BA

Cymdeithaseg

Rydych chi'n edrych ar y cwrs hwn ar gyfer Dechrau Medi 2024

Bydd y radd BA Cymdeithaseg ym Mhrifysgol Aberystwyth yn eich hyfforddi i ddatblygu ymwybyddiaeth feirniadol o'r byd cymdeithasol ac i ymgysylltu ag ef. Drwy astudio'r cwrs hwn, byddwch yn datblygu sylfaen drylwyr yn y dulliau cysyniadol a damcaniaethol sydd wedi cael eu defnyddio gan gymdeithasegwyr i astudio'r byd o'n cwmpas. Byddwch hefyd yn datblygu eich gallu i ddadansoddi ffenomenau cymdeithasol drwy hyfforddiant yn y gwaith o gasglu, dadansoddi a chyflwyno data cymdeithasegol. 

Mae rhai o'r elfennau arbennig o agwedd Aberystwyth tuag at gymdeithaseg yn cynnwys: 

 • pwysleisio gwerth ac arwyddocâd dulliau maes mewn cymdeithaseg, gydag ymarferion maes yn cael eu hintegreiddio mewn modiwlau darlithoedd, a modiwl penodol ar Gymdeithaseg Maes ym mlwyddyn 2
 • integreiddio mwy o safbwyntiau cymhwysol yn yr addysgu a wnawn ar themâu a chysyniadau allweddol mewn Cymdeithaseg i ddangos ei harwyddocâd yn y byd go iawn (ac, wrth wneud hynny, helpu gyda chyflogadwyedd ein graddedigion Cymdeithaseg)
 • defnyddio ein cryfderau ymchwil a sicrhau bod myfyrwyr yn agored i ddealltwriaeth ddamcaniaethol ac empirig arloesol o'r byd cymdeithasol.

Trosolwg o'r Cwrs

Bydd gradd BA Cymdeithaseg yn Aberystwyth yn eich galluogi:

 • i werthuso syniadau, cysyniadau a dulliau gweithredu'n feirniadol ar draws y pwnc cyfan ac o fewn canghennau penodol o Gymdeithaseg;
 • i gynnal ymchwil annibynnol, gan ddefnyddio amrywiaeth o sgiliau mewn perthynas â chasglu, dadansoddi a chyflwyno data; datblygu ystod o sgiliau a gallu eu cymhwyso i amrywiaeth o faterion Cymdeithasegol
 • i gydnabod bod eich profiad dysgu wedi'i atgyfnerthu'n gadarnhaol drwy ddod i gysylltiad ag ymchwil;
 • i werthuso eich perfformiad eich hun mewn ystod o gyd-destunau dysgu ac o dan wahanol ddulliau asesu;
 • i weithio'n annibynnol, mewn tîm a chydag ymwybyddiaeth gymdeithasol o'r cyfraniad a wneir gan ysgolheictod ac ymchwil gymhwysol yn eu disgyblaeth i bolisi cymdeithasol
 • i feddu ar y sgiliau a'r ymwybyddiaeth angenrheidiol i chwilio am waith mewn amrywiaeth o yrfaoedd proffesiynol neu i ddechrau ymchwil ac astudio uwchraddedig.
Ein Staff

Yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear: mae gan bob un o'r darlithwyr gymhwyster hyd at safon PhD neu maent yn gweithio tuag at PhD.

Modiwlau Dechrau Medi - 2024

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Newid a gwrthdaro: Cynhyrchu gofodau gwledig a threfol DA10520 20
Introducing Sociological Research GS17120 20
Key Concepts in Sociology GS16120 20
Place and Identity GS14220 20
Thinking Sociologically GS15120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Byw mewn Byd Peryglus DA10020 20
Conceptual and Historical Issues in Psychology PS11820 20
Globalization and Global Development IP12520 20
Living in a Dangerous World GS10020 20
Studying Media FM10620 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Introduction to Social Theory GS25020 20
Quantitative Data Analysis GS23810 10
Ymchwilio i bobl a lle DA20510 10
Sociological Research in the 'Field' GS21620 20
Understanding (in)equality and (in)justice GS24220 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Advertising FM21920 20
Astudio Cymru Gyfoes DA20820 20
Lleoli Gwleidyddiaeth DA23020 20
Placing Culture GS22920 20
Placing Politics GS23020 20

Modiwlau Craidd

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Everyday Social Worlds GS33320 20
Traethawd Estynedig Cymdeithaseg DA31240 40

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cenedlaetholdeb a chymdeithas DA32220 20
Contemporary Global Migration GS39120 20
Gender and the Media FM38320 20
Memory Cultures: heritage, identity and power GS37920 20
The Global Countryside: Geographical and Sociological Perspectives GS36820 20
The psychosocial century GS30020 20
Urban Risk and Environmental Resilience GS37520 20

Gyrfaoedd

Mae astudio Cymdeithaseg yn rhoi sylfaen gadarn i chi ystyried ystod eang o yrfaoedd yn cynnwys ym maes cyfryngau, gwaith cymdeithasol, datblygu rhyngwladol, ymgysylltu â'r gymuned, a'r gwasanaeth sifil i enwi dim ond rhai. Erbyn hyn, mae cyflogwyr yn chwilio am raddedigion sy'n meddu ar sgiliau amrywiol sy'n cynnwys y gallu i feddwl yn ddadansoddol ac yn ochrol. Mae'r radd BA mewn Cymdeithaseg yn rhoi ehangder a hyblygrwydd o ran sgiliau i chi, a dyna pam mae graddedigion Cymdeithaseg yn ddeniadol i gyflogwyr. 

Mae graddedigion Cymdeithaseg wedi mynd ymlaen i weithio yn y meysydd canlynol: 

 • troseddeg, yr Heddlu
 • iechyd a gofal cymdeithasol
 • gwaith cymdeithasol
 • polisi cymdeithasol (gan gynnwys tai cyhoeddus, gwaith cymdeithasol, gweinyddu llywodraeth leol a'r sector gwirfoddol)
 • rheoli
 • newyddiaduraeth
 • cysylltiadau cyhoeddus
 • addysgu
 • ymchwil. 

Cyfleoedd wrth astudio yn Aberystwyth: 

Profiad Gwaith/Blwyddyn mewn Diwydiant 

Mae'r Brifysgol yn gweithredu cynllun Blwyddyn mewn Diwydiant. Cewch gymorth gan ein Tîm Gyrfaoedd. Edrychwch ar eu gwefan i weld pa feysydd mae cyn-fyfyrwyr wedi mynd iddynt.

Cyfleoedd Rhyngwladol 

Mae'r Adran hefyd wedi sefydlu Rhaglen Gyfnewid Erasmus gyda Phrifysgol Bergen, Prifysgol Oulu, y Ffindir, a Chanolfan y Brifysgol yn Svalbard, gan roi profiad unigryw i fyfyrwyr gael astudio yn un o amgylcheddau mwyaf eithafol y byd. Mae cysylltiadau cryf gennym hefyd gyda nifer o brifysgolion yng Ngogledd America, lle gall myfyrwyr gwblhau eu hail flwyddyn o astudio. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae ein Cydlynydd Cyfnewid wedi bod yn goruchwylio cyfnewidfeydd ym Mhrifysgol Purdue (Indiana), Prifysgol Alabama, Prifysgol Georgia, Prifysgol Montana a Phrifysgol Ottawa yng Nghanada. 

Dysgu ac Addysgu

Yn ystod blwyddyn gyntaf eich cwrs, byddwch yn cael eich cyflwyno i brif gysyniadau, themâu a safbwyntiau Cymdeithaseg, sy'n cynnwys: 

 • cysyniadau allweddol a dulliau damcaniaethol sydd wedi bod ym maes Cymdeithaseg, ac sy'n datblygu ar hyn o bryd
 • y berthynas rhwng unigolion, grwpiau a strwythurau cymdeithasol
 • amrywiaeth cymdeithasol ac anghydraddoldebau
 • rôl prosesau sydd wedi'u trefnu'n ddiwylliannol mewn bywyd
 • prosesau sy'n tanategu newid cymdeithasol
 • cymeriad arbennig Cymdeithaseg mewn perthynas â mathau eraill o ddealltwriaeth, fel ei pherthynas gyda disgyblaethau eraill a gydag esboniadau bob dydd
 • y berthynas rhwng dadansoddi tystiolaeth a dadleuon cymdeithasegol.

Yn ystod eich ail a'ch trydedd flwyddyn, bydd yr addysgu'n canolbwyntio ar y canlynol: 

 • modiwlau gwybodaeth a dealltwriaeth graidd i ddatblygu eich galluoedd o'ch modiwlau blwyddyn gyntaf
 • amrywiaeth o ffynonellau data ansoddol, meintiol a digidol, strategaethau ymchwil a dulliau o gasglu a dadansoddi data
 • pwysigrwydd materion moesegol ym mhob math o gasglu data, dadansoddi a dadlau cymdeithasegol
 • dosbarthiadau ymarferol ac ymarferion gwaith maes.

Yn ystod cyfnod y cwrs byddwch yn cael eich addysgu drwy gyfuniad o ddarlithoedd, seminarau, dosbarthiadau ymarferol a gwaith maes. Bydd eich asesiadau'n dibynnu ar y modiwlau a ddewiswch, ond mae'n bosib y cewch eich asesu drwy'r dulliau canlynol: Arholiadau; Dosbarthiadau ymarferol; Gwaith maes; Gwaith cwrs; Traethawd hir.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 96

Safon Uwch BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
Cymraeg neu Saesneg

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau israddedig gan fyfyrwyr sy'n astudio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch neu gymwysterau lefel T, ar yr amod eu bod yn cyflawni'r canlyniadau perthnasol o ran cynnwys y pwnc a'r dysgu. Ni allwn dderbyn Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch na lefelau T fel cymhwyster cyffredinol ar gyfer pob cwrs gradd israddedig.
Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder yr astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain a gall cynigion amrywio. Os hoffech wirio a yw eich cymwysterau yn gymwys cyn cyflwyno cais, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Israddedigion am gyngor ac arweiniad.

Yn ôl i'r brig

|