BSc

Amaethyddiaeth gyda Gwyddor Anifeiliaid (gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant)

Amaethyddiaeth gyda Gwyddor Anifeiliaid (gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant) Cod D4D3 Dewch i Ddiwrnod Agored Dewch i Ddiwrnod Agored

Ymgeisio Nawr

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2024

Mae'r cwrs BSc mewn Amaethyddiaeth gyda Gwyddor Anifeiliaid yn cynnig sylfaen gadarn i chi mewn amaethyddiaeth gydag arbenigedd cryf mewn gwyddor anifeiliaid. Yn ystod y cwrs pedair blynedd hwn, byddwch yn edrych ar bob agwedd ar y diwydiant amaeth yn ogystal â datblygu dealltwriaeth gadarn o faeth, ffisioleg atgenhedlu, iechyd anifeiliaid, bridio anifeiliaid a biotechnoleg anifeiliaid newydd. Mae'r rhaglen bedair blynedd hon yn cynnwys lleoliad gwaith naw mis yn eich trydedd flwyddyn lle gallwch ddefnyddio eich gwybodaeth academaidd a galwedigaethol a chael profiad gwerthfawr o amaethyddiaeth ar waith.

Trosolwg o'r Cwrs

Pam astudio Amaethyddiaeth gyda Gwyddor Anifeiliaid yn Aberystwyth?

  • Darperir y radd hon gan IBERS, sef ein Hathrofa arobryn ar gyfer y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig, sydd hefyd yn gartref i'r Arolwg o Fusnesau Ffermio.
  • Mae Prifysgol Aberystwyth wedi hen sefydlu enw rhagorol ledled y byd am ei haddysg a'i hymchwil ym maes amaethyddiaeth a gwyddorau gwledig, ac Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig yw'r adran prifysgol fwyaf gyda'r adnoddau gorau o'i math yng ngwledydd Prydain.
  • Mae Aberystwyth ei hun wedi'i hamgylchynu gan amrywiaeth eang o dir fferm a thir amaethyddol. Yn ogystal, cewch fynediad i'r ffermydd prifysgol 1,000 hectar, sy'n cael eu rheoli'n fasnachol gan yr Athrofa a'u defnyddio ar gyfer addysgu ac ymchwil.
  • Mae Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig wedi derbyn Gwobr Pen-blwydd y Frenhines am Addysg Uwch ac Addysg Bellach. Mae'r wobr yn cydnabod gwaith o ragoriaeth eithriadol a chyflawniad o'r radd flaenaf, ac yn gydnabyddiaeth o waith gwyddonwyr yn yr Athrofa mewn disgyblaethau amrywiol.
  • Enillodd Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig gategori "Cyfraniad Eithriadol i Arloesedd a Thechnoleg" yng Ngwobrau Addysg Uwch 2013 y Times. Mewn cais ar y cyd â Phrifysgol Bangor yn 2014 ar gyfer asesiad y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil, roedd yr adran ymhlith y 10 uchaf yng ngwledydd Prydain am ddwyster ei hymchwil, a'r pumed cyflwyniad cryfaf yng ngwledydd Prydain!
  • Enillodd Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig un o'r Dyfarniadau Rhagoriaeth gydag Effaith cyntaf erioed gan y Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a Gwyddorau Biolegol. Mae'r dyfarniad yn cydnabod yr adrannau prifysgol hynny sy'n fwyaf gweithgar o ran gwreiddio diwylliant sy'n hyrwyddo ac yn rhoi gwerth ar gyflawni effaith ynghyd ag ymchwil rhagorol.
  • Mae'r adran yn cynnig nifer o fodiwlau drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae rhagor o wybodaeth ar gael o dan y tab modiwlau!
Ein Staff

Mae gan y rhan fwyaf o staff dysgu Adran Gwyddorau Bywyd gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn ymchwilwyr gweithgar. Hefyd, mae gan staff y cyrsiau galwedigaethol gefndir ym myd diwydiant. Mae yn yr Adran nifer fawr o staff sy'n gwneud ymchwil yn unig ac mae'n bosib y bydd y myfyrwyr yn dod i gysylltiad â hwy.

Modiwlau Dechrau Medi - 2024

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Animal Breeding: Genetics and Reproduction BR25220 20
Maeth Anifeiliaid Fferm, Ceffylau ac Anifeiliaid Anwes BG20720 20
Livestock Production Systems BR20420 20
Dulliau Ymchwil BG27520 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Agronomeg a Gwelliant Cnydau BG27620 20
Agronomeg a Gwelliant Cnydau BG27620 20
Bwyd, Ffermio a'r Amgylchedd BG21920 20
Farm Business Management and Appraisal BR21020 20
Food, Farming and the Environment BR21920 20
Immunology BR22220 20
Veterinary Health BR27120 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Integrated Year in Industry BRS0060 60

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Advances in Agriculture BR34820 20
Livestock Production Science BR30820 20
Adolygiad critigol BG36320 20
Critical Review BR36320 20
Traethawd Estynedig BG36440 40
Traethawd Estynedig BG36440 40

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Behaviour and Welfare of Domesticated Animals BR35120 20
Crop and Grassland Production Science BR37220 20
Farm Planning and Advanced Farm Management BR31620 20
Veterinary Infectious Diseases BR34120 20
Veterinary Pharmacology and Disease Control BR36820 20

Gyrfaoedd

Mae eich gradd BSc Amaethyddiaeth gyda Gwyddor Anifeiliaid yn agor drysau at ystod o gyfleoedd cyffrous ar gyfer swyddi a hyfforddiant pellach. Byddwch yn ymgeisydd cryf ar gyfer gwaith fel ymgynghorydd amaethyddol neu reolwr fferm, ac oherwydd eich arbenigedd mewn gwyddor anifeiliaid, byddwch chi hefyd yn llwyddo ym maes rheoli anifeiliaid, a maeth, cynhyrchiant a lles anifeiliaid.

Drwy gydol eich hyfforddiant, byddwch yn datblygu cyfoeth o sgiliau y gellir eu trosglwyddo'n hawdd, bron i unrhyw sefyllfa raddedig neu gyflogaeth broffesiynol. Bydd gennych wybodaeth dechnegol a biolegol o'r radd flaenaf, ynghyd â'r gallu i reoli fferm neu fusnes amaethyddol yn effeithlon, yn gynhyrchiol ac yn ddiogel. Byddwch yn hyderus wrth drin data a byddwch yn gyfathrebwr cryf ar lafar ac yn ysgrifenedig. Byddwch hefyd yn meddu ar sgiliau gwerthfawr wrth reoli pobl, anifeiliaid ac adnoddau, a byddwch yn meddu ar yr arbenigedd diweddaraf o ran yr arferion amaethyddol gorau.

Dysgu ac Addysgu

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys blwyddyn o leoliad diwydiannol mewn busnes sy'n gysylltiedig ag amaeth, sy'n eich galluogi i gael profiad ymarferol o reoli anifeiliaid a'r diwydiant amaeth. Gellir ei deilwra i ateb eich gofynion penodol a chwmpasu rheoli fferm, y sector cymorth amaethyddol neu ymchwil a datblygu.

Darperir y cwrs hwn drwy raglen o ddarlithoedd, seminarau, gweithdai ac ymweliadau maes. Bydd gennych ddigon o gyfleoedd i gymhwyso eich dysgu academaidd mewn gweithgareddau ymarferol a gweithdai. Byddwch hefyd yn edrych ar y cysylltiad rhwng ymchwil a dadansoddi a'u hallbynnau yn y byd go iawn ar ffurf gwell technoleg, a lles anifeiliaid.

Ymhlith llawer o sgiliau eraill, byddwch yn dysgu'r canlynol: adolygu a dewis gwybodaeth berthnasol o gyfoeth o lenyddiaeth wyddonol a thechnegol; deall ac esbonio goblygiadau datblygiadau mewn pynciau fel maetheg a systemau cynhyrchu; gweithredu gwelliannau i fodelau busnes amaethyddol; a chynllunio prosiectau a'u rheoli mewn efelychiadau ac ymarferion ymarferol.

Byddwch yn cael eich asesu drwy draethodau, gwaith ymarferol, cyflwyniadau llafar ac arholiadau. Bydd gofyn i chi hefyd gwblhau aseiniadau ychwanegol a gwaith gydag eraill ar dasgau penodol. Ym mhob un o'r meysydd hyn, bydd angen i chi ddangos trylwyredd gwyddonol a defnyddio dull systematig o ymdrin â'r problemau a gyflwynir i chi.

Bydd diwylliant dysgu bywiog y brifysgol yn eich cynorthwyo yn eich hyfforddiant amaethyddol ac yn eich annog i fanteisio ar y cyfleoedd niferus yn yr adran a'r brifysgol i ddatblygu eich arbenigedd ymarferol a damcaniaethol i sicrhau y byddwch, wrth raddio, yn y sefyllfa berffaith ar gyfer y cam nesaf yn eich gyrfa.

Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi i chi dros gyfnod eich cwrs gradd cyfan, a bydd yn gallu eich helpu gydag unrhyw broblemau neu ymholiadau, boed nhw'n faterion academaidd neu bersonol. Mae croeso i chi gysylltu â'ch tiwtor personol ar unrhyw adeg os bydd angen cymorth neu gyngor arnoch.

Byddwch hefyd yn cael cyfle i gwblhau Cynllun Datblygu Personol (CDP) yn Aberystwyth. Mae hon yn broses strwythuredig o hunanwerthuso, myfyrio, a chynllunio, a fydd yn eich galluogi i olrhain eich datblygiad personol, academaidd a phroffesiynol drwy gydol eich cyfnod yn y brifysgol. Drwy gofnodi eich perfformiad academaidd, ac amlygu'r sgiliau sydd gennych yn barod a'r sgiliau y bydd eu hangen arnoch ar gyfer cyflogadwyedd yn y dyfodol, bydd y portffolio CDP yn rhoi'r offer angenrheidiol i chi gynllunio'n effeithiol, datblygu dulliau llwyddiannus o astudio, ac ystyried eich dewisiadau gyrfaol a'ch dyheadau yn y dyfodol.

Tystiolaeth Myfyrwyr

Beth ydw i'n ei hoffi fwyaf am Amaethyddiaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth? Y bobl - myfyrwyr o amrywiaeth eang o gefndiroedd, yn dod at ei gilydd, yn rhannu profiadau ac yn dysgu gyda'i gilydd. Darlithwyr sy'n angerddol am eu pwnc, sydd â'u traed ar y ddaear ac sy'n hawdd mynd atynt. Y lle - y bryniau gwyrdd, coetiroedd tawel, golygfeydd trawiadol, a'r môr. Y cwrs - dysgu am bwnc sy'n sylfaenol i gymdeithas; ehangu fy meddwl gyda gwybodaeth newydd, a rhynnu ar glosydd fferm rhewllyd (wir, roedd boddhad yn hynny hyd yn oed!). Dyna dw i'n ei hoffi am astudio amaethyddiaeth yma. Benjamin David Latham

Dw i wrth fy modd gydag agwedd ymarferol y cwrs Gwyddor Anifeiliaid yn ogystal â'r darlithoedd diddorol. Mae gallu dewis llwybr yn golygu ein bod yn gallu arbenigo ac astudio'r hyn sydd o ddiddordeb i ni. Mae astudio yn Aberystwyth yn golygu bod digon o gyfle i wyna a gweithio ar y fferm ar yr un pryd ag astudio. Lewis Wescott

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 96

Safon Uwch BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh, Science and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDD-DDM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65%

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|