BA

Cymdeithaseg

BA Cymdeithaseg Cod L300

Ymgeisio Nawr

Prif Ffeithiau

L300
 • Tariff UCAS

  120 - 96

 • Hyd y Cwrs

  3 Blwyddyn

 • Cyfrwng Cymraeg

  47%

Manylion pellach ynglŷn â'r gofynion mynediad

Ymgeisio Nawr

Bydd y radd BA Cymdeithaseg ym Mhrifysgol Aberystwyth yn eich hyfforddi i ddatblygu ymwybyddiaeth feirniadol o'r byd cymdeithasol ac i ymgysylltu ag ef. Drwy astudio'r cwrs hwn, byddwch yn datblygu sylfaen drylwyr yn y dulliau cysyniadol a damcaniaethol sydd wedi cael eu defnyddio gan gymdeithasegwyr i astudio'r byd o'n cwmpas. Byddwch hefyd yn datblygu eich gallu i ddadansoddi ffenomenau cymdeithasol drwy hyfforddiant yn y gwaith o gasglu, dadansoddi a chyflwyno data cymdeithasegol. 

Mae rhai o'r elfennau arbennig o agwedd Aberystwyth tuag at gymdeithaseg yn cynnwys: 

 • pwysleisio gwerth ac arwyddocâd dulliau maes mewn cymdeithaseg, gydag ymarferion maes yn cael eu hintegreiddio mewn modiwlau darlithoedd, a modiwl penodol ar Gymdeithaseg Maes ym mlwyddyn 2
 • integreiddio mwy o safbwyntiau cymhwysol yn yr addysgu a wnawn ar themâu a chysyniadau allweddol mewn Cymdeithaseg i ddangos ei harwyddocâd yn y byd go iawn (ac, wrth wneud hynny, helpu gyda chyflogadwyedd ein graddedigion Cymdeithaseg)
 • defnyddio ein cryfderau ymchwil a sicrhau bod myfyrwyr yn agored i ddealltwriaeth ddamcaniaethol ac empirig arloesol o'r byd cymdeithasol.

Bodlonrwydd Myfyrwyr Cyffredinol a Chanlyniadau Cyflogadwyedd

92% boddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddor Daear (ACF 2020).

Ymhlith y 10 uchaf yn y DU ym maes Daearyddiaeth a Gwyddor Amgylcheddol (Canllaw Prifysgolion Da y 'Times' a'r 'Sunday Times' 2019). 

97% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion y Gwyddorau Ffisegol yn genedlaethol (HESA 2018*)

Trosolwg

Bydd gradd BA Cymdeithaseg yn Aberystwyth yn eich galluogi:

 • i werthuso syniadau, cysyniadau a dulliau gweithredu'n feirniadol ar draws y pwnc cyfan ac o fewn canghennau penodol o Gymdeithaseg;
 • i gynnal ymchwil annibynnol, gan ddefnyddio amrywiaeth o sgiliau mewn perthynas â chasglu, dadansoddi a chyflwyno data; datblygu ystod o sgiliau a gallu eu cymhwyso i amrywiaeth o faterion Cymdeithasegol
 • i gydnabod bod eich profiad dysgu wedi'i atgyfnerthu'n gadarnhaol drwy ddod i gysylltiad ag ymchwil;
 • i werthuso eich perfformiad eich hun mewn ystod o gyd-destunau dysgu ac o dan wahanol ddulliau asesu;
 • i weithio'n annibynnol, mewn tîm a chydag ymwybyddiaeth gymdeithasol o'r cyfraniad a wneir gan ysgolheictod ac ymchwil gymhwysol yn eu disgyblaeth i bolisi cymdeithasol
 • i feddu ar y sgiliau a'r ymwybyddiaeth angenrheidiol i chwilio am waith mewn amrywiaeth o yrfaoedd proffesiynol neu i ddechrau ymchwil ac astudio uwchraddedig.
Ein Staff

Yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear: mae gan bob un o'r darlithwyr gymhwyster hyd at safon PhD neu maent yn gweithio tuag at PhD.

Modiwlau

Noder: Y modiwlau a restrir isod yw'r modiwlau y bwriedir eu cyflwyno ar hyn o bryd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf ac mae'n bosibl y gallant newid. Maent wedi'u cynnwys yma i roi syniad o strwythur y cwrs.

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Key Concepts in Sociology GS16120 20
Place and Identity GS14220 20
Researching the Social World GS17120 20
Understanding Sameness and Difference GS15120 20

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Newid a gwrthdaro: Cynhyrchu gofodau gwledig a threfol * DA10520 20
Studying Communication FM10720 20
Studying Film FM10120 20
Studying Media FM10620 20
Studying Television FM10220 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Introduction to Social Theory GS25020 20
Placing Culture GS22920 20
Quantitative Data Analysis GS23810 10
Understanding (in)equality and (in)justice GS24220 20
Ymchwilio i bobl a lle * DA20510 10

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Advertising FM21920 20
Digital Culture FM25520 20
Lleoli Gwleidyddiaeth DA23020 20
Placing Politics GS23020 20
Urban Sociology in Practice GS26220 20

Core

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Sociology Dissertation GS31240 40

Opsiynau

Teitl y Modiwl Cod y Modiwl Gwerth Credyd
Cenedlaetholdeb a chymdeithas DA32220 20
Contemporary Global Migration GS39120 20
Gender and the Media FM38320 20
Geographies of Memory GS37920 20
Geographies of the Global Countryside GS36820 20
Landscapes of British Modernity GS36220 20
Urban Risk and Environmental Resilience GS37520 20
World Regional Islam GS38420 20

Cyflogadwyedd

Mae astudio Cymdeithaseg yn rhoi sylfaen gadarn i chi ystyried ystod eang o yrfaoedd yn cynnwys ym maes cyfryngau, gwaith cymdeithasol, datblygu rhyngwladol, ymgysylltu â'r gymuned, a'r gwasanaeth sifil i enwi dim ond rhai. Erbyn hyn, mae cyflogwyr yn chwilio am raddedigion sy'n meddu ar sgiliau amrywiol sy'n cynnwys y gallu i feddwl yn ddadansoddol ac yn ochrol. Mae'r radd BA mewn Cymdeithaseg yn rhoi ehangder a hyblygrwydd o ran sgiliau i chi, a dyna pam mae graddedigion Cymdeithaseg yn ddeniadol i gyflogwyr. 

Mae graddedigion Cymdeithaseg wedi mynd ymlaen i weithio yn y meysydd canlynol: 

 • troseddeg, yr Heddlu
 • iechyd a gofal cymdeithasol
 • gwaith cymdeithasol
 • polisi cymdeithasol (gan gynnwys tai cyhoeddus, gwaith cymdeithasol, gweinyddu llywodraeth leol a'r sector gwirfoddol)
 • rheoli
 • newyddiaduraeth
 • cysylltiadau cyhoeddus
 • addysgu
 • ymchwil. 

Cyfleoedd wrth astudio yn Aberystwyth: 

Profiad Gwaith/Blwyddyn mewn Diwydiant 

Mae'r Brifysgol yn gweithredu cynllun Blwyddyn mewn Diwydiant. Cewch gymorth gan ein Tîm Gyrfaoedd. Edrychwch ar eu gwefan i weld pa feysydd mae cyn-fyfyrwyr wedi mynd iddynt.

Cyfleoedd Rhyngwladol 

Mae'r Adran hefyd wedi sefydlu Rhaglen Gyfnewid Erasmus gyda Phrifysgol Bergen, Prifysgol Oulu, y Ffindir, a Chanolfan y Brifysgol yn Svalbard, gan roi profiad unigryw i fyfyrwyr gael astudio yn un o amgylcheddau mwyaf eithafol y byd. Mae cysylltiadau cryf gennym hefyd gyda nifer o brifysgolion yng Ngogledd America, lle gall myfyrwyr gwblhau eu hail flwyddyn o astudio. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae ein Cydlynydd Cyfnewid wedi bod yn goruchwylio cyfnewidfeydd ym Mhrifysgol Purdue (Indiana), Prifysgol Alabama, Prifysgol Georgia, Prifysgol Montana a Phrifysgol Ottawa yng Nghanada. 

Dysgu ac Addysgu

Yn ystod blwyddyn gyntaf eich cwrs, byddwch yn cael eich cyflwyno i brif gysyniadau, themâu a safbwyntiau Cymdeithaseg, sy'n cynnwys: 

 • cysyniadau allweddol a dulliau damcaniaethol sydd wedi bod ym maes Cymdeithaseg, ac sy'n datblygu ar hyn o bryd
 • y berthynas rhwng unigolion, grwpiau a strwythurau cymdeithasol
 • amrywiaeth cymdeithasol ac anghydraddoldebau
 • rôl prosesau sydd wedi'u trefnu'n ddiwylliannol mewn bywyd
 • prosesau sy'n tanategu newid cymdeithasol
 • cymeriad arbennig Cymdeithaseg mewn perthynas â mathau eraill o ddealltwriaeth, fel ei pherthynas gyda disgyblaethau eraill a gydag esboniadau bob dydd
 • y berthynas rhwng dadansoddi tystiolaeth a dadleuon cymdeithasegol.

Yn ystod eich ail a'ch trydedd flwyddyn, bydd yr addysgu'n canolbwyntio ar y canlynol: 

 • modiwlau gwybodaeth a dealltwriaeth graidd i ddatblygu eich galluoedd o'ch modiwlau blwyddyn gyntaf
 • amrywiaeth o ffynonellau data ansoddol, meintiol a digidol, strategaethau ymchwil a dulliau o gasglu a dadansoddi data
 • pwysigrwydd materion moesegol ym mhob math o gasglu data, dadansoddi a dadlau cymdeithasegol
 • dosbarthiadau ymarferol ac ymarferion gwaith maes.

Yn ystod cyfnod y cwrs byddwch yn cael eich addysgu drwy gyfuniad o ddarlithoedd, seminarau, dosbarthiadau ymarferol a gwaith maes. Bydd eich asesiadau'n dibynnu ar y modiwlau a ddewiswch, ond mae'n bosib y cewch eich asesu drwy'r dulliau canlynol: Arholiadau; Dosbarthiadau ymarferol; Gwaith maes; Gwaith cwrs; Traethawd hir.

Gofynion Mynediad Nodweddiadol

Tariff UCAS 120 - 96

Lefel A BBB-CCC

Gofynion TGAU (o leiaf gradd C/4):
English or Welsh

Diploma Cenedlaethol BTEC:
DDM-MMM

Bagloriaeth Ryngwladol:
30-26

Bagloriaeth Ewropeaidd:
75%-65% overall

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio am Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch. Mae ein polisi derbyn cynhwysol yn rhoi gwerth ar ehangder yn ogystal â dyfnder astudio. Dewisir ymgeiswyr ar sail eu teilyngdod eu hunain, a gall cynigion amrywio. Os ydych yn astudio am gymhwyster nad yw wedi’i restru ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Israddedigion i gael cyngor pellach. Mae manylion am gymwysterau gwahanol wledydd a dderbynnir yn y Brifysgol i’w gweld ar ein tudalennau gwlad-benodol i gael manylion am y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ug-admissions@aber.ac.uk

Yn ôl i'r brig

|