BSc

Cymdeithaseg a Gwleidyddiaeth

Cymdeithaseg a Gwleidyddiaeth Cod LL32 Dewch i Ddiwrnod Agored Dewch i Ddiwrnod Agored

Ymgeisio Nawr

Wrth astudio am y radd mewn Cymdeithaseg a Gwleidyddiaeth, byddwch yn dysgu am y dulliau cysyniadol a damcaniaethol a ddefnyddir gan gymdeithasegwyr i astudio’r byd. Ar yr un pryd bydd eich astudiaeth o’r byd gwleidyddol yn rhoi ichi wybodaeth am ddylanwadau gwleidyddol ar normau a phrosesau cymdeithasol.


Trosolwg o'r Cwrs

Ar y cwrs hwn, byddwch yn dysgu sut i edrych ar y byd mewn ffordd feirniadol, a sut mae gwleidyddiaeth yn ymwneud â’r gallu i newid bywydau. Ond yn fwy na hynny, byddwch yn astudio’r berthynas rhwng pob un ohonom - yn unigolion ac yn rhan o gymdeithas, o gymunedau a sefydliadau.

Dyma rai o’r cyfleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr Cymdeithaseg a Gwleidyddiaeth yn Aberystwyth:

 • cael profiad o astudio Cymdeithaseg â’r pwyslais ar weithio yn y maes, gydag ymarferion maes yn cael eu cynnwys mewn modiwlau darlith, a modiwl Cymdeithaseg penodol yn y maes yn yr ail flwyddyn
 • dysgu sut i ddefnyddio’r cysyniadau allweddol sy’n gysylltiedig â Chymdeithaseg mewn sefyllfaoedd go iawn, a datblygu eich sgiliau cyflogadwyedd
 • ymwneud yn feirniadol â dadleuon am faterion allweddol mewn gwleidyddiaeth, fel llywodraeth dda, natur y wladwriaeth, cyfiawnder a hawliau, a threfn y gyfraith
 • dysgu sut i ddefnyddio dulliau damcaniaeth wleidyddol i ddadansoddi’r ffurfiau gwahanol o wleidyddiaeth a llywodraeth mewn gwahanol wladwriaethau a chymdeithasau
 • myfyrio ar y ffyrdd mae gwladwriaethau a chymdeithasau yn ymateb i broblemau cymdeithasol, megis dosbarthiad a mynediad i adnoddau prin, cydbwyso trefn a chyfiawnder a rhyddid a diogelwch.


Ein Staff

Yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear: mae gan bob un o'r darlithwyr gymhwyster hyd at safon PhD neu maent yn gweithio tuag at PhD.

Mae pob un o ddarlithwyr yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn ymchwilwyr gweithgar ac mae ganddynt gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y rhan fwyaf hefyd TUAAU.

Modiwlau Dechrau Medi - 2023

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Human Geography and Sociology Research Design and Fieldwork Skills GS21520 20
Introduction to Social Theory GS25020 20
Understanding (in)equality and (in)justice GS24220 20
People and Power: Understanding Comparative Politics Today IQ23920 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
A Century of Conflict: Global warfare 1918-2018 IQ25920 20
A War on the Mind: Propaganda and Secret Intelligence from the Great War to the 21st Century IP28320 20
America at War: A Military History of the United States IP26920 20
Amlddiwylliannedd mewn Polisi ac Ymarfer GQ23720 20
Capitalism and International Politics IQ22820 20
Climate Change Politics IP21420 20
Climate Change and International Politics in the Anthropocene IP20720 20
Contemporary Latin America IP28720 20
Cysylltiadau Rhyngwladol: Safbwyntiau a Thrafodaethau GW20120 20
Datganoli a Chymru GW25020 20
Devolution and Wales IP25020 20
Global Inequality and World Politics IQ24120 20
International Politics and Global Development IP29220 20
International Relations: Perspectives and Debates IP20120 20
Intervention and Humanitarianism IQ20220 20
Justice, Order, Human Rights IQ21720 20
Multiculturalism in Policy and Practice IQ23720 20
Refugee Simulation IQ25620 20
Russian intelligence from Lenin to Putin IQ24920 20
Science, Technology, and International Relations IP23020 20
Strategy, Intelligence and Security in International Politics IQ25120 20
Terrorism & Counter Terrorism in the Modern World: Policing, Intelligence & War IP24520 20
The Century of the Superpowers and the Global Cold War IQ25220 20
The EU: Politics, Policies, Problems IP23820 20
The Governance of Climate Change: Simulation Module IP22320 20
The Making of National Security Policy IP23720 20
The Past and Present US Intelligence IP26020 20
The Second World War in Europe IP26420 20
Trade Wars and the Liberal Order IQ21620 20
Warfare after Waterloo: Military History 1815-1918 IP25320 20
Women and Military Service IP21620 20
Y Meddwl Cymreig mewn Syniadaeth Ryngwladol GQ20920 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Everyday Social Worlds GS33320 20
Traethawd Estynedig Cymdeithaseg DA31240 40

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
A Century of Conflict: Global warfare 1918-2018 IQ35920 20
A War on the Mind: Propaganda and Secret Intelligence from the Great War to the 21st Century IP38320 20
America At War: a Military History of the United States IP36920 20
Amlddiwylliannedd mewn Polisi ac Ymarfer GQ33720 20
Capitalism and International Politics IQ32820 20
Climate Change Politics IP31420 20
Climate Change and International Politics in the Anthropocene IP30720 20
Contemporary Latin America IP38720 20
Datganoli a Chymru GW35020 20
Devolution and Wales IP35020 20
Dulliau Ymchwil + Traethawd Estynedig GW30040 40
Dulliau Ymchwil + Traethawd Estynedig GW30040 40
Global Inequality and World Politics IQ34120 20
Intervention and Humanitarianism IQ30220 20
Justice, Order, Human Rights IQ31720 20
Multiculturalism in Policy and Practice IQ33720 20
Refugee Simulation IQ35620 20
Russian intelligence from Lenin to Putin IQ34920 20
Science, Technology, and International Relations IP33020 20
Terrorism & Counter Terrorism in the Modern World: Policing, Intelligence & War IP34520 20
The Century of the Superpowers and the Global Cold War IQ35220 20
The European Union: Politics, Policies, Problems IP33820 20
The Making of National Security Policy IP33720 20
The Past and Present of US Intelligence IP36020 20
The Second World War in Europe IP36420 20
Trade Wars and the Liberal Order IQ31620 20
Women and Military Service IP31620 20
Y Meddwl Cymreig Mewn Syniadaeth Ryngwladol GQ30920 20

Ynglŷn â’r Cwrs Yma

Dyma’r modiwlau y mae’n bosibl y byddwch yn eu hastudio ar y cwrs hwn.

Y flwyddyn gyntaf:

 • Y Tu Ôl i’r Penawdau/Behind the Headlines
 • Cyflwyniad i Wleidyddiaeth Ryngwladol 1: Cysyniadau Canolog a Sgiliau Craidd/Exploring the International 1: Central Concepts and Core Skills
 • Key Concepts in Sociology
 • Place and Identity
 • Gwleidyddiaeth yn yr Unfed Ganrif ar Hugain/Politics in the 21st Century
 • Understanding Sameness and Difference.

Yr ail flwyddyn:

 • Introduction to Social Theory
 • Pobl a Grym: Deall Gwleidyddiaeth Gymharol Heddiw/People and Power: Understanding Comparative Politics Today
 • Quantitative Data Analysis
 • Ymchwilio i Bobl a Lle/Researching People and Place
 • Understanding (in)equality and (in)justice.

Y drydedd flwyddyn:

 • Everyday Social Worlds.
 • Traethawd Hir Cymdeithaseg/Sociology Dissertation.

Dyma rai o’r modiwlau dewisol y gallwch eu hastudio i ddatblygu eich diddordebau arbenigol:

 • Gender and the Media
 • Lleoli Gwleidyddiaeth/Placing Politics
 • Urban Sociology in Practice.


Gyrfaoedd

Bydd graddedigion y radd BSc Cymdeithaseg a Gwleidyddiaeth mewn sefyllfa dda i ddod o hyd i waith mewn amrywiaeth o feysydd megis y sector datblygu, llywodraeth leol a chenedlaethol, y gwasanaeth sifil, gwaith a pholisi cymdeithasol, y trydydd sector, gwaith mewn sefydliadau rhyngwladol, cysylltiadau cyhoeddus a newyddiaduraeth, dysgu a rheoli.


Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 96

Safon Uwch BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
Cymraeg neu Saesneg a Mathemateg

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|