BSc

Daearyddiaeth (gyda blwyddyn integredig yn astudio dramor)

Daearyddiaeth (gyda blwyddyn integredig yn astudio dramor) Cod F805 Cofrestra nawr am ein Diwrnodau Agored. Cofrestra nawr am ein Diwrnodau Agored.

Ymgeisio Nawr

Mae ein cynllun gradd BSc mewn Daearyddiaeth (gyda blwyddyn integredig yn astudio dramor) yn cynnig y cyfle i astudio dwy ran o dair o'r cwrs gyda'n tîm o ddarlithwyr Cymraeg.

Mae Adran Ddaearyddiaeth Prifysgol Aberystwyth yn un o’r adrannau hynaf a mwyaf profiadol o’i bath yn y Deyrnas Unedig. Mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnig cyfle unigryw i chi astudio daearyddiaeth yn un o’r lleoliadau prydferthaf yn Ewrop. Mae’r Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear wedi’i lleoli ar arfordir Bae Ceredigion ac wedi’i hamgylchynu gan amrywiaeth eang o dirweddau hardd, yn cynnwys y môr, gweundiroedd, mynyddoedd a glaswelltiroedd. Mae hi mewn lle unigryw i wneud y gorau o’r tirweddau gwych sydd o'i chwmpas, ac yn cynnig amrywiaeth arbennig o gyfleoedd gwaith maes a hamdden i chi. Bydd y radd hon yn rhoi ichi'r sgiliau, y gallu a'r arbenigedd sy'n angenrheidiol wrth geisio datrys rhai o’r problemau mawr sy’n wynebu ein cymdeithas heddiw.

Trosolwg o'r Cwrs

Pam astudio Daearyddiaeth (gyda blwyddyn integredig yn astudio dramor) ym Mhrifysgol Aberystwyth?

Cafodd y rhaglen hon ei hachredu gan y Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol (gyda Sefydliad Daearyddwyr Prydain). Trwy achrediad cydnabyddir rhaglenni sy’n darparu’r wybodaeth, y ddealltwriaeth, y sgiliau, y dulliau a’r nodweddion proffesiynol daearyddol sy’n ddisgwyliedig gan raddedigion safonol ym maes daearyddiaeth.

Gan ein bod yn gymuned Ddaearyddiaeth fawr a deinamig, gallwn gynnig amrywiaeth eang iawn i chi o arbenigedd, cyfleoedd a chyfleusterau daearyddol, yn cynnwys:

 • prosesau geomorffoleg afonol
 • rhewlifeg
 • bioddaearyddiaeth
 • newid amgylcheddol cwaternaidd
 • tueddiadau cyfoes mewn Daearberyglon
 • cynaliadwyedd trefol
 • datblygu rhanbarthol
 • daearyddiaeth wleidyddol a diwylliannol
 • cyfleoedd am waith maes yng Nghymru (am ddim) a thramor (am dâl ychwanegol)
 • gwobrau teithio sydd ar gael bob blwyddyn i ariannu eich anturiaethau
 • cyfleusterau addysgu o’r radd flaenaf a’r dechnoleg ddiweddaraf i gyfoethogi dysgu
 • labordai llawn cyfarpar yn cynnwys amrywiaeth o offerynnau dadansoddi ee sbectromedrau a sganwyr craidd sy’n gallu cael eu defnyddio ar gyfer gwaith maes ac astudio yn annibynnol.


Ein Staff

Yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear: mae gan bob un o'r darlithwyr gymhwyster hyd at safon PhD neu maent yn gweithio tuag at PhD.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Byw gyda newid byd-eang * DA11020 20
Earth Surface Environments GS10520 20
Methodoleg Maes Amgylcheddol DA11220 20
Newid a gwrthdaro: Cynhyrchu gofodau gwledig a threfol * DA10520 20
Researching the World: data collection and analysis GS13020 20
Sut i Greu Planed * DA11520 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Concepts for Geographers GS20410 10
Geographical Information Systems GS23710 10
Gwaith Maes Daearyddiaeth DA22420 20
Physical Analysis of Natural Materials GS22010 10
Quantitative Data Analysis GS23810 10
Tiwtorial Daearyddiaeth Lefel 2 * DA22110 10
Ymchwilio i bobl a lle * DA20510 10

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Daearberyglon DA22810 10
Geographical Perspectives on the Sustainable Society GS28910 10
Geomorffoleg Afonol DA22510 10
Lleoli Gwleidyddiaeth DA23020 20
Placing Culture GS22920 20
Reconstructing Past Environments GS21910 10
The Frozen Planet GS23510 10

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Abroad Year Credits GGS0000

Manylion Cwrs


Cyflogadwyedd

Beth gallaf ei wneud â gradd mewn Daearyddiaeth?

Mae ein graddedigion wedi cael swyddi fel ymgynghorwyr amgylcheddol, cynllunwyr, gweision sifil, syrfewyr, ac ym myd addysg, ymhlith swyddi eraill.

Mae cyflogadwyedd yn rhan annatod o’r holl gyrsiau a gynigiwn. Mae ein graddau yn cynnig sylfaen gadarn ar gyfer amrywiaeth eang o yrfaoedd ar draws ystod o sectorau. Mewn economi fyd-eang sy’n newid yn gyflym, mae ein graddedigion yn gallu addasu a galw ar ystod o sgiliau trosglwyddadwy, gan sicrhau bod galw amdanynt drwy’r amser.

Ymhlith y setiau sgiliau y mae:

 • sgiliau mathemategol a chyfrifiadurol uwch
 • sgiliau datrys problemau a meddwl yn greadigol effeithiol
 • sgiliau technoleg gwybodaeth cadarn
 • y gallu i weithio’n annibynnol ac fel rhan o dîm
 • sgiliau rheoli amser a threfnu
 • cyfathrebu effeithiol, yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • hunangymhelliant a hunanddibyniaeth.

Cyfleoedd Rhyngwladol

Mae teithio’n annibynnol yn cael ei gydnabod fel elfen allweddol o ddatblygiad myfyrwyr, fel sy'n wir am brofiad gwaith. I gefnogi hynny, rydym yn cynnig bwrsariaethau i helpu israddedigion i deithio. Ymhlith y lleoliadau y mae myfyrwyr wedi ymweld â nhw'n ddiweddar mae Uganda, Madagascar, Periw, Mynydd Etna a’r Unol Daleithiau.

Mae’r Adran hefyd wedi sefydlu Rhaglenni Cyfnewid Erasmus gyda Phrifysgol Bergen, Prifysgol Oulu, y Ffindir, a Chanolfan y Brifysgol yn Svalbard, gan roi’r cyfle unigryw i fyfyrwyr astudio yn un o amgylcheddau mwyaf eithafol y byd o ran yr hinsawdd. Mae gennym hefyd gysylltiadau cryf â nifer o brifysgolion yng Ngogledd America, lle gall y myfyrwyr gwblhau ail flwyddyn eu hastudiaethau. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae ein Cydlynydd Cyfnewid wedi goruchwylio lleoliadau ym Mhrifysgol Purdue (Indiana), Prifysgol Alabama, Prifysgol Georgia, Prifysgol Montana a Phrifysgol Ottawa yng Nghanada.

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallwch ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Yn eich blwyddyn gyntaf, fe’ch cyflwynir i:

 • gysyniadau allweddol mewn astudiaethau daearyddol
 • problemau a thechnegau wrth gasglu, dadansoddi a chyflwyno data daearyddol
 • newid hinsawdd
 • prosesau’r tirwedd
 • datblygiad economaidd
 • globaleiddio.

Yn eich ail flwyddyn byddwch yn datblygu ymhellach yn y meysydd canlynol:

 • eich maes
 • sgiliau labordy ac ymchwilio ar gyfrifiadur wrth baratoi ar gyfer eich prosiect ymchwil annibynnol
 • dadansoddi setiau data meintiol
 • cynhyrchu mapiau a graffiau eraill i gynrychioli data daearyddol
 • cymryd rhan mewn taith faes breswyl yn y DU neu dramor.

Cewch hefyd astudio modiwlau dewisol ar gyfer arbenigo neu gynnal diddordeb eang ar draws Daearyddiaeth.

Yn ystod eich trydedd flwyddyn, byddwch yn astudio mewn un o'n prifysgolion dramor.

Yn eich pedwaredd flwyddyn:

 • byddwch yn gwneud prosiect ymchwil annibynnol fydd yn golygu casglu, dadansoddi a dehongli eich data eich hun
 • bydd gennych eich cynghorydd personol i’ch arwain
 • byddwch yn astudio modiwlau dewisol amrywiol yn cynnwys rhewlifeg, hydroleg, peryglon folcanig, newid hinsawdd y gorffennol, trefoli, a newid yng nghefn gwlad, yn eich galluogi i deilwra eich astudiaethau i gyd-fynd â’ch diddordebau chi.

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Caiff ein cyrsiau eu dysgu trwy gyfrwng darlithoedd, seminarau a dosbarthiadau ymarferol mewn labordai neu ar gyfrifiaduron, dosbarthiadau tiwtorial i grwpiau bychain, cyrsiau maes a goruchwylio gwaith prosiect unigolion.

Sut bydda i'n cael fy asesu?

Byddwn yn asesu ein myfyrwyr trwy ystod amrywiol o ddulliau. Caiff ambell fodiwl ei asesu’n rhannol drwy arholiadau traddodiadol, ond bydd gan eraill elfennau o waith cwrs. Mae gennym hefyd fodiwlau all ofyn i’r myfyrwyr lunio adroddiadau ymarferol, cyflwyniadau llafar, cynllunio tudalennau gwe, cynhyrchu ffilmiau byrion, neu gyfrannu at fforymau trafod ar lein. Bydd rhai modiwlau, sef y tiwtorialau a’r cyrsiau maes yn benodol, yn cael eu hasesu’n llwyr trwy waith cwrs.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 96

Safon Uwch BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|