar lefel doethuriaeth.

Ynglŷn â’r Cwrs Yma

Sut bydda i'n dysgu?

Caiff rhan y cwrs a addysgir ei chyflwyno ar ffurf darlithoedd, seminarau, gweithdai a sesiynau ymarferol. Yn ystod semester tri (mis Mehefin i fis Medi), byddwch yn trefnu manylion yr oriau cyswllt gyda'ch goruchwyliwr penodedig. Yn ogystal â chyfnodau addysgu wedi'u rhaglennu, cewch fynediad i stiwdios a gofod gweithio pwrpasol er mwyn astudio'n annibynnol ac ymarfer yn greadigol.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Yn ystod y ddau semester cyntaf (mis Medi i fis Mai) byddwch yn astudio nifer o fodiwlau - cyfanswm o 120 o gredydau gyda'i gilydd. Bydd y modiwlau hyn yn eich galluogi i roi eich diddordebau personol ym maes ymarfer creadigol uwch mewn cyd-destun, ymchwilio a gweithredu strategaethau, methodoleg a thechnegau ar gyfer creu perfformiadau a senograffeg cyfoes, datblygu eich sgiliau ymchwil, datblygu eich gallu i gydweithio, ac yn rhoi ichi ddealltwriaeth o ddamcaniaethau ac ymarfer ym maes ymgysylltu â'r cyhoedd.

Drwy gydol y flwyddyn, byddwn yn cynnig ichi brofiad dysgu cydweithredol i raddau helaeth, lle byddwch yn datblygu eich arbenigedd unigol ym maes perfformio neu senograffeg, ond hefyd yn cael eich herio a’ch ymestyn wrth gydweithio’n agos ag eraill ar brosiectau creadigol, a hynny o dan arweiniad ac yn annibynnol. Yn y semester olaf (mis Mehefin i fis Medi) byddwch yn ymgymryd â phrosiect ymchwil ar sail ymarfer sy’n werth 60 o gredydau.

Sut bydda i'n cael fy asesu?

Cewch eich asesu ar ffurf darlith wedi'i pherfformio a chyflwyniad, creu perfformiad neu ddigwyddiad senograffig, cyfrannu at brosiect perfformio neu ddigwyddiad senograffig ar y cyd, portffolio myfyriol ysgrifenedig, gwerthusiad beirniadol a dau draethawd ysgrifenedig. Yn y trydydd semester, bydd pob myfyriwr yn cyflawni naill ai prosiect ymchwil ar sail ymarfer neu draethawd hir. Gellir cyflwyno’r prosiect ymchwil ar sail ymarfer fel perfformiad neu ddigwyddiad senograffig sydd wedi’i greu a’i ddatblygu yn unigol neu ar y cyd. Ar gyfer y traethawd hir, cewch eich gwahodd i ganfod a mynd ar drywydd cwestiynau ymchwil y byddwch wedi mynd i’r afael â nhw yn ystod eich ymchwil annibynnol - yn ymchwil ysgolheigaidd neu ar sail ymarfer.

|