BSc

Mathemateg Gymhwysol ac Ystadegaeth

Wrth ddewis astudio'r radd Mathemateg Gymhwysol ac Ystadegaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth, byddwch yn darganfod disgyblaeth ddiddorol a heriol sy'n cyfuno adnabod a dadansoddi siapiau a phatrymau gyda choladu a chyfrifo data. Mae Mathemateg ac Ystadegaeth yn sylfaenol bwysig i gymdeithas fodern, ac yn cyfrannu at nifer o agweddau ar fywyd, gan gynnwys gwyddoniaeth, peirianneg, technoleg a chyllid ac mae galw mawr gan ddiwydiant am raddedigion y radd hon. Byddwch yn cael eich addysgu drwy ddarlithoedd a dosbarthiadau ymarferol sydd â chymarebau staff/myfyrwyr da.

Trosolwg o'r Cwrs

Mae Mathemateg yn bwnc sydd wedi cyfareddu dynoliaeth ers miloedd o flynyddoedd o'r henfyd hyd heddiw. Mae iaith Mathemateg yn sail i gymaint o'r byd modern – o wyddoniaeth, technoleg a pheirianneg, i gyllid a masnach – sy'n agor ystod eang o gyfleoedd gyrfaol i chi.

Pam astudio Mathemateg Gymhwysol ac Ystadegaeth yn Aberystwyth?

 • Byddwch yn datgelu disgyblaeth sy'n cyfuno adnabod a dadansoddi siapiau a phatrymau gyda choladu a chyfrifo data.
 • Mae Mathemateg yn cael ei haddysgu yn Aberystwyth ers 1872, felly mae'r adran yn adeiladu ar dros 140 mlynedd o ragoriaeth addysgu, ac yn cyflogi darlithwyr sy'n athrawon ymroddedig ac yn ymchwilwyr sydd â chydnabyddiaeth ryngwladol.
 • Bydd gradd mewn Mathemateg yn agor ystod eang o lwybrau gyrfa i chi, ac mae'r radd hon wedi'i hachredu gan y Sefydliad Mathemateg a'i Chymwysiadau (IMA), cymdeithas ddysgedig a phroffesiynol y Deyrnas Unedig ar gyfer mathemateg, gan gyfrannu'n uniongyrchol at eich cydnabyddiaeth fel Mathemategydd Siartredig.
 • Mae'r Adran yn cynnig llawer o fodiwlau drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.
Ein Staff

Mae’r holl ddarlithwyr yn yr Adran Mathemateg wedi’u cymhwyso i lefel PhD ac yn weithgar ym myd ymchwil. Mae gan y rhan fwyaf gymhwyster addysgu uwchraddedig ac mae’n rhaid i staff newydd gwblhau’r TUAAU. Mae’r adran hefyd yn cyflogi nifer o diwtoriaid rhan-amser, sydd â phrofiad dysgu eang, a rhai arddangoswyr sy’n cael eu dewis o blith ein myfyrwyr israddedig ac uwchraddedig.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Advanced Dynamics MA25710 10
Applied Statistics MA26620 20
Distributions and Estimation MA26010 10
Hydrodynamics 1 MA25610 10

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Dadansoddiad Real MT20110 10
Introduction to Abstract Algebra MA20310 10

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Asymptotic Methods in Mechanics MA34210 10
Comparative Statistical Inference MA36010 10
Dulliau Asymptotig mewn Mecaneg MT34210 10
Hafaliadau Differol Rhannol MT34110 10
Linear Statistical Models MA36510 10
Mathematical Models of Biological Systems MA34810 10
Normau a Hafaliadau Differol MT30210 10
Norms and Differential Equations MA30210 10
Partial Differential Equations MA34110 10
Probability and Stochastic Processes MA37410 10
Theory of Elasticity MA33410 10
Topics in Biological Statistics MA35210 10

Cyflogadwyedd

Rhagolygon Gyrfaol

Mae ein graddedigion wedi dod o hyd i waith yn y sectorau canlynol:

 • dadansoddi ystadegol ac ystadegau cyfrifiannol
 • addysgu
 • peirianneg awyrennol
 • cyfrifo a bancio
 • dadansoddi risg a gwaith actiwaraidd
 • rheoli ariannol a dadansoddi buddsoddiadau
 • technoleg gwybodaeth.

Pa gyfleoedd sydd ar gael i fi yn y Brifysgol?

Mae cyflogadwyedd wedi'i wreiddio yn ein holl addysgu.

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig.

Gallwch wella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd. 

Ar ôl cwblhau'r radd hon byddwch wedi ennill y sgiliau canlynol:

 • sgiliau ymchwil a dadansoddi data
 • sgiliau mathemategol a chyfrifiadol uwch
 • sgiliau datrys problemau a meddwl creadigol effeithiol
 • sylfaen drylwyr mewn sgiliau technoleg gwybodaeth 
 • y gallu i weithio fel rhan o dîm ac yn annibynnol
 • sgiliau trefnu a rheoli amser
 • y gallu i gyfathrebu'n glir yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • hunanddibyniaeth a'r gallu i ysgogi eich hun.

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Mae'r crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Yn ystod eich blwyddyn gyntaf, byddwch yn archwilio pynciau mewn:

 • algebra a chalcwlws
 • geometreg
 • hafaliadau differol
 • tebygolrwydd ac ystadegau 
 • dadansoddi mathemategol.

Yn ystod eich ail a'ch trydedd flwyddyn, gallwch ddewis o blith amrywiaeth o fodiwlau ar bynciau a allai gynnwys:

 • dadansoddi a hafaliadau differol rhannol
 • algebra haniaethol a llinol
 • mecaneg a modelu ystadegol 
 • dosraniadau ac amcangyfrif
 • dulliau ystadegol
 • atchweliad a dadansoddiad amrywiant (ANOVA). 

Mae modiwlau dewisol yn cynnwys dadansoddi cymhleth a rhifiadol, hydrodynameg, samplo, a ffiseg fathemategol.

Byddwch hefyd yn ymgymryd â modiwl cynllunio gyrfa gorfodol fel rhan o'ch cwrs, a fydd yn gwella eich cyfleoedd cyflogaeth ac yn eich galluogi i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy gwerthfawr.

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Cyflwynir y radd hon drwy ddarlithoedd, tiwtorialau ac ymarferion.

Byddwch yn cael eich asesu drwy gyfuniad o waith cwrs, cyflwyniadau, adroddiadau ac arholiadau.

Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi i chi dros gyfnod eich cwrs gradd cyfan, a bydd yn gallu eich helpu gydag unrhyw broblemau neu ymholiadau, boed nhw'n faterion academaidd neu bersonol. Mae croeso i chi gysylltu â'ch tiwtor personol ar unrhyw adeg os bydd angen cymorth neu gyngor arnoch.

Rhagor o wybodaeth:

Byddwch hefyd yn cael cyfle i gwblhau Cynllun Datblygu Personol (CDP) yn Aberystwyth. Mae hon yn broses strwythuredig o hunanwerthuso, myfyrio, a chynllunio, a fydd yn eich galluogi i olrhain eich datblygiad personol, academaidd a phroffesiynol drwy gydol eich cyfnod yn y brifysgol. Drwy gofnodi eich perfformiad academaidd, ac amlygu'r sgiliau sydd gennych yn barod a'r sgiliau y bydd eu hangen arnoch ar gyfer cyflogadwyedd yn y dyfodol, bydd y portffolio CDP yn rhoi'r offer angenrheidiol i chi gynllunio'n effeithiol, datblygu dulliau llwyddiannus o astudio, ac ystyried eich dewisiadau gyrfaol a'ch dyheadau ar gyfer y dyfodol.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 104

Safon Uwch BBB-BCC to include B in Mathematics

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM with B in A level Mathematics

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 with 5 points in Mathematics at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in Mathematics

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|