BA

Ysgrifennu Creadigol a’r Diwydiant Cyhoeddi

BA Ysgrifennu Creadigol a’r Diwydiant Cyhoeddi Cod W840 Dewch i Ddiwrnod Agored Dewch i Ddiwrnod Agored

Ymgeisio Nawr

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2022

Dyma gwrs cyffrous sy’n galluogi ichi feithrin eich sgiliau creadigol ac i ddod i adnabod y byd creadigol yng Nghymru a thu hwnt yn ei holl amrywiaeth.

Cewch gyfle i:

 • roi cynnig ar amrywiaeth eang o wahanol ffurfiau creadigol, o farddoniaeth i ryddiaith i ddrama i sgriptio
 • arbenigo ar ffurfiau creadigol o’ch dewis chi
 • derbyn hyfforddiant gan ddarlithwyr sydd hefyd yn feirdd ac awduron byd-enwog
 • deall natur y diwydiant cyhoeddi sy’n cynnig amrywiaeth o lwybrau gyrfa, nid yn unig fel awduron cyhoeddedig, ond fel pobl broffesiynol ym maes hybu a meithrin llenyddiaeth.

Cewch gyfle i ddatblygu eich gallu creadigol ac i ganfod eich llais eich hun fel ysgrifennwr. Yn ogystal, byddwch yn meithrin sgiliau trosglwyddadwy a fydd yn eich paratoi ar gyfer dyfodol o ysgrifennu’n greadigol neu olygu, ac mi fydd cyfleoedd amrywiol ar agor ichi yn y meysydd hynny.

Dewch i Brifysgol Aberystwyth i gychwyn ar eich antur greadigol.

Trosolwg o'r Cwrs

Pam astudio’r BA Ysgrifennu Creadigol a’r Diwydiant Cyhoeddi yn Aberystwyth?

 • Bydd Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn eich tywys i fyd creadigol mewn lleoliad heb ei ail. Ar lannau arfordir y gorllewin rhwng Bae Ceredigion a Mynyddoedd y Cambria, byddwch yn rhan o gymuned gyfeillgar, eang ei gorwelion.
 • Mae holl staff academaidd yr Adran yn ysgolheigion - yn ymchwilwyr gweithredol ac yn arbenigwyr yn eu dewis feysydd, sy’n cynnwys cyhoeddi lleynyddiaeth, golygu a phrawf-ddarllen, a chyfieithu creadigol.
 • Byddwch yn elwa ar gefnogaeth gan ddarlithydd Ysgrifennu Creadigol sy’n fardd ac yn awdur cyhoeddedig.
 • Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd ym Mhrifysgol Aberystwyth yw’r adran hynaf o’i math – adran a chanddi gysylltiadau â gweisg, cyrff a mudiadau creadigol ar hyd a lled y wlad.
 • Cewch ddewis iaith Geltaidd arall yn ogystal â’r Gymraeg, sef Llydaweg, Gwyddeleg neu Aeleg yr Alban.
 • Bydd profiadau llenyddol cyhoeddus yn chwarae rhan bwysig yn y radd hon hefyd ac yn llwyfannau bywiog i weithgareddau’r cwrs, ee Cicio’r Bar, sef digwyddiad llenyddol chwarterol yng Nghanolfan y Celfyddydau, y Noson Llên a Chân flynyddol, a chylchgrawn llenyddol Y Ddraig.
 • Mae gan yr Adran gysylltiadau cryf â chyhoeddwyr a sefydliadau llenyddol lleol ac mae’n rhan o gymuned greadigol eang oherwydd hynny.
 • Bydd cyfle ichi ymgymryd â phrofiad gwaith perthnasol, ee gyda golygydd neu wasanaeth golygyddol, gwasg neu gyhoeddwr annibynnol, neu gyda Chyngor Llyfrau Cymru neu Lenyddiaeth Cymru.
 • Byddwch yn gallu manteisio ar agosrwydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru a’i hadnoddau gwych.
 • Bydd y cwrs hwn yn sylfaen gadarn i yrfa ym maes ysgrifennu creadigol a chyhoeddi.
Ein Staff

Mae holl staff academaidd Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn ysgolheigion sy'n gwneud gwaith ymchwil ac yn arbenigwyr yn eu dewis feysydd astudio, gan gynnwys astudiaethau iaith a llenyddiaeth yn ogystal ag ysgrifennu creadigol.

Modiwlau Dechrau Medi - 2022

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar CY11420 20
Sgiliau Astudio Iaith a Llên CY13120 20
Trafod y Byd Cyfoes twy'r Gymraeg CY10920 20
Ysgrifennu Cymraeg Graenus CY11720 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar CY21420 20
Gloywi Iaith CY20120 20
Gweithdai Ysgrifennu Creadigol CY20420 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Barddoniaeth Gymraeg Ddiweddar, 1979- CY25220 20
Beirdd a Noddwyr: Llên a Hanes c.1300-1500 CY20720 20
Dafydd ap Gwilym a'i Gyfoeswyr CY23220 20
Pedair Cainc y Mabinogi CY20620 20
Testunau'r Enfys: llunio profiadau LHDT+ CY22720 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Barddoniaeth Gymraeg Ddiweddar (1979-) CY35220 20
Beirdd a Noddwyr: Llên a Hanes c.1300 - 1500 CY30720 20
Dafydd Ap Gwilym a'i Gyfoeswyr CY33220 20
Pedair Cainc y Mabinogi CY30620 20
Testunau'r Enfys: llunio profiadau LHDT+ CY32720 20
Traethawd Estynedig CY36040 40
Y Gymraeg yn y Gweithle CY35620 20
Gloywi Iaith yr Ail Iaith CY31120 20
Portffolio Ysgrifennu Creadigol Annibynnol CY30420 20

Gyrfaoedd

Gyda’r radd BA Ysgrifennu Creadigol a’r Diwydiant Cyhoeddi o Brifysgol Aberystwyth, byddwch yn barod am yrfa yn y diwydiant ysgrifennu/cyhoeddi o'ch dewis.

Erbyn diwedd y cwrs, byddwch yn meddu ar sgiliau creadigol, ymchwilio, beirniadol a chyfathrebu o safon uchel. Byddwch yn gallu defnyddio’r sgiliau hynny i gyfoethogi eich bywyd diwylliannol a phroffesiynol mewn cyd-destun Cymraeg a dwyieithog.

Mae sgiliau ysgrifennu a chyfathrebu o safon uchel yn rhai sy’n cael eu gwerthfarogi’n fawr gan gyflogwyr, beth bynnag yw’r maes. I lwyddo fel ysgrifennwr yn yr oes sydd ohoni, fe fyddwch angen llawer o sgiliau a phrofiadau i'ch galluogi i fod yn hyblyg ac i wneud bywoliaeth fel ysgrifennwr ym mha bynnag faes sy’n apelio atoch.

Dyma rai gyrfaoedd a meysydd posib:

 • ysgrifennu creadigol
 • ysgrifennu copi
 • golygu
 • cyhoeddi
 • cyfathrebu
 • ysgrifennu blogiau/cynnwys i wefannau
 • cyfathrebu corfforaethol
 • cysylltiadau cyhoeddus
 • y Gwasanaeth Sifil.

Ynglŷn â’r Cwrs Yma

Mae ein modiwlau craidd yn cyflwyno ystod eang o sgiliau hanfodol: dealltwriaeth o wahanol ffurfiau llenyddol sylfaenol a’r gallu i’w harfer, ymateb yn hunan feirniadol, ysgrifennu Cymraeg cywir mewn gwahanol gyweiriau, dealltwriaeth o’r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru a thu hwnt ac, yn bennaf oll, y gallu i ysgrifennu’n gryno ac yn fwriadus. Gallwch hefyd astudio amrywiaeth eang o wahanol fodiwlau dewisol sy’n canolbwyntio ar iaith ac ar lenyddiaeth.

Mae tri llwybr ar gael:

·      Llwybr iaith gyntaf gyda lefel A

·      Llwybr Ail Iaith

·      Llywbr iaith gyntaf heb lefel A.

Isod ceir rhai o’r modiwlau y byddwch yn eu hastudio ar y cwrs hwn.

Y flwyddyn gyntaf:

Modiwlau craidd:

 • Cyflwyniad i Ysgrifennu Creadigol
 • Sgiliau Astudio Iaith a Llên
 • Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar.

Modiwlau dewisol:

 • Beirdd a Llenorion o 1900 Hyd Heddiw
 • Themâu a Ffigyrau Llên c.550–1900
 • Cymru a’r Celtiaid
 • Gwyddeleg Modern: Cyflwyniad
 • Llydaweg: Cyflwyniad.

Yr ail a’r drydedd flwyddyn:

Modiwlau Craidd

 • Gweithdai Ysgrifennu Creadigol
 • Gloywi Iaith
 • Y Golygydd a’r Diwydiant Cyhoeddi
 • Portffolio Ysgrifennu Creadigol Annibynnol.

Modiwlau dewisol: 

Y Gymraeg yn y gweithle; Y Gynghanedd: Cwrs Trochi; Astudiaethau Trosi ac Addasu; Y Cyfieithydd a’r Sector Cyfieithu; Testunau bob lliw: darllen testunau Cymraeg LHDT+; Rhyddiaith Tri Chwarter Canrif 1979–; Barddoniaeth Gymraeg Ddiweddar; Rhyddiaith y Dadeni; Dafydd ap Gwilym a’i gyfoeswyr; Beirdd a Noddwyr; Pedair Cainc y Mabinogi; Y Chwedl Arthuraidd; Golwg ar Ferched mewn Llenyddiaeth hyd tua 1500; Traddodiad Benywaidd? Merched a Barddoniaeth yng Nghymru 1400–1800; Traethawd Estynedig; Cymraeg Ddoe a Heddiw: cyflwyniad i ieithyddiaeth.

Sut bydda i’n cael fy addysgu?

Yn y flwyddyn gyntaf, byddwch yn datblygu seiliau cadarn ar gyfer meithrin sgiliau ysgrifennu a byddwch yn adeiladu ar hynny yn yr ail a’r drydedd flwyddyn drwy weithio’n fwy annibynnol dan gyfarwyddyd.

Erbyn y drydedd flwyddyn, bydd modd ichi arbenigo ar un neu fwy o ffurfiau drwy weithio’n fwy annibynnol yn y modiwl Portffolio Ysgrifennu Creadigol Annibynnol. Cefnogir y llwybr hwnnw drwy gydol y cwrs gradd gan fodiwlau craidd a dewisol sy’n rhoi sail ieithyddol a llenyddol gadarn ichi gyflawni’r gwaith. Cewch eich dysgu sut i ysgrifennu’n gryno, yn fwriadus ac yn ddiwastraff; i hunanfyfyrio’n aeddfed feirniadol; i ddadansoddi’n drylwyr destunau llenyddol a phroffesiynol. 

Byddwch yn cael eich addysgu ar ffurf darlithoedd, seminarau, dosbarthiadau tiwtora, dosbarthiadau iaith, dosbarthiadau darllen testun, gwaith maes, profiad gwaith, gweithdai, traethawd estynedig neu brosiect (dan gyfarwyddyd), dysgu cyfeiriedig, dysgu annibynnol, e-ddysgu. 

Sut bydda i’n cael fy asesu?

Byddwch yn cael eich asesu ar sail arholiadau, profion ac ymarferion iaith, gwaith cwrs (traethodau ac adolygiadau), gwaith prosiect (gall fod ar y cyd), traethawd estynedig, asesu llafar (gan gynnwys cyflwyniadau ffurfiol a chyfraniadau mewn seminar), profiad gwaith (gan gynnwys adroddiadau ffurfiol a chadw dyddiadur adfyfyriol), gweithgareddau sy’n asesu sgiliau arbennig (gan gynnwys defnyddio ffurfiau llenyddol, technoleg gwybodaeth, llunio llyfryddiaeth a chyfeiriadau, llunio holiadur, trefnu gwaith maes), gwaith ffolio, gan gynnwys ysgrifennu creadigol ac ymarferion cyfieithu.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 104

Safon Uwch BBB-BCC to include B in Welsh 1st or 2nd Language

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM, plus B in A level Welsh 1st or 2nd Language

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28, plus B in A level Welsh 1st or 2nd Language

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall, plus B in A level Welsh 1st or 2nd Language

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|