LLB

Cyfraith Statws Uwch

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2022

Mae Gradd LLB y Gyfraith Statws Uwch ym Mhrifysgol Aberystwyth ar gael i’r rheini a chanddynt eisoes radd Baglor mewn pwnc arall. Lluniwyd y radd ar sail dwy flynedd o astudio i wella eich cyfleoedd gyrfaol.

Trosolwg o'r Cwrs

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, byddwch yn elwa o brofiad a brwdfrydedd ein staff arbenigol. Mae llawer ohonynt wedi bod yn gyfreithwyr – gan roi gwedd ymarferol i’ch astudiaethau o ddamcaniaeth. Ethos Adran y Gyfraith a Throseddeg yw meithrin dyfeisgarwch a bydd eich gallu i feddwl y tu allan i’r bocs yn eich galluogi i raddio â galluoedd yn y byd go-iawn, fydd yn llywio eich dyfodol a datblygiad eich gyrfa.

Mae ein graddau LLB yn cynnig sylfaen i’r rhai sy’n bwriadu cymhwyso fel cyfreithwyr neu fargyfreithwyr yng Nghymru a Lloegr a’r tu hwnt.

Dyma rai o’r cyfleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr y Gyfraith yn Aberystwyth:

 • bod yn rhan o’r adran cyfraith mwyaf profiadol ac uchaf ei pharch yng Nghymru
 • cael eich dysgu gan staff proffesiynol sy’n weithgar gyda sefydliadau mawr megis GRETA, Cyfoeth Naturiol Cymru, y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid, a Swyddfa Uwch Gomisiynydd y Cenhedloedd Unedig dros Hawliau Dynol
 • y cyfle i ddatblygu’ch sgiliau eirioli ac ymgyfreitha trwy ymuno â’r gymdeithas ymryson sy’n cystadlu mewn nifer o gystadleuthau yn ystod y flwyddyn academaidd, ac sy’n cynnal rhai hefyd
 • cyfleoedd i gynorthwyo ymarferwyr cyfreithiol gyda gweithgareddau cynghori cleientiaid
 • cyfleoedd i ddilyn modiwlau i’ch paratoi ar gyfer yr Arholiad Cymhwyso Cyfreithwyr.


Ein Staff

Mae gan staff Adran y Gyfraith a Throseddeg gan mwyaf naill ai gymwysterau hyd at safon PhD neu mae ganddynt brofiad proffesiynol a chymwysterau fel cyfreithwyr wrth eu gwaith. Mae gan lawer o'r staff hefyd gymhwyster dysgu uwchraddedig (Addysg Uwch).

Modiwlau Dechrau Medi - 2022

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Contract Law LC23820 20
Criminal Law LC20520 20
Sgiliau ac Ymchwil Cyfreithiol CT20420 20
Legal and Criminal Justice Systems LC20120 20
Cyfraith Camwedd CT21120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cyflwyniad i Droseddeg CT22220 20
Introduction to Criminology LC22220 20
Law in Action LC23220 20
Y Gyfraith ar Waith CT23220 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Equity and Trusts LC34920 20
European Law LC30720 20
Land Law LC34820 20
Public Law LC30620 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Commercial Law LC36220 20
Company Law LC37220 20
Contemporary Issues in Criminology LC34220 20
Crime and Punishment in Historical Perspective LC33020 20
Crime and the Media LC34320 20
Criminal Justice Placement LC32520 20
Criminal Justice and the Penal System LC36320 20
Critical Perspectives on Imprisonment LC32020 20
Critical and Radical Criminology LC37120 20
Drugs and Crime LC38220 20
Empirically Based Criminology Dissertation LC30140 40
Employability Skills for Professionals LC36620 20
Environmental Law LC37720 20
Family and Child Law LC36420 20
Human Rights LC35220 20
Intellectual Property Law LC38620 20
International Law LC36920 20
Labour Law LC36820 20
Law and Criminology Dissertation LC39020 20
Medicine Ethics and the Law LC36720 20
Police, Policing and Society LC31020 20
Principles of Evidence LC36520 20
Psychological Explanations of Criminal Behaviour LC38120 20
Psychology and Crime LC34020 20
Psychopathology LC39220 20
Sgiliau Cyflogadwyedd ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol CT36620 20
Traethawd Estynedig Empeiraidd Troseddeg CT30140 40
Traethawd Estynedig y Gyfraith a Throseddeg CT39020 20
Treatment and Rehabilitation of Offenders LC39120 20
Trosedd & Chyfiawnder Ieuenctid CT36120 20
Trosedd a Chosb o Safbwynt Hanesyddol CT33020 20
Troseddeg Feirniadol a Radical CT37120 20
Youth Crime and Justice LC36120 20
Yr Heddlu, Plismona a'r Gymdeithas CT31020 20

Gyrfaoedd

Gall y sgiliau a’r wybodaeth y byddwch yn eu meithrin yma agor drysau i yrfaoedd mewn swyddi yn y maes cyfreithiol a’r tu hwnt. Mae llawer o’n graddedigion yn dechrau ar swyddi fel cyfreithwyr neu fargyfreithwyr; mae eraill yn defnyddio’u gradd fel sbardun ar gyfer gyrfa mewn rheolaeth, busnes neu’r gwasanaeth sifil.


Ynglŷn â’r Cwrs Yma

Dyma’r modiwlau y mae’n bosibl y byddwch yn eu hastudio ar y cwrs hwn.

Y flwyddyn gyntaf:

 • Cyfraith Cytundebau/Contract Law
 • Cyfraith Droseddol/Criminal Law
 • Systemau Cyfreithiol a Chyfiawnder Troseddol/Legal and Criminal Justice Systems
 • Sgiliau ac Ymchwil Cyfreithiol/Legal Skills and Research
 • Cyfraith Camwedd/Tort.

Yr ail flwyddyn:

 • Ecwiti a Chyfraith Ymddiriedolaethau/Equity and Trusts
 • Cyfraith Gyhoeddus/Public Law
 • Cyfraith Ewrop/European Law
 • Cyfraith Tir/Land Law.

Dyma rai o’r modiwlau dewisol y gallwch eu hastudio i ddatblygu diddordebau arbenigol:

 • Commercial Law
 • Criminal Justice and the Penal System
 • Drugs and Crime
 • Environmental Law
 • Humanitarian Law
 • Yr Heddlu, Plismona a’r Gymdeithas/Police, Policing and Society
 • Psychological Explanations of Criminal Behaviour.


Tystiolaeth Myfyrwyr

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS

Safon Uwch

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:

Bagloriaeth Ryngwladol:

Bagloriaeth Ewropeaidd:

Gofynion Arall Available to applicants who already hold an existing Bachelor’s degree (2:2 or equivalent) in another subject.

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|