Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2022

Bydd y BSc Troseddeg gyda blwyddyn sylfaen integredig ym Mhrifysgol Aberystwyth yn rhoi ichi’r cyfle i ddatblygu dealltwriaeth o achosion troseddu a’u heffaith ar unigolion, cymunedau a chymdeithas. Mae’r cwrs blwyddyn sylfaen integredig yn ddewis perffaith i gael mynediad i’r cynllun gradd hynod boblogaidd hwn. Bydd y flwyddyn sylfaen yn rhoi ichi sail gadarn i fynd ymlaen i fwynhau’r radd israddedig lawn yn eich ail flwyddyn.

Trosolwg o'r Cwrs

Byddwch yn gwneud defnydd helaeth o ddamcaniaethau cymdeithasegol, seicolegol a chyfreithiol ac esiamplau go iawn i archwilio achosion trosedd, sut y diffinnir trosedd, a pham yr ystyrir ymddygiadau penodol yn rhai troseddol. Byddwch yn archwilio effaith troseddu a throseddiaeth ar ddioddefwyr a chymdeithas, ac yn archwilio amrywiaeth eang o safbwyntiau troseddegol, o gyflwyno Troseddeg Glasurol i’r meysydd newydd sy’n tyfu’n gynyddol ar frig y byd troseddegol, megis troseddu yn erbyn bywyd gwyllt a’r amgylchedd. Byddwch hefyd yn datblygu’ch gallu i ddadansoddi’r ymchwil gyfredol a’r ddadl ynghylch trosedd a throseddiaeth, y wybodaeth am sut a pham y mae pobl yn troseddu, a’r sgiliau i gymhwyso’ch gwybodaeth mewn sefyllfaoedd go iawn.

Dyma rai o’r cyfleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr Troseddeg (gyda blwyddyn sylfaen integredig) yn Aberystwyth:

 • cael eich dysgu gan droseddegwyr sy’n weithgar ym maes ymchwil
 • y cyfle i wneud profiad gwaith ym maes cyfiawnder troseddol
 • y cyfle i astudio Troseddeg sy’n benodol i Gymru
 • elwa o’n cysylltiadau cryf ag asiantaethau cyfiawnder troseddol lleol
 • ymgymryd ag ymchwil annibynnol ym maes troseddeg o dan oruchwyliaeth.


Ein Staff

Mae gan staff Adran y Gyfraith a Throseddeg gan mwyaf naill ai gymwysterau hyd at safon PhD neu mae ganddynt brofiad proffesiynol a chymwysterau fel cyfreithwyr wrth eu gwaith. Mae gan lawer o'r staff hefyd gymhwyster dysgu uwchraddedig (Addysg Uwch).

Modiwlau Dechrau Medi - 2022

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Sylfaen Sgiliau Academaidd 1 CY01020 20
Sylfaen Sgiliau Academaidd 2 CY01120 20
Foundation - Dialogue GS00120 20
Foundation in Liberal Arts GS00220 20
Information in a Post-Truth World GS01120 20
Learning Experience GS00320 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Rheoli ac Atal Troseddu CT10320 20
Cyfraith Droseddol CT10520 20
Criminology in Action LC14120 20
Troseddeg a Sgiliau Hanfodol ar Gyfer Troseddegwyr CT13120 20
Cyflwyniad i Droseddeg CT12220 20
System Cyfreithiol a Chyfiawnder Troseddol CT10120 20

Gyrfaoedd

Mae Troseddeg yn cynnig sail academaidd ragorol ar gyfer gyrfaoedd yn y sector cyfiawnder troseddol. Mae ein graddedigion wedi dod o hyd i waith mewn meysydd yn cynnwys yr Heddlu, Gwasanaeth Carchar EM, y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol, a chyfiawnder ieuenctid. Gall cyflawni’r radd hon hefyd gynnig cyfleoedd i weithio ym maes dadansoddi trosedd neu gudd-wybodaeth, gofal cymdeithasol a gwaith cymdeithasol.

Ynglŷn â’r Cwrs Yma

Dyma’r modiwlau y mae’n bosibl y byddwch yn eu hastudio ar y cwrs hwn.

Y flwyddyn gyntaf:

 • Sylfaen Sgiliau Academaidd 1 a 2/Academic Skills Foundation 1 & 2
 • Critical Thinking and Research Skills
 • Foundation - Dialogue
 • Foundation in Liberal Arts
 • Learning Experience.

Yr ail flwyddyn:

 • Sgiliau Hanfodol ar gyfer Troseddegwyr/Essential Skills for Criminologists
 • Cyflwyniad i Droseddeg/Introduction to Criminology
 • Systemau Cyfreithiol a Chyfiawnder Troseddol/Legal and Criminal Justice Systems
 • Rheoli ac Atal Troseddu/Crime Control and Prevention
 • Cyfraith Droseddol/Criminal Law
 • Troseddeg ar Waith/Criminology in Action.

Y drydedd flwyddyn a’r flwyddyn olaf:

 • Troseddeg Feirniadol a Radical/Critical and Radical Criminology
 • Traethawd Estynedig Troseddeg/Criminology Dissertation
 • Sgiliau Ymchwil Meintiol/Quantitative Research Skills
 • Trosedd a Chyfiawnder Ieuenctid/Youth Crime and Justice.

Dyma rai o’r modiwlau dewisol y gallwch eu hastudio i ddatblygu eich diddordebau arbenigol:

 • Animal Abuse and Wildlife Crime
 • Crime and the Media
 • Drugs and Crime
 • Yr Heddlu, Plismona a’r Gymdeithas/Police, Policing and Society
 • Principles of Evidence
 • Victimology.


Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS

Safon Uwch Available to those who are studying for, or who have completed Level 3 qualifications (eg, A-Levels or BTEC diploma) and to mature-aged candidates without formal qualifications who have suitable background education, experience and motivation.

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
Available to those who are studying for, or who have completed Level 3 qualifications (eg, A-Levels or BTEC diploma) and to mature-aged candidates without formal qualifications who have suitable background education, experience and motivation.

Bagloriaeth Ryngwladol:
Available to those who are studying for, or who have completed Level 3 qualifications (eg, A-Levels or BTEC diploma) and to mature-aged candidates without formal qualifications who have suitable background education, experience and motivation.

Bagloriaeth Ewropeaidd:
Available to those who are studying for, or who have completed Level 3 qualifications (eg, A-Levels or BTEC diploma) and to mature-aged candidates without formal qualifications who have suitable background education, experience and motivation.

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|