BSc

Deallusrwydd Artiffisial a Roboteg (gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant)

BSc Deallusrwydd Artiffisial a Roboteg (gyda blwyddyn integredig mewn diwydiant) Cod GH7P

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

GH7P
 • Tariff UCAS

  96 - 120

 • Hyd y Cwrs

  4 Blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  30%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Mae Deallusrwydd Artiffisial a Roboteg ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cynnwys datblygu systemau artiffisial, ac mae'n dod yn gynyddol berthnasol i fywyd masnachol a domestig.

Mae enghreifftiau o systemau artiffisial presennol ac sy'n dod i'r amlwg yn cynnwys robotiaid cartref (ar gyfer adloniant neu i gynorthwyo pobl ag anghenion arbennig), systemau rheoli cadwyni cyflenwi, a robotiaid a ddefnyddir mewn arfer meddygol, a robotiaid yn y gofod, ar y tir ac ar y môr.

Mae ymchwilwyr o Aberystwyth wedi bod yn weithgar ym mhob un o'r meysydd hyn. Byddwch yn dod i ddeall hanfodion Deallusrwydd Artiffisial a Roboteg mewn amgylchedd dysgu cefnogol, gyda chyfle i roi'r dechrau gorau i'ch gyrfa gyda Blwyddyn Integredig mewn Diwydiant a Hyfforddiant Proffesiynol.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

90% o’r myfyrwyr ym maes Cyfrifiadureg wedi cytuno bod y staff yn esbonio pethau'n dda; 83% yw'r cyfartaledd i'r sector (ACF 2020).

Ymhlith y 15 uchaf yn y DU am Ragolygon Graddedigion (canlyniadau cyflogaeth) ym maes Cyfrifiadureg (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019).

98% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 8% yn uwch na graddedigion Cyfrifiadureg yn genedlaethol. (HESA 2018*)

Trosolwg

Pam astudio Deallusrwydd Artiffisial a Roboteg ym Mhrifysgol Aberystwyth?

 • Mae cyflogadwyedd wedi'i wreiddio yn strwythur y radd hon.
 • Cewch fynediad at robotiaid awyrol a symudol, systemau tracio symudedd a gweld, systemau micro-reoli a sganwyr laser.
 • Cewch fynediad at weinyddion canolog a labordai pwrpasol Linux a Mac OS X.
 • Cewch eich addysgu gan ddarlithwyr sydd â chysylltiadau agos â'r diwydiant a chynadleddau peirianneg meddalwedd.
 • Cewch fynediad at offer robotig, gan gynnwys Arduino, robotiaid symudol a robotiaid hwylio.
Ein Staff

Mae gan bron bob un o ddarlithwyr a chymrodyr dysgu’r Adran Cyfrifiadureg gymwysterau hyd at safon PhD, ac mae gan y gweddill brofiad helaeth ym maes ymchwil neu ddiwydiant. Mae'n rhaid i bob darlithydd a chymrawd dysgu newydd ennill cymhwyster TUAAU, ac felly maent yn Gymrodyr Uwch neu'n Gymrodyr o'r Academi Addysg Uwch. Mae'r adran hefyd yn cyflogi nifer o staff arddangos a thiwtoriaid rhan amser a rhai arddangoswyr sy'n fyfyrwyr, wedi’u dewis o blith ein hisraddedigion a'n huwchraddedigion.  Mae ein cymrodyr ymchwil a'n cynorthwywyr ymchwil (y rhan fwyaf ohonynt â gradd PhD) hefyd yn gwneud rhywfaint o waith dysgu o bryd i'w gilydd pan fo hynny'n briodol.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Problems and Solutions CS10720 20
Cyflwyniad i Raglennu * CC12020 20
Datblygiad Proffesiynol a Phersonol * CC18010 10
Diogelwch Data * CC11110 10
Hanfodion Datblygu Gwe * CC11010 10
Rhaglennu gan ddefnyddio Iaith Gwrthrych-Gyfeiriadol * CC12320 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Artificial Intelligence CS26520 20
C and C++ CS23820 20
Robotics and Embedded Systems CS26020 20
Cylch Bywyd Datblygiad Meddalwedd * CC22120 20
Dylunio Algorithmau a Strwythurau Data * CC21120 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Sandwich Year CSS0060 60

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Professional Issues in the Computing Industry CS38220 20
Robotic Applications CS36010 10
Space Robotics CS36510 10
Prosiect Hir * CC39440 40

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Fundamentals of Machine Learning CS36110 10
Machine Learning CS36220 20

Cyflogadwyedd

Mae ein gradd yn eich paratoi ar gyfer amrywiaeth o yrfaoedd:

 • dylunio meddalwedd
 • cyfathrebu a rhwydweithio
 • rhaglenni cyfrifiadurol
 • datblygu'r we
 • rheoli ac ymgynghori technoleg gwybodaeth
 • dadansoddi a datblygu systemau
 • addysg.

Pa sgiliau bydda i'n eu dysgu o'r radd?

Sgiliau cyflogadwyedd yw gwerthoedd craidd ein gradd.

Fel rhan o'ch gradd, bydd angen i chi gymryd rhan mewn penwythnos preswyl yn y flwyddyn gyntaf lle byddwch chi a myfyrwyr eraill yn gweithio mewn timau i ddatrys problemau.

Bydd y gweithgaredd hwn yn annog ac yn gwella'r canlynol:

 • sgiliau cyfathrebu
 • sgiliau dadansoddol
 • rheoli amser
 • y gallu i weithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm
 • agiliau trefnu
 • agiliau gweithredu
 • agiliau ymchwil
 • agiliau technegol.

Mae cyfle gan fyfyrwyr sy'n gwneud Blwyddyn mewn Diwydiant i ymuno â phenwythnos preswyl ail flwyddyn sy'n canolbwyntio ar sgiliau i'ch helpu i ddod o hyd i leoliad gwaith gwych. Mae hyn yn cynnwys:

 • sgiliau CV
 • ymarfer ar gyfer cyfweliad
 • rhwydweithio gyda chyflogwyr
 • presenoldeb ar-lein.

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd pedair blynedd.

Yn ystod eich blwyddyn gyntaf, byddwch yn cael eich cyflwyno i'r canlynol:

 • rhaglennu
 • isadeiledd cyfrifiaduron
 • datblygu'r we
 • problemau ac atebion.

Yn ystod eich ail flwyddyn, byddwch yn darganfod:

 • C a C++ ac amgylcheddau
 • cylch oes datblygu meddalwedd (Bydd y modiwl hwn yn eich galluogi i gymryd rôl sy'n bodoli yn y diwydiant, hynny yw rheolwr prosiect, dylunydd ac ati, a bydd gofyn i chi gynhyrchu darn o feddalwedd sy'n gweithio, gan ddilyn arferion gorau diweddaraf y diwydiant ar bob cam.)
 • roboteg a systemau mewnblanedig
 • deallusrwydd artiffisial
 • strwythurau data ac algorithmau.

Yn eich trydedd flwyddyn, byddwch yn ymgymryd â'ch lleoliad gwaith, gyda chymorth yr adran. Erbyn diwedd y lleoliad hwn bydd gennych y wybodaeth a'r ddealltwriaeth i wneud cyfraniad sylweddol yn y gweithle, a byddwch hefyd yn dychwelyd i'r Brifysgol gydag ymdeimlad cryfach o gymhelliant.

Yn eich blwyddyn olaf, byddwch yn gwneud y canlynol:

 • cyfrifiadura hollbresennol
 • dysgu peirianyddol
 • roboteg y gofod
 • materion proffesiynol yn y diwydiant cyfrifiadura
 • prosiect unigol, lle byddwch yn datblygu darn o feddalwedd mewn maes sydd o ddiddordeb arbennig i chi
 • amrywiaeth o bynciau dewisol pellach i arbenigo mewn meysydd o'ch dewis.

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Bydd ein staff brwdfrydig yn eich addysgu drwy gyfrwng darlithoedd, seminarau, tiwtorialau, gwaith ymarferol a gwaith prosiect unigol/grŵp.

 • Byddwch yn cael eich asesu drwy gyfuniad o waith cwrs, gwaith ymarferol, prosiectau, gweithdai ac arholiadau.
 • Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi i chi dros gyfnod eich cwrs gradd cyfan, a bydd yn gallu eich helpu gydag unrhyw broblemau neu ymholiadau, boed nhw'n faterion academaidd neu bersonol. Mae croeso i chi gysylltu â'ch tiwtor personol ar unrhyw adeg os bydd angen cymorth neu gyngor arnoch.
 • Byddwch hefyd yn cael cyfle i gwblhau Cynllun Datblygu Personol (CDP) yn Aberystwyth. Mae hon yn broses strwythuredig o hunanwerthuso, myfyrio a chynllunio, a fydd yn eich galluogi i olrhain eich datblygiad personol, academaidd a phroffesiynol drwy gydol eich cyfnod yn y brifysgol. Drwy gofnodi eich perfformiad academaidd, ac amlygu'r sgiliau sydd gennych yn barod a'r sgiliau y bydd eu hangen arnoch ar gyfer cyflogadwyedd yn y dyfodol, bydd y portffolio CDP yn rhoi'r offer angenrheidiol i chi gynllunio'n effeithiol, datblygu dulliau llwyddiannus o astudio, ac ystyried eich dewisiadau gyrfaol a'ch dyheadau ar gyfer y dyfodol.

Barn ein Myfyrwyr

Mae Deallusrwydd Artiffisial a Roboteg yn gwrs gwych gan ei fod nid yn unig yn rhoi adborth cadarn i chi bod yr hyn rydych chi'n ei wneud yn gweithio - wrth weld robot yn symud fel y mae i fod i'w wneud neu hyd yn oed drwy weld un synhwyrydd neu fodur yn ymddwyn yn gywir - mae hefyd yn teimlo'n greadigol iawn, gan eich bod chi'n creu rhywbeth sy'n gallu ymateb i unrhyw fath o amgylchedd neu fewnbwn, a hyd yn oed dysgu sut i ymateb i bethau nad yw wedi'u gweld o'r blaen. Mathew Hathaway

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 96 - 120

Lefel A BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|