MAg

Amaethyddiaeth gyda Gwyddor Anifeiliaid

Amaethyddiaeth gyda Gwyddor Anifeiliaid Cod D4D4 Dewch i Ddiwrnod Agored Dewch i Ddiwrnod Agored

Ymgeisio Nawr

Drwy ddewis astudio'r cwrs Gradd Meistr pedair blynedd integredig hwn mewn Amaethyddiaeth a Gwyddor Anifeiliaid ym Mhrifysgol Aberystwyth, byddwch yn ymuno ag un o'r adrannau Amaethyddiaeth a Gwyddorau Biolegol uchaf eu parch ym Mhrydain. Amaethyddiaeth yw prif gynheiliad cymunedau gwledig ac mae'n un o'n sectorau diwydiannol mwyaf sylweddol. Mae ehangder y radd Amaethyddiaeth yn cynnwys pob agwedd ar amaethyddiaeth a systemau cynhyrchu amaethyddol, a bydd yn cynnig dealltwriaeth ymarferol a damcaniaethol i chi ar sut i reoli busnes cynaliadwy.

Dyma pam mae Aberystwyth yn lle gwych i chi yn ein barn ni:

 • Addysgu ysbrydoledig sy'n rhoi'r sgiliau ymarferol a'r sylfaen wybodaeth wyddonol i chi fel sail i'ch gyrfa yn y dyfodol;
 • Ymweliadau â ffermydd a busnesau sy'n arweinwyr y diwydiant am arloesi ac sydd â gwybodaeth dechnegol arbennig;
 • Gallwch astudio drwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg.

Trosolwg o'r Cwrs

Mae'r cwrs MAg Amaethyddiaeth gyda Gwyddor Anifeiliaid yn cynnig addysg fanwl i chi ym mhob agwedd ar y diwydiant amaeth, ac yn edrych ar ystod o bynciau hynod bwysig fel cynaliadwyedd, rheolaeth amgylcheddol a thechnoleg. Yn ogystal, byddwch yn ymdrin ag agweddau allweddol ar Wyddor Anifeiliaid mewn adran ag adnoddau da sy'n meddu ar gyfoeth o arbenigedd mewn Gwyddor Anifeiliaid. Bydd y cwrs yn eich paratoi ar gyfer gwaith yn y diwydiant modern hwn, sy'n gofyn am wybodaeth fanwl ar draws ystod eang o feysydd.

Byddwch yn astudio cymysgedd diddorol o wyddoniaeth, technoleg a dulliau rheoli, gyda sylfaen gadarn mewn ffisioleg anifeiliaid a chnydau a hwsmonaeth, yn ogystal â busnes, economeg a defnydd tir. Byddwch yn symud ymlaen i astudio systemau cynhyrchu cyfredol ac arfaethedig o safbwynt ariannol, amgylcheddol a chynhyrchiant, yn gweld arferion gorau ac yn dod yn gyfarwydd â'r ymchwil mwyaf cyfredol.

Ein Ffermydd

Mae Aberystwyth wedi'i hamgylchynu gan amrywiaeth eang o dir fferm a thir amaethyddol. Yn ogystal, cewch fynediad i'r ffermydd prifysgol 1,000 hectar, sy'n cael eu rheoli'n fasnachol gan yr Athrofa yn ogystal â'u defnyddio ar gyfer addysgu ac ymchwil.

Sefydliad sydd wedi ennill gwobrau a fydd yn eich helpu i gyflawni eich llawn botensial!

Darperir y radd hon gan IBERS, sef ein Hathrofa arobryn ar gyfer y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig, sydd hefyd yn gartref i'r Arolwg o Fusnesau Ffermio. Mae Prifysgol Aberystwyth wedi hen sefydlu enw rhagorol ledled y byd am ei haddysg a'i hymchwil ym maes amaethyddiaeth a gwyddorau gwledig, ac Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig yw'r adran prifysgol fwyaf gyda'r adnoddau gorau o'i math yng ngwledydd Prydain.

Cyflwyniad Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS), ar y cyd â Phrifysgol Bangor, oedd y pumed cyflwyniad cryfaf yng ngwledydd Prydain ar gyfer asesiad y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (2014).

Staff addysgu angerddol sy'n arbenigo yn eu maes

Mae llawer ohonynt wedi ennill gwobrau am eu haddysgu ac maent yn dod o ystod amrywiol o gefndiroedd, gydag ystod eang o arbenigedd a chysylltiadau helaeth â'r diwydiant amaethyddol. Gallwch fod yn hyderus y byddwch yn dysgu gan y goreuon!

Hoffech chi astudio yn Gymraeg?

Caiff rhai o'n modiwlau eu haddysgu yn Gymraeg yn ogystal â'r Saesneg. Os byddwch yn astudio drwy gyfrwng y Gymraeg efallai y byddwch yn gymwys i gael bwrsariaeth.

Cliciwch y tab 'Dysgu ac Addysgu' i gael rhagor o wybodaeth.

Ein Staff

Mae gan y rhan fwyaf o staff dysgu Adran Gwyddorau Bywyd gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn ymchwilwyr gweithgar. Hefyd, mae gan staff y cyrsiau galwedigaethol gefndir ym myd diwydiant. Mae yn yr Adran nifer fawr o staff sy'n gwneud ymchwil yn unig ac mae'n bosib y bydd y myfyrwyr yn dod i gysylltiad â hwy.

Gyrfaoedd

Pa gyfleoedd sydd ar gael ar ôl astudio?

Mae ein graddedigion wedi mynd ymlaen ac wedi llwyddo yn y meysydd canlynol:

 • Ymgynghoriaeth Amaethyddol;
 • Maethegydd Anifeiliaid;
 • Lles Anifeiliaid;
 • Rheoli Ffermydd;
 • Syrfewyr Gwledig;

Sgiliau Trosglwyddadwy

Bydd astudio am radd Amaethyddiaeth yn eich paratoi gydag ystod o sgiliau trosglwyddadwy sy'n werthfawr iawn i gyflogwyr. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • y gallu i fynegi syniadau a chyfleu gwybodaeth mewn modd clir a threfnus, yn ysgrifenedig ac ar lafar;
 • sgiliau datrys problemau a meddwl creadigol effeithiol;
 • y gallu i weithio'n annibynnol;
 • sgiliau rheoli amser a threfnu, gan gynnwys y gallu i weithio i derfynau amser;
 • y gallu i wthio eich hun a bod â ffydd ynoch chi eich hun;
 • y gallu i weithio mewn tîm a thrafod cysyniadau mewn grwpiau, a rhoi lle i syniadau gwahanol a dod i gytundeb;
 • sgiliau ymchwil.

Dysgu ac Addysgu

Yn y flwyddyn gyntaf, byddwch yn cael eich cyflwyno i hanfodion amaethyddiaeth a gwyddor anifeiliaid. Bydd hyn yn cynnwys canolbwyntio ar yr amrywiaeth o systemau cynhyrchu da byw a ddefnyddir mewn amaethyddiaeth gyfoes, rheoli systemau cnydau a phorthiant ac elfennau allweddol bioleg anifeiliaid da byw. Byddwch hefyd yn ennill sgiliau rheoli busnes defnyddiol, gan gynnwys paratoi cyllidebau fferm a dadansoddi marchnadoedd nwyddau.

Yn yr ail flwyddyn, byddwch yn datblygu eich gwybodaeth am y defnydd o fridio anifeiliaid a geneteg er mwyn gwella systemau cynhyrchu da byw yn ogystal â maeth a rheolaeth gymhwysol da byw. Byddwch hefyd yn cael cyfle i ddewis modiwlau sy'n cwmpasu iechyd milfeddygol, agronomeg cnydau a phorthiant a rheoli busnes fferm.

Yn y drydedd flwyddyn, byddwch yn edrych ar ddatblygiadau diweddar mewn systemau cynhyrchu anifeiliaid a'r diwydiant amaethyddol ehangach ac yn astudio modiwlau opsiynol sy'n trafod rheoli clefydau a lles mewn da byw. Bydd modiwlau opsiynol eraill yn amlygu datblygiadau diweddar mewn systemau cynhyrchu cnydau. Bydd cwrs maes wythnos o hyd, sy'n cynnwys ymweliadau â ffermydd, busnesau gwledig a sefydliadau sy'n ymwneud â rheoleiddio a rheoli cefn gwlad, yn eich galluogi i weld defnydd busnes ymarferol ac i integreiddio eich dysgu damcaniaethol ac academaidd.

Yn eich pedwaredd flwyddyn, sef y flwyddyn olaf, byddwch yn datblygu eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth ymhellach drwy archwilio'r heriau byd-eang sy'n wynebu'r diwydiant amaeth a rôl ymchwil wrth fynd i'r afael â'r heriau hyn. Byddwch yn ymgymryd â phrosiect ymchwil a fydd yn eich galluogi i archwilio'r pwnc a ddewiswyd gennych mewn manylder ac ar y cyd â staff ymchwil-weithredol. Byddwch hefyd yn gallu dewis o blith amrywiaeth o fodiwlau fel maetheg da byw, cynhyrchu a gwyddor glaswelltir a fydd yn rhoi dealltwriaeth lefel meistr i chi, gan eich galluogi i ddod yn arbenigwr pwnc a rhoi mantais gystadleuol i chi yn y farchnad swyddi raddedig.

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Darperir y cwrs hwn drwy raglen o ddarlithoedd, seminarau, gweithdai ac ymweliadau maes. Bydd rhai agweddau ar y cwrs yn dibynnu ar e-ddysgu sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr, gyda chymorth gweithdai cyfrifiadurol. Bydd gennych nifer o gyfleoedd i gymhwyso eich dysgu academaidd mewn gweithgareddau ymarferol a gweithdai. Byddwch hefyd yn edrych ar y cysylltiad rhwng ymchwil a dadansoddi a'u hallbynnau yn y byd go iawn ar ffurf gwell technoleg, cnydau a lles anifeiliaid.

Byddwch yn cael eich asesu drwy amryw o ddulliau gan gynnwys traethodau, gwaith ymarferol, cyflwyniadau llafar, taflenni gwaith, adroddiadau, ymarferion ystadegol, wicis, dyddiaduron myfyriol, cynlluniau busnes, adolygiadau llenyddiaeth, erthyglau cylchgrawn, llyfrau nodiadau maes ac arholiadau. Bydd traethawd hir gorfodol yn eich blwyddyn olaf yn eich galluogi i gynnal ymchwil manwl o dan arweiniad goruchwyliwr. Gall eich prosiect fod yn seiliedig ar arbrofion labordy neu ymarferion gwaith maes, gan gynnwys ymarfer modelu cyfrifiadurol, neu gynnwys adolygiad beirniadol o lenyddiaeth wyddonol gyhoeddedig.

Bydd diwylliant bywiog y brifysgol o ddysgu academaidd a galwedigaethol yn eich cynorthwyo yn eich hyfforddiant amaethyddol ac yn eich annog i fanteisio ar y cyfleoedd niferus yn yr adran a'r brifysgol i ddatblygu eich arbenigedd ymarferol a damcaniaethol i sicrhau y byddwch, wrth raddio, yn y sefyllfa berffaith ar gyfer y cam nesaf yn eich gyrfa.

Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi i chi dros gyfnod eich cwrs gradd cyfan, a bydd yn gallu eich helpu gydag unrhyw broblemau neu ymholiadau, boed nhw'n faterion academaidd neu bersonol. Mae croeso i chi gysylltu â'ch tiwtor personol ar unrhyw adeg os bydd angen cymorth neu gyngor arnoch.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 128 - 120

Safon Uwch ABB-BBB gan gynnwys B yn un o'r Gwyddorau perthnasol

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh, Mathematics and a Science subject

Diploma Cenedlaethol BTEC:
D*D*D*-D*DD with a specified subject

Bagloriaeth Ryngwladol:
32-30 points overall with 6 points in Biology at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75% overall with 7 in a relevant science

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|