BSc

Gwyddor Anifeiliaid (gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant)

Mae’r cwrs yma ar gael trwy Clirio.
Cysylltwch â ni am ddim ar: 0800 121 40 80

BSc Gwyddor Anifeiliaid (gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant) Cod D307 Llefydd ar gael trwy Clirio0800 121 40 80

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

D307
 • Tariff UCAS

  120 - 104

 • Hyd y Cwrs

  4 Blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  50%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Rhowch y dechrau gorau i'ch rhagolygon gyrfa gyda'n cwrs Gwyddor Anifeiliaid newydd gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant. Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i roi'r cyfle gorau i chi mewn marchnad swyddi sy'n gynyddol gystadleuol. Ar ôl cwblhau'r radd hon yn llwyddiannus byddwch wedi datblygu'r sgiliau a'r ymwybyddiaeth y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt.

Yn Aberystwyth, mae gwyddor Anifeiliaid yn canolbwyntio ar wyddor yr anifeiliaid a ddefnyddir gan bobl. Yma, mae hyn yn golygu anifeiliaid fferm, ceffylau ac anifeiliaid anwes. Mae gwyddonwyr anifeiliaid yn astudio maetheg, bridio, ffrwythlondeb, iechyd, ymddygiad, ffisioleg ac anatomeg ystod eang o anifeiliaid dof. Mae ein myfyrwyr yn datblygu'r sgiliau sydd eu hangen i gael gyrfa lwyddiannus yn defnyddio'r anifeiliaid hyn bob dydd.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

2ail yn y DU am foddhad myfyrwyr ym maes pwnc Gwyddor Anifeliaid (ACF 2018).

2il yn y DU ym maes Gwyddor Anifeiliaid (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

95% o’r myfyrwyr yn cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda (ACF 2020).

Ymhlith y 15 uchaf yn y DU am Ansawdd y Dysgu a Phrofiad Myfyrwyr ym maes y Gwyddorau Biolegol (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

98% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 3% yn uwch na graddedigion y Gwyddorau Biolegol yn genedlaethol, (HESA 2018*)

Trosolwg

 • Mae maes llafur y cwrs hwn gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant yn union yr un fath â'i chwaer gwrs, BSc Gwyddor Anifeiliaid (D306). Rhaid i'ch profiad gwaith fod yn berthnasol i'r radd hon; asesir y flwyddyn a bydd yn cyfri tuag at eich gradd.
 • Bydd disgwyl i fyfyrwyr drefnu eu profiad gwaith o dan arweiniad ein Cyfarwyddwr Cyflogadwyedd. Nid oes sicrwydd y byddwch yn cael eich talu am y profiad gwaith. (Os na allwch ddod o hyd i leoliad, bydd angen i chi drosglwyddo i'w chwaer gwrs, BSc Gwyddor Anifeiliaid (D306).
 • Yn ystod eich blwyddyn o brofiad gwaith, byddwch yn talu ffioedd dysgu gostyngol, a gellir dod o hyd i'r manylion yma.
 • Mae ein hystod eang o gyfleusterau'n cynnwys: cyfleuster ceffylau modern sy'n darparu adnoddau addysgol, cystadlu a stablau hurio.
 • Strwythur hyblyg i'r cwrs, sy'n caniatáu i chi ganolbwyntio ar un o'r meysydd hyn yn yr ail a'r drydedd flwyddyn: Gwyddor Anifeiliaid Anwes a Cheffylau neu Wyddor Anifeiliaid Fferm.
 • Mae'r Brifysgol yn cynnig dros 1000 hectar o dir amaeth, gan gynnwys ffermydd defaid iseldir ac ucheldir, buches laeth â 500 o wartheg, systemau cynhyrchu cig eidion dwys ac eang, canolfan geffylau a haid o ieir dodwy.
 • Coetir prifysgol sydd â thros gant o flychau nythu a chartrefi ar gyfer natur.
 • Gall myfyrwyr fwynhau cynefinoedd hardd ar garreg y drws, gan gynnwys y môr, rhostir, mynyddoedd, glaswelltir a'r arfordir, sy'n darparu amrywiaeth o gyfleoedd gwych ar gyfer gwaith maes a hamdden. 
 • Rhywogaethau carismatig fel barcutiaid coch, dolffiniaid trwyn potel, a rhagor... 
 • Mae IBERS yn gartref i amgueddfa fendigedig sy'n llawn sbesimenau swolegol hanesyddol. 
Ein Staff

Mae gan y rhan fwyaf o staff dysgu Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig gymwysterau hyd at safon PhD ac maent yn ymchwilwyr gweithgar. Hefyd, mae gan staff y cyrsiau galwedigaethol gefndir ym myd diwydiant.  Mae yn yr Athrofa nifer fawr o staff sy'n gwneud ymchwil yn unig ac mae'n bosib y bydd y myfyrwyr yn dod i gysylltiad â hwy.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Dulliau Ymchwil * BG25620 20
Maeth Anifeiliaid Fferm, Ceffylau ac Anifeiliaid Anwes * BG20720 20
Animal Breeding: Genetics and Reproduction BR25220 20
Immunology BR22220 20
Veterinary Health BR27120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Equine and Human Exercise Physiology BR21520 20
Ethology BR21620 20
Systemau Cynhyrchu Da Byw * BG20420 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Integrated Year in Industry BRS0060 60

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Traethawd Estynedig * BG36440 40
Veterinary Infectious Diseases BR34120 20
Veterinary Pharmacology and Disease Control BR36820 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Equine Nutrition and Pasture Management BR35720 20
Equine Stud Management BR32520 20
Behaviour and Welfare of Domesticated Animals BR35120 20
Behavioural Neurobiology BR35320 20
Datblygiadau mewn Amaethyddiaeth * BG34820 20
Gwyddor Cynhyrchu Da Byw * BG30820 20

Cyflogadwyedd

Pa ragolygon gyrfa fydd gen i?

Bydd y radd hon yn caniatáu i chi archwilio gyrfa mewn:

 • Asesu llesiant anifeiliaid dof
 • Defnyddio geneteg i gynyddu effeithlonrwydd rhaglenni bridio ar gyfer anifeiliaid dof
 • Maetheg anifeiliaid
 • Addysgu, gan gynnwys mewn addysg bellach neu addysg uwch
 • Ymchwil ar draws sbectrwm Gwyddor Anifeiliaid
 • Cyhoeddi gwyddonol
 • Gwaith labordy yn y sector preifat a'r sector cyhoeddus

Beth ydw i'n ei ennill o astudio Gwyddor Anifeiliaid?

Yn ogystal â'r cyrsiau sy'n benodol i yrfa, mae ein gradd ym Mhrifysgol Aberystwyth yn dysgu ystod eang o sgiliau trosglwyddadwy i chi, megis arsylwi, ymchwilio, dadansoddi ac ôl-fyfyrio.

Byddwch hefyd yn astudio mewn adran sydd wedi buddsoddi dros £55 miliwn yn y seilwaith o gyfleusterau ar gyfer myfyrwyr.

Mae gan yr adran gysylltiadau agos gyda llawer o gymdeithasau dysgedig megis Cymdeithas Gwyddor Anifeiliaid Prydain, a sefydliadau ymchwil rhyngwladol, sy'n cynnig ffordd wych o rwydweithio gyda'r rhai yn eich maes.

Eich blwyddyn mewn diwydiant:

Yn ddi-os, byddwch yn magu hyder, a bydd ennill profiad yn y diwydiant yn ysgogi eich brwdfrydedd am y pwnc.

 Bydd cwblhau blwyddyn mewn diwydiant yn eich galluogi:

 • I gymhwyso'r dysg o'ch cwrs i'r amgylchedd gwaith;
 • I wneud cysylltiadau yn y diwydiant;
 • I ddatblygu sgiliau ymarferol sy'n gysylltiedig â'ch maes astudio;
 • I gymhwyso eich sgiliau ymarferol a'ch gwybodaeth dechnegol ar ôl dychwelyd i astudio;
 • I wella eich CV a pharatoi eich hun yn well am swydd ar ôl graddio.

Dylai myfyrwyr ar y cynllun hwn nodi nad oes gan yr athrofa leoliadau awtomatig ar gyfer pob ymgeisydd. Chi fydd yn gyfrifol am ddod o hyd i'r profiad gwaith. Fodd bynnag, bydd Cydlynydd Profiad Gwaith ein hathrofa yn gallu eich cynorthwyo, yn ogystal â'n cynghorydd gyrfaoedd penodedig (James Cuffe, jpc11@aber.ac.uk). Os na fyddwch yn dod o hyd i brofiad gwaith, bydd modd i chi drosi eich cwrs yn fersiwn tair blynedd o'r pwnc yn lle.

Dysgu ac Addysgu

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd pedair blynedd.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Yn ystod y flwyddyn gyntaf, byddwch yn archwilio:

 • Anatomeg a ffisioleg anifeiliaid dof
 • Systemau cynhyrchu prif anifeiliaid fferm (cig eidion, defaid, llaeth, moch, cywion brwylio ac wyau)
 • Strwythur y celloedd
 • Biomoleciwlau
 • Geneteg
 • Metaboledd
 • A hyfforddiant mewn sgiliau cyfathrebu ac ymchwil

Yn ystod eich ail flwyddyn, byddwch yn astudio:

 • Ffisioleg ac anatomeg atgenhedlu mamolaidd yn ymwneud â da byw, ceffylau ac anifeiliaid anwes
 • Llesiant anifeiliaid
 • Y system imiwnedd
 • Bydd gennych opsiwn i ddilyn llwybr ceffylau, da byw neu ymddygiadol, gyda modiwlau sy'n benodol i'r llwybrau hyn
 • Y deunydd sydd ei angen ar gyfer y traethawd hir yn eich blwyddyn olaf
 • Cyfle i gynnal cyfnod o brofiad gwaith

Yn eich trydedd flwyddyn, byddwch yn ymgymryd â'ch profiad gwaith mewn diwydiant sy'n berthnasol i'r radd BSc Gwyddor Anifeiliaid.

Yn ystod eich blwyddyn olaf, byddwch yn ymchwilio:

 • Biotechnoleg anifeiliaid
 • Bridio anifeiliaid
 • Parasitoleg
 • Clefydau heintus
 • Byddwch yn parhau i ddilyn y llwybr o'ch dewis, gyda'i fodiwlau penodol
 • Cyflawni traethawd hir gorfodol

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Bydd eich cwrs yn cael ei gyflwyno drwy ddarlithoedd, gweithdai, tiwtorialau ac ymarferion.

Byddwch yn cael hyfforddiant mewn cysyniadau, ymchwil a methodolegau sy'n ymwneud â gwyddor anifeiliaid. Gwneir hyn drwy ymchwil ac arbrofi mewn labordy, yn ogystal â gwaith ymarferol.

Byddwch yn cael eich asesu ar ffurf:

 • Traethodau
 • Gwaith ymarferol
 • Cyflwyniadau llafar
 • Taflenni gwaith
 • Adroddiadau
 • Ymarferion ystadegol
 • Coflenni
 • Posteri
 • Portffolios
 • Wicis
 • Dyddiaduron myfyriol
 • Adolygiadau llenyddiaeth
 • Erthyglau cylchgrawn
 • Ffeilio llyfrau nodiadau
 • Arholiadau


Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 104

Lefel A BBB-BCC with B in Biology

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM in Applied Science. Alternative biology based Level 3 courses may be considered.

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 with 5 points in Biology at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in Biology

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|