BA

Ysgrifennu Creadigol a’r Diwydiant Cyhoeddi

BA Ysgrifennu Creadigol a’r Diwydiant Cyhoeddi Cod W840

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

W840
 • Tariff UCAS

  120 - 104

 • Hyd y Cwrs

  3 Blwyddyn

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Mae ysgrifennu’n greadigol yn sgil allweddol sy’n cyfoethogi ein bywydau ni i gyd. Yn Aberystwyth, cei gyfle i ddatblygu a mireinio dy sgiliau ysgrifennu creadigol mewn Adran a chanddi draddodiad hir o arwain yn y maes hwn.

Bydd y radd Ysgrifennu Creadigol a’r Diwydiant Cyhoeddi ym Mhrifysgol Aberystwyth yn rhoi iti ddealltwriaeth drylwyr o’r maes. Cei gyfle i droi dy law at nifer fawr o wahanol ffurfiau creadigol, o gerddi i straeon byrion i lenyddiaeth ecffrastig, gan feithrin y gallu i’w defnyddio’n bwrpasol wrth greu. At hynny, cei dy gyflwyno i faes eang y diwydiant cyhoeddi yng Nghymru a thu hwnt, gyda golwg benodol ar weisg ac ar asiantaethau allweddol fel Llenyddiaeth Cymru a Chyngor Llyfrau Cymru.

Mae’r cwrs hwn yn gyffrous ac yn hyblyg. Cei gyfle i ddatblygu dy allu creadigol ac i ganfod dy lais dy hun fel ysgrifennwr. Yn ogystal, byddi’n meithrin sgiliau trosglwyddadwy a fydd yn dy baratoi ar gyfer dyfodol o ysgrifennu’n greadigol neu olygu, ac mi fydd cyfleoedd amrywiol ar agor iti yn y meysydd hynny. Dere i Brifysgol Aberystwyth i gychwyn ar dy antur greadigol.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

94% boddhad cyffredinol myfyrwyr i Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd (ACF 2020).

Ymhlith y 5 uchaf yn y DU ym maes Astudiaethau Celtaidd (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

100% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 7% yn uwch na graddedigion Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

Pam astudio’r BA Ysgrifennu Creadigol a’r Diwydiant Cyhoeddi yn Aberystwyth?

 • Bydd Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn dy dywys i fyd creadigol mewn lleoliad heb ei ail. Ar lannau arfordir y gorllewin rhwng Bae Ceredigion a Mynyddoedd y Cambria, byddi’n rhan o gymuned gyfeillgar, eang ei gorwelion.
 • Mae holl staff academaidd yr Adran yn ysgolheigion - yn ymchwilwyr gweithredol ac yn arbenigwyr yn eu dewis feysydd, sy’n cynnwys cyhoeddi lleynyddiaeth, golygu a phrawf-ddarllen, a chfieithu creadigol.
 • Byddi’n elwa ar gefnogaeth gan ddarlithydd Ysgrifennu Creadigol sy’n fardd ac yn awdur cyhoeddedig.
 • Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd ym Mhrifysgol Aberystwyth yw’r adran hynaf o’i math – adran a chanddi gysylltiadau â gweisg, cyrff a mudiadau creadigol ar hyd a lled y wlad.
 • Cei ddewis iaith Geltaidd arall yn ogystal â’r Gymraeg, sef Llydaweg, Gwyddeleg neu Aeleg yr Alban.
 • Bydd profiadau llenyddol cyhoeddus yn chwarae rhan bwysig yn y radd hon hefyd ac yn llwyfannau bywiog i weithgareddau’r cwrs, ee Cicio’r Bar, sef digwyddiad llenyddol chwarterol yng Nghanolfan y Celfyddydau, y Noson Llên a Chân flynyddol, a cylchgrawn llenyddol Y Ddraig.
 • Mae gan yr Adran gysylltiadau cryf â chyhoeddwyr a sefydliadau llenyddol lleol ac mae’n rhan o gymuned greadigol eang oherwydd hynny.
 • Bydd cyfle iti ymgymryd â phrofiad gwaith perthnasol, ee gyda golygydd neu wasanaeth golygyddol, gwasg neu gyhoeddwr annibynnol, neu gyda Chyngor Llyfrau Cymru neu Lenyddiaeth Cymru.
 • Byddi’n gallu manteisio ar agosrwydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru a’i hadnoddau gwych.
 • Bydd y cwrs hwn yn sylfaen gadarn i yrfa ym maes ysgrifennu creadigol a chyhoeddi.
Ein Staff

Mae holl staff academaidd Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn ysgolheigion sy'n gwneud gwaith ymchwil ac yn arbenigwyr yn eu dewis feysydd astudio, gan gynnwys astudiaethau iaith a llenyddiaeth yn ogystal ag ysgrifennu creadigol.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar CY11420 20
Sgiliau Astudio Iaith a Llên CY13120 20
Ysgrifennu Cymraeg Graenus CY11720 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Gloywi Iaith yr Ail Iaith CY31120 20
Portffolio Ysgrifennu Creadigol Annibynnol CY30420 20
Cymraeg Ddoe a Heddiw: Cyflwyniad i ieithyddiaeth CY32320 20
Rhyddiaith Tri Chwarter Canrif, 1900-79 CY35320 20
Traddodiad Benywaidd? Merched a Barddoniaeth 1400-1800 CY34220 20
Traethawd Estynedig CY36040 40

Cyflogadwyedd

Gyda’r radd BA Ysgrifennu Creadigol a’r Diwydiant Cyhoeddi o Brifysgol Aberystwyth, byddi’n barod am yrfa yn y diwydiant ysgrifennu/cyhoeddi o dy ddewis.

Erbyn diwedd y cwrs, byddi’n meddu ar sgiliau creadigol, ymchwilio, beirniadol a chyfathrebu o safon uchel. Byddi’n gallu defnyddio’r sgiliau hynny i gyfoethogi dy fywyd diwylliannol a phroffesiynol mewn cyd-destun Cymraeg a dwyieithog.

Mae sgiliau ysgrifennu a chyfathrebu o safon uchel yn rhai sy’n cael eu gwerthfarogi’n fawr gan gyflogwyr, beth bynnag yw’r maes. I lwyddo fel ysgrifennwr yn yr oes sydd ohoni, fe fyddi angen llawer o sgiliau a phrofiadau i dy alluogi i fod yn hyblyg ac i wneud bywoliaeth fel ysgrifennwr ym mha bynnag faes sy’n apelio iti.


Dyma rai gyrfaoedd a meysydd posib:

 • ysgrifennu creadigol
 • ysgrifennu copi
 • golygu
 • cyhoeddi
 • cyfathrebu
 • ysgrifennu blogiau/cynnwys i wefannau
 • cyfathrebu corfforaethol
 • cysylltiadau cyhoeddus
 • y Gwasanaeth Sifil.

Dysgu ac Addysgu

Mae ein modiwlau craidd yn cyflwyno ystod eang o sgiliau hanfodol: dealltwriaeth o wahanol ffurfiau llenyddol sylfaenol a’r gallu i’w harfer, ymateb yn hunan feirniadol, ysgrifennu Cymraeg cywir mewn gwahanol gyweiriau, dealltwriaeth o’r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru a thu hwnt ac, yn bennaf oll, y gallu i ysgrifennu’n gryno ac yn fwriadus. Gallwch hefyd astudio amrywiaeth eang o wahanol fodiwlau dewisol sy’n canolbwyntio ar iaith ac ar lenyddiaeth.

Mae tri llwybr ar gael:

·      Llwybr iaith gyntaf gyda lefel A

·      Llwybr Ail Iaith

·      Llywbr iaith gyntaf heb lefel A.

Isod ceir rhai o’r modiwlau y byddwch yn eu hastudio ar y cwrs hwn.

Y flwyddyn gyntaf:

Modiwlau craidd:

 • Cyflwyniad i Ysgrifennu Creadigol
 • Sgiliau Astudio Iaith a Llên
 • Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar.

Modiwlau dewisol:

 • Beirdd a Llenorion o 1900 Hyd Heddiw
 • Themâu a Ffigyrau Llên c.550–1900
 • Cymru a’r Celtiaid
 • Gwyddeleg Modern: Cyflwyniad
 • Llydaweg: Cyflwyniad.

Yr ail a’r drydedd flwyddyn:

Modiwlau Craidd

 • Gweithdai Ysgrifennu Creadigol
 • Gloywi Iaith
 • Y Golygydd a’r Diwydiant Cyhoeddi
 • Portffolio Ysgrifennu Creadigol Annibynnol.

Modiwlau dewisol: 

Y Gymraeg yn y gweithle; Y Gynghanedd: Cwrs Trochi; Astudiaethau Trosi ac Addasu; Y Cyfieithydd a’r Sector Cyfieithu; Testunau bob lliw: darllen testunau Cymraeg LHDT+; Rhyddiaith Tri Chwarter Canrif 1979–; Barddoniaeth Gymraeg Ddiweddar; Rhyddiaith y Dadeni; Dafydd ap Gwilym a’i gyfoeswyr; Beirdd a Noddwyr; Pedair Cainc y Mabinogi; Y Chwedl Arthuraidd; Golwg ar Ferched mewn Llenyddiaeth hyd tua 1500; Traddodiad Benywaidd? Merched a Barddoniaeth yng Nghymru 1400–1800; Traethawd Estynedig; Cymraeg Ddoe a Heddiw: cyflwyniad i ieithyddiaeth.

Sut bydda i’n cael fy addysgu?

Yn y flwyddyn gyntaf, byddi’n datblygu seiliau cadarn ar gyfer meithrin sgiliau ysgrifennu a byddi’n adeiladu ar hynny yn yr ail a’r drydedd flwyddyn drwy weithio’n fwy annibynnol dan gyfarwyddyd.

Erbyn y drydedd flwyddyn, bydd modd iti arbenigo ar un neu fwy o ffurfiau drwy weithio’n fwy annibynnol yn y modiwl Portffolio Ysgrifennu Creadigol Annibynnol. Cefnogir y llwybr hwnnw drwy gydol y cwrs gradd gan fodiwlau craidd a dewisol sy’n rhoi sail ieithyddol a llenyddol gadarn iti gyflawni’r gwaith. Cei dy ddysgu sut i ysgrifennu’n gryno, yn fwriadus ac yn ddiwastraff; i hunanfyfyrio’n aeddfed feirniadol; i ddadansoddi’n drylwyr destunau llenyddol a phroffesiynol. 

Byddi’n cael dy addysgu ar ffurf darlithoedd, seminarau, dosbarthiadau tiwtora, dosbarthiadau iaith, dosbarthiadau darllen testun, gwaith maes, profiad gwaith, gweithdai, traethawd estynedig neu brosiect (dan gyfarwyddyd), dysgu cyfeiriedig, dysgu annibynnol, e-ddysgu. 

Sut bydda i’n cael fy asesu?

Byddi’n cael dy asesu ar sail arholiadau, profion ac ymarferion iaith, gwaith cwrs (traethodau ac adolygiadau), gwaith prosiect (gall fod ar y cyd), traethawd estynedig, asesu llafar (gan gynnwys cyflwyniadau ffurfiol a chyfraniadau mewn seminar), profiad gwaith (gan gynnwys adroddiadau ffurfiol a chadw dyddiadur adfyfyriol), gweithgareddau sy’n asesu sgiliau arbennig (gan gynnwys defnyddio ffurfiau llenyddol, technoleg gwybodaeth, llunio llyfryddiaeth a chyfeiriadau, llunio holiadur, trefnu gwaith maes), gwaith ffolio, gan gynnwys ysgrifennu creadigol ac ymarferion cyfieithu.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 104

Lefel A BBB-BCC to include B in Welsh 1st or 2nd Language

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM, plus B in A level Welsh 1st or 2nd Language

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28, plus B in A level Welsh 1st or 2nd Language

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall, plus B in A level Welsh 1st or 2nd Language

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|