BA

Ysgrifennu Creadigol a Chelfyddyd Gain

BA Ysgrifennu Creadigol a Chelfyddyd Gain Cod WW18 Dewch i Ddiwrnod Agored Dewch i Ddiwrnod Agored

Ymgeisio Nawr

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2024

Bydd Ysgrifennu Creadigol a Chelfyddyd Gain ym Mhrifysgol Aberystwyth yn eich galluogi i ddatblygu sgiliau newydd neu ehangu a dyfnhau'r sgiliau sydd gennych ym maes paentio, creu printiau, ffotograffiaeth i enwi dim ond rhai, gan ddatgelu'r geiriau sydd wedi siapio'n byd ac ymgolli ynddynt ar yr un pryd. Bydd y radd drawsddisgyblaethol hon yn eich cyflwyno i ddiwydiant sy'n ehangu'n barhaus, gan roi dechrau addawol a manteisiol i chi ar ôl graddio. Dan arweiniad arbenigol awduron sydd wedi ennill gwobrau ac arbenigwyr Celfyddyd Gain, byddwch yn datgelu doniau cudd, ac yn dysgu pa fath o artist ydych chi. Ar ôl gorffen y radd hon, nid yn unig y bydd gennych bortffolio o ddeunydd creadigol rhagorol, ond bydd gennych hefyd sgiliau a nodweddion er mwyn ffynnu mewn unrhyw weithle. 

Trosolwg o'r Cwrs

Pam astudio Ysgrifennu Creadigol gyda Chelfyddyd Gain ym Mhrifysgol Aberystwyth? 

 • Byddwch yn elwa drwy gaffael arbenigedd technegol mewn ffordd ddisgybledig, ffurfio deallusrwydd creadigol, ac ymwybyddiaeth hanesyddol, feirniadol, ddamcaniaethol a chyfoes o arfer Celfyddyd Gain.
 • Mae Ysgol Gelf Prifysgol Aberystwyth wedi'i dyfarnu â Statws Amgueddfa Achrededig gan Gyngor Celfyddydau Lloegr. Mae hyn yn dangos bod ein gwaith yn gofalu ac yn rheoli'r casgliadau o'r safon uchaf. 
 • Gallwch archwilio cysylltiadau rhwng meddwl creadigol a beirniadol, a datblygu dealltwriaeth ddofn o'r gydberthynas rhwng arfer proffesiynol a meddwl dychmygus.
 • Byddwch yn dysgu gan staff profiadol, sy'n artistiaid, awduron, curaduron a haneswyr celf sydd ag enwau da yn rhyngwladol.
 • Gallwch gymryd rhan mewn ymweliadau astudio ym Mhrydain neu dramor (ymhlith lleoliadau blaenorol mae Madrid, Paris, Rhufain, Amsterdam, Efrog Newydd, Fiena, Barcelona, Fenis, Moscow, St Petersburg, Fflorens, Bwdapest a Lisbon).
 • Yn ystod eich blwyddyn olaf, bydd gennych gyfle i gymryd rhan mewn encil ysgrifennu mewn tŷ gwledig yn y canolbarth – cyfle gwych i dreulio amser gyda chydfyfyrwyr a staff, gan ddatblygu'ch traethodau hir a phrosiectau'r flwyddyn olaf, mewn lleoliad gwledig ac ysblennydd.
Ein Staff

Drwy ymwneud yn weithredol ag ymarfer, hanes a churadu celf, mae staff yr Ysgol Gelf yn ceisio darparu amgylchedd dysgu cyfoethog i'r myfyrwyr. Mae eu profiad fel artistiaid sy'n arddangos eu gwaith, haneswyr celf sy'n cyhoeddi eu gwaith, a churaduriaid gweithredol yn llywio eu gwaith dysgu.

Modiwlau Dechrau Medi - 2024

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Beginning the Novel WR20220 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Book Illustration 1 AR21820 20
Book Illustration 2 AR21930 30
Interdisciplinary Practice 3 AR25320 20
Interdisciplinary Practice 4 AR25420 20
Introduction to Design and Illustration 1 AR29820 20
Introduction to Design and Illustration 2 AR29930 30
Life Studies 1 AR22110 10
Life Studies 2 AR22210 10
Painting 1 AR20120 20
Painting 2 AR20230 30
Painting 3 AR20920 20
Painting 4 AR21030 30
Photography 1 AR20720 20
Photography 2 AR20830 30
Photography 3 AR21620 20
Photography 4 AR21730 30
Printmaking 1: Etching and Relief Printing AR22320 20
Printmaking 2: Etching and Relief Printing AR22430 30
Printmaking 3: Screenprinting, lithography & hybrid printing AR22520 20
Printmaking 4: Screenprinting, lithography & hybrid printing AR22630 30
Professional Practice for Students of Art AR23210 10
A Century in Crisis: 1790s to 1890s WL20720 20
Adventures with Poetry WR22120 20
Effective Academic and Professional Communication 1 IC27720 20
Shaping Plots WR21720 20
Short stories: Grit and Candour WL20320 20
Telling True Stories: ways of Writing Creative Non-Fiction WR21120 20
Writing Selves WR20620 20
Classical Drama and Myth CL20320 20
Contemporary Queer Fiction EN21620 20
Contemporary Writing and Climate Crisis EN21120 20
In the Olde Dayes: Medieval Texts and Their World EN23120 20
Literary Geographies EN21020 20
Literary Modernisms EN20920 20
Literary Theory: Debates and Dialogues EN20120 20
Literature and Climate in the Nineteenth Century EN21220 20
Literature since the '60s EN22920 20
Place and Self EN22120 20
TESOL Approaches, Methods and Teaching Techniques IC23420 20
Writing Women for the Public Stage, 1670-1780 EN28720 20

Gyrfaoedd

Pa ragolygon gyrfa fydd gen i?

Mae llawer o'n graddedigion yn awduron llwyddiannus yn y meysydd canlynol:

 • Ffuglen
 • Ffeithiol
 • Barddoniaeth
 • Sgriptio
 • Radio
 • Theatr.

Mae rhai o'n graddedigion wedi mynd i yrfaoedd llwyddiannus eraill:

 • Cyhoeddi
 • Golygu
 • Newyddiaduraeth
 • Marchnata a Chyfathrebu
 • Addysgu.

Ynghyd â sefydlu gyrfaoedd fel artistiaid sy'n ymarfer, mae rhai o'n graddedigion wedi cael eu cyflogi gan y canlynol:

 • Y Cyngor Dylunio
 • Cyngor y Celfyddydau
 • Oriel Tate
 • Amgueddfa Fictoria ac Albert
 • Academi Frenhinol y Celfyddydau
 • Cwmni Teledu Carlton
 • The Observer
 • Oriel Saatchi
 • Damien Hirst
 • BBC
 • Cylchgrawn Viz
 • Yr Ymddiriedolaeth Casgliadau Brenhinol.

Pa gyfleoedd i wella gyrfa sydd ar gael i fi fel myfyriwr?

Bydd Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn chwarae rhan hanfodol yn eich cyfleoedd dysgu, gan ganiatáu i staff a myfyrwyr ddod ynghyd gyda'r nod o ymgysylltu, gweithio a dysgu mewn diwylliant creadigol ffyniannus a dynamig. Yma gallech arddangos eich gwaith, ymgysylltu a rhwydweithio gydag eraill, a datblygu sgiliau gydol oes sy'n werthfawr i gyflogwyr yn y diwydiannau creadigol a'r tu hwnt.

Bydd ein gradd yn eich galluogi i ddatblygu:

 • y gallu i fynegi syniadau a chyfathrebu gwybodaeth yn effeithiol mewn ystod eang o gyd-destunau
 • sgiliau rhagorol yn creu, ffurfio a thrin y gair ysgrifenedig
 • tystiolaeth o'ch gallu i ddatrys problemau yn effeithiol
 • meddwl creadigol ardderchog, wedi'i lywio gan fanwl gywirdeb beirniadol
 • y gallu i weithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm
 • sgiliau rheoli amser a threfnu ardderchog, gan gynnwys y gallu i weithio i derfynau amser
 • hunanddibyniaeth a'r gallu i ysgogi eich hunan, a'r gallu i ddatblygu strategaethau priodol ac effeithiol
 • sgiliau ymchwil trawsddisgyblaethol gwerthfawr, y bydd modd eu haddasu i unrhyw gyd-destun ymchwil.

Pa gyfleoedd sydd ar gael i wneud profiad gwaith wrth astudio? 

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig. 

Gallwch wella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd. 

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Mae'r radd hon yn seiliedig ar ein cred bendant bod angen bod yn ddarllenwr da er mwyn dod yn awdur gwirioneddol dda, gan gynnig yr hyblygrwydd i chi ddatblygu fel awdur ar draws ystod o ddulliau creadigol. Yn ystod eich blwyddyn gyntaf, byddwch yn datblygu sgiliau sylfaenol i ddehongli a dadansoddi testunau llenyddol, ochr yn ochr ag astudio sgiliau ysgrifennu sylfaenol. Drwy gydol y cwrs, byddwch yn defnyddio eich dealltwriaeth o lenyddiaeth a chynhyrchu testunau yn eich gwaith creadigol eich hun, gan archwilio'r gydberthynas rhwng arfer creadigol a beirniadol.

 Yn ystod y flwyddyn gyntaf, byddwch yn archwilio:

 • Ystod o dechnegau ar gyfer darllen ac ysgrifennu ffuglen a barddoniaeth
 • Ffyrdd o ysgrifennu'n ddisgrifiado
 • Pwysigrwydd plot
 • Creu Printiau
 • Arlunio a Phaentio
 • Astudiaethau Ystafell Fywyd
 • Hanes Celf
 • Defnydd o ddeialog
 • Ffigurau allweddol o hanes llenyddol (o Shakespeare i deulu'r Brontë)
 • Testunau llai adnabyddus, ac awduron sy'n newydd i chi
 • Meddwl ac arfer rhyngddisgyblaethol
 • Amrywiaeth o "ffyrdd o ddarllen" ac ymagweddau damcaniaethol tuag at ddadansoddi testunau
 • "Sylwebaeth feirniadol" a sgiliau ymchwil i awduron.

Yn ystod yr ail flwyddyn, byddwch yn archwilio:

 • Ymagweddau damcaniaethol tuag at feirniadaeth lenyddol, ac arfer beirniadaeth lenyddol
 • Eich arddull ysgrifennu eich hun, wedi'i llywio gan eich darllen a'ch ymchwil
 •  Rhaglen o ymchwil ac arfer hunangyfeiriedig dan arweiniad tiwtor, sy'n dangos ymagwedd arbrofol ac sy'n rhoi mynegiant i lais personol fel artist
 • Ymagwedd hunan-feirniadol tuag at waith creadigol a dulliau proffesiynol
 • Eich arfer celf o fewn cyd-destunau cyfoes a thraddodiadau hanesyddol
 • Nifer o bynciau arbenigol o'ch dewis chi (gallai'r rhain ganolbwyntio ar genre penodol (fel ffuglen trosedd), cyfnod hanesyddol (fel oes Fictoria), neu thema (fel "trawsddodiad").

Mae gan fyfyrwyr sy'n dilyn y rhaglen radd hon hyblygrwydd i ddewis modiwlau opsiynol o'r Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu ac Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd, dwy adran sy'n cynnig nifer o fodiwlau ysgrifennu creadigol mewn meysydd fel sgriptio, ysgrifennu ar gyfer y radio, ysgrifennu ar gyfer y teledu, a llawer mwy.

Yn ystod y drydedd flwyddyn, byddwch yn meistroli:

 • Damcaniaeth i awduron a chymhwyso safbwyntiau damcaniaethol yn y gwaith o gynhyrchu eich gwaith creadigol eich hun a'i werthuso'n feirniadol;
 • Cynhyrchu corff o waith sy'n dangos cydlyniad cysyniadol a thechnegol
 • Y seiliau pynciol a chysyniadol a ddysgwyd yn ystod y tair blynedd i gynhyrchu corff o waith ansoddol i'w arddangos i'r cyhoedd
 • Gwaith ymchwil annibynnol ac ysgrifennu estynedig yn eich prosiect ysgrifennu yn ystod y flwyddyn olaf (ar bwnc a gaiff ei ddewis a'i ddiffinio gennych chi gyda chefnogaeth awdur cyhoeddedig)
 •  Eich arbenigedd chi o blith ystod amrywiol o fodiwlau opsiynol, a gaiff eu haddysgu gan awduron yn y meysydd hynny. Mae ein modiwlau opsiynol yn cynnwys pynciau fel drama Elisabethaidd, y stori ysbryd, ffuglen queer, ysgrifennu i blant, ffuglen wyddonol, a llawer mwy
 • Yn ystod eich blwyddyn olaf, bydd gennych gyfle i gymryd rhan mewn encil ysgrifennu mewn tŷ gwledig yn y canolbarth – cyfle gwych i dreulio amser gyda chydfyfyrwyr a staff, gan ddatblygu'ch traethodau hir a phrosiectau'r flwyddyn olaf, mewn lleoliad gwledig ac ysblennydd.

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Darperir ein cwrs drwy ystod o ffurfiau traddodiadol ac anhraddodiadol, gyda phwyslais penodol ar weithdai a seminarau disgyrsiol. Nid darlithoedd yw'r norm, ond cânt eu defnyddio pan mae'n hanfodol cyfleu deunydd penodol sy'n seiliedig ar wybodaeth. Bydd tiwtorialau un i un hefyd yn nodwedd reolaidd yn eich amserlen, yn enwedig tua diwedd eich rhaglen astudio. Rydyn ni'n asesu ein myfyrwyr drwy gyflwyniadau portffolio a thraethodau, ynghyd ag arholiadau a chyflwyniadau traddodiadol mewn rhai modiwlau.


Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 104

Safon Uwch BBB-BCC gan gynnwys B mewn Celf neu bwnc perthnasol, a phortffolio boddhaol.

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
Cymraeg neu Saesneg

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM, plus satisfactory portfolio

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28, plus satisfactory portfolio

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall, plus satisfactory portfolio

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|