BSc

Cyfrifeg a Chyllid

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2024

Bydd y radd BSc mewn Cyllid a Chyfrifeg ym Mhrifysgol Aberystwyth yn eich paratoi ar gyfer gyrfa broffesiynol ym maes cyfrifeg neu gyllid, drwy ganolbwyntio yn bennaf ar gyfrifeg ariannol a chyfrifeg rheoli, gyda chyfraith busnes, moeseg busnes a threthiant wedi’u plethu drwy’r rhaglen gyfan.

Trosolwg o'r Cwrs

 • ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants)
 • The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA)
 • CIMA - Chartered Institute of Management Accountants
 • The Institute of Chartered Accountants in England and Wales

Pam astudio BSc Cyfrifeg a Chyllid ym Mhrifysgol Aberystwyth?

Bydd ein staff sydd yn weithgar ym maes ymchwil yn eich helpu i ddatblygu dealltwriaeth eang o’r cyd-destun gweithredol ac effaith mesur a datgelu gwybodaeth ariannol ar lif arian, polis.au mewnol a systemau rheoli. Bydd hyn yn eich galluogi i fagu dealltwriaeth o sut y gellir defnyddio data ariannol er mwyn dylanwadu ar reolwyr, buddsoddwyr a’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau; a sut y gall y modd y caiff gwybodaeth ariannol ei chyflwyno effeithio ar hyd bywyd (a phroffidioldeb/ cynaliadwyedd) cwmn.au neu sefydliadau yn y sector cyhoeddus.

Dyma rai o’r cyfleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr Cyfrifeg a Chyllid yn Aberystwyth:

 • astudio am radd sy’n cael ei hachredu gan rai o brif gyrff cyfrifeg y byd, sy'n cynnwys:
 • ACCA
 • CIMA
 • ICAEW
 • CIPFA
 • CII
 • ICAS
 • cael eich addysgu a’ch mentora gan ddarlithwyr sy’n gyfrifwyr
 • cymwysedig ac yn ymarferwyr, ac sydd . llawer o brofiad yn y diwydiant yn ogystal . phrofiad academaidd
 • cael eich cyflwyno i faterion cyfreithiol sy’n berthnasol i’r amgylchedd busnes
 • cael eich eithrio o arholiadau proffesiynol prif gyrff arholi cyfrifeg y DU.
Ein Staff

Modiwlau Dechrau Medi - 2024

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Data Analytics AB15220 20
Fundamentals of Accounting and Finance * AB11120 20
Hanfodion Rheolaeth a Busnes CB15120 20
Understanding the Economy AB13120 20
Accounting and Finance for Specialists AB11220 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Business Law LC21220 20
Corporate Finance and Financial Markets AB21420 20
Corporate Governance, Risk and Ethics AB21320 20
Intermediate Financial Accounting AB21120 20
Intermediate Management Accounting AB21220 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Accounting and Finance: Analysis and Application AB31420 20
Advanced Financial Accounting AB31120 20
Advanced Management Accounting AB31220 20
Investments and Financial Instruments AB31320 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
The Role and Practice of Auditing AB31620 20

Gyrfaoedd

Mae cwmn.au cyfrifeg, banciau buddsoddi a sefydliadau ariannol yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd gyrfa i gyd-fynd phob diddordeb gan gynnwys gwaith archwilio a sicrwydd traddodiadol, ymgynghori rheoli, cyllid corfforaethol, ymgynghori TG, cynllunio treth a methdalu. Rydym wedi ffurfio cysylltiadau .’r holl brif gyflogwyr Cyfrifeg a Chyllid. Yn ogystal . gosod ein myfyrwyr mewn cwmn.au cyfrifeg traddodiadol gan gynnwys Deloitte, PwC, E&Y, a KPMG, mae ein graddedigion mwyaf diweddar wedi dod o hyd i gyflogaeth gyda sefydliadau adnabyddus eraill fel y BBC, Barclays, y Gwasanaeth Iechyd Gwladol a Lidl, i enwi rhai.

Cyrchfannau Graddedigion

 • Cyfrifydd Siartredig
 • Cyfrifydd Ardystiedig Siartredig
 • Cyfrifydd Rheoli Siartredig
 • Cyfrifydd Cyllid Cyhoeddus Siartredig
 • Technegydd Cyfrifydd.

Mae rhai o'n graddedigion hefyd wedi archwilio llwybrau eraill:

 • Cynghorydd Treth
 • Archwiliwr
 • Dadansoddwr Buddsoddi
 • Masnachwr Ariannol
 • Banciwr Manwerthu
 • Economegydd
 • Actiwari.


Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Dyma’r modiwlau craidd y mae’n bosibl y byddwch yn eu hastudio ar y cwrs hwn.

Y flwyddyn gyntaf:

 • Hanfodion Cyfrifeg a Chyllid/Fundamentals of Accounting and Finance
 • Accounting and Finance for Specialists
 • Understanding the Economy
 • Hanfodion Rheolaeth a Busnes/Fundamentals of Management and Business
 • Data Analytics.

Yr ail flwyddyn:

 • Intermediate Financial Accounting
 • Intermediate Management Accounting
 • Corporate Governance, Risk and Ethics
 • Corporate Finance and Financial Markets
 • Business Law for Managers
 • Taxation.

Yr flwyddyn olaf:

 • Advanced Financial Accounting
 • Advanced Management Accounting
 • Investments and Financial Instruments
 • Accounting and Finance: Analysis and Application
 • Theory and Practice of Auditing.

Mae modiwlau opsiynol ar gael er mwyn eich galluogi i gyfeirio'ch dysgu a'ch arbenigedd eich hun.

Tystiolaeth Myfyrwyr

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 96

Safon Uwch BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
Cymraeg neu Saesneg, Mathemateg

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|