BA

Strategaeth, Cudd-Wybodaeth a Diogelwch

BA Strategaeth, Cudd-Wybodaeth a Diogelwch Cod L252 Dewch i Ddiwrnod Agored Dewch i Ddiwrnod Agored

Ymgeisio Nawr

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2022

Mewn byd sy'n dod yn gynyddol gymhleth, cystadleuol a rhyng-gysylltiol, mae gweithredwyr rhyngwladol yn wynebu ystod o heriau diogelwch. Mae'r rhain yn cynnwys gwrthdaro rhwng gwladwriaethau ac o fewn gwladwriaethau, terfysgaeth ryngwladol, peryglon seiber, twf arfogaeth niwclear, pandemigau iechyd byd-eang, troseddau trawswladol, dadleoli poblogaethau, trychinebau naturiol a newid hinsawdd.

Bydd y cwrs BSc Astudiaethau Strategaeth, Cudd-Wybodaeth a Diogelwch yn yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol ym Mhrifysgol Aberystwyth yn defnyddio syniadau o astudiaethau strategol, cudd-wybodaeth a diogelwch i ddadansoddi'r heriau hyn o wahanol safbwyntiau, ac i archwilio ymatebion arloesol a chyfannol iddyn nhw. 

Trosolwg o'r Cwrs

Bydd astudio'r cwrs Strategaeth, Cudd-Wybodaeth a Diogelwch ym Mhrifysgol Aberystwyth yn eich galluogi i gyflawni'r canlynol: 

 • dadansoddi peryglon, risgiau a heriau niferus sy'n cael effaith ar lefelau byd-eang, rhanbarthol, cenedlaethol, cymdeithasol ac unigol; archwilio natur amlochrog heriau byd-eang drwy ystyried safbwyntiau strategol, cudd-wybodaeth a diogelwch; cymhwyso dealltwriaeth ddamcaniaethol a hanesyddol i astudiaethau achos go iawn er mwyn deall natur heriau strategol, cudd-wybodaeth a diogelwch cyfoes mewn gwleidyddiaeth ryngwladol
 • dod yn fyfyriwr yn yr adran gyntaf o'i bath yn y byd, a sefydlwyd yn fuan ar ôl y rhyfel mawr er mwyn ceisio trefn byd mwy diogel a theg
 • cymryd rhan yn ein 'Gemau Argyfwng' adnabyddus; sef ymarferiad chwarae rôl dros dridiau ar weithredu gwleidyddol, economaidd a diplomataidd, gan ddatblygu sgiliau negodi a chyfathrebu, meddwl beirniadol, gwaith tîm a datrys problemau
 • cymryd rhan yn ein cynllun Lleoliadau Seneddol clodfawr, sy'n eich galluogi i gael profiad gwaith gwerthfawr gydag Aelod Senedd Cymru (Senedd Cymru, Caerdydd) neu Aelod Seneddol (Tŷ'r Cyffredin, San Steffan) am gyfnod o 4-6 wythnos yn ystod yr haf - llunio adroddiadau ac areithiau, cyflawni prosiectau ymchwil, ac ymateb i faterion yn yr etholaeth yn ogystal â chyfle i gymryd rhan mewn etholiadau a materion rhyngwladol amrywiol
 • cymryd rhan yn ein Rhaglen Gyfnewid Ryngwladol i Fyfyrwyr, sydd wedi'i seilio ar gysylltiadau agos gyda phrifysgolion dethol yn Ewrop, Asia, Gogledd America ac Awstralia, a fydd yn cynnig cyfleoedd gwych i ehangu eich gorwelion academaidd a chymdeithasol, drwy dreulio rhan o'ch cyfnod prifysgol dramor
 • dod yn rhan o Interstate, sef y cyfnodolyn hynaf gan fyfyrwyr ar wleidyddiaeth ryngwladol yn y Deyrnas Unedig, sy'n rhoi cyfle unigryw i chi gyhoeddi eich gwaith (sy'n arbennig o fanteisiol os byddwch yn dymuno cyflawni astudiaeth ôl-raddedig) neu i gael profiad gwerthfawr yn gweithio fel rhan o'r tîm golygyddol
 • ymuno â chymdeithasau myfyrwyr cyffrous sy'n meithrin ymdeimlad cryf o gymuned yn yr adran, gan gynnig rhaglen o ddadleuon gwleidyddol, siaradwyr gwadd, cynadleddau a gweithdai, ochr yn ochr â gweithgareddau cymdeithasol niferus fel y ddawns flynyddol
 • astudio cynllun gradd a modiwlau a gaiff eu haddysgu'n gyfan gwbl neu'n rhannol drwy gyfrwng y Gymraeg - gweler y dudalen 'Astudio drwy gyfrwng y Gymraeg' i ganfod mwy.
Ein Staff

Mae pob un o ddarlithwyr yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn ymchwilwyr gweithgar ac mae ganddynt gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y rhan fwyaf hefyd TUAAU.

Modiwlau Dechrau Medi - 2022

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Strategy, Intelligence and Security in International Politics IQ25120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
A Century of Conflict: Global warfare 1918–2018 IQ25920 20
A War on the Mind: Propaganda and Secret Intelligence from the Great War to the 21st Century IP28320 20
America at War: A Military History of the United States IP26920 20
Amlddiwylliannedd mewn Polisi ac Ymarfer GQ23720 20
Britain and Ireland in War and Peace since 1800 IP28820 20
Capitalism and International Politics IQ22820 20
Cenedlaetholdeb mewn Theori a Realiti GW29920 20
Climate Change Politics IP21420 20
Climate Change and International Politics in the Anthropocene IP20720 20
Contemporary Latin America IP28720 20
Contemporary Sub-Saharan Africa: Key Issues Today IP20520 20
Cyfiawnder Byd-Eang: Dehongli a Gwireddu ein Dyletswyddau i'r Dieithryn Pell GW25820 20
Cysylltiadau Rhyngwladol: Safbwyntiau a Thrafodaethau GW20120 20
Economic Diplomacy and Leadership IQ24320 20
European Security in 21st Century IP23620 20
Fear, Cooperation and Trust in World Politics IQ22920 20
Global Inequality and World Politics IQ24120 20
Global Politics and the Refugee Regime IQ25520 20
Gwleidyddiaeth y Deyrnas Unedig Heddiw: Undeb Dan Straen? GQ23820 20
Gwragedd a Datblygiad Byd-eang GW29620 20
International Politics and Global Development IP29220 20
International Politics and the Nuclear Age IP20420 20
International Relations: Perspectives and Debates IP20120 20
Intervention and Humanitarianism IQ20220 20
Justice, Order, Human Rights IQ21720 20
Language revitalisation in a global context WE20120 20
Multiculturalism in Policy and Practice IQ23720 20
NATO: From Cold War to Hybrid War IP23320 20
Nationalism in Theory and Practice IP29920 20
People and Power: Understanding Comparative Politics Today IQ23920 20
Pobl a Grym: Deall Gwleidyddiaeth Gymharol Heddiw GQ23920 20
Political Theory IP22220 20
Refugee Simulation IQ25620 20
Russian intelligence from Lenin to Putin IQ24920 20
Science, Technology, and International Relations IP23020 20
Terrorism & Counter Terrorism in the Modern World: Policing, Intelligence & War IP24520 20
The Arab-Israeli Wars IP21320 20
The British Army’s Image in Battle, from the Crimea to the Present IQ20920 20
The Century of the Superpowers and the Global Cold War IQ25220 20
The EU: Politics, Policies, Problems IP23820 20
The Governance of Climate Change: Simulation Module IP22320 20
The Making of National Security Policy IP23720 20
The Past and Present US Intelligence IP26020 20
The Second World War in Europe IP26420 20
Trade Wars and the Liberal Order IQ21620 20
UK Politics Today: A Union Under Strain? IQ23820 20
Warfare after Waterloo: Military History 1815-1918 IP25320 20
Women and Global Development IP29620 20
Women and Military Service IP21620 20
Y Meddwl Cymreig mewn Syniadaeth Ryngwladol GQ20920 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Dulliau Ymchwil + Traethawd Estynedig GW30040 40

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
A Century of Conflict: Global warfare 1918-2018 IQ35920 20
A War on the Mind: Propaganda and Secret Intelligence from the Great War to the 21st Century IP38320 20
America At War: a Military History of the United States IP36920 20
Amlddiwylliannedd mewn Polisi ac Ymarfer GQ33720 20
Britain and Ireland in War and Peace since 1800 IP38820 20
Capitalism and International Politics IQ32820 20
Cenedlaetholdeb Mewn Theori a Realiti GW39920 20
Climate Change Politics IP31420 20
Climate Change and International Politics in the Anthropocene IP30720 20
Contemporary Latin America IP38720 20
Contemporary Sub-Saharan Africa IP30520 20
Cyfiawnder Byd-Eang: Dehongli a Gwireddu ein Dyletswyddau i'r Dieithryn Pell GW35820 20
Devolution and Wales IP35020 20
Economic Diplomacy and Leadership IQ34320 20
European Security in the 21st Century IP33620 20
Fear, Cooperation and Trust in World Politics IQ32920 20
Global Inequality and World Politics IQ34120 20
Global Politics and the Refugee Regime IQ35520 20
Gwleidyddiaeth y Deyrnas Unedig Heddiw: Undeb Dan Straen? GQ33820 20
Gwragedd a Datblygiad Byd-eang GW39620 20
International Politics and the Nuclear Age IP30420 20
Intervention and Humanitarianism IQ30220 20
Justice, Order, Human Rights IQ31720 20
Language revitalisation in a global context WE30220 20
Multiculturalism in Policy and Practice IQ33720 20
NATO: From Cold War to Hybrid War IP33320 20
Nationalism in Theory and Practice IP39920 20
Political Theory IP32220 20
Refugee Simulation IQ35620 20
Russian intelligence from Lenin to Putin IQ34920 20
Science, Technology, and International Relations IP33020 20
Terrorism & Counter Terrorism in the Modern World: Policing, Intelligence & War IP34520 20
The Arab Israeli Wars IP31320 20
The British Army’s Image in Battle, from the Crimean to the Present IQ30920 20
The Century of the Superpowers and the Global Cold War IQ35220 20
The European Union: Politics, Policies, Problems IP33820 20
The Making of National Security Policy IP33720 20
The Past and Present of US Intelligence IP36020 20
The Second World War in Europe IP36420 20
Trade Wars and the Liberal Order IQ31620 20
UK Politics Today: A Union Under Strain? IQ33820 20
Women and Global Development IP39620 20
Women and Military Service IP31620 20
Y Meddwl Cymreig Mewn Syniadaeth Ryngwladol GQ30920 20

Gyrfaoedd

Mae cyflogadwyedd wedi'i wreiddio ym mhob cwrs rydym yn ei ddarparu. Mae ein graddau'n cynnig sylfaen gadarn ar gyfer amrywiaeth eang o yrfaoedd ar draws ystod o sectorau. Mewn economi fyd-eang sy'n newid yn gyflym, mae ein graddedigion yn hyblyg ac yn gallu defnyddio ystod o sgiliau trosglwyddadwy, sy'n golygu bod galw amdanynt o hyd.

Mae'r setiau sgiliau'n cynnwys:

 • sgiliau datrys problemau a meddwl creadigol effeithiol
 • sgiliau technoleg gwybodaeth
 • y gallu i weithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm
 • sgiliau rheoli amser a threfnu
 • sgiliau cyfathrebu yn llafar ac yn ysgrifenedig
 • hunanddibyniaeth a'r gallu i ysgogi eu hunain.

Pa gyfleoedd sydd ar gael i mi ar ôl i mi gwblhau fy ngradd?

Mae ein graddedigion yn gweithio yn y meysydd canlynol:

 • y sector datblygu
 • gwleidyddiaeth leol a chenedlaethol
 • y Gwasanaeth Sifil
 • ymchwil y Llywodraeth
 • ymchwil cymdeithasol
 • y trydydd sector, er enghraifft gyda chyrff anllywodraethol
 • sefydliadau rhyngwladol
 • newyddiaduraeth.

Pa gyfleoedd sydd ar gael i mi wrth astudio yn y Brifysgol? 

Mae cyflogadwyedd wedi'i wreiddio yn ein haddysgu. Rydym yn addysgu ein myfyrwyr i anelu am yr yrfa maen nhw'n dymuno ei chael, ac nid y swydd y gallan nhw ei chael.

 • Rydyn ni'n gweithredu cynllun Lleoliadau Seneddol clodfawr, sy'n eich galluogi i gael profiad gwaith gwerthfawr gydag Aelod o Senedd Cymru (Caerdydd) neu Aelod Seneddol (Tŷ'r Cyffredin, San Steffan) am gyfnod o 4-6 wythnos yn ystod yr haf. Yn ystod y cyfnod hwn, byddwch yn llunio adroddiadau ac areithiau, yn cyflawni prosiectau ymchwil, ac yn ymateb i faterion yn yr etholaeth. Mae'n bosib y bydd cyfleoedd pellach i chi gymryd rhan mewn etholiadau a materion rhyngwladol amrywiol.
 • Rydyn ni hefyd yn gartref i Interstate, sef y cyfnodolyn hynaf gan fyfyrwyr ar wleidyddiaeth ryngwladol yng ngwledydd Prydain, sy'n rhoi cyfle unigryw i chi gyhoeddi eich gwaith (sy'n arbennig o fanteisiol os byddwch yn dymuno cyflawni astudiaeth ôl-raddedig) neu i gael profiad gwerthfawr yn gweithio fel rhan o'r tîm golygyddol. Mae cymdeithasau myfyrwyr cyffrous yn meithrin ymdeimlad cryf o gymuned yn yr adran, gan gynnig rhaglen o ddadleuon gwleidyddol, siaradwyr gwadd, cynadleddau a gweithdai, ochr yn ochr â gweithgareddau cymdeithasol niferus fel y ddawns flynyddol.

Pa gyfleoedd sydd ar gael am brofiad gwaith wrth astudio? 

Dysgwch am y gwhanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig.

Gallwch wella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd. 

Ynglŷn â’r Cwrs Yma

Beth bydda i'n ei ddysgu?

Yn eich blwyddyn gyntaf, cewch eich cyflwyno i'r cysyniadau a'r themâu sy'n ganolog i astudiaeth o wleidyddiaeth ryngwladol, a strategaeth, cudd-wybodaeth a diogelwch.

Yn eich ail flwyddyn, cewch archwilio strategaeth, cudd-wybodaeth a diogelwch ym maes gwleidyddiaeth ryngwladol yn fwy trylwyr:

 • Astudiaethau Cudd-wybodaeth - Mae modiwlau ar astudiaethau cudd-wybodaeth yn archwilio cymhlethdodau o ran sut caiff cudd-wybodaeth ei chasglu a'i hasesu cyn ei rhannu â phenderfynwyr, a byddwch yn archwilio sut mae'r broses hon a'i chynhyrchion yn dylanwadu ar ymatebion i beryglon diogelwch. Byddwch yn cael cyfle hefyd i werthuso pwysigrwydd gwybodaeth, cyfrinachedd, a goruchwyliaeth, gan ystyried y goblygiadau moesegol, moesol a chyfreithiol sy'n codi wrth ymwneud â gweithgarwch cudd-wybodaeth drwy astudiaethau achos hanesyddol.
 • Astudiaethau Strategol - Bydd modiwlau ar astudiaethau strategol yn eich galluogi i leoli penblethau cudd-wybodaeth yn fframwaith y cysyniadau strategol allweddol sy'n siapio ein dealltwriaeth o ryfel a heddwch. Drwy archwilio natur a chymeriad rhyfel byddwch yn dysgu sut mae gwahanol weithredwyr, technoleg, daearyddiaeth ac ideoleg yn cyflawni newid neu'n creu parhad yn y system ryngwladol. 
 • Astudiaethau Diogelwch - Bydd modiwlau ar astudiaethau diogelwch yn eich galluogi i nodi a deall yr amrywiaeth o beryglon, risgiau a heriau i ddiogelwch rhyngwladol, gwladol ac unigol. Mae'r pwyslais ar ddulliau addysgu arloesol, fel gemau strategol a chwarae rôl, yn nodwedd allweddol o'r cynllun hwn. Mae'r gweithgareddau arloesol hyn yn archwilio'r broses o wneud penderfyniadau ac yn datblygu eich sgiliau dadansoddi a datrys problemau.

Yn y flwyddyn olaf, cewch eich cyflwyno i egwyddorion cyffredinol dulliau ymchwil, methodolegau a fframweithiau damcaniaethol i dy alluogi i ymgymryd ag ymchwil annibynnol ac i ysgrifennu eich traethawd estynedig.

Cewch hefyd astudio amrywiaeth o fodiwlau dewisol gan gynnwys pynciau megis Nato, ysbïwyr yn rhyfela, propaganda a chudd-wybodaeth gudd, terfysgaeth a gwrthderfysgaeth. Gweler y tab 'Modilau' i gael rhagor o wybodaeth.

Gweithgareddau allgyrsiol

Rydym yn eich annog i gymryd rhan yn y Gemau Argyfwng, sef cwrs preswyl a gynhelir yn flynyddol y tu allan i Aberystwyth. Mae'r Gemau Argyfwng wedi canolbwyntio ar argyfyngau dyngarol, proses heddwch Gogledd Iwerddon, uchelgais niwclear Iran, yr etholiad i benodi arlywydd UDA, trychinebau amgylcheddol yn yr Arctig, a'r rhyfel rhwng Rwsia a Georgia.

Bydd y Gemau Argyfwng yn gyfle ichi ddysgu am yr agweddau ar wleidyddiaeth ryngwladol na ellir eu dysgu mewn darlithoedd a seminarau - yn enwedig y cyfyngiadau a wynebir gan arweinyddion gwleidyddol wrth ymateb i wahanol argyfyngau. I lawer o'n myfyrwyr, y Gemau Argyfwng yw pinacl y cwrs.

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Rydym yn cyflwyno'r radd hon drwy gyfrwng darlithoedd a seminarau.

Sut bydda i'n cael fy asesu?

Cewch eich asesu ar ffurf traethodau, adroddiadau, arholiadau, adolygiadau llyfr, logiau dysgu a chyflwyniadau.

Tiwtor Personol

Byddwn yn dynodi tiwtor personol ichi a fydd gyda chi drwy gydol eich cwrs gradd. Bydd eich tiwtor yno i'ch helpu i ddatrys unrhyw broblemau, boed rheini'n faterion academaidd neu bersonol.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 128 - 104

Safon Uwch ABB-BCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|