BSc

Troseddeg a Chymdeithaseg

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2022

Bydd y radd BSc mewn Troseddeg a Chymdeithaseg yn eich galluogi i ddysgu am y cysyniadau sy’n allweddol i ddeall sut mae trosedd a gwyredd yn cael eu hystyried gan gymdeithas. Cewch gyfle i archwilio natur ryngddisgyblaethol trosedd, troseddiaeth a chymdeithas yn ogystal â’r berthynas rhwng Cymdeithas a throsedd.

Trosolwg o'r Cwrs

Bydd y cynllun gradd hwn yn rhoi dealltwriaeth fanwl ichi o’r gymdeithas a throseddu, a bydd yn eich cyflwyno i safbwyntiau newydd ar anghydraddoldeb cymdeithasol a newid cymdeithasol sy’n digwydd yn lleol ac yn rhyngwladol.

Trwy roi golwg fanwl ar droseddeg o safbwynt cymdeithasegol, bydd ein gradd yn rhoi ichi’r wybodaeth ddatblygedig a’r sgiliau dadansoddi sydd eu hangen er mwyn gweithio yn y sectorau cyhoeddus a chymdeithasol, yn ogystal â’r system cyfiawnder troseddol. Mae hefyd yn fan cychwyn gwych ar gyfer astudiaethau pellach.

Dyma rai o’r cyfleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr Troseddeg a Chymdeithaseg yn Aberystwyth:

 • cael eich dysgu gan droseddegwyr sy’n weithgar ym maes ymchwil
 • y cyfle i wneud profiad gwaith ym maes cyfiawnder troseddol
 • elwa o’n cysylltiadau cryf ag asiantaethau cyfiawnder troseddol lleol
 • ymgymryd ag ymchwil annibynnol ym maes troseddeg dan oruchwyliaeth.


Ein Staff

Mae gan staff Adran y Gyfraith a Throseddeg gan mwyaf naill ai gymwysterau hyd at safon PhD neu mae ganddynt brofiad proffesiynol a chymwysterau fel cyfreithwyr wrth eu gwaith. Mae gan lawer o'r staff hefyd gymhwyster dysgu uwchraddedig (Addysg Uwch).

Yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear: mae gan bob un o'r darlithwyr gymhwyster hyd at safon PhD neu maent yn gweithio tuag at PhD.

Modiwlau Dechrau Medi - 2022

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Rheoli ac Atal Troseddu CT10320 20
Troseddeg a Sgiliau Hanfodol ar Gyfer Troseddegwyr CT13120 20
Cyflwyniad i Droseddeg CT12220 20
Key Concepts in Sociology GS16120 20
Place and Identity GS14220 20
Understanding Sameness and Difference GS15120 20

Gyrfaoedd

Mae Troseddeg a Chymdeithaseg yn cynnig sail academaidd ragorol ar gyfer gyrfaoedd yn y sector cyfiawnder troseddol, yn cynnwys yr heddlu, Gwasanaeth Carchar EM, y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol, a chyfiawnder ieuenctid. Gall cyflawni’r radd hon hefyd gynnig cyfleoedd i weithio ym maes dadansoddi trosedd neu gudd-wybodaeth, gofal cymdeithasol a gwaith cymdeithasol.

Ynglŷn â’r Cwrs Yma

Dyma’r modiwlau y mae’n bosibl y byddwch yn eu hastudio ar y cwrs hwn.

Y flwyddyn gyntaf:

 • Rheoli ac Atal Troseddu/Crime Control and Prevention
 • Sgiliau Hanfodol ar gyfer Troseddegwyr/Essential Skills for Criminologists
 • Cyflwyniad i Droseddeg/Introduction to Criminology
 • Key Concepts in Sociology
 • Place and Identity
 • Understanding Sameness and Difference.

Yr ail flwyddyn a’r flwyddyn olaf:

 • Sgiliau Ymchwil Meintiol/Quantitative Research Skills
 • Introduction to Social Theory
 • Understanding (in)equality and (in)justice
 • Traethawd Estynedig Empeiraidd neu Draethawd Estynedig y Gyfraith a Throseddeg/Empirically Based Dissertation or Law and Criminology Dissertation
 • Troseddeg Feirniadol a Radical/Critical and Radical Criminology.

Mae’r modiwlau dewisol y gallwch eu hastudio i ddatblygu eich diddordebau arbenigol yn cynnwys:

 • Animal Abuse and Wildlife Crime
 • Contemporary Global Migration
 • Crime and the Media
 • Drugs and Crime
 • Everyday Social Worlds
 • Yr Heddlu, Plismona a’r Gymdeithas/Police, Policing and Society
 • Psychological Explanations of Criminal Behaviour
 • Psychopathology
 • Treatment and Rehabilitation of Offenders
 • Victimology.


Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 96

Safon Uwch BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|