LLB

Cyfraith a Throseddeg

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2022

Cyfraith a Throseddeg 

LLB (Anrh)

Mae’r cwrs hwn yn gyfle ichi astudio am radd yn y Gyfraith ynghyd â dod i ddeall mwy am achosion a goblygiadau troseddu. Mae’r cwrs LLB Cyfraith a Throseddeg yn berffaith ar gyfer y rhai sydd â’u bryd ar yrfa uchelgeisiol yn y gyfraith a’r system cyfiawnder troseddol yn yr 21ain ganrif.

Trosolwg o'r Cwrs

Cewch gyfle drwy gydol y cwrs Cyfraith a Throseddeg i ymarfer eich sgiliau wrth astudio. Mae lleoliadau gwaith ar gael ar gyfer y rhaglen hon - rydym yn anfon ein myfyrwyr at gyflogwyr lleol perthnasol - er mwyn ichi gael profiad gwaith ochr yn ochr ag astudio’r gwaith theori. Fe’ch anogir i roi eich sgiliau ar waith yn ein Clinig Cyfraith Teulu er mwyn ichi allu helpu pobl a chael eich blas cyntaf ar y gyfraith ar waith.

Dyma rai o’r cyfleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr Cyfraith a Throseddeg yn Aberystwyth:

 • cael eich dysgu gan staff proffesiynol - llawer ohonynt wedi bod yn fargyfreithwyr a chyfreithwyr, ac felly’n rhoi gwedd ymarferol ar eich astudiaethau damcaniaethol
 • y cyfle i ddatblygu’ch sgiliau eirioli ac ymgyfreitha trwy ymuno â’r gymdeithas ymryson
 • ymgysylltu â gweithwyr proffesiynol sydd ag arbenigedd ym meysydd troseddeg, cyfiawnder troseddol, a chyfraith a threfn
 • cyfleoedd i gynorthwyo ymarferwyr cyfreithiol gyda gweithgareddau cynghori cleientiaid
 • cyfleoedd profiad gwaith ym meysydd busnes, cyfiawnder troseddol, awdurdodau lleol, a’r llysoedd
 • y cyfle i astudio’r saith sylfaen gwybodaeth gyfreithiol sy’n ofynnol gan Fwrdd Safonau’r Bar (i fargyfreithwyr) i gael mynediad i’r cwrs proffesiynol. Bydd y pynciau hyn yn rhoi sylfaen gadarn i’r myfyrwyr hynny sy’n dymuno sefyll yr Arholiad Cymhwyso Cyfreithwyr.


Ein Staff

Mae gan staff Adran y Gyfraith a Throseddeg gan mwyaf naill ai gymwysterau hyd at safon PhD neu mae ganddynt brofiad proffesiynol a chymwysterau fel cyfreithwyr wrth eu gwaith. Mae gan lawer o'r staff hefyd gymhwyster dysgu uwchraddedig (Addysg Uwch).

Modiwlau Dechrau Medi - 2022

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Rheoli ac Atal Troseddu CT10320 20
Cyfraith Droseddol CT10520 20
Cyflwyniad i Droseddeg CT12220 20
Sgiliau ac Ymchwil Cyfreithiol CT10420 20
System Cyfreithiol a Chyfiawnder Troseddol CT10120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Contract Law LC13820 20
Criminology in Action LC14120 20
Cyfraith Camwedd CT11120 20
Cyfraith Cytundebau CT13820 20
Foundations of Psychology LC13620 20
Tort LC11120 20
Troseddeg ar Waith CT14120 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Commercial Law LC36220 20
Company Law LC37220 20
Criminal Justice and the Penal System LC36320 20
Cyfraith Tir CT34820 20
Cyfraith a Pholisi Cymru CT32120 20
Drugs and Crime LC38220 20
Ecwiti a Chyfraith Ymddiriedolaethau CT34920 20
Employability Skills for Professionals LC36620 20
Environmental Law LC37720 20
Equity and Trusts LC34920 20
Family and Child Law LC36420 20
Human Rights LC35220 20
Intellectual Property Law LC38620 20
International Law LC36920 20
Labour Law LC36820 20
Land Law LC34820 20
Law and Criminology Dissertation LC39020 20
Medicine Ethics and the Law LC36720 20
Principles of Evidence LC36520 20
Sgiliau Cyflogadwyedd ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol CT36620 20
Traethawd Estynedig y Gyfraith a Throseddeg CT39020 20
Contemporary Issues in Criminology LC34220 20
Crime and Punishment in Historical Perspective LC33020 20
Criminal Justice Placement LC32520 20
Criminal Law LC30520 20
Critical Perspectives on Imprisonment LC32020 20
Critical and Radical Criminology LC37120 20
Cyflwyniad i Droseddeg CT32220 20
Cyfraith Troseddol CT30520 20
Empirically Based Criminology Dissertation LC30140 40
Introduction to Criminology LC32220 20
Police, Policing and Society LC31020 20
Psychological Explanations of Criminal Behaviour LC38120 20
Psychology and Crime LC34020 20
Traethawd Estynedig Empeiraidd Troseddeg CT30140 40
Treatment and Rehabilitation of Offenders LC39120 20
Trosedd a Chosb o Safbwynt Hanesyddol CT33020 20
Troseddeg Feirniadol a Radical CT37120 20
Youth Crime and Justice LC36120 20
Yr Heddlu, Plismona a'r Gymdeithas CT31020 20

Gyrfaoedd

Mae gradd mewn Cyfraith a Throseddeg o Brifysgol Aberystwyth yn gymhwyster gwerthfawr ar gyfer ystod o yrfaoedd. Mae graddedigion diweddar yn llwyddo mewn troseddeg, rheoli ariannol, busnes, adnoddau dynol, cysylltiadau rhyngwladol, newyddiaduraeth ac addysg. Wrth gwblhau’r radd hon, bydd gennych allu i’w defnyddio yn y byd go-iawn, a fydd yn eich galluogi i lywio eich dyfodol a datblygu gyrfa deilwng.


Ynglŷn â’r Cwrs Yma

Dyma’r modiwlau y mae’n bosibl y byddwch yn eu hastudio ar y cwrs hwn.

Y flwyddyn gyntaf:

 • Cyflwyniad i Droseddeg/Introduction to Criminology
 • Y Gyfraith ar Waith neu Cyflwyniad i Droseddeg/Law in Action or Introduction to Criminology
 • Systemau Cyfreithiol a Chyfiawnder Troseddol/Legal and Criminal Justice Systems
 • Sgiliau ac Ymchwil Cyfreithiol/Legal Skills and Research
 • Rheoli ac Atal Troseddu/Crime Control and Prevention
 • Cyfraith Droseddol/Criminal Law.

Yr ail flwyddyn:

Byddwch yn dewis o blith modiwlau dewisol yn cynnwys:

 • Commercial Law
 • Criminal Justice and the Penal System
 • Drugs and Crime
 • Environmental Law
 • Humanitarian Law
 • Yr Heddlu, Plismona a’r Gymdeithas/Police, Policing and Society
 • Psychological Explanations of Criminal Behaviour.

Y flwyddyn olaf:

 • Traethawd Estynedig y Gyfraith a Throseddeg/Law and Criminology Dissertation.


Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 128 - 104

Safon Uwch ABB-BCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|