Mae Astroffiseg (F510) ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cynnwys disgyblaethau eang Seryddiaeth, ac yn eu plith mae: Cosmoleg a Seryddiaeth Alaethog, Cysawd yr Haul, Cewri Nwy a Bydoedd Daearol, Cewri Coch, Corachod Gwyn, Sêr Niwtron, Cwasarau a mwy.

Mae hyn yn caniatáu i chi brofi maes eang o addysg, ac yna arbenigo yn nes ymlaen yn eich gyrfa. Gyda sylfaen ym meysydd allweddol Ffiseg a Seryddiaeth, a gaiff eu dysgu mewn amgylchedd cefnogol, byddwch hefyd yn datblygu'r sgiliau trosglwyddadwy y mae ar gyflogwyr eu heisiau, yn y ddisgyblaeth hon, ar gyfer addysg, busnes a'r diwydiant.

Trosolwg

Institute of Physics - Juno Practitioner


Pam astudio Astroffiseg ym Mhrifysgol Aberystwyth?

 • Ar ôl cwblhau'r radd hon, byddwch yn gadael gydag achrediad gan yr IOP (y Sefydliad Ffiseg).
 • Mae Ffiseg wedi cael ei haddysgu yn Aberystwyth ers sefydlu'r brifysgol, ac mae'n parhau i fod yn brofiad dysgu arloesol i bawb.
 • Byddwch yn cael eich addysgu gan arbenigwyr yn eu maes.
 • Mae ein hymchwilwyr yn cymryd rhan ar hyn o bryd ym Mhrosiect ExoMars 2020 yr Asiantaeth Ofod Ewropeaidd ac yn peiriannu deunyddiau dimensiwn isel (hynny yw, graffin).
Ein Staff

Mae gan bob un o ddarlithwyr yr Adran Ffiseg gymwysterau hyd at safon PhD a hanes o wneud gwaith ymchwil yn eu meysydd arbenigol.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Astronomy PH18010 10
Modern Physics PH14310 10

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Numerical Techniques for Physicists PH26620 20
Optics PH22010 10
Planets PH28510 10
Principles of Quantum Mechanics PH23010 10
Stars PH24610 10
Thermodynamics PH21510 10

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Concepts in Condensed Matter Physics PH32410 10
Galaxies PH34610 10
General Relativity and Cosmology PH34710 10
Interior of the Sun PH38310 10
Particles, Quanta and Fields PH33020 20
Space Plasmas PH39710 10
The Solar Atmosphere & Heliosphere PH38410 10

Cyflogadwyedd

Beth alla i ei wneud gyda gradd mewn ffiseg?

Mae ein graddedigion wedi dilyn gyrfaoedd yn y meysydd canlynol:

 • ffiseg meddygol
 • diogelu rhag ymbelydredd
 • ymchwil wyddonol

Mae graddedigion eraill o'n hadran wedi dilyn gyrfaoedd yn y meysydd canlynol:

 • datblygu systemau
 • datblygu cynnyrch
 • ysgrifennu technegol
 • meteoroleg

Mae cyflogadwyedd wedi'i wreiddio yn ein holl addysgu a moeseg. Rydym yn rhoi'r sgiliau canlynol i'n myfyrwyr:

 • sgiliau ymchwil a dadansoddi data
 • sgiliau mathemategol a chyfrifiadol uwch
 • sgiliau datrys problemau a meddwl creadigol effeithiol
 • y gallu i weithio'n annibynnol
 • sgiliau trefnu a rheoli amser, gan gynnwys y gallu i weithio i derfynau amser
 • y gallu i fynegi syniadau a chyfleu gwybodaeth mewn modd clir a threfnus, yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • hunanddibyniaeth a'r gallu i ysgogi eu hunain
 • y gallu i weithio mewn tîm a thrafod cysyniadau mewn grwpiau, a rhoi lle i syniadau gwahanol a dod i gytundeb

Pa gyfleoedd sydd ar gael am brofiad gwaith wrth astudio? 

Cliciwch yma i ddysgu am y gwahanol gyfleoedd y mae tîm Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth yn eu cynnig. 

Gallwch wella'ch cyfleoedd cyflogaeth gyda GO Wales a BMG (y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith) sy'n cael eu rheoli gan ein hadran Gyrfaoedd.

Dysgu ac Addysgu

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y gallech ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

Yn ystod y flwyddyn gyntaf byddwch yn archwilio:

 • prif ganghennau ffiseg glasurol a modern, sydd â disgyblaethau mathemategol craidd algebra a chalcwlws yn sail iddynt
 • ffiseg gyfrifiadol ac arbrofol
 • damcaniaeth cwantwm
 • deinameg
 • egwyddorion meysydd disgyrchiant ac electrostatig

Yn ystod eich ail flwyddyn, byddwch yn archwilio:

 • ochr fewnol yr haul
 • sêr
 • planedau ac atmosfferau planedol
 • ffiseg thermol
 • mecaneg cwantwm
 • ffiseg fathemategol
 • trin data
 • ystadegau

Yn ystod eich trydedd flwyddyn, byddwch yn ymchwilio i'r canlynol:

 • cosmoleg
 • galaethau
 • plasmâu'r gofod
 • yr atmosffer solar
 • yr heliosffer ochr yn ochr â mater cyddwysedig
 • atomau a moleciwlau
 • electromagneteg

Sut bydda i'n cael fy addysgu?

Rydym yn addysgu ein myfyrwyr drwy ddarlithoedd, seminarau, tiwtorialau, gweithdai, sesiynau ymarferol a gwaith prosiect unigol a grŵp.

Rydym yn asesu ein myfyrwyr drwy waith cwrs, cyflwyniadau, adroddiadau labordy, dyddiaduron labordy ac arholiadau.

Rhagor o wybodaeth:

Bydd tiwtor personol yn cael ei ddynodi i chi dros gyfnod eich cwrs gradd cyfan, a bydd yn gallu eich helpu gydag unrhyw broblemau neu ymholiadau, boed nhw'n faterion academaidd neu bersonol. Mae croeso i chi gysylltu â'ch tiwtor personol ar unrhyw adeg os bydd angen cymorth neu gyngor arnoch.

Byddwch hefyd yn cael cyfle i gwblhau Cynllun Datblygu Personol (CDP) yn Aberystwyth. Mae hon yn broses strwythuredig o hunanwerthuso, myfyrio, a chynllunio, a fydd yn eich galluogi i olrhain eich datblygiad personol, academaidd a phroffesiynol drwy gydol eich cyfnod yn y brifysgol. Drwy gofnodi eich perfformiad academaidd, ac amlygu'r sgiliau sydd gennych yn barod a'r sgiliau y bydd eu hangen arnoch ar gyfer cyflogadwyedd yn y dyfodol, bydd y portffolio CDP yn rhoi'r offer angenrheidiol i chi gynllunio'n effeithiol, datblygu dulliau llwyddiannus o astudio, ac ystyried eich dewisiadau gyrfaol a'ch dyheadau yn y dyfodol.

Barn ein Myfyrwyr

Rydw i wrth fy modd ag Astroffiseg oherwydd mae'r bydysawd yn rhyfeddod llwyr, sy'n dod o ddeddf ffisegol natur. Mae cymysgedd cymhleth o egni, màs, disgyrchiant, meysydd magnetig a thrydanol yn creu bywyd a'r galaethau hardd rydyn ni'n eu gweld yn yr awyr gyda'r nos. Pam na fyddai rhywun am astudio hynny? Mae dysgu am ddarlun mawr y bydysawd yn lle cael eich cyfyngu i broblemau dibwys bywyd bob dydd yn magu cymeriad ac yn fenter werthfawr. Geoffrey Knott

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 112

Safon Uwch BBB-BBC to include B in Physics and B in Mathematics

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh and Mathematics

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-DMM with B in A level Physics and B in Mathematics

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-28 with 5 points in Physics and Mathematics at Higher Level

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall with 7 in Physics and Mathematics

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|