BSc

Amaethyddiaeth gyda Rheoli Busnes (gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant)

Prif Ffeithiau

4D12
 • Tariff UCAS

  96 - 120

 • Hyd y Cwrs

  4 Blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  63%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Mae'r diwydiant amaethyddol yn dod yn gynyddol gymhleth. Mae newidiadau mewn mecanweithiau cymorth a phwysau i arallgyfeirio ac i reoli'r amgylchedd yn golygu bod llwyddo yn y sector ffermio yn fwyfwy dibynnol ar sgiliau rheoli busnes trylwyr ac o ansawdd. Fel rhan o'r cwrs hwn, byddwch yn cyflawni blwyddyn integredig mewn

diwydiant. Mae'r radd hon yn bodloni'r galw uchel am raddedigion sydd am ddatblygu dealltwriaeth gadarn o amaethyddiaeth a rheoli busnes. Dyma pam rydym o'r farn mai Aberystwyth yw'r lle i chi:

 • Bydd myfyrwyr ar y cwrs hwn yn datblygu ac yn elwa ar y cyfleusterau dysgu modern sy'n darparu'r sgiliau ymarferol a'r sail wybodaeth wyddonol i chi i fod yn sail i'ch gyrfa yn y dyfodol;
 • Yn ystod y cwrs, byddwch yn cael eich gwahodd i ymweld â ffermydd a busnesau sy'n arweinwyr arloesol ac sy'n meddu ar y ddealltwriaeth dechnegol;
 • Bydd eich blwyddyn integredig mewn diwydiant yn caniatáu i chi gasglu a dod i adnabod cysylltiadau allweddol, gan gynnig trosglwyddiad llyfn a llwyddiannus o'r campws i'ch gyrfa.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU ym maes Amaethyddiaeth a Choedwigaeth (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

95% o’r myfyrwyr yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda (ACF 2020).

Ymhlith y 15 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu a Phrofiad Myfyrwyr ym maes y Gwyddorau Biolegol (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

98% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 3% yn uwch na graddedigion y Gwyddorau Biolegol yn genedlaethol, (HESA 2018*)

Trosolwg

Pam astudio Amaethyddiaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth? 

 • Darperir y radd hon gan Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS), athrofa sydd wedi ennill gwobrau ac sy'n gartref i'r Arolwg Busnes Fferm. Mae Prifysgol Aberystwyth wedi hen sefydlu enw rhagorol ledled y byd am ei haddysg a'i hymchwil ym maes amaethyddiaeth a gwyddorau gwledig, ac Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig yw'r adran brifysgol fwyaf o'i bath gyda'r adnoddau gorau yng ngwledydd Prydain;
 • Byddwch yn cael eich dysgu gan arbenigwyr blaenllaw y mae'n bosib y byddwch eisoes wedi'u gweld ar raglenni dogfen ar y teledu neu wedi'u clywed ar y radio;
 • Mae'r Brifysgol yn cynnig dros 1000 hectar o dir amaeth i fyfyrwyr, gan gynnwys ffermydd defaid iseldir ac ucheldir; buches laeth â 500 o wartheg; systemau cynhyrchu cig eidion dwys ac eang; canolfan geffylau a haid o ieir dodwy;
 • Ym Mhrifysgol Aberystwyth, rydym yn rhoi llawer o bwyslais ar ddarparu profiad myfyrwyr cofiadwy i chi sy'n eich galluogi i lwyddo yn eich gradd. 
Ein Staff

Mae gan y rhan fwyaf o staff dysgu Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn ymchwilwyr gweithgar. Hefyd, mae gan staff y cyrsiau galwedigaethol gefndir ym myd diwydiant.  Mae yn yr Athrofa nifer fawr o staff sy'n gwneud ymchwil yn unig ac mae'n bosib y bydd y myfyrwyr yn dod i gysylltiad â hwy.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Sgiliau Astudio A Chyfathrebu * BG12410 10
Cyflwyniad I Systemau Cynhyrchu Da Byw BG11410 10
Egwyddorion Marchnata Ac Ymarfer Cyfoes * CB17120 20
Y Diwydiant Amaethyddol - Sgiliau Cynllun-benodol BG11110 10

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Datblygu A Rheoli Cynefinoedd Ym Mhrydain * BG10810 10

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Business, Economics And Land Use BR10420 20
Crop And Grassland Management BR10720 20
Fundamentals Of Management And Business * AB15120 20
Introduction To Livestock Production Systems BR11410 10
The Agricultural Industry - Scheme Specific Skills BR11110 10

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Precision Agricultural Technology BR10210 10
Soils And Their Management BR14910 10

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Dulliau Ymchwil * BG25620 20
Systemau Cynhyrchu Da Byw BG20420 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Bwyd, Ffermio A'r Amgylchedd * BG21920 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Agronomy And Crop Improvement BR20320 20
Farm Business Management And Appraisal BR21020 20
Livestock Production Systems BR20420 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Human Resource Management AB25420 20
Marketing Management * AB27120 20
Rheolaeth Adnoddau Dynol CB25420 20
Entrepreneurship And New Venture Creation AB25220 20
Entreprenwriaeth A Chreu Menter Newydd CB25220 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Integrated Year In Industry BRS0060 60

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Adolygiad Critigol BG36320 20
Datblygiadau Mewn Amaethyddiaeth BG34820 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Gwyddor Cynhyrchu Da Byw BG30820 20
Rheoli Busnesau Bychain MR32220 20
The Agri-environment * BR30420 20

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Advances In Agriculture BR34820 20
Critical Review BR36320 20
Farm Planning And Advanced Farm Management BR31620 20
Research Project * BR36440 40

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Business Strategy MM34020 20
Human Resource Management MM33520 20
Rheolaeth Adnoddau Dynol MR33520 20
Strategaeth Busnes MR34020 20
Crop And Grassland Production Science BR37220 20
Livestock Production Science BR30820 20
Small Business Management And Entrepreneurship MM32220 20

Cyflogadwyedd

Pa gyfleoedd sydd ar gael ar ôl astudio?

Mae ein graddedigion wedi mynd ymlaen ac wedi llwyddo yn y meysydd canlynol:

 • Ymgynghori amaethyddol;
 • Ymgynghori;
 • Rheoli Ffermydd;
 • Syrfewyr arferion gwledig;
 • Gwasanaethau cyllid;
 • Maetheg anifeiliaid.

Bydd ein gradd pedair blynedd Amaethyddiaeth a Rheoli Busnes yn rhoi hwb i'ch gyrfa, gan y byddwch wedi elwa ar flwyddyn mewn diwydiant ar fferm neu mewn busnes yn ymwneud ag amaethyddiaeth.

Sgiliau Trosglwyddadwy

Bydd astudio am radd mewn Amaethyddiaeth a Rheoli Busnes yn eich paratoi drwy ddarparu ystod o sgiliau trosglwyddadwy sy'n werthfawr iawn i gyflogwyr. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • y gallu i fynegi syniadau a chyfleu gwybodaeth mewn modd clir a threfnus, yn ysgrifenedig ac ar lafar;
 • sgiliau datrys problemau a meddwl creadigol effeithiol;
 • y gallu i weithio'n annibynnol;
 • sgiliau rheoli amser a threfnu, gan gynnwys y gallu i weithio i derfynau amser;
 • hunanddibyniaeth a'r gallu i ysgogi eu hunain;
 • y gallu i weithio mewn tîm a thrafod cysyniadau mewn grwpiau, a rhoi lle i syniadau gwahanol a dod i gytundeb;
 • sgiliau ymchwil.

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Yn ystod y flwyddyn gyntaf byddwch yn darganfod;

 • Technolegau sy'n cael eu datblygu a'u defnyddio'n gynyddol ar gyfer y diwydiant amaethyddol
 • Ffactorau sy'n dylanwadu ar ddefnydd tir
 • A nodi gofynion rheoli glaswelltir amaethyddol a chnydau grawnfwyd
 • Marchnata
 • Rheoli
 • Cyfrifo a Chyllid

Yn ystod yr ail flwyddyn byddwch yn archwilio;

 • Effaith amaethyddiaeth a systemau cyflenwi bwyd ar yr amgylchedd
 • Systemau a strategaethau cynhyrchu cnydau
 • Systemau cynhyrchu anifeiliaid
 • Sut i ddadansoddi, cyllidebu a gwerthuso busnes fferm

Yn ystod eich trydedd flwyddyn byddwch yn cyflawni blwyddyn mewn diwydiant ar fferm neu mewn busnes amaethyddol.

Yn ystod eich pedwaredd flwyddyn, byddwch yn astudio;

 • Technegau cynllunio busnes, a sut i ffurfio cynlluniau busnes fferm manwl
 • Systemau cynhyrchu cnydau
 • Strategaethau bridio planhigion modern
 • Defnydd o gnydau ar gyfer cynhyrchu bioynni
 • Effeithiau amgylcheddol gwahanol systemau amaethyddol
 • Bydd cwrs wythnos yn cynnwys ymweliadau â ffermydd, busnesau gwledig a sefydliadau sy'n rhan o waith rheoleiddio a rheoli cefn gwlad yn eich galluogi i weld sut mae cymhwyso eich addysg ddamcaniaethol ac academaidd i fusnes ymarferol.

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Byddwch yn cael eich dysgu trwy raglen gytbwys o ddarlithoedd, seminarau a thiwtorialau, gweithdai, sesiynau ymarferol, teithiau astudio ac arddangosiadau.

Mae ein dulliau asesu yn amrywiol, gan gynnwys traethodau, adroddiadau ymarferol ac ymarferion, cyflwyniadau llafar, arholiadau, cynlluniau, taflenni gwaith, llyfrau nodiadau maes ac astudiaethau achos.

Rhagor o wybodaeth:

Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi i chi dros gyfnod eich cwrs gradd cyfan, a bydd yn gallu eich helpu gydag unrhyw broblemau neu ymholiadau, boed nhw'n faterion academaidd neu bersonol. Mae croeso i chi gysylltu â'ch tiwtor personol ar unrhyw adeg os bydd angen cymorth neu gyngor arnoch.

Barn ein Myfyrwyr

Mae gan y cwrs Amaethyddiaeth gymysgedd gwych o fodiwlau sydd wedi agor fy llygaid i lawer o agweddau eraill ar amaethyddiaeth. Fel arfer mae'r wybodaeth am bynciau pwysig a gaiff ei rhoi mewn darlithoedd yn syml ond yn drylwyr, sy'n golygu bod y gwaith yn hawdd ei ddeall a'i gofio. Mae'r ymweliadau â'r ffermydd yn brofiad da hefyd, gan eu bod yn rhoi cyfle i chi gael arsylwi a deall gwahanol systemau. Mae'n ddiddorol clywed safbwyntiau'r ffermwyr a'r gwahanol ffyrdd maen nhw'n cyflwyno systemau i weddu i'w busnes hefyd. Aled Rhys Lewis

Mae Busnes a Rheolaeth yn rhoi cipolwg academaidd ar ymddygiad busnesau yn eu hamgylcheddau allanol a mewnol, gan alluogi unigolion i amgyffred cyd-destun ehangach gweithrediadau yn llawn mewn cyd-destun byd-eang, mewn modd addysgiadol a diddorol. Mae'n amrywiol gan ei fod yn archwilio ystod o bynciau busnes. Caiff myfyrwyr brofi economeg, cyfrifo a marchnata, gan ddarparu sail gref mewn ystod eang o feysydd busnes y gellir ehangu arnynt yn yr ail a'r drydedd flwyddyn. Roedd y modiwlau yn paratoi unigolion i ddeall amrywiaeth o weithrediadau busnes. Andrea Jane Phillips

Mae'r cwrs wedi bod yn help mawr i fi, ac wedi rhoi hyder i fi ym maes marchnata a busnes, yn enwedig pan oedden ni'n gweithio fel ymgynghorwyr busnes ar gyfer Aber Town Trader o fewn Astudiaethau Achos Marchnata. Mae'n rhoi cipolwg i ni o waith yn y dyfodol, ac mae'n brofiad gwaith gwych i fyfyrwyr. Roedd Cyfathrebu Marchnata y tymor diwethaf hefyd yn bwnc diddorol iawn, gan i ni ddysgu a dadansoddi gwahanol ddulliau cyfathrebu mae cwmnïau'n eu defnyddio i farchnata er mwyn cyrraedd eu cynulleidfa darged a chwsmeriaid posib. Mae'r cyfleoedd hyn wedi bod yn wych, ac yn dda i'w rhoi ar eich CV fel profiadau! Dwynwen Medi Evans

Mae astudio Busnes a Rheolaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi fy ngalluogi i ddatblygu fy nealltwriaeth, a gwerthfawrogi'r byd rydyn ni'n byw ac yn gweithio ynddo yn well. Gyda dealltwriaeth gyfyngedig o Fusnes a Rheolaeth cyn astudio, rydw i wedi cael budd mawr o'r cwrs yma, a'r gallu i ddewis a dethol pa lwybr roeddwn i eisiau ei ddilyn. Drwy ystod o sesiynau dysgu rhyngweithiol ac yn y dosbarth, blodeuodd fy angerdd tuag at y pwnc. Mae'r radd yma wedi sbarduno fy awydd i barhau ag addysg i'r lefel nesaf, er mwyn sicrhau dealltwriaeth fwy trylwyr o'r amgylchedd busnes. Peter Hamilton-Gray

Beth ydw i'n ei hoffi fwyaf am Amaethyddiaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth? Y bobl - myfyrwyr o ystod eang o gefndiroedd, oll yn dod at ei gilydd, yn rhannu profiadau ac yn dysgu gyda'i gilydd; darlithwyr sy'n angerddol am eu pwnc, sy'n agos-atoch chi. Y lle - y bryniau gwyrdd, coedwigoedd tawel, golygfeydd syfrdanol, a'r môr. Y cwrs - dysgu am bwnc sy'n sylfaenol i gymdeithas; ehangu fy meddwl gyda gwybodaeth newydd, a rhynnu ar glosydd fferm rhewllyd (wir, roedd boddhad yn hynny hyd yn oed!). Dyna'r pethau gorau am amaethyddiaeth yma. Benjamin David Latham

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 96 - 120

Lefel A BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65%

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|