BSc

Amaethyddiaeth gyda Rheoli Busnes

Mae'r diwydiant amaeth yn mynd yn fwyfwy cymhleth. Mae newidiadau mewn mecanweithiau cefnogi a phwysau i arallgyfeirio a rheoli'r amgylchedd wedi golygu bod llwyddo yn y sector ffermio yn gynyddol ddibynnol ar sgiliau rheoli busnes o ansawdd uchel. Mae'r radd hon yn ateb y galw mawr am raddedigion sydd am feithrin dealltwriaeth gadarn o amaethyddiaeth a rheoli busnes. 

Dyma pam rydyn ni'n meddwl mai Aberystwyth yw'r lle i chi: 

 • Bydd myfyrwyr ar y cwrs yn datblygu ac yn cael budd o'r cyfleusterau addysgu modern sy'n rhoi'r sgiliau ymarferol a'r sylfaen wybodaeth wyddonol i chi fel sail i'ch gyrfa yn y dyfodol;
 • Yn ystod y cwrs, byddwch yn cael eich gwahodd i ymweld â ffermydd a busnesau sy'n arloeswyr ac sydd â gwybodaeth dechnegol arbennig.

Trosolwg o'r Cwrs

Pam astudio Amaethyddiaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth? 

 • Darperir y radd hon gan IBERS, sef ein Hathrofa arobryn ar gyfer y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig, sydd hefyd yn gartref i'r Arolwg o Fusnesau Ffermio. Mae Prifysgol Aberystwyth wedi hen sefydlu enw rhagorol ledled y byd am ei haddysg a'i hymchwil ym maes amaethyddiaeth a gwyddorau gwledig, ac Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig yw'r adran brifysgol fwyaf o'i bath gyda'r adnoddau gorau yng ngwledydd Prydain;
 • Byddwch yn cael eich addysgu gan arbenigwyr blaenllaw y mae'n bosib y byddwch eisoes wedi'u gweld ar raglenni dogfen ar y teledu neu wedi'u clywed ar y radio;
 • Mae'r Brifysgol yn cynnig dros 1000 hectar o dir amaeth i fyfyrwyr, gan gynnwys ffermydd defaid iseldir ac ucheldir; buches laeth â 500 o wartheg; systemau cynhyrchu cig eidion dwys ac eang; canolfan geffylau a haid o ieir dodwy;
 • Ym Mhrifysgol Aberystwyth, rydym yn rhoi llawer o bwyslais ar ddarparu profiad myfyrwyr cofiadwy i chi sy'n eich galluogi i lwyddo yn eich gradd.
Ein Staff

Mae gan y rhan fwyaf o staff dysgu Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn ymchwilwyr gweithgar. Hefyd, mae gan staff y cyrsiau galwedigaethol gefndir ym myd diwydiant.  Mae yn yr Athrofa nifer fawr o staff sy'n gwneud ymchwil yn unig ac mae'n bosib y bydd y myfyrwyr yn dod i gysylltiad â hwy.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Agronomy and Crop Improvement BR20320 20
Farm Business Management and Appraisal BR21020 20
Livestock Production Systems BR20420 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Bwyd, Ffermio a'r Amgylchedd BG21920 20
Entrepreneurship and New Venture Creation AB25220 20
Entreprenwriaeth a Chreu Menter Newydd CB25220 20
Food, Farming and the Environment BR21920 20
Rheolaeth Adnoddau Dynol * CB25420 20
Rheolaeth Marchnata CB27120 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Advances in Agriculture BR34820 20
Farm Planning and Advanced Farm Management BR31620 20
Adolygiad critigol * BG36320 20
Traethawd Estynedig * BG36440 40

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Arweinyddiaeth Strategol CB35120 20
Crop and Grassland Production Science BR37220 20
Digital Business: Leadership and Management AB35220 20
Marketing and Digital Marketing Communication AB37120 20
Organizational Psychology AB35420 20
Strategic Leadership AB35120 20
The Agri-Environment BR30420 20

Cyflogadwyedd

Pa gyfleoedd sydd ar gael ar ôl astudio?

Mae ein graddedigion wedi mynd ymlaen ac wedi llwyddo yn y meysydd canlynol:

 • Ymgynghorwyr amaethyddol
 • Ymgynghorwyr
 • Rheolwyr Ffermydd
 • Syrfewyr arferion gwledig
 • Gwasanaethau cyllid
 • Maetheg anifeiliaid

Dylai myfyrwyr sy'n dymuno cael y profiad gwaith perthnasol y mae cyflogwyr yn chwilio amdano gan raddedigion edrych ar y chwaer gwrs Amaethyddiaeth gyda Rheoli Busnes (gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant) 4D12. Mae'r chwaer gwrs yn union yr un fath â'r cwrs hwn, ond bydd gennych flwyddyn ychwanegol i ymgymryd â lleoliad profiad gwaith mewn amgylchedd sy'n berthnasol i'r radd hon. 

Sgiliau Trosglwyddadwy

Bydd astudio am radd mewn Amaethyddiaeth a Rheoli Busnes yn eich paratoi drwy ddarparu ystod o sgiliau trosglwyddadwy sy'n werthfawr iawn i gyflogwyr. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • y gallu i fynegi syniadau a chyfleu gwybodaeth mewn modd clir a threfnus, yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • sgiliau datrys problemau a meddwl creadigol effeithiol
 • y gallu i weithio'n annibynnol
 • sgiliau trefnu a rheoli amser, gan gynnwys y gallu i weithio i derfynau amser
 • hunanddibyniaeth a'r gallu i ysgogi eich hun
 • y gallu i weithio mewn tîm a thrafod cysyniadau mewn grwpiau, a rhoi lle i syniadau gwahanol a dod i gytundeb
 • sgiliau ymchwil.

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Yn ystod y flwyddyn gyntaf byddwch yn darganfod;

 • Technolegau sy'n cael eu datblygu a'u defnyddio'n gynyddol ar gyfer y diwydiant amaethyddol
 • Ffactorau sy'n dylanwadu ar ddefnydd tir
 • Nodi gofynion rheoli glaswelltir amaethyddol a chnydau grawnfwyd
 • Marchnata
 • Rheoli
 • Cyfrifo a Chyllid

Yn ystod yr ail flwyddyn byddwch yn archwilio;

 • Effaith amaethyddiaeth a systemau cyflenwi bwyd ar yr amgylchedd
 • Systemau a strategaethau cynhyrchu cnydau
 • Systemau cynhyrchu anifeiliaid
 • Sut i ddadansoddi, cyllidebu a gwerthuso busnes fferm

Yn ystod eich trydedd flwyddyn, byddwch yn astudio:

 • Technegau cynllunio busnes, a sut i ffurfio cynlluniau busnes fferm manwl
 • Systemau cynhyrchu cnydau
 • Strategaethau bridio planhigion modern
 • Defnydd o gnydau ar gyfer cynhyrchu bioynni
 • Effeithiau amgylcheddol gwahanol systemau amaethyddol

Bydd cwrs wythnos, yn cynnwys ymweliadau â ffermydd, busnesau gwledig a sefydliadau sy'n rhan o waith rheoleiddio a rheoli cefn gwlad, yn eich galluogi i weld sut mae cymhwyso eich addysg ddamcaniaethol ac academaidd i fusnes ymarferol.

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Byddwch yn cael eich addysgu drwy raglen gytbwys o ddarlithoedd, seminarau a thiwtorialau, gweithdai, gwaith ymarferol, teithiau astudio a dangosiadau.

Mae ein dulliau asesu yn amrywio, ac yn cynnwys traethodau, adroddiadau a gwaith ymarferol, cyflwyniadau llafar, arholiadau, cynlluniau, taflenni gwaith, llyfrau nodiadau maes ac astudiaethau achos.

Rhagor o wybodaeth:

Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi i chi dros gyfnod eich cwrs gradd cyfan, a bydd yn gallu eich helpu gydag unrhyw broblemau neu ymholiadau, boed nhw'n faterion academaidd neu bersonol. Mae croeso i chi gysylltu â'ch tiwtor personol ar unrhyw adeg os bydd angen cymorth neu gyngor arnoch.

Barn ein Myfyrwyr

Mae gan y cwrs Amaethyddiaeth gymysgedd gwych o fodiwlau sydd wedi agor fy llygaid i lawer o agweddau eraill ar amaethyddiaeth. Fel arfer mae'r wybodaeth am bynciau pwysig a gaiff ei rhoi mewn darlithoedd yn syml ond yn drylwyr, sy'n golygu bod y gwaith yn hawdd ei ddeall a'i gofio. Mae'r ymweliadau â'r ffermydd yn brofiad da hefyd, gan eu bod yn rhoi cyfle i chi gael arsylwi a deall gwahanol systemau. Mae hefyd yn ddiddorol clywed barn ffermwyr a'r gwahanol ffyrdd maen nhw'n gweithredu systemau sy'n gweddu i'w busnes. Aled Rhys Lewis

Mae Busnes a Rheolaeth yn rhoi cipolwg academaidd ar ymddygiad busnesau yn eu hamgylcheddau allanol a mewnol, gan alluogi unigolion i amgyffred cyd-destun ehangach gweithrediadau yn llawn mewn cyd-destun byd-eang, mewn modd addysgiadol a diddorol. Mae'n amrywiol gan ei fod yn archwilio ystod o bynciau busnes. Caiff myfyrwyr brofi economeg, cyfrifo a marchnata, gan ddarparu sail gref mewn ystod eang o feysydd busnes y gellir ehangu arnynt yn yr ail a'r drydedd flwyddyn. Roedd y modiwlau yn paratoi unigolion i ddeall amrywiaeth o weithrediadau busnes. Andrea Jane Phillips

Mae'r cwrs wedi bod yn help mawr i fi, ac wedi rhoi hyder i fi ym maes marchnata a busnes, yn enwedig pan oedden ni'n gweithio fel ymgynghorwyr busnes ar gyfer Aber Town Trader o fewn Astudiaethau Achos Marchnata. Mae'n rhoi cipolwg i ni o waith yn y dyfodol, ac mae'n brofiad gwaith gwych i fyfyrwyr. Roedd Cyfathrebu Marchnata y tymor diwethaf hefyd yn bwnc diddorol iawn, gan i ni ddysgu a dadansoddi gwahanol ddulliau cyfathrebu mae cwmnïau'n eu defnyddio i farchnata er mwyn cyrraedd eu cynulleidfa darged a chwsmeriaid posib. Mae'r cyfleoedd yma wedi bod yn wych, ac yn dda i'w rhoi ar eich CV fel profiadau! Dwynwen Medi Evans

Mae astudio Busnes a Rheolaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi fy ngalluogi i ddatblygu fy nealltwriaeth, a gwerthfawrogi'r byd rydyn ni'n byw ac yn gweithio ynddo yn well. Gyda dealltwriaeth gyfyngedig o Fusnes a Rheolaeth cyn astudio, rydw i wedi cael budd mawr o'r cwrs yma, a'r gallu i ddewis a dethol pa lwybr roeddwn i eisiau ei ddilyn. Drwy ystod o sesiynau dysgu rhyngweithiol ac yn y dosbarth, blodeuodd fy angerdd tuag at y pwnc. Mae'r radd yma wedi sbarduno fy awydd i barhau ag addysg i'r lefel nesaf, er mwyn sicrhau dealltwriaeth fwy trylwyr o'r amgylchedd busnes. Peter Hamilton-Gray

Beth ydw i'n ei hoffi fwyaf am Amaethyddiaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth? Y bobl - myfyrwyr o ystod eang o gefndiroedd, i gyd yn dod at ei gilydd, yn rhannu profiadau ac yn dysgu gyda'i gilydd; darlithwyr sy'n angerddol am eu pwnc, sy'n agos-atoch chi. Y lle - y bryniau gwyrdd, coetiroedd tawel, golygfeydd trawiadol, a'r môr. Y cwrs - dysgu am bwnc sy'n sylfaenol i gymdeithas; ehangu fy meddwl gyda gwybodaeth newydd, a rhynnu ar glosydd fferm rhewllyd (wir, roedd boddhad yn hynny hyd yn oed!). Dyna'r pethau gorau am amaethyddiaeth yma. Benjamin David Latham

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 96

Safon Uwch BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDD-DDM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65%

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|