BSc

Gwyddor Anifeiliaid (gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant)

Gwyddor Anifeiliaid (gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant) Cod D307

Ymgeisio Nawr

Rhowch y dechrau gorau i'ch rhagolygon gyrfa gyda'n cwrs Gwyddor Anifeiliaid newydd gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant. Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i roi'r cyfle gorau i chi mewn marchnad swyddi sy'n gynyddol gystadleuol. Ar ôl cwblhau'r radd hon yn llwyddiannus byddwch wedi datblygu'r sgiliau a'r ymwybyddiaeth y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt.

Yn Aberystwyth, mae gwyddor Anifeiliaid yn canolbwyntio ar wyddor yr anifeiliaid a ddefnyddir gan bobl. Yma, mae hyn yn golygu anifeiliaid fferm, ceffylau ac anifeiliaid anwes. Mae gwyddonwyr anifeiliaid yn astudio maetheg, bridio, ffrwythlondeb, iechyd, ymddygiad, ffisioleg ac anatomeg ystod eang o anifeiliaid dof. Mae ein myfyrwyr yn datblygu'r sgiliau sydd eu hangen i gael gyrfa lwyddiannus yn defnyddio'r anifeiliaid hyn bob dydd.

Trosolwg o'r Cwrs

 • Mae maes llafur y cwrs hwn gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant yn union yr un fath â'i chwaer gwrs, BSc Gwyddor Anifeiliaid (D306). Rhaid i'ch profiad gwaith fod yn berthnasol i'r radd hon; asesir y flwyddyn a bydd yn cyfri tuag at eich gradd.
 • Bydd disgwyl i fyfyrwyr drefnu eu profiad gwaith o dan arweiniad ein Cyfarwyddwr Cyflogadwyedd. Nid oes sicrwydd y byddwch yn cael eich talu am y profiad gwaith. (Os na allwch ddod o hyd i leoliad, bydd angen i chi drosglwyddo i'w chwaer gwrs, BSc Gwyddor Anifeiliaid (D306).
 • Yn ystod eich blwyddyn o brofiad gwaith, byddwch yn talu ffioedd dysgu gostyngol, a gellir dod o hyd i'r manylion yma.
 • Mae ein hystod eang o gyfleusterau'n cynnwys: cyfleuster ceffylau modern sy'n darparu adnoddau addysgol, cystadlu a stablau hurio.
 • Strwythur hyblyg i'r cwrs, sy'n caniatáu i chi ganolbwyntio ar un o'r meysydd hyn yn yr ail a'r drydedd flwyddyn: Gwyddor Anifeiliaid Anwes a Cheffylau neu Wyddor Anifeiliaid Fferm.
 • Mae'r Brifysgol yn cynnig dros 1000 hectar o dir amaeth, gan gynnwys ffermydd defaid iseldir ac ucheldir, buches laeth â 500 o wartheg, systemau cynhyrchu cig eidion dwys ac eang, canolfan geffylau a haid o ieir dodwy.
 • Coetir prifysgol sydd â thros gant o flychau nythu a chartrefi ar gyfer natur.
 • Gall myfyrwyr fwynhau cynefinoedd hardd ar garreg y drws, gan gynnwys y môr, rhostir, mynyddoedd, glaswelltir a'r arfordir, sy'n darparu amrywiaeth o gyfleoedd gwych ar gyfer gwaith maes a hamdden. 
 • Rhywogaethau carismatig fel barcutiaid coch, dolffiniaid trwyn potel, a rhagor... 
 • Mae IBERS yn gartref i amgueddfa fendigedig sy'n llawn sbesimenau swolegol hanesyddol. 
Ein Staff

Mae gan y rhan fwyaf o staff dysgu Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn ymchwilwyr gweithgar. Hefyd, mae gan staff y cyrsiau galwedigaethol gefndir ym myd diwydiant.  Mae yn yr Athrofa nifer fawr o staff sy'n gwneud ymchwil yn unig ac mae'n bosib y bydd y myfyrwyr yn dod i gysylltiad â hwy.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Biochemistry and the Cellular Basis of Life BR15320 20
Disease Diagnosis and Control BR15420 20
Equine Anatomy and Physiology BR10910 10
Equine Exercise Physiology BR11010 10
Exploring Genetics BR14410 10

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Animal Breeding: Genetics and Reproduction BR25220 20
Immunology BR22220 20
Veterinary Health BR27120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Equine and Human Exercise Physiology BR21520 20
Ethology BR21620 20
Livestock Production Systems BR20420 20
Systemau Cynhyrchu Da Byw BG20420 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Integrated Year in Industry BRS0060 60

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Veterinary Infectious Diseases BR34120 20
Veterinary Pharmacology and Disease Control BR36820 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Equine Nutrition and Pasture Management BR35720 20
Equine Stud Management BR32520 20
Behaviour and Welfare of Domesticated Animals BR35120 20
Behavioural Neurobiology BR35320 20
Advances in Agriculture BR34820 20
Datblygiadau mewn Amaethyddiaeth BG34820 20
Gwyddor Cynhyrchu Da Byw BG30820 20
Livestock Production Science BR30820 20

Gyrfaoedd

Pa ragolygon gyrfa fydd gen i?

Bydd y radd hon yn caniatáu i chi archwilio gyrfa mewn:

 • Asesu llesiant anifeiliaid dof
 • Defnyddio geneteg i gynyddu effeithlonrwydd rhaglenni bridio ar gyfer anifeiliaid dof
 • Maetheg anifeiliaid
 • Addysgu, gan gynnwys mewn addysg bellach neu addysg uwch
 • Ymchwil ar draws sbectrwm Gwyddor Anifeiliaid
 • Cyhoeddi gwyddonol
 • Gwaith labordy yn y sector preifat a'r sector cyhoeddus

Beth ydw i'n ei ennill o astudio Gwyddor Anifeiliaid?

Yn ogystal â'r cyrsiau sy'n benodol i yrfa, mae ein gradd ym Mhrifysgol Aberystwyth yn dysgu ystod eang o sgiliau trosglwyddadwy i chi, megis arsylwi, ymchwilio, dadansoddi ac ôl-fyfyrio.

Byddwch hefyd yn astudio mewn adran sydd wedi buddsoddi dros £55 miliwn yn y seilwaith o gyfleusterau ar gyfer myfyrwyr.

Mae gan yr adran gysylltiadau agos gyda llawer o gymdeithasau dysgedig megis Cymdeithas Gwyddor Anifeiliaid Prydain, a sefydliadau ymchwil rhyngwladol, sy'n cynnig ffordd wych o rwydweithio gyda'r rhai yn eich maes.

Eich blwyddyn mewn diwydiant:

Yn ddi-os, byddwch yn magu hyder, a bydd ennill profiad yn y diwydiant yn ysgogi eich brwdfrydedd am y pwnc.

 Bydd cwblhau blwyddyn mewn diwydiant yn eich galluogi:

 • I gymhwyso'r dysg o'ch cwrs i'r amgylchedd gwaith;
 • I wneud cysylltiadau yn y diwydiant;
 • I ddatblygu sgiliau ymarferol sy'n gysylltiedig â'ch maes astudio;
 • I gymhwyso eich sgiliau ymarferol a'ch gwybodaeth dechnegol ar ôl dychwelyd i astudio;
 • I wella eich CV a pharatoi eich hun yn well am swydd ar ôl graddio.

Dylai myfyrwyr ar y cynllun hwn nodi nad oes gan yr athrofa leoliadau awtomatig ar gyfer pob ymgeisydd. Chi fydd yn gyfrifol am ddod o hyd i'r profiad gwaith. Fodd bynnag, bydd Cydlynydd Profiad Gwaith ein hathrofa yn gallu eich cynorthwyo, yn ogystal â'n cynghorydd gyrfaoedd penodedig (James Cuffe, jpc11@aber.ac.uk). Os na fyddwch yn dod o hyd i brofiad gwaith, bydd modd i chi drosi eich cwrs yn fersiwn tair blynedd o'r pwnc yn lle.

Ynglŷn â’r Cwrs Yma

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd pedair blynedd.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Yn ystod y flwyddyn gyntaf, byddwch yn archwilio:

 • Anatomeg a ffisioleg anifeiliaid dof
 • Systemau cynhyrchu prif anifeiliaid fferm (cig eidion, defaid, llaeth, moch, cywion brwylio ac wyau)
 • Strwythur y celloedd
 • Biomoleciwlau
 • Geneteg
 • Metaboledd
 • A hyfforddiant mewn sgiliau cyfathrebu ac ymchwil

Yn ystod eich ail flwyddyn, byddwch yn astudio:

 • Ffisioleg ac anatomeg atgenhedlu mamolaidd yn ymwneud â da byw, ceffylau ac anifeiliaid anwes
 • Llesiant anifeiliaid
 • Y system imiwnedd
 • Bydd gennych opsiwn i ddilyn llwybr ceffylau, da byw neu ymddygiadol, gyda modiwlau sy'n benodol i'r llwybrau hyn
 • Y deunydd sydd ei angen ar gyfer y traethawd hir yn eich blwyddyn olaf
 • Cyfle i gynnal cyfnod o brofiad gwaith

Yn eich trydedd flwyddyn, byddwch yn ymgymryd â'ch profiad gwaith mewn diwydiant sy'n berthnasol i'r radd BSc Gwyddor Anifeiliaid.

Yn ystod eich blwyddyn olaf, byddwch yn ymchwilio:

 • Biotechnoleg anifeiliaid
 • Bridio anifeiliaid
 • Parasitoleg
 • Clefydau heintus
 • Byddwch yn parhau i ddilyn y llwybr o'ch dewis, gyda'i fodiwlau penodol
 • Cyflawni traethawd hir gorfodol

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Bydd eich cwrs yn cael ei gyflwyno drwy ddarlithoedd, gweithdai, tiwtorialau ac ymarferion.

Byddwch yn cael hyfforddiant mewn cysyniadau, ymchwil a methodolegau sy'n ymwneud â gwyddor anifeiliaid. Gwneir hyn drwy ymchwil ac arbrofi mewn labordy, yn ogystal â gwaith ymarferol.

Byddwch yn cael eich asesu ar ffurf:

 • Traethodau
 • Gwaith ymarferol
 • Cyflwyniadau llafar
 • Taflenni gwaith
 • Adroddiadau
 • Ymarferion ystadegol
 • Coflenni
 • Posteri
 • Portffolios
 • Wicis
 • Dyddiaduron myfyriol
 • Adolygiadau llenyddiaeth
 • Erthyglau cylchgrawn
 • Ffeilio llyfrau nodiadau
 • Arholiadau


Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 104

Safon Uwch BBB-BCC with B in Biology

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDD-DDM in a specified subject

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 with 5 points in Biology at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in Biology

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|