BA

Celfyddyd Gain

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2024

Mae ein gradd Celfyddyd Gain wedi ei chynllunio mewn modd a fydd yn datblygu, ehangu a dyfnhau’ch sgiliau mewn amrywiol gyfryngau. Mae’r disgyblaethau a ddysgir yn yr Ysgol Gelf yn cynnwys peintio, gwneud printiau, lluniadu, ffotograffiaeth, darlunio llyfrau, creu ffilmiau, sain, a gosodiadau arbrofol, a pherfformiadau safle-benodol. Mae ein cynllun gradd ar sail modiwlau yn caniatáu ichi symud o un cyfrwng i’r llall a dewis llwybrau, cwricwla, dulliau asesu a chyfleoedd dysgu sy’n gweddu orau i’ch diddordebau a’ch gallu chi.

Yn ogystal â chynnig sylfaen gadarn mewn technegau a chyfryngau, mae’r cynllun hwn yn annog ailystyried sgiliau traddodiadol yng nghyd-destun arferion cyfoes, cysyniadol. Bydd darlunio’n rhan hanfodol o’ch hyfforddiant. O’r herwydd, mae’n cael lle canolog yn y cwricwlwm, yn enwedig ym mlwyddyn gyntaf yr astudiaethau. I’r sawl sy’n dewis cofrestru ar eu cyfer, cynhelir dosbarthiadau darlunio ffigyrau bob wythnos ar bob lefel astudio.

Mae eich gallu i ddefnyddio eich gwybodaeth a’ch sgiliau yn bwysig i ni. Wedi sylfaen gadarn mewn deunyddiau a thechnegau yn y flwyddyn gyntaf ceir llwybr arbenigol neu un ehangach ei gwmpas trwy’r cynllun. Bydd hyn yn eich cynorthwyo i archwilio eich diddordebau a sefydlu eich hun fel ymarferydd celf yn y farchnad sydd ohoni heddiw. Bydd eich arferion celf yn seiliedig ar hanes celf. Yn ogystal, mae’r gwaith dysgu yn yr Ysgol yn gwneud defnydd helaeth o gasgliadau ein hamgueddfa ac arddangosfeydd teithiol i ddatblygu eich dealltwriaeth o’r byd celf cyfoes.

Dyma rai o’r cyfleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr Celfyddyd Gain yn Aberystwyth:

 • y gallu i ddechrau ar y cynllun gradd yn syth o’r ysgol neu o gwrs sylfaen celf
 • hyfforddiant sy’n cysylltu sgiliau traddodiadol ag arferion a damcaniaethau cyfoes
 • dilyn modiwlau galwedigaethol ac ymwneud ag astudio celf yn guradurol
 • mynediad i gasgliadau ein hamgueddfa o gelfyddyd gain ac addurnol
 • cyfrannu at arddangosfeydd cyhoeddus yn rhan o’ch cynllun gradd.


Trosolwg o'r Cwrs

Pam astudio Celfyddyd Gain ym Mhrifysgol Aberystwyth?

Yn ogystal â chynnig sylfaen gadarn mewn technegau a chyfryngau, mae’r cynllun hwn yn annog ailystyried sgiliau traddodiadol yng nghyd-destun arferion cyfoes, cysyniadol. Bydd darlunio’n rhan hanfodol o’ch hyfforddiant. O’r herwydd, mae’n cael lle canolog yn y cwricwlwm, yn enwedig ym mlwyddyn gyntaf yr astudiaethau. I’r sawl sy’n dewis cofrestru ar eu cyfer, cynhelir dosbarthiadau darlunio ffigyrau bob wythnos ar bob lefel astudio.

Mae eich gallu i ddefnyddio eich gwybodaeth a’ch sgiliau yn bwysig i ni. Wedi sylfaen gadarn mewn deunyddiau a thechnegau yn y flwyddyn gyntaf ceir llwybr arbenigol neu un ehangach ei gwmpas trwy’r cynllun. Bydd hyn yn eich cynorthwyo i archwilio eich diddordebau a sefydlu eich hun fel ymarferydd celf yn y farchnad sydd ohoni heddiw. Bydd eich arferion celf yn seiliedig ar hanes celf. Yn ogystal, mae’r gwaith dysgu yn yr Ysgol yn gwneud defnydd helaeth o gasgliadau ein hamgueddfa ac arddangosfeydd teithiol i ddatblygu eich dealltwriaeth o’r byd celf cyfoes.

Dyma rai o’r cyfleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr Celfyddyd Gain yn Aberystwyth:

 • y gallu i ddechrau ar y cynllun gradd yn syth o’r ysgol neu o gwrs sylfaen celf
 • hyfforddiant sy’n cysylltu sgiliau traddodiadol ag arferion a damcaniaethau cyfoes
 • dilyn modiwlau galwedigaethol ac ymwneud ag astudio celf yn guradurol
 • mynediad i gasgliadau ein hamgueddfa o gelfyddyd gain ac addurnol
 • cyfrannu at arddangosfeydd cyhoeddus yn rhan o’ch cynllun gradd.
Ein Staff

Drwy ymwneud yn weithredol ag ymarfer, hanes a churadu celf, mae staff yr Ysgol Gelf yn ceisio darparu amgylchedd dysgu cyfoethog i'r myfyrwyr. Mae eu profiad fel artistiaid sy'n arddangos eu gwaith, haneswyr celf sy'n cyhoeddi eu gwaith, a churaduriaid gweithredol yn llywio eu gwaith dysgu.

Modiwlau Dechrau Medi - 2024

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Gyrfaoedd

Cyfleoedd gyrfaol

Ar ôl cwblhau'r radd hon, bydd gennych alluoedd yn barod ar gyfer y byd go iawn ac a fydd yn eich galluogi i ddilyn gyrfa fel haneswyr celf, curadwyr a gweinyddwyr.

Ymhlith y cyflogwyr mae:

 • Cyngor y Celfyddydau
 • Academi Frenhinol y Celfyddydau
 • Tate
 • Amgueddfa'r Victoria and Albert
 • Ymddiriedolaeth y Casgliadau Brenhinol.

Mae ein graddedigion yn:

 • arlunwyr proffesiynol
 • darlunwyr llyfrau
 • ffotograffwyr
 • addysgwyr prifysgol
 • athrawon ysgol uwchradd
 • rheolwyr orielau celf
 • curadwyr arddangosfeydd.

Dysgu ac Addysgu

Dyma'r modiwlau y mae'n bosibl y byddwch yn eu hastudio ar y cwrs hwn.

Y flwyddyn gyntaf:

 • Drawing: Looking, Seeing, Thinking
 • Drawing: Extended Practice
 • Painting: Looking, Seeing, Thinking
 • Painting: Extended Practice
 • Looking into Landscape: Reading, Researching, Responding.

Yr ail flwyddyn:

 • Professional Practice for Students of Art.

Y flwyddyn olaf:

 • Research and Process in Practice
 • Exhibition 2: Graduation Show.

Tystiolaeth Myfyrwyr

Mae'r darlithwyr yn frwdfrydig ac yn wybodus iawn am gelf a'u disgyblaeth eu hunain. Rwy'n teimlo fy mod yn tyfu ac yn gwella fel artist oherwydd bod fy nhiwtor yn cymryd amser i roi adborth adeiladol i mi. Amelia Jenkinson

Rwy'n dwlu ar yr amrywiaeth a geir ym maes Celfyddyd Gain. Does dim rheolau pendant ar gyfer y gwaith y gallwch ei greu ac fe gewch bob rhyddid i fynegi eich syniadau ym mha bynnag ffordd yr ydych yn dymuno. Mae'r tiwtoriaid yn cynnig cymorth ac anogaeth ac mae rhywun ar gael i gynnig arweiniad bob amser, yn aelod staff neu'n un o'r myfyrwyr eraill. Jamie Carpenter-White

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 104

Safon Uwch BBB-BCC gan gynnwys B mewn Celf neu bwnc perthnasol, a phortffolio boddhaol.

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
Cymraeg neu Saesneg

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM, plus satisfactory portfolio

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28, plus satisfactory portfolio

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall, plus satisfactory portfolio

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|