BSc

Gwyddor Anifeiliaid

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2022

Gwyddoniaeth gymhwysol anifeiliaid dof, gan gynnwys anifeiliaid fferm, ceffylau ac anifeiliaid anwes, yw Gwyddor Anifeiliaid. Yn Aberystwyth, mae gwyddonwyr anifeiliaid yn astudio maetheg, bridio, ffrwythlondeb, iechyd, ymddygiad, ffisioleg ac anatomeg ystod eang o anifeiliaid dof. Mae ein myfyrwyr yn datblygu'r sgiliau sydd eu hangen i gael gyrfa lwyddiannus yn defnyddio'r anifeiliaid hyn bob dydd. 

Dyma pam ein bod yn meddwl bod Aberystwyth yn lle gwych i fod yn wyddonydd anifeiliaid! 

 • Staff addysgu angerddol sy'n cynnal ymchwil ym mhob un o feysydd gwyddor anifeiliaid;
 • Detholiad gwych o fodiwlau yn rhan o'r cwrs, sy'n eich galluogi i ganolbwyntio ar y rhywogaethau sydd o ddiddordeb i chi;
 • Labordai, ffermydd, canolfan geffylau, acwariwm ac ystafelloedd microsgopeg gwych a modern;
 • Cyfleoedd i gymryd rhan mewn cyfnewidfeydd tramor;
 • Amgylchedd sefydliad sydd wedi ennill gwobrau. 


Trosolwg o'r Cwrs

Pam astudio Gwyddor Anifeiliaid ym Mhrifysgol Aberystwyth?

 • Byddwch yn cael eich addysgu gan arbenigwyr brwdfrydig, y mae'n bosib y byddwch eisoes wedi'u gweld ar raglenni dogfen ar y teledu neu eu clywed ar eich hoff raglen radio.
 • Bydd gennych fynediad at gyfleusterau ceffylau modern sy'n darparu adnoddau addysgol, cystadlu a stablau hurio.
 • Mae gan gwrs y radd hon strwythur hyblyg, sy'n caniatáu i chi ganolbwyntio ar un o'r meysydd hyn yn yr ail a'r drydedd flwyddyn: Gwyddor Ymddygiadol; Gwyddor Anifeiliaid Fferm; neu Wyddor Ceffylau.
 • Mae'r Brifysgol yn cynnig dros 1000 hectar o dir amaeth, gan gynnwys ffermydd defaid iseldir ac ucheldir; buches laeth â 500 o wartheg; systemau cynhyrchu cig eidion dwys ac eang a chanolfan geffylau.
 • Yn amgylchynu campws y brifysgol, mae coetir lleol sydd â thros gant o flychau nythu a chartrefi ar gyfer natur. 
 • O gwmpas Aberystwyth, gallwch archwilio cynefinoedd hardd ar garreg y drws, gan gynnwys y môr, rhostir, mynyddoedd, glaswelltir a'r arfordir, sy'n darparu amrywiaeth o gyfleoedd gwych i chi ar gyfer gwaith maes a hamdden.
 • Mae bywyd gwyllt lleol yn cynnwys barcutiaid coch a dolffiniaid trwyn potel i enwi ond rhai.
 • Mae gan yr Adran amgueddfa fendigedig hefyd, sy'n llawn sbesimenau swolegol hanesyddol. 

Hoffech chi astudio yn Gymraeg?

Gall myfyrwyr ddewis astudio nifer o fodiwlau IBERS drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae rhagor o wybodaeth ar gael o dan y tab modiwlau!

Ein Staff

Mae gan y rhan fwyaf o staff dysgu Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn ymchwilwyr gweithgar. Hefyd, mae gan staff y cyrsiau galwedigaethol gefndir ym myd diwydiant.  Mae yn yr Athrofa nifer fawr o staff sy'n gwneud ymchwil yn unig ac mae'n bosib y bydd y myfyrwyr yn dod i gysylltiad â hwy.

Modiwlau Dechrau Medi - 2022

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Animal Breeding: Genetics and Reproduction BR25220 20
Immunology BR22220 20
Veterinary Health BR27120 20
Applied Nutrition of Livestock, Horses and Companion Animals BR20720 20
Dulliau Ymchwil BG27520 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Equine and Human Exercise Physiology BR21520 20
Ethology BR21620 20
Livestock Production Systems BR20420 20
Systemau Cynhyrchu Da Byw BG20420 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Traethawd Estynedig BG36440 40
Veterinary Infectious Diseases BR34120 20
Veterinary Pharmacology and Disease Control BR36820 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Equine Nutrition and Pasture Management BR35720 20
Equine Stud Management BR32520 20
Behaviour and Welfare of Domesticated Animals BR35120 20
Behavioural Neurobiology BR35320 20
Datblygiadau mewn Amaethyddiaeth BG34820 20
Datblygiadau mewn Amaethyddiaeth BG34820 20
Gwyddor Cynhyrchu Da Byw BG30820 20
Livestock Production Science BR30820 20

Gyrfaoedd

Pa ragolygon gyrfa fydd gen i?

Bydd y radd hon yn caniatáu i chi archwilio gyrfa mewn:

 • Asesu llesiant anifeiliaid dof;
 • Defnyddio geneteg i gynyddu effeithlonrwydd rhaglenni bridio ar gyfer anifeiliaid dof;
 • Maetheg anifeiliaid;
 • Addysgu, gan gynnwys mewn addysg bellach neu addysg uwch;
 • Ymchwil ar draws sbectrwm Gwyddor Anifeiliaid;
 • Cyhoeddi gwyddonol;
 • Gwaith labordy yn y sector preifat a'r sector cyhoeddus.

Pa gyfleoedd sydd ar gael am brofiad gwaith wrth astudio? 

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig.

Gallwch wella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd. 

Beth ydw i'n ei ennill o astudio Gwyddor Anifeiliaid?

Yn ogystal â'r cyrsiau sy'n benodol i yrfa, mae ein gradd ym Mhrifysgol Aberystwyth yn dysgu ystod eang o sgiliau trosglwyddadwy i chi, megis arsylwi, ymchwilio, dadansoddi ac ôl-fyfyrio.

Byddwch hefyd yn astudio mewn adran sydd wedi buddsoddi dros £55 miliwn mewn seilwaith o gyfleusterau ar gyfer myfyrwyr.

Mae gan yr adran gysylltiadau agos gyda llawer o gymdeithasau dysgedig megis Cymdeithas Gwyddor Anifeiliaid Prydain, a sefydliadau ymchwil rhyngwladol, sy'n cynnig ffordd wych o rwydweithio gyda'r rhai yn eich maes.

Ynglŷn â’r Cwrs Yma

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Yn ystod y flwyddyn gyntaf, byddwch yn archwilio:

 • Anatomeg a ffisioleg anifeiliaid dof
 • Systemau cynhyrchu prif anifeiliaid fferm (cig eidion, defaid, llaeth, moch, cywion brwylio ac wyau)
 • Strwythur celloedd
 • Biomoleciwlau
 • Geneteg
 • Metaboledd
 • A hyfforddiant mewn sgiliau cyfathrebu ac ymchwil

Yn ystod eich ail flwyddyn, byddwch yn astudio:

 • Ffisioleg ac anatomeg atgenhedlu mamolaidd yn ymwneud â da byw, ceffylau ac anifeiliaid anwes
 • Llesiant anifeiliaid
 • Y system imiwnedd
 • Bydd gennych opsiwn i ddilyn llwybr ceffylau, da byw neu ymddygiadol, gyda modiwlau sy'n benodol i'r llwybrau hyn
 • Y deunydd sydd ei angen ar gyfer y traethawd hir yn eich blwyddyn olaf
 • Cyfle i gynnal cyfnod o brofiad gwaith

Yn ystod eich trydedd flwyddyn, byddwch yn ymchwilio:

 • Biotechnoleg anifeiliaid
 • Bridio anifeiliaid
 • Parasitoleg
 • Clefydau heintus
 • Byddwch yn parhau i ddilyn y llwybr o'ch dewis, gyda'i fodiwlau penodol
 • Cyflawni traethawd hir gorfodol

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Bydd eich cwrs yn cael ei gyflwyno drwy ddarlithoedd, gweithdai, tiwtorialau ac ymarferion.

Byddwch yn cael hyfforddiant mewn cysyniadau, ymchwilio a methodoleg yn ymwneud â gwyddor anifeiliaid. Cyflawnir hyn drwy arbrofi ac ymchwil yn y labordy, ynghyd â gwaith ymarferol.

Byddwch yn cael eich asesu ar ffurf:

 • Traethodau
 • Gwaith ymarferol
 • Cyflwyniadau llafar
 • Taflenni gwaith
 • Adroddiadau
 • Ymarferion ystadegol
 • Coflenni
 • Posteri
 • Portffolios
 • Wicis
 • Dyddiaduron myfyriol
 • Adolygiadau llenyddiaeth
 • Erthyglau cylchgrawn
 • Ffeilio llyfrau nodiadau
 • Arholiadau

Tystiolaeth Myfyrwyr

Astudio Gwyddor Anifeiliaid yn Aberystwyth oedd y profiad gorau ges i erioed. Nid yn unig wnaeth y profiad roi cipolwg i fi o'r maes ro'n i am greu gyrfa ynddo, ond fe wnaeth hefyd fy mharatoi ar gyfer bywyd y tu allan i'r Brifysgol. Mae'r modiwlau maetheg, bridio anifeiliaid ac iechyd anifeiliaid, i enwi dim ond rhai, yn codi'n aml yn fy swydd bob dydd. O'r darlithwyr i gynnwys y cwrs, does dim rhan o'r Brifysgol na fy nghwrs nad ydw i'n gweld ei eisiau ac yn edrych yn ôl arno gyda gwên. Sarah - BSc Gwyddor Anifeiliaid. Fformiwleiddiwr Bwyd Anifeiliaid, ForFarmers

Rydw i wrth fy modd ag agwedd ymarferol y cwrs Gwyddor Anifeiliaid, a'r darlithoedd diddorol. Mae gallu dewis llwybr yn golygu bod modd i ni arbenigo ac astudio'r hyn sydd fwyaf o ddiddordeb i ni o'r ail flwyddyn ymlaen. Mae bod yn Aberystwyth yn golygu bod digon o gyfle ar gyfer wyna a gwneud gwaith fferm ochr yn ochr â fy astudiaethau. Lewis Wescott

Mae'r cwrs wedi cynyddu fy ngwybodaeth yn sylweddol. Mae wedi agor llawer o ddrysau ar gyfer rhagolygon fy ngyrfa neu ar gyfer astudio ymhellach. Caitlin Jenkins

Dewisais Brifysgol Aberystwyth oherwydd ei henw ardderchog, yr ystod eang o fodiwlau oedd ar gael, ac oherwydd y cyfleusterau marchogaeth. Rwy'n cofio'r Brifysgol fel cymysgedd wych o fywyd gyda cheffylau, cwrdd â ffrindiau gwych gyda diddordebau tebyg, ac astudio pynciau a oedd yn agos at fy nghalon. Barbara - Rheolwr Masnachol, Iechyd Anifeiliaid ar gyfer Labordai Charles River

Gwneud Gwyddor Anifeiliaid ym Mhrifysgol Aberystwyth oedd penderfyniad gorau fy mywyd – mae wedi fy mowldio i'r person ydw i heddiw. Roedd pawb mor gyfeillgar, ac roedd y cwrs wedi'i osod ar yr union lefel gywir, gyda chyfleusterau gwych o astudio yn y llyfrgelloedd i'r sesiynau ymarferol yn y labordai a'r maes. Helpodd fy nghwrs drwy roi cipolwg i fi o'r diwydiant ffermio, ochr yn ochr â dealltwriaeth ddofn o anatomeg a ffisioleg yr anifeiliaid rydw i'n gweithio gyda nhw bob dydd.

Dawn - Arolygydd Marchnata Wyau ar gyfer Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Labordai Milfeddygol (AHVLA), sy'n rhan o DEFRA

A minnau wedi fy magu yn nwyrain Lloegr, doeddwn i erioed wedi bod i Gymru tan i fi ddod i ymweld â Phrifysgol Aberystwyth. Gwerthwyd 'Aber' i fi y diwrnod hwnnw. Nid yn unig roedd y lleoliad yn wirioneddol hardd, ond roedd y cwrs Gwyddor Anifeiliaid yn sefyll allan wrth ymyl prifysgolion eraill ro'n i wedi gwneud cais amdanynt, gan fy ngalluogi i arbenigo mewn meysydd pwnc penodol sy'n addas ar gyfer fy sgiliau a fy niddordebau.

Laura - Ymgynghorydd Maetheg, Dodson and Horrell Ltd

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 104

Safon Uwch BBB-BCC with B in Biology

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDD-DDM in a specified subject

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 with 5 points in Biology at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in Biology

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|