BSc

Troseddeg a Seicoleg Droseddol

Troseddeg a Seicoleg Droseddol Cod M9C6 Dewch i Ddiwrnod Agored Dewch i Ddiwrnod Agored

Ymgeisio Nawr

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2022

Troseddeg a Seicoleg Droseddol 

BSc (Anrh)

Mae Troseddeg a Seicoleg Droseddol yn radd thematig ym maes troseddeg a fydd yn rhoi cyfle ichi astudio trosedd ac ymddygiad troseddol o safbwynt seicolegol. Mae’r cwrs yn ymchwilio i ymddygiad a meddyliau troseddwyr, achosion ac effeithiau troseddolrwydd, a sut i atal ymddygiad troseddol, a hynny trwy lens ddeuol troseddeg a seicoleg. Mae hefyd yn ymchwilio i’r defnydd o seicoleg gyfreithiol a fforensig mewn agweddau ar ymchwiliadau’r heddlu a’r system cyfiawnder troseddol.

Trosolwg o'r Cwrs

Mae Troseddeg a Seicoleg Droseddol yn radd thematig ym maes troseddeg a fydd yn rhoi cyfle ichi astudio trosedd ac ymddygiad troseddol o safbwynt seicolegol. Mae’r cwrs yn ymchwilio i ymddygiad a meddyliau troseddwyr, achosion ac effeithiau troseddolrwydd, a sut i atal ymddygiad troseddol, a hynny trwy lens ddeuol troseddeg a seicoleg. Mae hefyd yn ymchwilio i’r defnydd o seicoleg gyfreithiol a fforensig mewn agweddau ar ymchwiliadau’r heddlu a’r system cyfiawnder troseddol.

Byddwch yn archwilio’r rhesymau y mae pobl yn troseddu, yn ogystal â pham y diffinnir rhai gweithredoedd penodol yn rhai troseddol. Bydd ein hacademyddion sy’n weithgar ym maes ymchwil yn eich hyfforddi yn nulliau sylfaenol ymchwil droseddegol, a bydd hyn yn rhoi ichi’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer gwerthuso astudiaethau damcaniaethol ac empirig yn y maes hwn mewn modd beirniadol.

Dyma rai o’r cyfleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr Troseddeg a Seicoleg Droseddol yn Aberystwyth:

 • cael eich dysgu gan droseddegwyr sy’n weithgar ym maes ymchwil
 • y cyfle i wneud profiad gwaith ym maes cyfiawnder troseddol
 • elwa o’n cysylltiadau cryf ag asiantaethau cyfiawnder troseddol lleol
 • ymgymryd ag ymchwil annibynnol ym maes troseddeg dan oruchwyliaeth.


Ein Staff

Mae gan staff Adran y Gyfraith a Throseddeg gan mwyaf naill ai gymwysterau hyd at safon PhD neu mae ganddynt brofiad proffesiynol a chymwysterau fel cyfreithwyr wrth eu gwaith. Mae gan lawer o'r staff hefyd gymhwyster dysgu uwchraddedig (Addysg Uwch).

Modiwlau Dechrau Medi - 2022

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Rheoli ac Atal Troseddu CT10320 20
Criminology in Action LC14120 20
Troseddeg a Sgiliau Hanfodol ar Gyfer Troseddegwyr CT13120 20
Foundations of Psychology LC13620 20
Cyflwyniad i Droseddeg CT12220 20
System Cyfreithiol a Chyfiawnder Troseddol CT10120 20

Gyrfaoedd

Mae Troseddeg a Seicoleg Droseddol yn cynnig sail academaidd ragorol ar gyfer gyrfaoedd yn y sector cyfiawnder troseddol, yn cynnwys yr heddlu, Gwasanaeth Carchar EM, y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol, a chyfiawnder ieuenctid. Gall cyflawni’r radd hon hefyd gynnig cyfleoedd i weithio ym maes dadansoddi trosedd neu gudd-wybodaeth, gofal cymdeithasol a gwaith cymdeithasol.

Ynglŷn â’r Cwrs Yma

Dyma’r modiwlau y mae’n bosibl y byddwch yn eu hastudio ar y cwrs hwn.

Y flwyddyn gyntaf:

 • Sgiliau Hanfodol ar gyfer Troseddegwyr/Essential Skills for Criminologists
 • Cyflwyniad i Droseddeg/Introduction to Criminology
 • Systemau Cyfreithiol a Chyfiawnder Troseddol/Legal and Criminal Justice Systems
 • Rheoli ac Atal Troseddu/Crime Control and Prevention
 • Troseddeg ar Waith/Criminology in Action
 • Foundations of Psychology.

Yr ail flwyddyn a’r flwyddyn olaf:

 • Sgiliau Ymchwil Meintiol/Quantitative Research Skills
 • Psychological Explanations of Criminal Behaviour
 • Psychopathology
 • Treatment and Rehabilitation of Offenders
 • Traethawd Estynedig Empeiraidd neu Draethawd Estynedig y Gyfraith a Throseddeg/Empirically Based Dissertation or Law and Criminology Dissertation.

Mae’r modiwlau dewisol y gallwch eu hastudio i ddatblygu eich diddordebau arbenigol yn cynnwys:

 • Animal Abuse and Wildlife Crime
 • Crime and the Media
 • Criminal Justice and the Penal System
 • Troseddeg Feirniadol a Radical/Critical and Radical Criminology
 • Drugs and Crime
 • Yr Heddlu, Plismona a’r Gymdeithas/Police, Policing and Society
 • Principles of Evidence
 • Wrongful Convictions in a Criminological Context
 • Troseddau a Chyfiawnder Ieuenctid/Youth Crime and Justice
 • Victimology.


Tystiolaeth Myfyrwyr

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 96

Safon Uwch BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|