Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2022

Bydd BSc Troseddeg yma ym Mhrifysgol Aberystwyth yn eich galluogi i ddatblygu dealltwriaeth o achosion trosedd a'r effaith mae'n ei chael ar unigolion, cymunedau a chymdeithas. Byddwch hefyd yn astudio'r heriau presennol sy'n wynebu'r system cyfiawnder troseddol.

Mae Troseddeg yn amlddisgyblaethol ei natur, ac felly wrth astudio Achosiaeth Troseddu a Lleihau Troseddu, byddwch yn defnyddio gwybodaeth o ystod amrywiol o ddisgyblaethau, gan gynnwys Seicoleg, Cymdeithaseg a'r Gyfraith. 

Bydd modiwlau ar ddulliau ymchwil troseddeg hefyd yn rhoi sgiliau dadansoddi a thechnegol blaengar i chi, y mae eu hangen arnoch er mwyn cymryd rhan mewn trafodaethau cyfoes ar bolisïau ac arferion sydd wedi'u cynllunio i atal troseddu.

Ar ôl cwblhau eich gradd, bydd gennych gyfres o sgiliau sy'n hanfodol ar gyfer dilyn gyrfa broffesiynol mewn meysydd fel Plismona, Carchardai a Chyfiawnder Ieuenctid. 

Trosolwg o'r Cwrs

Pam astudio Troseddeg ym Mhrifysgol Aberystwyth?

 • Mae'r radd hon yn cydbwyso materion theori, polisi ac arferion mewn astudiaethau troseddeg a chyfiawnder troseddol.
 • Mae'r tîm addysgu presennol yn cynnwys staff sydd ag arbenigedd yn y prif ddisgyblaethau sy'n llywio astudiaeth droseddeg, fel seicoleg, cymdeithaseg a'r gyfraith.
 • Caiff ein modiwlau eu hadolygu a'u diweddaru'n rheolaidd i adlewyrchu newidiadau diweddar ym mhatrymau ymddygiad troseddol ac ymatebion polisi troseddau.
 • Byddwch yn cael eich addysgu gan droseddegwyr sy'n ymchwilwyr gweithgar.
 • Mae cyfleoedd i gyflawni lleoliad gwaith ym maes cyfiawnder troseddol.
 • Gallwch gyflawni ymchwil troseddeg annibynnol dan oruchwyliaeth.
 • Mae gennym berthynas weithio ardderchog gydag asiantaethau cyfiawnder troseddol lleol.
Ein Staff

Mae gan staff Adran y Gyfraith a Throseddeg gan mwyaf naill ai gymwysterau hyd at safon PhD neu mae ganddynt brofiad proffesiynol a chymwysterau fel cyfreithwyr wrth eu gwaith. Mae gan lawer o'r staff hefyd gymhwyster dysgu uwchraddedig (Addysg Uwch).

Modiwlau Dechrau Medi - 2022

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Rheoli ac Atal Troseddu CT10320 20
Cyfraith Droseddol CT10520 20
Criminology in Action LC14120 20
Troseddeg a Sgiliau Hanfodol ar Gyfer Troseddegwyr CT13120 20
Cyflwyniad i Droseddeg CT12220 20
System Cyfreithiol a Chyfiawnder Troseddol CT10120 20

Gyrfaoedd

Nid yn unig bydd y radd hon yn eich helpu i ddatblygu ystod o sgiliau trosglwyddadwy allweddol sy'n bwysig ar gyfer cyflogaeth yn gyffredinol, ond bydd hefyd yn darparu sgiliau arbenigol a dealltwriaeth sy'n berthnasol i yrfa broffesiynol ym maes cyfiawnder troseddol (e.e. yr heddlu, y gwasanaeth prawf neu garchardai). 

Mae eich dyfodol yn bwysig i ni, a bydd ein cyrsiau gradd yn rhoi'r canlynol i chi:

 • y gallu i gyfathrebu'n glir ac yn gryno, yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • gwell sgiliau datrys problemau a meddwl creadigol effeithiol
 • y gallu i weithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm
 • sgiliau rheoli amser a threfnu
 • gwell hunanddibyniaeth a'r gallu i ysgogi eich hun
 • sgiliau trosglwyddadwy, fel llythrennedd cyfrifiadurol a sgiliau ymchwil allweddol yn ymwneud â dulliau ansoddol a meintiol o gasglu a dadansoddi data.

Pa gyfleoedd gyrfa sydd i fyfyrwyr yn Aberystwyth?

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig.

Gallwch wella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd. 

Ynglŷn â’r Cwrs Yma

Mae'r rhaglen addysgu wedi'i chynllunio i roi golwg fanwl i chi ar natur ac achosion troseddu, a'ch helpu i ddatblygu dealltwriaeth feirniadol o wleidyddiaeth polisi cyfiawnder troseddol.

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Yn eich blwyddyn gyntaf, byddwch yn cael eich cyflwyno i'r canlynol:

 • dulliau cymdeithasegol a seicolegol o astudio ymddygiad troseddol
 • cyfraith trosedd a'r ffordd mae'r system cyfiawnder troseddol yn gweithio
 • sgiliau ymchwil sylfaenol mewn troseddeg.

Yn ystod yr ail a'r drydedd flwyddyn, bydd gennych gyfle i gyflawni'r canlynol:

 • datblygu'ch dealltwriaeth o'r berthynas rhwng theori, ymchwil ac arfer cyfiawnder troseddol
 • gwella eich sgiliau ymchwil troseddeg
 • cynnal ymchwil annibynnol ar bwnc o'ch dewis
 • cyflawni lleoliad gwaith gwirfoddol mewn lleoliad cyfiawnder troseddol.

Gallwch ddewis o blith rhestr hir o fodiwlau dewisol, gan gynnwys:

 • Safbwyntiau Beirniadol ar Garcharu
 • Heddlu, Plismona a Chymdeithas
 • Troseddau Ieuenctid a Chyfiawnder Ieuenctid
 • Seicoleg a Throseddu.

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Defnyddir ystod eang o ddulliau addysgu. Byddwch yn cael eich addysgu drwy gyfuniad o ddarlithoedd, tiwtorialau, seminarau, gweithdai a dosbarthiadau ymarferol. Bydd addysgu a goruchwyliaeth o ansawdd uchel yn eich galluogi i gyflawni eich llawn botensial. Byddwch yn cael eich annog i gymryd cyfrifoldeb am eich dysgu a'ch gwaith eich hun, ar brosiectau unigol ac mewn grwpiau.

Defnyddir nifer o ddulliau asesu gwahanol drwy gydol y rhaglen israddedig. Yn ogystal â thraethodau ac arholiadau ysgrifenedig, byddwch yn cyflawni tasgau ymarferol (e.e. cynnal cyfweliad ansoddol) ac yn rhoi cyflwyniadau unigol a grŵp. Byddwch yn cael adborth adeiladol ar bob aseiniad gwaith cwrs.

Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi i chi, a fydd yn gyswllt allweddol i chi os bydd gennych broblem neu ymholiad.

Mae cyfle hefyd i gwblhau Cynllun Datblygu Personol (CDP) yn Aberystwyth. Mae hon yn broses strwythuredig o hunanwerthuso, myfyrio a chynllunio, a fydd yn eich galluogi i olrhain eich datblygiad personol, academaidd a phroffesiynol drwy gydol eich cyfnod yn y brifysgol. Drwy gofnodi eich perfformiad academaidd ac amlygu'r sgiliau sydd gennych yn barod a'r sgiliau y bydd eu hangen arnoch ar gyfer cyflogadwyedd yn y dyfodol, bydd y portffolio CDP yn rhoi'r offer angenrheidiol i chi gynllunio'n effeithiol, datblygu dulliau llwyddiannus o astudio, ac ystyried eich dewisiadau gyrfaol a'ch dyheadau ar gyfer y dyfodol.

Tystiolaeth Myfyrwyr

Mae troseddeg yn gwrs diddorol iawn, sy'n cyfuno sawl elfen wahanol, fel hanes a seicoleg, er mwyn deall troseddu a'r system cyfiawnder troseddol. Mae ystod eang o fodiwlau diddorol i'w hastudio, gan gynnwys elfennau o droseddeg, dioddefwyr a rheoli ac atal troseddu. Robert Wade

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 96

Safon Uwch BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|