BA

Hanes a TESOL (Dysgu Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill)

BA Hanes a TESOL (Dysgu Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill) Cod V103 Dewch i Ddiwrnod Agored Dewch i Ddiwrnod Agored

Ymgeisio Nawr

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2022

Bydd ein gradd BA Anrhydedd Sengl mewn Hanes a TESOL ym Mhrifysgol Aberystwyth yn rhoi’r cyfle ichi astudio cwricwlwm hanes amrywiol a chynhwysfawr sy’n rhychwantu ystod eang o gyfnodau cronolegol. Ar y cyd â hynny, cewch gyflwyniad trylwyr i’r ddisgyblaeth o Ddysgu Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (TESOL)

Trosolwg o'r Cwrs

Byddwch yn astudio hanes o’r cyfnod canoloesol i’r byd modern diweddar, gan edrych ar amrywiaeth o ffurfiau ar ymchwilio i hanes – o hanes cymdeithasol a gwleidyddol i’r economaidd a diwylliannol. Byddwch yn dysgu’r sgiliau sydd eu hangen ar haneswyr, megis asesu ffynonellau gwreiddiol, meistroli gweithiau eilradd a llunio dadansoddiadau o gymdeithasau’r gorffennol ar sail hanes. Ar yr un pryd, byddwch yn meithrin ystod o sgiliau cyfathrebu a fydd yn gweddu i’r elfennau TESOL yn y rhaglen ac yn eich helpu i ddysgu Saesneg i siaradwyr ieithoedd eraill.

Ymhlith y cyfleoedd i fyfyrwyr Hanes a TESOL yn Aberystwyth mae:

  • cael profiad o addysgu arloesol sy’n seiliedig ar ymchwil yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru, sydd â’r nod o ddatblygu eich sgiliau trosglwyddadwy mewn meysydd fel dadansoddi, dehongli, a chyfathrebu
  • cael profiad o’r byd TESOL (a elwir hefyd yn TEFL) a’r cyfleoedd i deithio dramor y mae gyrfa ym maes TESOL yn ei chynnig
  • cyfle i astudio dramor yn un o’n prifysgolion partner, i fynd ar leoliad gwaith ac i gynllunio ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol
  • manteisio ar ein perthynas gydweithredol unigryw â Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth – un o’r cyfleusterau ar y campws sy’n adnodd gwych i staff a myfyrwyr y brifysgol – yn ogystal â mynediad llawn i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.


Ein Staff

Mae staff yr Adran Hanes a Hanes Cymru yn ymchwilwyr gweithgar ac yn arbenigwyr yn eu meysydd Hanes. Mae’r mwyafrif wedi cymhwyso gyda PhD ac mae ganddynt TUAAU hefyd. I ganfod mwy am ein staff, ewch i’n tudalen staff yr adran.

Modiwlau Dechrau Medi - 2022

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Llunio Hanes HA20120 20
TESOL Approaches, Methods and Teaching Techniques IC23420 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
American History skills module HY25020 20
Dread and Despair? Living with Disability in the Middle Ages HY23320 20
Exploring Nineteenth-Century Exhibitions HY24620 20
From Babylon Berlin to Hollywood: movies as sources for cultural history HY24920 20
Gwrando ar Hanes: Y mudiad Hawliau Sifil yn America HA24720 20
Image Wars in Southeast Asia: Studying 20th Century Propaganda HY23720 20
Memory, Myth and History: Investigating Medieval Chronicles, c. 1000-1250 HY24120 20
Crime, Riot and Morality in Wales 1750-1850 WH23420 20
Cymdeithas Cymru Fodern 1868-1950 HC24420 20
Cymru a Brenhinoedd Prydain: Gwrthdaro, Grym a Hunaniaeth yn Ynysoedd Prydain, 1039-1417 HC20120 20
European Society and the Medieval Mind 1200-1500 HY25820 20
Globalising Post-War Germany(s) 1945-2015 HY29520 20
Media and Society in Twentieth Century Britain HY27520 20
Modern American History HY28320 20
Modern Japan: From Samurai to Salary Men HY29820 20
Modern Welsh Society, 1868-1950 WH24420 20
Science, Religion and Magic HY28620 20
Stori yr Unol Daleithiau ar Ffilm a Theledu, 1865-2008 HA28120 20
The Atlantic World, 1492-1825 HY29720 20
The Making of Europe: Christendom and beyond, c. 1000-1300 HY25720 20
The Rise of Modern Medicine, c.1750-2000 HY27320 20
The Tudors: A European Dynasty? HY20920 20
Wales and the Kings of Britain: Conflict, Power and Identities in the British Isles 1039-1417 WH20120 20
Y Rhyfel Mawr trwy Lygaid y Cymry HC22320 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Dissertation HY30340 40

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Crime, Riot and Morality in Wales 1750-1850 WH33420 20
Cymru a Brenhinoedd Prydain: Gwrthdaro, Grym a Hunaniaeth yn Ynysoedd Prydain, 1039-1417 HC30120 20
Globalising Post-War Germany(s) 1945-2015 HY39520 20
Modern Japan: From Samurai to Salary Men HY39820 20
Stori yr Unol Daleithiau ar Ffilm a Theledu, 1865-2008 HA38120 20
The Atlantic World, 1492-1825 HY39720 20
The Rise of Modern Medicine, c.1750-2000 HY37320 20
Wales and the Kings of Britain: Conflict, Power and Identities in the British Isles 1039-1417 WH30120 20
Bywyd a Gwaith ym Meysydd Glo Prydain, 1842-1914 (Rhan 1) HP37420 20
Bywyd a Gwaith ym Meysydd Glo Prydain, 1914-1948 (Rhan 2) HP37520 20
From Burma to Myanmar (Part I): colonial Burma under British rule (1824-1941) HQ39220 20
From Burma to Myanmar (Part II): Challenges for a young nation state since 1942 HQ39320 20
Milwyr, Myfyrwyr a Masnachwyr: Teithio a Symudedd yn Ewrop Ganoloesol (Rhan 1) HP34520 20
Milwyr, Myfyrwyr a Masnachwyr: Teithio a Symudedd yn Ewrop Ganoloesol (Rhan 2) HP34620 20
The English Reformation, 1520-58: Revolution and Counter Revolution HQ35020 20
The English Reformation, 1558-1648: Consolidation and Conflict HQ35620 20
The Irish in Britain, c. 1850-1922 (Part 2): Community and Conflict HQ35520 20
The Irish in Britain, c.1815-70 (Part 1): Migration and Settlement HQ35420 20
The Norwegian civil wars: 1174-1263 Part 1 HQ33520 20
The Norwegian civil wars: 1174-1263 Part 2 HQ33620 20
The Reign of Edward II, 1307-27 (Part 2): Sources HQ34620 20
The Third Reich (Part 1): The Holocaust, the Eastern Front and the Nazi Occupation of Eastern Europe HQ38320 20
The Third Reich (Part 2): The German Home Front, 1939-1945 HQ38420 20
The reign of Edward II, 1307-27 (Part 1) HQ34520 20
Cymdeithas Cymru Fodern 1868-1950 HC34420 20
European Society and the Medieval Mind 1200-1500 HY35820 20
Media and Society in Twentieth Century Britain HY37520 20
Modern American History HY38820 20
Modern Welsh Society, 1868-1950 WH34420 20
Science, Religion and Magic HY38620 20
The Tudors: A European Dynasty? HY30920 20
Y Rhyfel Mawr trwy Lygaid y Cymry HC32320 20

Gyrfaoedd

Mae Cyflogadwyedd yn rhan annatod o’r cwrs gradd hwn. Drwy gydol y cwrs, byddwch yn ymwneud â’r dysgu mewn ffordd ymarferol, ar sail datrys problemau ac yn canolbwyntio ar sefyllfaoedd y byd go iawn. Bydd hyn yn rhoi’r cyfle ichi ddatblygu sgiliau cydweithio, arwain, a chreu tîm – sgiliau sy’n hanfodol mewn amrywiaeth o swyddi.

Ynglŷn â’r Cwrs Yma

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 96

Safon Uwch BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
Cymraeg neu Saesneg

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|