BSc

Cyfrifeg a Chyllid

BSc Cyfrifeg a Chyllid Cod N400

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

N400
 • Tariff UCAS

  120 - 96

 • Hyd y Cwrs

  3 Blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  17%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Bydd y radd BSc mewn Cyllid a Chyfrifeg ym Mhrifysgol Aberystwyth yn eich paratoi ar gyfer gyrfa broffesiynol ym maes cyfrifeg neu gyllid, drwy ganolbwyntio yn bennaf ar gyfrifeg ariannol a chyfrifeg rheoli, gyda chyfraith busnes, moeseg busnes a threthiant wedi’u plethu drwy’r rhaglen gyfan.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

Y 5 uchaf yn y DU am foddhad cyffredinol myfyrwyr ym maes Cyllid (ACF 2020).

91% boddhad cyffredinol yn Ysgol Fusnes Aberystwyth (ACF 2020).

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu ym maes Astudiaethau Rheolaeth a Busnes (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

97% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 3% yn uwch na graddedigion Astudiaethau Busnes a Gweinyddu yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

ACCA Accredited ProgrammeCIMA Accredited ICAEW Accredited CIFPA Accredited CII Accredited ICAS Accredited

Pam astudio BSc Cyfrifeg a Chyllid ym Mhrifysgol Aberystwyth?

Bydd ein staff sydd yn weithgar ym maes ymchwil yn eich helpu i ddatblygu dealltwriaeth eang o’r cyd-destun gweithredol ac effaith mesur a datgelu gwybodaeth ariannol ar lif arian, polis.au mewnol a systemau rheoli. Bydd hyn yn eich galluogi i fagu dealltwriaeth o sut y gellir defnyddio data ariannol er mwyn dylanwadu ar reolwyr, buddsoddwyr a’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau; a sut y gall y modd y caiff gwybodaeth ariannol ei chyflwyno effeithio ar hyd bywyd (a phroffidioldeb/ cynaliadwyedd) cwmn.au neu sefydliadau yn y sector cyhoeddus.

Dyma rai o’r cyfleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr Cyfrifeg a Chyllid yn Aberystwyth:

 • astudio am radd sy’n cael ei hachredu gan rai o brif gyrff cyfrifeg y byd, sy'n cynnwys:
 • ACCA
 • CIMA
 • ICAEW
 • CIPFA
 • CII
 • ICAS
 • cael eich addysgu a’ch mentora gan ddarlithwyr sy’n gyfrifwyr
 • cymwysedig ac yn ymarferwyr, ac sydd . llawer o brofiad yn y diwydiant yn ogystal . phrofiad academaidd
 • cael eich cyflwyno i faterion cyfreithiol sy’n berthnasol i’r amgylchedd busnes
 • cael eich eithrio o arholiadau proffesiynol prif gyrff arholi cyfrifeg y DU.
Ein Staff

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Accounting and Finance for Specialists AB11220 20
Data Analytics AB15220 20
Fundamentals of Accounting and Finance AB11120 20
Understanding the Economy AB13120 20
Hanfodion Rheolaeth a Busnes * CB15120 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Business Law LC21220 20
Corporate Finance and Financial Markets AB21420 20
Corporate Governance, Risk and Ethics AB21320 20
Intermediate Financial Accounting AB21120 20
Intermediate Management Accounting AB21220 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Accounting and Finance: Analysis and Application AB31420 20
Advanced Financial Accounting AB31120 20
Advanced Management Accounting AB31220 20
Investments and Financial Instruments AB31320 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Taxation AB31520 20
The Role and Practice of Auditing AB31620 20

Cyflogadwyedd

Mae cwmn.au cyfrifeg, banciau buddsoddi a sefydliadau ariannol yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd gyrfa i gyd-fynd phob diddordeb gan gynnwys gwaith archwilio a sicrwydd traddodiadol, ymgynghori rheoli, cyllid corfforaethol, ymgynghori TG, cynllunio treth a methdalu. Rydym wedi ffurfio cysylltiadau .’r holl brif gyflogwyr Cyfrifeg a Chyllid. Yn ogystal . gosod ein myfyrwyr mewn cwmn.au cyfrifeg traddodiadol gan gynnwys Deloitte, PwC, E&Y, a KPMG, mae ein graddedigion mwyaf diweddar wedi dod o hyd i gyflogaeth gyda sefydliadau adnabyddus eraill fel y BBC, Barclays, y Gwasanaeth Iechyd Gwladol a Lidl, i enwi rhai.

Cyrchfannau Graddedigion

 • Cyfrifydd Siartredig
 • Cyfrifydd Ardystiedig Siartredig
 • Cyfrifydd Rheoli Siartredig
 • Cyfrifydd Cyllid Cyhoeddus Siartredig
 • Technegydd Cyfrifydd.

Mae rhai o'n graddedigion hefyd wedi archwilio llwybrau eraill:

 • Cynghorydd Treth
 • Archwiliwr
 • Dadansoddwr Buddsoddi
 • Masnachwr Ariannol
 • Banciwr Manwerthu
 • Economegydd
 • Actiwari.

Pa gyfleoedd am brofiad gwaith sydd ym Mhrifysgol Aberystwyth? 

Dysgwch am y gwahanol gyfleoedd am swyddi y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig.

Gallwch wella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd. 

Dysgu ac Addysgu

Barn ein Myfyrwyr

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 96

Lefel A BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh, Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|