BSc

Cymdeithaseg a Gwleidyddiaeth

Cymdeithaseg a Gwleidyddiaeth Cod LL32 Dewch i Ddiwrnod Agored Dewch i Ddiwrnod Agored

Ymgeisio Nawr

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2024

Wrth astudio am y radd mewn Cymdeithaseg a Gwleidyddiaeth, byddwch yn dysgu am y dulliau cysyniadol a damcaniaethol a ddefnyddir gan gymdeithasegwyr i astudio’r byd. Ar yr un pryd bydd eich astudiaeth o’r byd gwleidyddol yn rhoi ichi wybodaeth am ddylanwadau gwleidyddol ar normau a phrosesau cymdeithasol.


Trosolwg o'r Cwrs

Ar y cwrs hwn, byddwch yn dysgu sut i edrych ar y byd mewn ffordd feirniadol, a sut mae gwleidyddiaeth yn ymwneud â’r gallu i newid bywydau. Ond yn fwy na hynny, byddwch yn astudio’r berthynas rhwng pob un ohonom - yn unigolion ac yn rhan o gymdeithas, o gymunedau a sefydliadau.

Dyma rai o’r cyfleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr Cymdeithaseg a Gwleidyddiaeth yn Aberystwyth:

 • cael profiad o astudio Cymdeithaseg â’r pwyslais ar weithio yn y maes, gydag ymarferion maes yn cael eu cynnwys mewn modiwlau darlith, a modiwl Cymdeithaseg penodol yn y maes yn yr ail flwyddyn
 • dysgu sut i ddefnyddio’r cysyniadau allweddol sy’n gysylltiedig â Chymdeithaseg mewn sefyllfaoedd go iawn, a datblygu eich sgiliau cyflogadwyedd
 • ymwneud yn feirniadol â dadleuon am faterion allweddol mewn gwleidyddiaeth, fel llywodraeth dda, natur y wladwriaeth, cyfiawnder a hawliau, a threfn y gyfraith
 • dysgu sut i ddefnyddio dulliau damcaniaeth wleidyddol i ddadansoddi’r ffurfiau gwahanol o wleidyddiaeth a llywodraeth mewn gwahanol wladwriaethau a chymdeithasau
 • myfyrio ar y ffyrdd mae gwladwriaethau a chymdeithasau yn ymateb i broblemau cymdeithasol, megis dosbarthiad a mynediad i adnoddau prin, cydbwyso trefn a chyfiawnder a rhyddid a diogelwch.


Ein Staff

Yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear: mae gan bob un o'r darlithwyr gymhwyster hyd at safon PhD neu maent yn gweithio tuag at PhD.

Mae pob un o ddarlithwyr yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn ymchwilwyr gweithgar ac mae ganddynt gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y rhan fwyaf hefyd TUAAU.

Modiwlau Dechrau Medi - 2024

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
People and Power: Understanding Comparative Politics Today IQ23920 20
Introduction to Social Theory GS25020 20
Sociological Research in the 'Field' GS21620 20
Understanding (in)equality and (in)justice GS24220 20
Cementing Sociological Research GS20620 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Britain and Ireland in War and Peace since 1800 IP28820 20
Britain and World Politics from Global Empire to Brexit: The Diplomacy of Decline IQ22620 20
Cenedlaetholdeb mewn Theori a Realiti GW29920 20
China From the Opium War to the Present IP29820 20
Climate Change and International Politics in the Anthropocene IP20720 20
Cyfiawnder Byd-Eang: Dehongli a Gwireddu ein Dyletswyddau i'r Dieithryn Pell GW25820 20
Cysylltiadau Rhyngwladol: Safbwyntiau a Thrafodaethau GW20120 20
Economic Diplomacy and Leadership IQ24320 20
European Security in 21st Century IP23620 20
Gender, Conflict and Security IP26720 20
Global Politics and the Refugee Regime IQ25520 20
Gwleidyddiaeth y Deyrnas Unedig Heddiw: Undeb Dan Straen? GQ23820 20
International Politics and Global Development IP29220 20
International Politics and the Nuclear Age IP20420 20
International Relations: Perspectives and Debates IP20120 20
Knowing about Violent Conflict in International Politics IQ24420 20
Middle Powers in the Global Political Economy IQ27120 20
Nationalism in Theory and Practice IP29920 20
Race in Global Politics IQ20020 20
Refugee Simulation IQ25620 20
Russian Security in the 21st Century IP21820 20
Strategy, Intelligence and Security in International Politics IQ25120 20
The Arab-Israeli Wars IP21320 20
The British Army's Image in Battle, from the Crimean to the Present IQ20920 20
The Governance of Climate Change: Simulation Module IP22320 20
The Long Shadow of the Second World War IP22720 20
The Past and Present US Intelligence IP26020 20
The Politics and Paradoxes of International Organisations IQ26020 20
UK Politics Today: A Union Under Strain? IQ23820 20
Warfare after Waterloo: Military History 1815-1918 IP25320 20
Women and Global Development IP29620 20
A War on the Mind: Propaganda and Secret Intelligence from the Great War to the 21st Century IP28320 20
Capitalism and International Politics IQ22820 20
Climate Change Politics IP21420 20
Contemporary Latin America IP28720 20
Datganoli a Chymru GW25020 20
Devolution and Wales IP25020 20
Gwleidyddiaeth mewn Cymdeithasau Amrywiaethol GQ23720 20
Intervention and Humanitarianism IQ20220 20
Militaries and Crisis: Where Strategy Meets Society IP20820 20
Political Theory IP22220 20
Politics in Diverse Societies IQ23720 20
Questions of International Politics IP26820 20
Russian intelligence from Lenin to Putin IQ24920 20
Science, Technology, and International Relations IP23020 20
Terrorism & Counter Terrorism in the Modern World: Policing, Intelligence & War IP24520 20
The BRICS in World Politics IQ20320 20
The European Union: Politics, Policies, Problems IP23820 20
The Second World War in Europe IP26420 20
Total War, Total Peace IQ23420 20
Trade Wars and the Liberal Order IQ21620 20
Y Meddwl Cymreig mewn Syniadaeth Ryngwladol GQ20920 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Everyday Social Worlds GS33320 20
Traethawd Estynedig Cymdeithaseg DA31240 40

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
A War on the Mind: Propaganda and Secret Intelligence from the Great War to the 21st Century IP38320 20
Britain and Ireland in War and Peace since 1800 IP38820 20
Britain and World Politics from Global Empire to Brexit: the Diplomacy of Decline: IQ32620 20
Capitalism and International Politics IQ32820 20
Cenedlaetholdeb Mewn Theori a Realiti GW39920 20
China From the Opium War to the Present IP39820 20
Climate Change and International Politics in the Anthropocene IP30720 20
Contemporary Latin America IP38720 20
Cyfiawnder Byd-Eang: Dehongli a Gwireddu ein Dyletswyddau i'r Dieithryn Pell GW35820 20
Datganoli a Chymru GW35020 20
Devolution and Wales IP35020 20
Dulliau Ymchwil + Traethawd Estynedig GW30040 40
Dulliau Ymchwil + Traethawd Estynedig GW30040 40
Economic Diplomacy and Leadership IQ34320 20
European Security in the 21st Century IP33620 20
Gender, Conflict and Security IP36720 20
Global Politics and the Refugee Regime IQ35520 20
Gwleidyddiaeth mewn Cymdeithasau Amrywiaethol GQ33720 20
Gwleidyddiaeth y Deyrnas Unedig Heddiw: Undeb Dan Straen? GQ33820 20
International Politics and the Nuclear Age IP30420 20
Intervention and Humanitarianism IQ30220 20
Middle Powers in the Global Political Economy IQ37120 20
Nationalism in Theory and Practice IP39920 20
Political Theory IP32220 20
Politics in Diverse Societies IQ33720 20
Race in Global Politics IQ30020 20
Refugee Simulation IQ35620 20
Russian intelligence from Lenin to Putin IQ34920 20
Science, Technology, and International Relations IP33020 20
Terrorism & Counter Terrorism in the Modern World: Policing, Intelligence & War IP34520 20
The Arab Israeli Wars IP31320 20
The British Army's Image in Battle, from the Crimean to the Present IQ30920 20
The European Union: Politics, Policies, Problems IP33820 20
The Long Shadow of the Second World War IP32720 20
The Past and Present of US Intelligence IP36020 20
The Politics and Paradoxes of International Organisations IQ36020 20
The Second World War in Europe IP36420 20
Trade Wars and the Liberal Order IQ31620 20
UK Politics Today: A Union Under Strain? IQ33820 20
Women and Global Development IP39620 20
Y Meddwl Cymreig Mewn Syniadaeth Ryngwladol GQ30920 20

Ynglŷn â’r Cwrs Yma

Dyma’r modiwlau y mae’n bosibl y byddwch yn eu hastudio ar y cwrs hwn.

Y flwyddyn gyntaf:

 • Y Tu Ôl i’r Penawdau/Behind the Headlines
 • Cyflwyniad i Wleidyddiaeth Ryngwladol 1: Cysyniadau Canolog a Sgiliau Craidd/Exploring the International 1: Central Concepts and Core Skills
 • Key Concepts in Sociology
 • Place and Identity
 • Gwleidyddiaeth yn yr Unfed Ganrif ar Hugain/Politics in the 21st Century
 • Understanding Sameness and Difference.

Yr ail flwyddyn:

 • Introduction to Social Theory
 • Pobl a Grym: Deall Gwleidyddiaeth Gymharol Heddiw/People and Power: Understanding Comparative Politics Today
 • Quantitative Data Analysis
 • Ymchwilio i Bobl a Lle/Researching People and Place
 • Understanding (in)equality and (in)justice.

Y drydedd flwyddyn:

 • Everyday Social Worlds.
 • Traethawd Hir Cymdeithaseg/Sociology Dissertation.

Dyma rai o’r modiwlau dewisol y gallwch eu hastudio i ddatblygu eich diddordebau arbenigol:

 • Gender and the Media
 • Lleoli Gwleidyddiaeth/Placing Politics
 • Urban Sociology in Practice.


Gyrfaoedd

Bydd graddedigion y radd BSc Cymdeithaseg a Gwleidyddiaeth mewn sefyllfa dda i ddod o hyd i waith mewn amrywiaeth o feysydd megis y sector datblygu, llywodraeth leol a chenedlaethol, y gwasanaeth sifil, gwaith a pholisi cymdeithasol, y trydydd sector, gwaith mewn sefydliadau rhyngwladol, cysylltiadau cyhoeddus a newyddiaduraeth, dysgu a rheoli.


Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 96

Safon Uwch BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
Cymraeg neu Saesneg a Mathemateg

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|